fbpx

POVABILO K ODDAJI PONUDB  ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA SIO 2018 – 2019-Svetovanje ekspertov za odpravo ovir s specifičnih strokovnih področij

 

 

Faza 3: Podpora rasti in razvoju hitrorastočih podjetij, Aktivnost E – Svetovanje ekspertov

     1.Naročnik povabila

 Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev in sicer:

      2.Predmet povabila 

Predmet povabila je izvedba svetovanja ekspertov za odpravo ovir pri razvoju nadgradnje specialnih gasilskih vozil in sicer:

 • izvedba raziskave trga
 • priprava idejne zasnove ter oblikovanje 3D elementov
 • oblikovanje grafičnih elementov
 • vizualizacija – renderiranje 3D elementov.

Svetovanec: ALUVAR, d.o.o., Gančani 122a, 9231 Beltinci

Podrobnejša specifikacija zahtev in terminski plan se sproti dogovori z naročnikom in svetovancem. Izvajalec pri dokumentiranju upošteva CGP projekta, katero mu zagotovi naročnik.

         3. Izhodišča za pripravo ponudbe

Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakt ponudnika
 • predmet ponudbe
 • vrednost ponudbe brez DDV
 • rok izvedbe storitev
 • veljavnost ponudbe

Vrednost ponudbe za izvedbo vseh aktivnosti iz 2. točke ne sme presegati 5.900,00 EUR brez DDV. Vsi popusti in rabati morajo biti že vključeni v ponujeno ceno.

        4. Časovni in finančni okvir

Izvajalec se obveže vse aktivnosti izvesti najkasneje do 30.06.2019.

Ponudba mora vključevati vse stroške povezane z izvedbo aktivnosti; stroške poti, ipd.. Naročnik ne sme imeti z izvedbo aktivnosti nobenih dodatnih stroškov, če niso posebej dogovorjeni in naročeni.

       5. Plačilni pogoji 

Za izvedbo storitve naročnik sklene pogodbo z izbranim ponudnikom. Plačilo za opravljene storitve bo izvedeno na podlagi izstavljenega računa po vseh opravljenih aktivnostih in po predaji dokumentacije (dnevnik opravljenih ekspertnih svetovanj, obdobno/zaključno poročilo svetovalca).

        6. Merila za izbor

Izvajalec storitve bo izbran glede na ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

        7. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe

Ponudbe se predložijo na predpisanem obrazcu v pisni obliki po pošti na naslov naročnika, ali osebno oziroma elektronsko na marjetka@p-tech.si najkasneje 22.03.2019 do 12.00 ure (datum prispetja ponudbe k naročniku). Kontaktna oseba za dodatne informacije: Marjetka Jakob, tel. 02 530 82 32, marjetka@p-tech.si.

 

Murska Sobota, 11.03.2019

Pomurski tehnološki park d.o.o.

                                                                                                                                                                                                                                                                        mag. Marko Močnik, direktor

Priloga:

Javni razpis za izbor operacij »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2019« (JR CzK 2019)

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 13, Datum: 1. 3. 2019, Stran: 347

Namen razpisa:

 1. Podpora in razvoj inovativnih idej, podjetij oziroma projektov s področja KKS.
 2. Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij s področja KKS.
 3. Spodbujanje sodelovanja med KKS in gospodarstvom ter prenos novih idej v gospodarstvo.
 4. Spodbujanje podjetništva in podjetniških znanj v KKS sektorju skozi sodelovanje z mentorji in vključitvami v mentorske programe.
 5. Dvig števila zaposlenih v podprtih projektih.

Cilj razpisa: Cilj javnega razpisa je z vidika Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 prispevati k specifičnemu cilju »Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij«. Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna skupna višina sredstev znaša 880.000,00 €.

Razpisnik: Ministrstvo za kulturo

Rok: Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 15. 4. 2019.

Dodatne informacije:

Za dodatne informacije lahko pišete na e-naslov: biserka.mocnik@gov.si. Več informacij v zvezi z mentorstvom in izobraževanjem ali samim razpisom je na spletni strani: www.czk.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva: www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji dvignejo tudi osebno na Ministrstvu za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, v sprejemni pisarni vsak delovni dan med uradnimi urami.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

ALI SKRBITE ZA VARNOST IN ZDRAVJE ZAPOSLENIH PRI DELU?

KDAJ: petek, 15.03.2019 ob 7.30

KJE: Pomurski tehnološki park, d.o.o., Plese 9a, Murska Sobota

(sejna soba, 1. nadstropje)

VABILO

na brezplačni tematski dogodek v sklopu operacije »SIO 2018 – 2019«       

 ALI SKRBITE ZA VARNOST IN ZDRAVJE ZAPOSLENIH PRI DELU?

 Vsak zaposleni mora biti usposobljen za varno in zdravo opravljanje dela ter iz požarnega varstva. Usposabljanje zaposlenih je potrebno izvesti pred začetkom opravljanja dela, ob zamenjavi delovnega mesta, pred uvedbo novih tehnologij, ali delovne opreme in ob vsaki spremembi v delovnem procesu, ki lahko pomeni spremembo tveganj in drugih okoliščin zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva.

V sklopu programa usposabljanja bodo obravnavane naslednje točke:

 • Varnost in zdravje v sistemu vodenja
 • Mehanske nevarnosti in škodljivosti
 • Elektrika/sevanje
 • Nevarne in škodljive snovi
 • Biogene nevarnosti
 • Toplotne razmere in prezračevanje
 • Požar in eksplozije
 • Temperature dotika in opekline
 • Vibracije
 • Razsvetljava
 • Povečan/zmanjšan tlak
 • Fizične obremenitve
 • Psihične in senzorne obremenitve
 • Vzdrževanje in higienske razmere
 • Organizacija prve pomoči
 • Sodelovanje zaposlenih
 • Hrup in ultra zvok
 • Delo z računalnikom in ergonomija
 • Promocija zdravja na delovnem mestu
 • Nasilje tretjih oseb
 • Psihosocialna tveganja na delovnem mestu
 • Alkohol in ostale psihoaktivne substance

Čas trajanja: 4 šolske ure – po teoretičnem delu sledi praktični preizkus znanja.

Izvajalec: Pet-n, podjetje za varstvo pri delu, požarno varnost in posredništvo dipl. Ing. Jože Novak, s.p.

Zaradi omejenega števila mest prosimo za potrditev rezervacije na mail: marjetka@p-tech.si ali na telefonsko številko: 02 530 82 32, najkasneje do srede, 14.03.2019.

Pomurski tehnološki park, d.o.o.

 

OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA – PROJEKTNI VODJA 1

Kandidat mora izpolnjevati:

 • VII. stopnja izobrazbe
 • najmanj 15 let delovnih izkušenj, od tega vsaj 10 let na področju vodenja in izvajanja EU projektov in vodenja podjetja
 • znanje dveh tujih jezikov (od tega aktivno znanje angleškega jezika – pisno in govorno)
 • usposobljenost za samostojno delo z računalnikom
 • vozniško dovoljenje B kategorije
 • organizacijske in vodstvene sposobnosti, ki jih kandidat izkazuje v priloženem programu dela in vizije razvoja družbe.

Nudimo vam:

 • zaposlitev za nedoločen čas
 • 40 urni delavnik
 • dobre pogoje dela in urejeno delovno okolje.

Prijavite se lahko do vključno petka, 8.3.2019, preko:

 • elektronske pošte: info@p-tech.si
 • pošte, na naslov: Pomurski Tehnološki Park, Plese 9 A, 9000 Murska Sobota.

Prijava mora vsebovati:

 • potrdilo o stopnji izobrazbe
 • življenjepis s poudarkom na delovnih izkušnjah.

Novosti davčnega obračuna 2018 za »normirance«

 

Objavljeno: Portal FinD-INFO, 19. 2. 2019, www.findinfo.si, Avtor: Mojca Müller, preizkušena davčnica pri SIR

Za davčne zavezance, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov (v nadaljevanju »normiranci«), veljajo številne »bonitete« (48. in 59. člen ZDoh-2).

Novosti, ki veljajo za davčno leto 2018

S 1.1.2018 so bile določbe ZDoh-2, ki veljajo za normirance spremenjene. Osnovni namen sprememb je bil zajezitev agresivnega izkoriščanja ugodnejše davčne obravnave, ki velja za sistem ugotavljanja davčne osnove na podlagi normiranih odhodkov.

Tri ključne spremembe, ki veljajo z davčnim letom 2018

 • Nov pogoj za obvezni izstop iz sistema – zavezanec obvezno izstopi iz sistema, če v dveh zaporednih letih doseže povprečno 150.000 EUR prihodkov.
 • Višina normiranih odhodkov omejena tudi z absolutnim zneskom – višina davčno priznanih normiranih odhodkov sicer ostaja v višini 80% realiziranih prihodkov, vendar znesek ne sme preseči 40.000 EUR oz. 80.000 EUR, če je bila pri zavezancu obvezno zavarovana vsaj ena oseba za polni delovni čas, neprekinjeno najmanj 5 mesecev.
 • Prihodki povezanih oseb se seštevajo– zavezanci, ki FURS-u ne bodo uspeli pojasniti, da določeno poslovno strukturo uporabljajo zaradi tehtnih poslovnih razlogov, bodo morali izstopiti iz sistema ugotavljanja davčne osnove na podlagi normiranih odhodkov.

 

Davčni obračun 2018

Z davčnim letom 2018 je ukinjena uporaba posebnega programa (Silvester Fineus) za oddajo obračuna dohodnine od dohodka iz dejavnosti. Zavezanci davčni obračun pripravijo z direktnim vnosom postavk v obrazec DDD-DDD, ki je dostopen preko eDavkov.

Viri:

 

 

Več informacij najdete na strani: https://bit.ly/2Vxbn3L