fbpx

Začenjamo s PODJETNIŠKO ŠOLO 2019! Vljudno vabljeni!

PODJETNIŠKA ŠOLA 2019

 

Vsi govorijo o tem, da ni možnosti in priložnosti za mlade podjetnike. Ni res! Mi smo tukaj, da vam pomagamo!

 

Zadnji četrtek v februarju pričnemo z izvedbo BREZPLAČNE podjetniške šole za vse ambiciozne posameznike ali skupine, ki želijo ustanoviti podjetje v Pomurju, ali pa podjetje že imajo. V okviru programa podjetniško-mentorskega usposabljanja, ki ga pripravljamo, bomo udeležence pripravili na zagon podjetja in zainteresirane na kandidaturo za sredstva Slovenskega podjetniškega sklada (P2 – Spodbude za zagon inovativnih podjetij, P7R – Mikrokrediti, vavčerji idr.).

KDO SE LAHKO VKLJUČI

 • posamezniki ali skupine, ki še nimajo lastnega podjetja in o tem šele razmišljajo
 • že registrirana podjetja

 

NAČIN PRIJAVE

Prijavite se lahko do ponedeljka, 25. februarja 2019, in sicer na dva načina:

I. Izpolnite E-PRIJAVNICO.

ALI

II. Izpolnjeno in podpisano PRIJAVNICO pošljete najkasneje do ponedeljka, 25.02.2019:

 • na naslov Pomurski tehnološki park, Plese 9a, 9000 Murska Sobota, ali
 • po e-pošti na naslov: marjetka@p-tech.si

Kontaktna oseba: Marjetka Jakob, T: 02/530 82 36,  E-pošta: marjetka@p-tech.si

 

VSEBINA PROGRAMA IN NAČIN IZVEDBE

Modul 1: Vitko in agilno podjetje

Modul 2: Analiza trga in konkurence

Modul 3: Oblikovanje poslovnega modela – po metodologiji LEAN CANVAS

Modul 4: Finance in ekonomika poslovanja

Modul 5: Kako predstaviti svoj produkt/ponudbo

 

BREZPLAČEN program podjetniške šole zajema sistematična izobraževalna srečanja in praktično delo na posameznih poslovnih funkcijah pod skrbnim mentorstvom izkušenih podjetniških strokovnjakov. Program pokriva vsa ključna področja podjetništva. Kar pa je še bolj pomembno, narejen je tako, da udeleženec v sklopu programa dela povsem na praktičnem nivoju, pri čemer pridobljeno znanje takoj implementira v poslovanje.

Predvidena so 3 skupna srečanja, ki bodo bodo potekala ob četrtkih od 12.00 do 15.00 ure in sicer v naslednjih terminih: 28.02., 07.03., 14.03.2019.

Moduli so sestavljeni tako, da je tretjina časa namenjenega teoretičnemu delu, kjer mentor predstavi zbrano znanje posameznega modula. Preostali čas pa je namenjen praktičnemu delu, v okviru katerega mentor najprej predstavi naloge, potem pa sledi konkretno delo udeležencev na svojih primerih.

Za vse udeležence bo zagotovljeno še dodatno individualno mentorstvo 1:1 za sprotno in kvalitetno delo na modulih. Mentorstvo bo potekalo v času skupnih srečanj in po potrebi tudi po njihovem zaključku. Individualna srečanja se bodo izvajala na podlagi predhodne najave udeleženca.

 KAJ PRIDOBITE

 • BREZPLAČNO 1:1 mentorstvo
 • priprava na prijavo za nepovratna in povratna sredstva
 • individualni pristop in delo v smeri rezultatov
 • oblikovanje primernega poslovnega modela

 

PRILOGE

Priloga 1: Program usposabljanja

Priloga 2: Prijavnica

Priloga 3: Vabilo – Podjetniška šola 2019

 

VLJUDNO VABLJENI K PRIJAVI!

Povabilo k oddaji ponudb za izvedbo aktivnosti v okviru projekta SIO 2018-2019 – Svetovanje ekspertov za odpravo ovir s specifičnih strokovnih področji

POVABILO K ODDAJI PONUDB za izvedbo aktivnosti v okviru dosežkov D.T4.1.4, D.T4.1.5, D.T4.2.3, D.T4.2.4., D.T4.3.1 na projektu I-CON

 

 

 

 

POVABILO K ODDAJI PONUDB  

za izvedbo aktivnosti v okviru dosežkov

D.T4.1.4, D.T4.1.5, D.T4.2.3, D.T4.2.4., D.T4.3.1 na projektu I-CON

(Improving COmpetences and skills through Food sector InNovations/Izboljšanje kompetenc in veščin z inovacijami v živilski branži) – program Interreg CENTRAL EUROPE

 1. Naročnik povabila: Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev, in sicer:

 

 1. Predmet povabila: Izvedba aktivnosti v okviru projekta I-CON (CE393 I-CON), ki je sofinanciran iz programa Interreg Central Europe, in sicer naslednje naloge:

 

 • D.T4.1.4: Priprava pilotnih aktivnosti: Priprava vsebinske projektne dokumentacije za konzorcij 10 partnerjev za projekt z naslovom »Razvoj visokostorilnih trajnostnih optimiziranih tehnologij pridelave in osnovne predelave buč za doseganje višje dodane vrednosti«.

 

 • D.T4.1.5: Priprava strategije samovzdržnosti za mentorsko shemo. Na podlagi ugotovitev dela v okviru mentorske sheme v projektnem partnerstvu, strateških usmeritev izbranih partnerjev in možnih podpornih orodij in programov ki omogočajo dolgotrajno samovzdržnost se pripravi poslovni model sodelovanja s strateškimi usmeritvami.

 

 • D.T4.2.3: Testiranje crowdsourcing platforme. Priprava 5 osnutkov design projektov skladno z pripravljenimi obrazci za potrebe testiranja na platformi. V sklopu aktivnosti se pomaga pri naboru 5 design projektov za katere se pripravi potrebna dokumentacija za potrebe objave na platformi.

 

 • D.T4.2.4: Priprava strategije samovzdržnosti za Crowdsourcing platformo. Priprava strategije samovzdržnosti za mentorsko shemo. Na podlagi ugotovitev dela v okviru crowdsourcing platforme v okviru projektnega partnerstva, strateških usmeritev izbranih partnerjev in možnih podpornih orodij in programov ki omogočajo dolgotrajno samovzdržnost se pripravi poslovni model uporabe platforme s predlogi izboljšav.

 

 • D.T4.3.1: Pomoč pri pripravi vprašalnika za analizo vpliva in učinkov. Priprava osnutka dokumenta za evalvacijo pilotnih aktivnosti, na podlagi katerih partnerstvo opravi evalvacijo učinkov dela na pilotnih projektih.

 

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe: Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:
 • Kontakt ponudnika (naziv, naslov, telefonska št., e-mail…),
 • Predmet ponudbe,
 • Cena (z vključenimi vsemi popusti in rabati),
 • Veljavnost ponudbe.

 

Vrednost ponudbe ne sme preseči 18.000,00 EUR (brez DDV).

 

 1. Časovni in finančni okvir: Izvajalec se obveže aktivnosti izvesti najkasneje do 20.05.2019 v dogovorjenem obsegu in na zahtevanem strokovnem nivoju. Plačilo za navedene storitve se bo izvedlo na podlagi izstavljenega računa po koncu vseh opravljenih del, ki so predmet naročila.

 

 1. Pravna podlaga in plačilni pogoji: Pogodba za izvedbo storitve se bo sklenila z najugodnejšim ponudnikom in sicer za čas opravljanja storitve. Naročnik se zavezuje, da bo plačila za opravljene storitve izvrševal v skladu z zakonodajo.

 

 1. Merila za izbor: Izvajalec storitve bo izbran glede na najnižjo ponujeno ceno. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

 

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe: Ponudbe se predložijo v pisni obliki po pošti (v primeru poštne dostave velja poštni žig), osebno oziroma elektronsko (borut@p-tech.si) na naslov naročnika najkasneje 21.02.2019 do 15.00 ure.

Pritožbe v zvezi z izbirnim postopkom niso možne.

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Borut Zrim, tel. 02 530 82 20, borut@p-tech.si

 

Murska Sobota, 14.02.2019

Priloga: Obrazec ponudbe

Povabilo k oddaji ponudb za izvedbo aktivnosti v okviru projekta SIO 2018-2019 – Svetovanje ekspertov za odpravo ovir s specifičnih strokovnih področij