fbpx

VABILO NA 2. NACIONALNO KONFERENCO O INTERNACIONALIZACIJI SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS, Gospodarska zbornica Slovenije,
Javna agencija SPIRIT Slovenija ter Ministrstvo za zunanje zadeve RS vljudno vabimo na

2. NACIONALNO KONFERENCO O INTERNACIONALIZACIJI SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA

v sredo, 10. aprila 2019, od 10:00 do 15:30 v Kongresnem centru Brdo pri Kranju.

V Sloveniji 50 največjih izvoznih podjetij ustvari 49 % celotnega izvoza.
EU predstavlja 77 % celotnega slovenskega izvoza.
Povprečna dodana vrednost na zaposlenega v Sloveniji je 43.154 €.Zato smo za cilj letošnje konference oblikovali formulo:
»Več izvoznikov + več trgov + višja dodana vrednost =
50 milijard € izvoza in 60.000 € dodane vrednosti na zaposlenega do l. 2025«

Predstavili bomo kakšne so prednostne naloge in odgovornosti vseh ključnih deležnikov za razvoj konkurenčnih prednosti slovenskega gospodarstva na mednarodnem trgu, kam in kako se lahko Slovenija umesti v svetovnem gospodarskem prostoru ter katere so naše primerjalne prednosti, ki naj nas usmerijo k dejavnostim z višjo dodano vrednostjo.

Kakšna je ponudba podpornega okolja podjetjem za doseganje teh ciljev, kako podjetja prepoznavajo ponujene priložnosti in kakšne so potrebe podjetij. To so vsebine, o katerih bomo skupaj izmenjali mnenja na 2. Nacionalni konferenci o internacionalizaciji.

Na dogodku, katerega gostitelja sta minister Zdravko Počivalšek in predsednik GZS, Boštjan Gorjup, pričakujemo preko 300 predstavnikov slovenskih podjetij in deležnikov v podpornem okolju internacionalizacije, predstavnikov tujih veleposlaništev v Sloveniji ter zainteresirano poslovno javnost.

Vljudno vabljeni k udeležbi!
Lep pozdrav,

Boštjan Gorjup
Predsednik
Gospodarska zbornica Slovenije
Zdravko Počivalšek
Minister
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Vašo e-prijavo pričakujemo najkasneje do srede, 3. aprila 2019, oziroma do zasedbe mest.
PROGRAM PRIJAVA
Informacije: Mojca Osojnik, mojca.osojnik@gzs.si, 01 5898 101

Povabilo k oddaji ponudb za izvedbo aktivnosti v okviru projekta DanubeChance2.0

 

 

 

POVABILO K ODDAJI PONUDB  ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA

»DanubeChance2.0 – Embracing failure to facilitate second-chance entrepreneurship in the Danube region« –

IZVEDBA TEMATSKEGA DOGODKA »INNOVATIVE BUSINESS REPAIR LEARNING CAMP«

 

 

 1. Naročnik povabila

 Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev in sicer:

 

 1. Predmet povabila

Predmet povabila je IZVEDBA TEMATSKEGA DOGODKA »INNOVATIVE BUSINESS REPAIR LEARNING CAMP«, ki zajema:

 • Udeležba in sodelovanje na »Train the Trainer« dogodkih v sklopu projekta DanubeChance 2.0 na Dunaju in Bratislavi.
 • Sodelovanje pri oblikovanju koncepta in priprava programa dogodka s poudarkom na glavnih podjetniških in vodstvenih veščinah ter primeri prestrukturiranja.
 • Organizacija in izvedba tematskega dogodka »Innovative Business Repair Learning Camp« s tematiko podpore in zagotavljanja druge priložnosti poštenim podjetnikom v težavah za ponoven vstop na trg.

Podrobnejša specifikacija aktivnosti in terminski plan se sproti dogovori z naročnikom. Izvajalec pri dokumentiranju upošteva CGP projekta, katero mu zagotovi naročnik.

 

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

 Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakti ponudnika
 • predmet ponudbe
 • vrednost del brez DDV
 • datum veljavnosti ponudbe

Vrednost ponudbe za izvedbo vseh aktivnosti iz druge točke ne sme presegati 2.500,00 EUR brez DDV.

Vsi popusti in rabati morajo biti že vključeni v ponujeno ceno.

 

 1. Časovni in finančni okvir

 Izvajalec se obveže aktivnosti izvesti in dokumentacijo v angleškem jeziku posredovati naročniku najkasneje do 30. 4. 2020.

Plačilo za navedene storitve se bo izvedlo na koncu opravljenih del na podlagi izstavljenega računa vezanega na opravljene aktivnosti, ki so predmet naročila.

Ponudba mora vključevati vse stroške povezane z izvedbo aktivnosti; stroške poti, ipd. Naročnik ne sme imeti z izvedbo aktivnosti nobenih dodatnih stroškov, če niso posebej dogovorjeni in naročeni.

 

 1. Plačilni pogoji

 Za izvedbo storitve naročnik sklene pogodbo z izbranim ponudnikom. Plačilo za opravljene storitve bo izvedeno na podlagi izstavljenega računa po vseh opravljenih aktivnostih in po predaji dokumentacije v angleškem jeziku.

 

 1. Pogoji za oddajo ponudbe

 V postopek izbora vlog se bodo uvrstile le pravočasno oddane vloge, ki izpolnjujejo vse tri naslednje pogoje:

 • Ponudnik ima izkušnje z vodenjem in upravljanjem podjetja (vloga lastnika, direktorja itd.).
 • Ponudnik ima izkušnje z organizacijo dogodkov.
 • Ponudnik ima izkušnje z izvajanjem mentorstva podjetnikom.

Za dokazovanje izpolnjevanja zgoraj navedenih pogojev ponudnik izpolni priložen obrazec Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev.

Postopek bo vodila strokovna komisija imenovana s strani odgovorne osebe naročnika.

 

 1. Merila za izbor

 V postopek izbora vlog se bodo uvrstile le pravočasno oddane vloge.

Izvajalec storitve, ki izpolnjuje vse pogoje navedene v 6. točki tega povabila, bo izbran glede na ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

 

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe

 Ponudbe na predpisanem (priloženem) obrazcu se predložijo v pisni obliki po pošti na naslov naročnika, osebno oziroma elektronsko (tomaz.laposa@p-tech.si) najkasneje do 2. 4. 2019 (datum prispetja ponudbe k naročniku).

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Tomaž Lapoša, tel. 02 530 82 20, tomaz.laposa@p-tech.si

DanubeChance2.0 – Ponudba_obrazec

DanubeChance2.0 – Izjava pogoji

Murska Sobota, 26. 3. 2019

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA SIO 2018 – 2019

 

                                                                                                                                                                                       

Svetovanje ekspertov za odpravo ovir s specifičnih strokovnih področij

Faza 2: Podpora rasti in razvoju »start-up« podjetij, Aktivnost E – Svetovanje ekspertov

 1. Naročnik povabila

Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev in sicer:

 1. Predmet povabila 

Predmet povabila je izvedba svetovanja ekspertov za odpravo ovir na področju digitalne promocije podjetja in sicer:

 • spletna predstavitev podjetja – vzpostavitev spletne strani (tehnično in vsebinsko)
 • namestitev 360 ° sekcije spletne strani (videoposnetek, fotografije, CTA)
 • izvedba marketinške kampanje na spletni platformi Instagram (določitev oglaševalskih parametrov in analiza)

Svetovanec: HEAD LENS MEDIA, Dominik Pelc, s.p.

Podrobnejša specifikacija zahtev in terminski plan se sproti dogovori z naročnikom in svetovancem. Izvajalec pri dokumentiranju upošteva CGP projekta, katero mu zagotovi naročnik.

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakt ponudnika
 • predmet ponudbe
 • vrednost ponudbe brez DDV
 • rok izvedbe storitev
 • veljavnost ponudbe

Vrednost ponudbe za izvedbo vseh aktivnosti iz 2. točke ne sme presegati 2.900 EUR brez DDV. Vsi popusti in rabati morajo biti že vključeni v ponujeno ceno.

 1. Časovni in finančni okvir

Izvajalec se obveže vse aktivnosti izvesti najkasneje do 30.06.2019.

Ponudba mora vključevati vse stroške povezane z izvedbo aktivnosti; stroške poti, ipd.. Naročnik ne sme imeti z izvedbo aktivnosti nobenih dodatnih stroškov, če niso posebej dogovorjeni in naročeni.

 1. Plačilni pogoji

Za izvedbo storitve naročnik sklene pogodbo z izbranim ponudnikom. Plačilo za opravljene storitve bo izvedeno na podlagi izstavljenega računa po vseh opravljenih aktivnostih in po predaji dokumentacije (dnevnik opravljenih ekspertnih svetovanj, obdobno/zaključno poročilo svetovalca).

 1. Merila za izbor

Izvajalec storitve bo izbran glede na ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe

Ponudbe se predložijo na predpisanem obrazcu v pisni obliki po pošti na naslov naročnika, ali osebno oziroma elektronsko na marjetka@p-tech.si najkasneje 01.04.2019 do 12.00 ure (datum prispetja ponudbe k naročniku). Kontaktna oseba za dodatne informacije: Marjetka Jakob, tel. 02 530 82 32, marjetka@p-tech.si.

 

Murska Sobota, 25.03.2019

Pomurski tehnološki park d.o.o.

                                                                                        mag. Marko Močnik, direktor

 

Priloga:

                             

Zakaj ne smete zamuditi konference “P@metna proizvodnja na dlani”?

VEČ INFORMACIJ O KONFERENCI NAJDETE TUKAJ.

P1 plus 2019 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Predmet produkta: garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z naslednjimi bankami: Gorenjska Banka d.d., BKS Bank AG, Addiko Bank d.d., Deželna Banka Slovenije d.d., Sberbank banka d.d., Abanka d.d., Banka Intesa Sanpaolo d.d., Nova kreditna banka Maribor d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., SKB banka d.d., Banka Sparkasse d.d., Hranilnica Lon d.d. Kranj, Primorska hranilnica Vipava d.d. ter Delavska hranilnica d.d. Ljubljana.

Namen in cilji: Produkt P1 plus 2019 je namenjen hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih kreditov, ki zagotavljajo rast in razvoj MSP preko novih naložb, posodabljanja tehnološke opreme in zagotavljanja obratnega kapitala v povezavi z investicijami in razvojnim projektom.

Višina garancijskega in subvencijskega potenciala:  Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje garancij je največ do 72.000.000 EUR. Ocenjena skupna višina razpisanih sredstev za subvencioniranje obrestne mere je 7.200.000 EUR.

Roki za predložitev vlog so: 5. 4., 15. 4., 1. 5., 15. 5., 1. 6., 15. 6., 1. 7., 1. 9., 15. 9., 1. 10., 15. 10. 2019.

Javni razpis bo odprt do 15.10.2019 oz. do porabe sredstev.

Rok izdaje garancije: Garancije Sklada se bodo izdajale do vključno 1. 12. 2020.

Več informacija najdete na naslednji povezavihttps://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=83

Priloga:  Letak P1 plus 2019

Tehnološki park Ljubljana vabi na prvo slovensko VR/AR konferenco in otvoritev VR/AR laboratorija – 21. 3. 2019

Tehnološki park Ljubljana skupaj s partnerji vabi na prvo slovensko VR/AR konferenco LOOK AROUND 360 in otvoritev VR/AR laboratorija, ki bo potekala, 21. marca 2019, od 10. ure naprej v Tehnološkem parku Ljubljana.

Na različnih panelih, delavnicah in okroglih mizah bodo nastopili največji strokovnjaki in eksperti s področja virtualne in obogatene resničnosti v Slovenij.

Konferenca bo:

 • osvetlila nekatera pomembna vprašanja o prihodnosti in izzivih odprtega inoviranja ter uporabe VR/AR tehnologij v Sloveniji in svetu,
 • predstavila projekte, stanje in povezala deležnike slovenskega VR/AR ekosistema,
 • predstavila odmevnejše izobraževalne in tehnološke VR/AR projekte v Sloveniji,
 • pokazala primere dobrih praks odprtega inoviranja, digitalne transformacije in prenosa VR/AR idej v podjetništvo in industrijo,
 • prikazala možnosti sodelovanja ter vzpostavitev sistema lokalnih inovacijskih centrov (living and innovation HUBov), med Slovenijo in državami v regiji Mediterana,
 • predstavila možnosti za pridobitev podpore in vavčerjev za podjetja ter start-upe, ki delujejo na področju VR/AR oz. digitalne transformacije.

Vrhunec konference predstavlja otvoritev VR/AR laboratorija, v katerem boste v celodnevnem dogajanju lahko skupaj z strokovnjaki, študenti in start-upi lahko seznanili z najnovejšimi tehnologijami, ter poskrbeli za testiranje in razvoj idej s področja virtualne in obogatene resničnosti.

Celoten program je na voljo na SPLETNI POVEZAVI.

P@METNA PROIZVODNJA NA DLANI

Vljudno vas vabimo na mednarodno konferenco, na kateri bomo predstavili orodja in aktualne spodbude za mala in srednja podjetja v luči pametne proizvodnje. Potekala bo 16. aprila 2019 v Hotelu City Maribor,

POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA IZDELAVO MATERIALOV V OKVIRU PROJEKTA GO 2 BENELUX AND SCANDINAVIA

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA IZDELAVO PROMOCIJSKEGA MATERIALA IN IZVEDBO DOGODKOV V SKLOPU INŠTRUMENTA 2

1. Naročnik povabila

Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev, in sicer:

2. Predmet povabila

Predmet povabila je izdelava in dobava promocijskega materiala ter izvedba predstavitvenih dogodkov v okviru naslednjih 3 sklopov:

 

SKLOP 1: promocijski material za potrebe animacijskih vsebin

Namen: Postavitev na različnih lokacijah (šolah, podpornih inštitucijah) z namenom pritegnitve mladih in mentorjev k sodelovanju.

Naziv artikla/storitve Specifikacije Število
Promocijska peskana folija z logotipom Oblikovanje promocijske folije, mere folije: 1700mm x 775 mm, medij: DGCP Glass Etch MBF – Polymeric Matt – 80μm / 5 let, tisk CMYK 4/0, 2 kom brez tiska, 1 kom s potiskom grafike 3
Promocijska stenska nalepka Oblikovanje in dobava promocijske stenske nalepke velikosti 4000mm x 1300 mm, medij: WW300 – polymeric Matt – 4 leta, tisk CMYK 4/0, konturni izrez 1
Promocijski plakat z okvirjem Klip Klap dimenzije B1 Oblikovanje 10 plakatov B1, okvir iz eloksiranega aluminija, ki se z vijaki pritrdi na steno, mere okvirja: 750 mm x 1050 mm x 20 mm, širina aluminijaste letvice: 25 mm, velikost plakata: 1000mm x 707 mm, tisk plakata CMYK 4/0 11
Promocijski plakat z okvirjem Klip Klap dimenzije B2 Oblikovanje 20 plakatov B2, okvir iz eloksiranega aluminija, ki se z vijaki pritrdi na steno, mere okvirja: 550 mm x 750 mm x 20 mm, širina aluminijaste letvice: 25 mm, velikost plakata: 500mm x 707 mm, tisk plakatov CMYK 4/0 13
Zaklopna mapa Ponatis zaklopne mape dimenzij 297 mm x 210 mm, papir: 300 g – premazni Matt, tisk: CMYK 4/4, Matt plastifikacija – 1/1, izsek z obstoječim orodjem 200
8 stranska Q-210 brošura Oblikovanje 8 stranske brošure dimenzij 210 mm x 210 mm, papir: 300 g – premazni Matt, tisk: CMYK 4/4, Matt plastifikacija – 1/1, izsek z obstoječim orodjem 500
Mobilno stojalo za plakate – Roll-Up Oblikovanje 3 plakatov in dobava zložljivega stojala Roll-up, tisk CMYK 4/0, medij: 250g/m2 – Roll-up PVC+Polyester, sestavljanje 3

 

SKLOP 2: Promocijski material za potrebe diseminacijskih vsebin

Namen: Motivacijsko diseminacijske aktivnosti za udeležence (mladi, mentorji iz šol in podjetij).

Naziv artikla/storitve Specifikacije Število
Papirnata vrečka z zvitim ročajem Oblikovanje vrečke in dobava vrečk z zvitim ročajem iz 100g natur (natron) papirja z zvitim papirnatim ročajem, dimenzi 26x12x34 cm, potisk na vrečko CMYK 1/0 200
Prenosna baterija (Power bank) Dobava plastične prenosne baterije 6000 mAh z vgrajenim brezžičnim polnilnikom, dimenzij 7,2 x 14,5 x 1,9 cm, potisk logotipa na baterijo CMYK 1/0 100
Brezžični polnilec Dobava prenosnega brezžičnega polnilca 2100 mAh, USB izhod, velikosti 9 x 9 0,7 cm, potisk logotipa na polnilec CMYK 1/0 100
Steklena flaška za vodo Dobava steklene flaške v etuiju iz neoprena s prostornino 500 ml, potisk logotipa na flaško CMYK 1/0 100
Promocijski dežnik Dobava dežnika s penastim ročajem, premera 105-120cm, 8-panelni poliester z avtomatskim odpiranje, svetlo zelene barve, potisk logotipa CMYK 1/0 100
Promocijska brisača Dobava brisače iz 100% bombaža, 450g/m2, zelene barve, z vezenjem enobarvnega logotipa 20×5 cm 100
USB ključek Dobava USB ključkov s kapaciteto 32Gb, svetlo zelene barve, potisk logotipa CMYK 1/0 100
Promocijska krpica iz mikrovlaken Dobava promocijske krpice iz mikrovlaken za čiščenje očal, pametnih telefonov, velikosti 130×180 mm, barvni sublimacijski potisk logotipa CMYK 4/0 na eni strani, druga stran bela 500
Beležka A5 Dobava A5 beležke s trdimi platnicami svetlo zelene barve, z brezčrtnimi ali črtnimi listi, 160 strani, z elastičnim označevalcem, dimenzij 13,2x21x14,4 cm, potisk logotipa CMYK 1/0 100

 

SKLOP 3: Promocijski material za potrebe organizacije dogodkov

Namen: Izvedba dogodkov

Naziv artikla/storitve Specifikacije Število
PVC ovitek Pokončni mehki PVC ovitek z dvojnim žepkom za kartice (primeren za dogodke, za ID kartico in program dogodka), dimenzij 90×131 mm, vstavljanje kartic iz strani, prozorne barve z nastavkom za pripenjanje 500
Ovratni trak Oblikovanje in dobava ovratnih trakov širine 20 mm, gladek (saten) z karabinčkom, potisk traku z logotipom 4/4 500
Blok Oblikovanje in dobava 20 listnega pisalnega bloka A4 formata, s podložnim kartonom 300 g, lepljeno v glavi in tiskom CMYK 4/0 500
Pisala Dobava gel pisal Pilot Frixon Ball-roler in integrirano Frixion radirko. 500
Potrdila o sodelovanju za sodelujoče Oblikovanje in tisk potrdil 30
Organizacija predstavitvenega dogodka Izdelava koncepta in priprava vabil
Pogostitev udeležencev cca 30
Priprava sporočila za medije
Tehnična obdelava nalog in predstavitev
Tehnična podpora pri izvedbi dogodka
Najem dvorane in opreme
Organizacija prevoza udeležencev
Priprava foto in video materiala – priprava video reportaže z glasbenim vložkom, priprava gradiva za objave v medijih
2

 

3. Izhodišča za pripravo ponudbe

Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakti ponudnika
 • predmet ponudbe
 • cena (ki naj vsebuje vse stroške, popuste in rabate)
 • veljavnost ponudbe

Vrednost ponudbe ne sme preseči 19.500 EUR (neto).

4. Časovni in finančni okvir

 Izvajalec se obveže aktivnosti izvesti skladno s planom in material dostavi naročniku do 15.04.2019. Aktivnosti vezane na organizacijo predstavitvenih dogodkov pa se opravijo po dogovoru glede na termine izvedbe dogodkov v maj – junij 2019.

Plačilo za navedene storitve se bo izvedlo na koncu opravljenih del na podlagi izstavljenega računa vezanega na opravljeno aktivnosti, ki je predmet naročila.

5.Plačilni pogoji 

Pogodba za izvedbo storitve se bo sklenila z najugodnejšim ponudnikom. Plačilo za opravljene storitve bo prilagojeno glede na pogoje poročanja Inštrumenta 2 v okviru potrjenega programa spodbujanja konkurenčnosti pomurske regije za obdobje 2019.

6. Merila za izbor

Izvajalec storitve bo izbran glede na ekonomsko najugodnejšo ponudbo vseh sklopov skupaj. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

7. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe 

Ponudbe na predpisanem (priloženem) obrazcu se predložijo v pisni obliki po pošti, osebno oziroma elektronsko (info@p-tech.si) na naslov naročnika najkasneje do 22.03.2019, s pripisom: Ponudba za »Inštrument 2«.

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Marko Močnik, tel. 02 530 82 00, marko@p-tech.si

 

Murska Sobota, 14.03.2019

 

 • Priloga

3_Ponudba_obrazec

 

 

 

P2 2019 – Spodbude za zagon inovativnih podjetij

Izvajalec javnega razpisa, v vlogi izvajalskega organa ministrstva, je JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PODJETNIŠTVO, Ulica kneza Koclja 22, 2000 MARIBOR.

Namen:

razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.

Cilj:

javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020  je prispevati k specifičnemu cilju prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«.

Predmet:

razpisa je sofinanciranje (subvencije) zagona inovativnih podjetij, razvoja MVP (minimum viable product) in lansiranja tržnih produktov na trg.

Ciljne skupine:

mikro in mala podjetja  s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Rok za predložitev vlog je 19. 4. 2019.

 

 

Več informacij o razpisu P2 najdete na povezavi: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=82.