fbpx

US-EU Venture Capital Exchange Webinar v sredo 24.7.2019

Več informacij o dogodku najdete na spodnji povezavi:

https://emenuapps.ita.doc.gov/ePublic/event/editWebReg.do?SmartCode=9QFG

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA SIO 2018 – 2019

   

Svetovanje ekspertov za odpravo ovir s specifičnih strokovnih področij

 

Faza 2: Podpora rasti in razvoju »start-up«, Aktivnost E – Svetovanje ekspertov

 1. Naročnik povabila

Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih

pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev in

sicer:

 1. Predmet povabila

Predmet povabila je izvedba svetovanja ekspertov za odpravo ovir pri oblikovanju celostne grafične

podobe podjetja in izdelkov, ki bo obsegalo naslednja področja:

 • Oblikovanje vizualne podobe izdelkov »Tinkini jogurti« z oblikovnimi mutacijami nalepk za

različne okuse jogurtov in dimenzije embalaže

 • Vizualna identiteta podjetja kot podlaga za spletno promocijo (vizualna predstavitev

prodajnega programa, lokacije, proizvodnje, osebja, ipd.)

Svetovanec: Gorički raj, d.o.o.

Podrobnejša specifikacija aktivnosti in terminski plan se sproti dogovori med izbranim izvajalcem in

svetovancem. Izvajalec pri dokumentiranju upošteva CGP projekta, katero mu zagotovi naročnik.

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakt ponudnika
 • predmet ponudbe
 • vrednost ponudbe brez DDV
 • rok izvedbe storitev
 • veljavnost ponudbe

Vrednost ponudbe za izvedbo vseh aktivnosti iz 2. točke ne sme presegati 3.000 EUR brez DDV. Vsi

popusti in rabati morajo biti že vključeni v ponujeno ceno.

 1. Časovni in finančni okvir

Izvajalec se obveže vse aktivnosti izvesti najkasneje do 31.08.2019.

Ponudba mora vključevati vse stroške povezane z izvedbo aktivnosti; stroške poti, ipd.. Naročnik ne

sme imeti z izvedbo aktivnosti nobenih dodatnih stroškov, če niso posebej dogovorjeni in naročeni.

 1. Plačilni pogoji

Za izvedbo storitve naročnik sklene pogodbo z izbranim ponudnikom. Plačilo za opravljene storitve

bo izvedeno na podlagi izstavljenega računa po vseh opravljenih aktivnostih in po predaji

dokumentacije (dnevnik opravljenih ekspertnih svetovanj, obdobna ter zaključno poročilo

svetovalca).

 1. Merila za izbor

Izvajalec storitve bo izbran glede na ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Naročnik si pridržuje

pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe

Ponudbe se predložijo na predpisanem obrazcu v pisni obliki po pošti na naslov naročnika, ali

osebno oziroma elektronsko na marjetka@p-tech.si najkasneje 08.07.2019 do 12.00 ure (datum in

ura prispetja ponudbe k naročniku). Kontaktna oseba za dodatne informacije: Marjetka Jakob, tel.

02 530 82 32, marjetka@p-tech.si.

 

 

Murska Sobota, 01.07.2019

 

Pomurski tehnološki park d.o.o.

mag. Marko Močnik, direktor

 

Priloga: 2a_Vzorec_PONUDBA