slika

EU projekti

FINANČNA PERSPEKTIVA 2014 - 2020

 

GREENOMED

Program: Interreg Mediterranean

Vrednost: 2,050 mio EUR

Termin projekta: feb 2017 – avg 2019

Vsebina: Gre za strateški projekt, ki bazira na “Vanguard iniciativi” podprti s strani Evropske komisije in je usmerjen v področje predelovalne industrije. Namen projekta je testiranje in prenos metodologije trans-regionalnega sodelovanja in identifikacijo ter razvoj strateških projektov pilotnih obratov, ki podpirajo širjenje inovativnih tehnologij in metod za zeleno proizvodnjo na območju mediterana.

Več o projektu: Tukaj

 

SMART FACTORY HUB

Program: Danube

Vrednost: 1,838 mio EUR 

Termin projekta: jan 2017 – jun 2019

Vsebina: Glavni cilj projekta je izboljšanje okvirnih pogojev za inovacije na področju delovanja "pametnih tovarn", kjer bodo partnerji usmerjeni v iskanje novih rešitev na naslednjih 3 področjih: vzpostavitev novih tehnologij, vzpostavitev učinkovitega proizvodnega procesa in vzpostavitev učinkovitega sistema upravljanja človeških virov. 

Vloga PTP: Lead partner (nosilec projekta)

 

Care4Tech

Program: Alpine

Vrednost: 1,847 mio EUR

Termin projekta: nov 2016 – okt 2019

Vsebina: Vzpostavitev živega laboratorija na področju razvoja tehnologij usmerjenih v področje "Smart Living". Povezovanje "quadruple helix partnerjev" iz Švice, Nemčije, Avstrije, Italije, Francije in Slovenije.Vzpostavitev povezav in razvoj novih tehnoloških rešitev.

 

ICON – Improving competences and skills through food sector innovations

Program: Central Europe

Vrednost: 2,216 mio EUR

Termin projekta: jun 2016 – maj 2019

Vsebina: Osnovni namen projekta je povezati mala in strednje velika podjetja iz živilskega sektorja s sektorjem mehatronike, biotehnologije in designa in na ta način dvogniti competence in znanje na podlagi razvitih orodij, izobraževanja in pilotne sheme. Glavna output projekta sta vzpostavitev mednarodne mentorske sheme v 5 državah (tehnologije, varnost, design) in nadgradnja crowdsourcing platforme za področje oblikovanja pakirne embalaže.

Vloga PTP: Lead partner (nosilec projekta)

 

3DCENTRAL - Catalyzing Smart Engineering and Rapid Prototyping

Program: Central Europe

Vrednost: 1,713 mio EUR

Termin projekta: jun 2016 – nov 2018

Vsebina: Povezovanje inovacijskih vozlišč v stabilno mrežo inovativnih regij z poudarkom na pametnem inženiringu in 3D prototipiranju. Glavni output so usmerjeni v vzpostavitev 11 osi znanja, razvoj orodij za podporo podjetjem ter izvedba transnacionalnih Inovacijsko tehnoloških izobraževalnih kampov z izvedbo pilotnih demo projektov.

 

SMART PRODUCTION

Teritorialni program SI-AT

Vrednost: 1,397 mio EUR

Termin projekta: maj 2016 – apr 2019

Vsebina: Povečanje teritorialne konkurenčnosti predelovalne industrije z aktivnostmi vlaganja v tehnološke in ne-tehnološke inovacije, vzpostavitev sistema kakovosti, izvedba projektov vitke proizvodnje, projektov vzpostavitve sistema učinkovitosti v MSP, razvoj novih produktov, prenos tehnologij ter pomoč pri ustanovitvi in zagonu novih tehnoloških podjetij.

Vloga PTP: Lead partner (nosilec projekta)

 

IRIC – Internacionalizacija regionalnih ekonomij na čezmejnem območju

Teritorialni program SI-AT

Vrednost: 1,254 mio EUR

Termin projekta: okt 2016 – sep 2019

Vsebina: Temeljni cilj projekta je povečati število internacionaliziranih MSP na čezmejnem območju. Nudila se bo pomoč 20 podjetjem pri njihovi internacionalizaciji na nemško govorečem in angleško govorečem trgu, kjer bosta preko pilotnih aktivnosti 2 podjetji, ki sta tudi partnerja v projektu, razvili nov produkt in ga pilotno internacionalizirali

 

SIO 2016-2017

Program: SPIRIT

Vrednost: 140.000 EUR

Termin projekta: dec 2016 – dec 2017

Vsebina: Organizacija podjetniških dogodkov in usposabljanj, mentorski program za zagon novih podjetij, mentorski program za pripravo podjetij na rast in prestop v inovativno podjetništvo.

Vloga PTP: Lead partner (nosilec projekta)

 

Aktivacija mladih talentov

Program: Inštrument 2

Vrednost: 200.000 EUR

Termin projekta: jul 2016 – dec 2017

Vsebina: Osnovni namen projekta je identifikacija mladih talentov in spodbujanje povezovanja mladih talentiranih kadrov z domačim gospodarstvom ob strokovni podpori mentorjev, preprečevanje bega možganov iz regije in povečevanje regijskega podjetniškega potenciala in prenos znanja in prakse med izobraževalno in gospodarsko sfero.

Vloga PTP: Lead partner (nosilec projekta)

 

FINANČNA PERSPEKTIVA 2007 - 2013

 

INNO CBC - Inovacijski ekosistem za čezmejno sodelovanje;

Teritorialni program SLO – AVS

Vrednost: 557.800 EUR

Termin projekta: okt. 14 - mar. 15

Vsebina: Čezmejni okvir za start-upe (skupna čezmejna platforma "Start-up launch to Europe", prevzem družinskih podjetij), Revizija inovacijske zmogljivosti (vrednotenje tehnologij), Mreženje novorazvitih podpornih storitev (odprto inoviranje in živi laboratoriji)

 

ACCESS, ACCelerating regional competitivenESS and sector-based excellence through innovation management tools and techniques

Program: INTERREG IVB - CENTRAL EU

Vrednost: 2.061.240 EUR

Termin projekta: mar 10 – maj 13

Vsebina: Spodbujanje regionalne konkurenčnosti in sektorsko-bazirane odličnosti skozi inovacijski management in inovacijske tehnike

                 

BRIDGE – Regional Impulse Centres and Incubators as hubs between economic regions

Program: Cilj 3, Teritorialni program SLO - AVS

Vrednost projekta: 1.054.610 EUR

Termin projekta: jun 2010 – Jan 2013

Vsebina: Podpora pri izgradnji prekomejnih vrednostnih verig, iniciiranje tehnološko usmerjenih prekomejnih raziskovalnih / razvojnih projektov, oblikovanje in izvedba storitev prekomejne podpore za MSP.

                 

CLOUD, Clusters orientation towards up-to date technologies and models for common development

Program: South East Europe

Vrednost projekta: 1.845.600 EUR

Termin projekta: okt 12 – sep 14

Vsebina: Razvoj novih orodij za vzpodbujanje inovativnosti grozdov, pospeševanje mednarodnega sodelovanja, doseganje kritične mase za večjo konkurenčnost, izboljšanje kvalifikacij management.

 

RECOVERY

Program: Teritorialni program SLO – AVS

Vrednost projekta: 527.752 EUR

Termin projekta: jan 2011 – dec 2013

Vsebina: Pospešitev procesa obnove gospodarstva v po-kriznem obdobju počasne rasti z pametnimi (SMART) projekti, ki kažejo multiplikacijske učinke (izkoriščanje energetskih potencialov, okolju prijaznih tehnologij, ipd)

 

CNCB

Program: INTEREG IVB - CENTRAL EU

Vrednost projekta: 2.129.157 EUR

Termin projekta: apr 2010 – sep 2012

Vsebina: Identifikacija in razvoj procesno orientiranih inovacij, vzpodbujanje in standardizacija kvalifikacij managementa grozdov, optimizacija delovanja grozdov notranjimi izboljšavami, podpora grozdom pri internacionalizaciji

 

FIDES

Program: IPA SLO - HRV

Vrednost projekta: 876.313 EUR

Termin projekta: apr 2011 – mar 2013

Vsebina: Izboljšanje prenosa tehnologij in raziskav iz RR institucij in institucij znanja v podjetja, regionalni natečaji za najboljši poslovni načrt, strokovna pomoč pri razvoju idej, promocija mladih inovativnih podjetij

 

INTERINO

Program: IPA SLO - HRV

Vrednost projekta: 813.329 EUR

Termin projekta: apr 2011 – mar 2013

Vsebina: Pospešitev procesa obnove gospodarstva v po-kriznem obdobju počasne rasti z pametnimi (SMART) projekti, ki kažejo multiplikacijske učinke (izkoriščanje energetskih potencialov, okolju prijaznih tehnologij, ipd)

                 

Innovation 2020

Program: Teritorialni program SLO – AVS

Vrednost projekta: 2.096.765 EUR

Trajanje projekta: jan 09 – maj 12

Vsebina: Razvoj novih produktov in tehnologij

 

KBB - Knowledge for business in border regions

Program: Cilj 3, Teritorialni program SLO – AVS

Vrednost projekta: 1.053.816 EUR

Trajanje projekta: jun 09 – mar 12

Vsebina: Vzpostavitev metodologije za prenos tehnologij in znanja

 

Energo optimum - A tool for crossborder energy efficient area

Program: Cilj 3, Teritorialni program SLO - MAD

Vrednost projekta: 529.925 EUR

Trajanje projekta: jun 09 – maj 12

Vsebina: Izvedba pilotnih pristopov na področju učinkovite rabe energije

 

 Zdrava hrana

Program: Cilj 3, Teritorialni program SLO - MAD

Vrednost projekta: 269.094 EUR

Trajanje projekta: jun 09 – maj 12

Vsebina: Vzpostavitev modela Hygienomics in razvoj živilskih izdelkov z višjo dodano vrednostjo

 

IB – Manager

Program: Evropski raziskovalni program ERA SME

Vrednost projekta: 1.100.000,00 EUR

Trajanje projekta: mar 09 – feb 11

Vsebina: Razvoj in testiranje integriranega poslovnega in svetovalnega paketa za upravljanje intelektualne lastnine in premoženja

 

FINANČNA PERSPEKTIVA 2004 - 2006

 

Business zones –NET

Program: Interreg IIIA

Vrednost projekta: 126.540 €

Trajanje projekta: januar 2007 do januar 2008

Vsebina: Mreža poslovnih con v trilateralni regiji (SI-HU-CRO), podporni programi, tehnike managementa, B2B srečanja, skupna promocija, pridobitev tujih investicij.

 

Krepitev konkurenčnosti Pomurske regije s pomočjo inovacij in vseživljenjskega učenja

Program: DG Enlargement, Phare

Vrednost: 398.761 €

Trajanje: oktober 2006 do oktober 2008

Vsebina: Vzpostavitev modela za ciljno izobraževanje za dodiplomski in podiplomski študij na področju polimernih materialov (UNI: Ljubljana-SI, Minho-POR in Huelva-ESP

 

Regionalni inovacijski center

Program: Interreg IIIA

Vrednost: 175.000 €

Trajanje: februar 2006 do marec 2007

Vsebina: Vzpostavitev infrastrukture in podpornih storitev za tehnološke projekte v bilateralni regiji SI-AT

 

Business 2 Science 2 Business (B2S2B)

Program: Interreg IIIC

Vrednost: 618.575 €   

Trajanje: december 2005 do julij 2007

Vsebina: Prenos dobrih praks med slovenskimi, italijanskimi, madžarskimi, španskimi, francoskimi in nizozemskimi partnerji; pilotne regionalne razvojne aktivnosti za mala in srednje velika podjetja

 

Business Incubator Mandalina, Šibenik, Hrvaška

Program: CARDS

Vsednost: 308.183 €   

Trajanje: oktober 2005 do oktober 2006

Vsebina: Vzpostavitev podjetniškega inkubatorja na hrvaškem, izgradnja kapacitet, vzpostavitev managementa, podporni programi, infrastruktura, nova MSP.

 

CrosboRD

Program: Interreg IIIA

Vrednost: 172.176 €

Trajanje: september 2005 do september 2007

Vsebina: Prenos regionalnih razvojnih aktivnosti iz Univerz Maribor, Osijek in Pecs v prakso MSP

 

Mreža kooperacijskih struktur na območju Pomurje-Radkersburg

Program: Interreg IIIA

Vrednost: 133.333 €

Trajanje: marec 2005 do oktober 2006

Vsebina: Priprava skupnih podpornih programov za mala in srednje velika podjetja med slovenskimi in avstrijskimi inkubatorji ter tehnološkimi centri

 

Visoko izobraženi nezaposleni mladi ljudje prvič na trgu dela

Program: Phare

Vrednost: 110.000 €

Trajanje: februar 2005 do oktober 2006

Vsebina: Povezovanje, izobraževanje in vključevanje visoko izobraženih nezaposlenih mladih ljudi v konkretne podjetniške projekte v MSP

 

Tehnološki center za tekstilno industrijo

Program: PPF II., ERDF

Vrednost: 72.704 €

Trajanje: oktober 2004 do junij 2006

Vsebina: Priprava in vzpostavitev razvojnega centra za tekstilno in oblačilno industrijo

Zasedenost in rezervacija sejne sobe

Koledar dogodkov

Prijava na e-novice

Obveščajte me o novostih in akcijah na moj email ...

Vstop za člane

Pišite nam

Spoštovani

Napišite svoje vprašanje, sporočilo, pritožbo ali pohvalo. Veseli bomo vašega sporočila.

Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času!

Kontakt

Pomurski tehnološki park
Podjetje za pospeševanje podjetništva v Pomurju, d. o. o.
Plese 9a
9000 Murska Sobota
Slovenija

tel: ++386 (02) 530 82 00
mobile: ++386 (0) 51 383 979
fax: ++386 (02) 530 82 00

European Cities & Regions of the Future