fbpx

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA SIO 2018 – 2019

 

                                                                            

POVABILO K ODDAJI PONUDB  ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA

SIO 2018 – 2019

Izvedba strokovnega usposabljanja zaposlenih PTP, Aktivnost G: Dvig kompetenc SIO in sodelovanje. Tema: Projektni management

 

 1. Naročnik povabila:

Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev, in sicer:

 1. Predmet povabila

Predmet povabila je izvedba strokovnega usposabljanja na temo »projektni management« za (do) 10 zaposlenih Pomurskega tehnološkega parka d.o.o. v obsegu 20 ur. Cilj usposabljanja je dvig usposobljenosti zaposlenih za praktično vodenje mednarodnih konzorcijev, pregled delovnih orodij, načrtovanje in obvladovanje obveznosti, tveganj, financ, vsebine, ipd. Usposabljanje mora biti aplikativno naravnano in mora vsebovati v naprej pripravljeno dokumentacijo v angleškem jeziku, katera se zahteva za vodenje konzorcijev na mednarodnem nivoju.

Podrobnejši pogoji so razvidni iz priloge 1.

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakti ponudnika
 • predmet ponudbe
 • cena (ki naj vsebuje vse morebitne stroške, popuste in rabate)
 • veljavnost ponudbe
 • reference ponudnika
 1. Časovni in finančni okvir:

Izvajalec se obveže strokovno usposabljanje izvesti najkasneje do 15.09.2018. Število srečanj in terminski načrt usposabljanja naročnik in izvajalec predhodno uskladita, medtem ko vsaj polovica usposabljanja mora biti izvedena v mesecu avgustu 2018. Plačilo za navedene storitve se bo izvedlo na koncu opravljenih del na podlagi izstavljenega računa vezanega na opravljene aktivnosti, ki so predmet naročila.

 1. Plačilni pogoji:

Naročnik se zavezuje, da bo izvršil plačilo za opravljeno storitev v skladu z zakonodajo. Izbranemu izvajalcu naročnik pošlje naročilnico za izvedbo usposabljanja.

 1. Merila za izbor:

Izvajalec storitve bo izbran glede na najnižjo ponujeno ceno. Ponudnik mora priložiti reference vezane na vodenje mednarodnih projektov. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe:

Ponudbe na predpisanem (priloženem) obrazcu se predložijo v pisni obliki po pošti, osebno oziroma elektronsko (info@p-tech.si) na naslov naročnika najkasneje do 10.07.2018. Kontaktna oseba za dodatne informacije: Marjetka Jakob, tel. 02 530 82 00, info@p-tech.si

 

Murska Sobota, 02.07.2018

Pomurski tehnološki park, d.o.o.

                                                                                                                             mag. Marko Močnik, direktor

PRILOGE:

1_POVABILO k oddaji ponudb_priloga 1

2_Vzorec_PONUDBA

                                                               

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA SIO 2018 – 2019

                                                                   

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA SIO 2018 – 2019

Izvedba strokovnega usposabljanja zaposlenih PTP, Aktivnost G: Dvig kompetenc SIO in sodelovanje. Tema: Uporaba digitalnih orodij

 

 1. Naročnik povabila:

Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev, in sicer:

 1. Predmet povabila

Predmet povabila je izvedba strokovnega usposabljanja na temo »uporaba digitalnih orodij« za (do) 10 zaposlenih Pomurskega tehnološkega parka d.o.o. v obsegu 24 ur.

Pomurski tehnološki park je s strani Evropske komisije bil izbran v mrežo digitalnih inovacijskih vozlišč (Digital Innovation Hubs) za področje pametne proizvodnje, katerih cilj je pomoč pri digitalizaciji poslovnih rešitev podjetjem. Tehnološki park je s tem postal član evropske platforme za pametno specializacijo (http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovation-hubs-tool). CILJ usposabljanja je tako dvig kompetenc zaposlenih na področju uporabe digitalnih orodij, za kar se načrtuje večdnevno usposabljanje za zaposlene naslednjih digitalnih orodij:

 • Orodje Moodle: praktična uporaba orodja za potrebe vzpostavitve interne baze podatkov in e-usposabljanja. Usposabljanje mora zajemati področja vzpostavitve sistema, pregled možnosti uporabe, uporaba nastavitev, vrste modulov, ipd. Osnovni cilj je usposobiti zaposlene za vnos podatkov in uporabo orodja v poslovni praksi.
 • Orodje Pantheon: praktična uporaba ERP – poslovno informacijskega sistema PANTHEON (e-knjiženje, e-hramba, e-izmenjava, e-računi, vnosi, izpisi, povezanost, IPD. Osnovni cilj je usposobiti zaposlene za vnos podatkov in pregled možnosti izpisov poslovanja. Namen je eliminirati podvajanje dela vnosa podatkov s strani različnih služb v družbi (sekretar, knjigovodstvo, ipd).
 • Orodje PROFIT (Project financial tool): praktična uporaba orodja za vodenje projektov. Osnovni cilj je usposobiti zaposlene za vnos podatkov in uporabo orodja pri finančnem vodenju projektov (plan angažiranosti, časovnice, poštna knjiga, pregled poslovanja po projektih in po vmesnih poročilih, stroškovna mesta, kontroling, ipd)
 • Orodje Mapping tool: praktična uporaba orodja za vodenje inovacijskega vozlišča. Osnovni cilj je usposobiti zaposlene za vnos podatkov in uporabo orodja za potrebe oblikovanja novih projektov, B2B sestankov in ostalih poslovnih storiotev v podporo podjetjem.

Usposabljanje mora biti praktično z prikazom delovanja funkcionalnosti orodja. Ponudnik lahko ima podizvajalce.

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakti ponudnika
 • predmet ponudbe
 • cena (ki naj vsebuje vse morebitne stroške, popuste in rabate)
 • veljavnost ponudbe
 • reference ponudnika
 1. Časovni in finančni okvir:

Izvajalec se obveže strokovno usposabljanje izvesti najkasneje do 15.09.2018. Število srečanj in terminski načrt usposabljanja naročnik in izvajalec predhodno uskladita, medtem ko vsaj polovica usposabljanja mora biti izvedena v mesecu avgustu 2018. Plačilo za navedene storitve se bo izvedlo na koncu opravljenih del na podlagi izstavljenega računa vezanega na opravljene aktivnosti, ki so predmet naročila.

 1. Plačilni pogoji:

Naročnik se zavezuje, da bo izvršil plačilo za opravljeno storitev v skladu z zakonodajo. Izbranemu izvajalcu naročnik pošlje naročilnico za izvedbo usposabljanja.

 1. Merila za izbor:

Izvajalec storitve bo izbran glede na najnižjo ponujeno ceno. Ponudnik mora priložiti reference vezane na vodenje mednarodnih projektov. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe:

Ponudbe na predpisanem (priloženem) obrazcu se predložijo v pisni obliki po pošti, osebno oziroma elektronsko (info@p-tech.si) na naslov naročnika najkasneje do 10.07.2018. Kontaktna oseba za dodatne informacije: Marjetka Jakob, tel. 02 530 82 00, info@p-tech.si

 

Murska Sobota, 02.07.2018

 

Pomurski tehnološki park, d.o.o.

                                                                                                                             mag. Marko Močnik, direktor

 

Priloga: 2_Vzorec_PONUDBA

                                                                         

Izvedba strokovnega usposabljanja zaposlenih PTP

          

 

POVABILO K ODDAJI PONUDB  ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA

SIO 2018 – 2019

Izvedba strokovnega usposabljanja zaposlenih PTP, Aktivnost G: Dvig kompetenc SIO in sodelovanje. Tema: Ogled dobre prakse – Japonska

 

 

 1. Naročnik povabila:

Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev, in sicer:

 1. Predmet povabila

Predmet povabila je izvedba strokovnega usposabljanja, ki bo razdeljeno v dva dela:

 • del: Priprava strokovnega gradiva in izvedba 3 delavnic v okviru katerih se bo osebje pred odhodom na Japonsko usposobilo na naslednjih vsebinskih področjih:
  • Predstavitev Japonske, poslovnega protokola, kulture in običajev
  • Toyotina filozofija vitke proizvodnja (predstavitev konceptov vitkosti)
  • Toyotina filozofija vitke proizvodnja (praktična predstavitev v podjetju)
 • del: Organizacija in izvedba ogleda dobre prakse na Japonskem v terminu od 22.10.2018 – 28.10.2018. Storitev aranžmaja mora zajemati:
  • letalski prevoz iz bližnjega letališča v Tokio z povratno karto za 3 osebe
  • 4x nočitev z zajtrkom v enoposteljnih sobah za 3 osebe
  • lokalni transfer za 3 osebe
  • vse takse in pristojbine
  • organizacijo sestankov
  • vstopnice za sejem »9th Japan IT Week«, ki bo potekal med 24.-26. Oktobrom 2018, kjer se bodo predstavile najnovejše svetovne tehnološke rešitve iz IKT področja za podporo poslovnim procesom. (http://www.japan-it.jp/en/Home_Autumn/)
  • Ogled Toyota City in seznanitev z Toyotinim poslovnim konceptom

Izvajalec mora podrobnosti aranžmaja uskladiti z naročnikom.

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakti ponudnika
 • predmet ponudbe
 • cena (ki naj vsebuje vse morebitne stroške, popuste in rabate)
 • veljavnost ponudbe
 1. Časovni in finančni okvir:

Izvajalec se obveže 1. del strokovnega usposabljanja izvesti najkasneje do 30.09.2018 in 2.del v predvidenem terminu meseca oktobra 2018. Število srečanj in terminski načrt usposabljanja naročnik in izvajalec predhodno uskladita. Plačilo za izvedene storitve se bo izvedlo sukcesivno in namreč za 1.del storitev v mesecu septembru 2018 in 2.del storitev najkasneje v mesecu novembru 2018.

 1. Plačilni pogoji:

Naročnik se zavezuje, da bo izvršil plačilo za opravljeno storitev v skladu z zakonodajo. Izbranemu izvajalcu naročnik pošlje naročilnico.

 1. Merila za izbor:

Izvajalec storitve bo izbran glede na najnižjo ponujeno ceno. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe:

Ponudbe na predpisanem (priloženem) obrazcu se predložijo v pisni obliki po pošti, osebno oziroma elektronsko (info@p-tech.si) na naslov naročnika najkasneje do 10.07.2018.

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Marjetka Jakob, tel. 02 530 82 00, info@p-tech.si

 

Murska Sobota, 02.07.2018

 

 

Pomurski tehnološki park, d.o.o.

                                                                                                                             mag. Marko Močnik, direktor

                                                                  

 

Priloga:

2_Vzorec_PONUDBA