fbpx

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA SIO 2018 – 2019 Svetovanje ekspertov za odpravo ovir s specifičnih strokovnih področij

                                       

 

Faza 3: Podpora rasti in razvoju hitrorastočih podjetij, Aktivnost E – Svetovanje ekspertov

1. Naročnik povabila
Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih
pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev in
sicer:

2. Predmet povabila
Predmet povabila je izvedba svetovanja ekspertov na področju izgradnje sistema za podporo
poslovnim odločitvam in sicer:

 • izgradnja uporabniškega vmesnika (generiranje potrebnih informacij iz obstoječega
  računovodskega programa)
 •  vizualizacija podatkov v segmentih: prodaja, terjatve in obveznosti, bruto bilanca in izkaz
  uspeha,
 • samodejno obveščanje o pomembnih dogodkih poslovanja podjetja dostopnost iz različnih naprav

Svetovanec: PARADAJZ, d.o.o., Renkovci 57c, 9224 Turnišče

Podrobnejša specifikacija aktivnosti in terminski plan se sproti dogovori z naročnikom in
svetovancem. Izvajalec pri dokumentiranju upošteva CGP projekta, katero mu zagotovi naročnik.

3. Izhodišča za pripravo ponudbe
Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:
• kontakt ponudnika
• predmet ponudbe
• vrednost ponudbe brez DDV
• rok izvedbe storitev
• veljavnost ponudbe
Vrednost ponudbe za izvedbo vseh aktivnosti iz 2. točke ne sme presegati 15.000 EUR brez DDV. Vsi
popusti in rabati morajo biti že vključeni v ponujeno ceno.

4. Časovni in finančni okvir
Izvajalec se obveže vse aktivnosti izvesti najkasneje do 27.09.2019. Ponudba mora vključevati vse stroške povezane z
izvedbo aktivnosti ; stroške poti, ipd. Naročnik ne sme imeti z izvedbo aktivnosti nobenih dodatnih stroškov, če niso posebej dogovorjeni in naročeni.

5. Plačilni pogoji
Za izvedbo storitve naročnik sklene pogodbo z izbranim ponudnikom. Plačilo za opravljene storitve
bo izvedeno na podlagi izstavljenega računa po vseh opravljenih aktivnostih in po predaji
dokumentacije (dnevnik opravljenih ekspertnih svetovanj, obdobna ter zaključno poročilo
svetovalca).

6. Merila za izbor
Izvajalec storitve bo izbran glede na ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Naročnik si pridržuje
pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

7. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe
Ponudbe se predložijo na predpisanem obrazcu v pisni obliki po pošti na naslov naročnika, ali
osebno oziroma elektronsko na marjetka@p-tech.si najkasneje do 05.09.2019 do 12. ure (datum
prispetja ponudbe k naročniku).

Kontaktna oseba za dodatne informacije:

Marjetka Jakob, tel. 02 530 82 32, marjetka@p-tech.si.

 

Murska Sobota, 30.08.2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                         Pomurski tehnološki park d.o.o,

                                                                                                                                                                                                                                                                                         mag. Marko Močnik, direktor

3_Vzorec_PONUDBA

                       

Javni razpis za SK75 2019 -Semenski kapital – Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR

Objavljeno: Objava javnega razpisa v Ur.l.RS, št. 48/2019 z dne 02.08.2019

Namen razpisa: Namen produkta je zagotavljanje kvazi – lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, ki težko dostopajo do financiranja komercialnih bank oz. drugih klasičnih oblik financiranja.

Cilj razpisa:  finančna podpora inovativnih zagonskih podjetij s potencialom globalne rasti.

Razpisana sredstva: najmanj 750.000 EUR.

Število načrtovanih podprtih podjetij: 10

Upravičenci:

 • mikro in mala podjetja (organizirana kot d.o.o.)
 •  so starejša od dvanajst mesecev in mlajša od 5 let (od datuma registracije do oddaje vloge)

Pogoji kandidiranja:

 • dokončan razvoj produkta/storitve, ki so ga že preizkusili pri prvih strankah
 •  lasten razvoj ali inovativen poslovni model
 •  prvi prihodki od prodaje produkta/storitve
 •  vsaj (1) zaposlen družbenik za polni delovni čas
 •  sedež v Republiki Sloveniji
 •  podjetje ne sme biti v težavah
 •  vlagatelj nima za glavno dejavnost registrirane dejavnosti, ki spada v izključeni sektor
 •  vlagatelj mora v vlogi izkazati zaprto finančno konstrukcijo

Vsebinska podpora: 

Po podpisu pogodbe o konvertibilnem posojilu:

 •  izobraževanje in usposabljanje z aktualnih področij povezanih s podjetništvom
 •  start up mentoriranje
 •  povezovanje z drugimi prejemniki finančne in vsebinske podpore
 •  povezovanje z investitorji doma in v tujini
 •  podpora pri internacionalizaciji
 •  mreženje na mednarodnih dogodkih

Predselekcijski postopek: 

Pred oddajo vloge:

 • srečanje podjetnikov z drugimi podjetniškimi ekipami
 •  pomoč podjetniku pri pripravi kakovostne vloge
 •  svetovanje podjetniku pri dodatnemu razvoju poslovne ideje in poslovnega modela ter podrobna obrazložitev možnosti podkrepitve poslovnega modela z dokazili
 •  pridobitev potencialnega zasebnega investitorja
 •  pomoč pri smiselni obrazložitvi in zaprtju finančne konstrukcije
 •  priprava podjetnika na predstavitev
 •  predstavitev na Demo dnevu (možnost pridobitve do 40 točk za potrebe javnega razpisa)

Upravičeni stroški:

 • vsi stroški, ki so namenjeni poslovanju in razvoju podjetja
 • p.s. prepovedano je poplačilo že obstoječih kreditov podjetja

BREZ STROŠKOV ODOBRITVE IN VODENJA POSOJILA!

Priprava vloge:

Roki za oddajo vlog: do vključno 27.9.2019

Več informacij vam je na voljo na telefonskih številkah:

Podrobnejše informacije dobite na spodnji povezavi:

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=92

 

Javni razpis za SI-SK 2019 – Semenski kapital – So-investiranje z zasebnimi investitorji

Objavljeno: Ur.l.RS, št. 48/2019 z dne 02.08.2019

Namen razpisa: Namen produkta je zagotavljanje lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, ki težko dostopajo do financiranja komercialnih bank oz. drugih klasičnih oblik financiranja.

Cilj razpisa: 

 • lastniško financiranje inovativnih zagonskih podjetij s potencialom globalne rasti
 • spodbujanje vlaganja zasebnih investitorjev

Razpisana sredstva: 1.250.000 EUR

Število načrtovanih podprtih podjetij: od 2 do 5

Upravičenci:

 • mikro in mala podjetja (organizirana kot d.o.o.)
 • so starejša od šest (6) mesecev in mlajša od 5 let
  (od datuma registracije do oddaje vloge)

Pogoji kandidiranja:

 • kandidirajo lahko podjetja, ki so pridobila investicijo neodvisnega zasebnega investitorja
 • neodvisni zasebni investitorji so lahko: poslovni angeli/skladi
  zasebnega/tveganega kapitala/korporacije
 • družbeniki vlagatelja se morajo strinjati s SPSom kot solastnikom podjetja
 • lasten razvoj ali inovativen poslovni model
 • potencial rast in razvoja podjetja
 • ustvarjajo prihodke iz dejavnosti
 • vsaj (1) zaposlen družbenik za polni delovni čas
 •  sedež v Republiki Sloveniji
 •  podjetje ne sme biti v težavah
 •  vlagatelj nima za glavno dejavnost registrirane dejavnosti, ki spada v izključeni sektor
 • vlagatelj mora v vlogi izkazati zaprto finančno konstrukcijo

Vsebinska podpora:
Podjetje prejme po podpisu družbene pogodbe vsebinsko podporo v obliki:

 •  usposabljanja
 •  mreženja
 •  mentorstva
 •  povezovan

Upravičeni stroški:

 •  vsi stroški, ki so namenjeni poslovanju in razvoju podjetja
 •  prepovedano je poplačilo že obstoječih kreditov podjetja
 •  upravičenec za izplačane upravičene stroške ne sme pridobiti nikakršnih drugih javnih sredstev

BREZ STROŠKOV ODOBRITVE!

Priprava vloge:

Roki za oddajo vlog:
31.08.2019, 30.09.2019, 31.12.2019, 31.3.2020, 30.6.2020, 30.09.2020, 31.12.2020

Več informacij:

Podrobnejše informacije dobite na spodnji povezavi:

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=93

 

DIH² – informativni webinar – 28. avgust 2019

V okviru projekta DIH² je odprt poziv za Pospeševanje uvajanja robotskih tehnologij v proizvodna podjetja.

28. avgusta 2019 bo potekal informativni webinar, na katerem boste iz prve roke izvedeli podrobne informacije o projektu, pogojih in prijavi na odprt poziv.

Prijavite se lahko TUKAJ!

 

 

Kaj je DIH²?

DIH² je EU-projekt v okviru programa Obzorje 2020, kjer bo izbranim konzorcijem, sestavljenim iz tehnoloških ponudnikov na eni in malim in srednje velikih podjetij (tudi t.i. Mid-Caps – srednje velika podjetja) na drugi strani, na voljo 248.000 € za potrebe uvajanja robotskih tehnologij v njihove proizvodne procese. DIH² je vseevropska mreža 26-ih digitalnih vozlišč (DIH) za področje robotike in agilne proizvodnje. S 1. julijem 2019 pa se je odprl prvi razpis. V naslednjih 8 mesecih bodo za investicije na voljo kar 3-je milijoni evrov.

Več informacij o projektu najdete TUKAJ.

Dodatne informacije:
www.dih-squared.eu
The DIH2 Open Call Website

The Guide for Applicants
Borut Zrim
borut@p-tech.si
02 530 8220
Pomurski tehnološki park
Plese 9a
9000 Murska Sobota

DIH² – odprt prvi poziv / Open Call

V okviru projekta DIH² je odprt poziv za Pospeševanje uvajanja robotskih tehnologij v proizvodna podjetja.

DIH² je EU-projekt v okviru programa Obzorje 2020, kjer bo izbranim konzorcijem, sestavljenim iz tehnoloških ponudnikov na eni in malim in srednje velikih podjetij (tudi t.i. Mid-Caps – srednje velika podjetja) na drugi strani, na voljo 248.000 € za potrebe uvajanja robotskih tehnologij v njihove proizvodne procese. DIH² je vseevropska mreža 26-ih digitalnih vozlišč (DIH) za področje robotike in agilne proizvodnje. S 1. julijem 2019 pa se je odprl prvi razpis. V naslednjih 8 mesecih bodo za investicije na voljo kar 3-je milijoni evrov.

V okviru javnega razpisa za zbiranje predlogov bo 13 izbranim konzorcijem razdeljenih do 248.000 EUR. Vsak konzorcij je sestavljen iz največ treh članov in mora vsebovati ponudnika tehnologije (npr. Zagonsko podjetje, MSP, raziskovalno organizacijo, kompetenčni center ali drugega tehnološkega ponudnika) in MSP / srednje veliko proizvodno podjetje.

Številni veliki proizvajalci so razvili lastne tehnologije za optimizacijo proizvodnje, drugače pa je s proizvodnimi  MSP-ji, ki se še naprej soočajo z velikimi izzivi pri avtomatizaciji svojih procesov in se ne zmorejo tako hitro odzivati in prilagajati spremembam na trgu in potrebam kupcev. Glavne ovire pri uvedbi agilnega proizvodnega procesa so pomanjkanje znanja in pa različne ekonomske omejitve.

DIH² je zato objavil prvi javni poziv katerega namen je odpraviti ovire pri dostopu do znanja in finančnih virov za proizvodna MSP ter srednje velika podjetja (MidCaps – so srednje velika podjetja z manj kot 500 zaposlenimi in prodajo manj kot 100 milijonov evrov*) in sicer tako, da jim omogoča sodelovanje s proizvajalci tehnologij. Proizvajalci tehnologij bodo sodelovali s podjetji pri integraciji robotskih rešitev in jim tako olajšali uvedbo agilnega proizvodnega procesa.

 

Pomurski tehnološki park je kot edini slovenski partner v tem projektu tudi kontaktna točka za domače MSP-je in ponudnike tehnologij. Čeprav je objavljena vsa potrebna dokumentacija na spletni strani projekta (https://dih-squared.fundingbox.com/ ), spletni strani in socialnih medijih Pomurskega tehnološkega parka (http://p-tech.si/ ) je za dodatna vprašanja in pri prijavah na voljo tudi osebje Pomurskega tehnološkega parka.

 

Kdo se lahko prijavi?
Ponudniki tehnologij, to so vse vrste podjetij, ki so specializirana za prenos tehnologij ali sistemsko integracijo pri končnih uporabnikih. Vključujejo lahko sistemske integratorje, raziskovalne in tehnološke organizacije, digitalna inovacijska vozlišča, zagonska podjetja in mala in srednja podjetja.

Končni uporabniki so proizvodna mala in srednja podjetja ali MidCaps podjetja (*).

Prva faza odprtega razpisa
V prvi fazi odprtega razpisa se bodo lahko mala in srednja podjetja, srednje velika podjetja in ponudniki tehnologij individualno prijavili s preprostim prijavnim obrazcem med 1. julijem 2019 in 31. oktobrom 2019 (prijava je možna na tej povezavi: https://dih-squared.fundingbox.com/ , kjer se prijavite v eno od obeh opcij).

10 podjetij iz vsake kategorije (ponudniki tehnologije in mala in srednja podjetja / srednje velika podjetja) bo izbranih za sodelovanje na enem od 26 lokalnih borzno-posredniških dogodkov, ki se bodo odvijali na nacionalni ravni po vsej Evropi. Na borzno posredovanje bo povabljenih skupno 520 podjetij.

Udeleženci bodo prejeli 1.000 EUR za udeležbo na borzno-posredniškem dogodku in se povezali v konzorcij z vsaj eno drugo družbo. Konzorcijem bo pomagal eden od 26 DIH iz mreže DIH² pri pripravi prijave na drugo fazo odprtega razpisa. Podjetja, ki niso sodelovala v prvi fazi, se lahko prijavijo na drugo stopnjo, vendar niso upravičena do pomoči pri pripravi vloge.

 

 

Druga faza odprtega razpisa
Konzorciji sestavljeni iz 2 do 3 članov morajo oddati vloge za drugo fazo javnega razpisa med 3. decembrom 2019 in 27. februarjem 2020. Izmed prijavljenih bo izbranih šestindvajset prijav, ki bodo prejela nepovratna sredstva v višini 1.000 EUR za udeležbo na t.i. »ocenjavalnem dnevu«. Tam bo strokovni svet (»žirija«) ocenjeval ustreznost in izvedljivost projektov konzorcijskih partnerjev.

Na tem dogodku bo žirija izbrala 13 konzorcijev, ki bodo končni upravičenci programa DIH² in bodo lahko prejeli do 248.000 EUR/konzorcij sredstev in dodatne storitve v obliki prenosa najnovejših tehnologij.

Dodatne informacije:
www.dih-squared.eu
The DIH2 Open Call Website

The Guide for Applicants
Borut Zrim
borut@p-tech.si
02 530 8220
Pomurski tehnološki park
Plese 9a
9000 Murska Sobota

Prihaja SEE MEET SLOVENIA 2019!

SEE MEET SLOVENIA 2019 je mednarodni B2B forum, ki ponuja edinstveno platformo (in odskočno desko) za podjetja iz različnih panog, s posebnim poudarkom na energetski učinkovitosti, digitalizaciji industrijskih procesov in IKT, predelovalni industriji (kovinska industrija ter izdelki iz gume in plastičnih mas) in drugih storitvah. V zgolj dveh dneh lahko si podjetje lahko organizira do 15 vnaprej načrtovanih osebnih sestankov.

Celoten dogodek je namenjen poslovnemu mreženju, temu primerna je tudi energija udeležencev oz. povedano z drugimi besedami, omenjenih 15 sestankov je samo formalnih, neformalnih pa je seveda še mnogo več. Običajen profil udeležencev SEE MEET dogodka so podjetja in organizacije, ki razumejo moč mreženja in ki si želijo povezovati ter širiti posel z večjo hitrostjo in bolj učinkovito.

Registrirate se lahko do 22. septembra na tej POVEZAVI.

 

POVABILO K ODDAJI PONUDB  ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI NA PROJEKTU Go2Benelux & Scandinavia

 

 

 

 

POVABILO K ODDAJI PONUDB  ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI NA PROJEKTU

Go2Benelux & Scandinavia

 

 1. Naročnik povabila

Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev, in sicer:

 1. Predmet povabila

Izvedba aktivnosti v okviru projekta GO2BENELUX&SCANDINAVIA in sicer izvedba naslednjih dosežkov:

T1.3.1. – Skupna strategija in akcijski načrt

Opis: Osnovni namen je priprava načrta skupnega mrežnega modela za podporo internacionalizacije na trgu držav Beneluxa in Skandinavije, ki je tudi ključen dosežek te aktivnosti in glavni output indikator, na podlagi katerega bodo partnerji v okviru tega projekta testirali in nato izvajali aktivnosti podpore za MSP. Aktivnosti bodo tako smiselno povzele ugotovitve iz predhodnih analiz in jih integrirale v smiselni koncept in delovni načrt partnerstva. V okviru aktivnosti mora izvajalec pripraviti:

 • Analizo aktualnih poslovnih modelov, ki jih uporabljajo clustri, mreže in podobne iniciative. Na podlagi teh izhodišč se bo pripravila strategija, ki bo podala smer in način sodelovanja.
 • Predlog strategije na podlagi katerega se bo nakazal podporni program gospodarskim subjektom, ki bo služil v nadaljevanju projekta za nabor primernih MSP.

T2.1.1 – Pregled obstoječih spletnih platform

Opis: Nabor in analiza obstoječih spletnih platform glede na geografsko pokritost, pokritost vsebine in primernost za nadgradnjo glede na pripravljeno strategijo in akcijski načrt. Dosežek mora biti sestavljen iz dveh dokumentov:

 • Opredelitev pogojev in kriterijev, ki jih izpolnjujejo primerne spletne platforme
 • Analiza obstoječih platform

T2.2.1. – Priprava metodologije identifikacije dobrih praks

Opis: V okviru dosežka se bo pripravilo metodološka izhodišča in obrazce na podlagi katerih bodo partnerji v nadaljevanju opravili nabor primernih dobrih praks in njihov podrobnejši opis z obrazložitvami in primernimi argumenti. Dosežek bo tako sestavljen iz dveh delov:

 • Metodološko izhodišče opredelitve kaj je dobra praksa;
 • Priprava obrazca, ki bo partnerjem v pomoč pri pripravi dobrih praks

T2.2.2. Nabor in opis dobrih praks

Opis: V okviru dosežka bodo partnerji identificirali dobre prakse na naslednjih področjih: (1) Ozaveščanje regionalnih podjetij o pomenu internacionalizacije; (2) Pomen pridobivanja kakovostnih informacij; (3) Program razvoja človeških virov za potrebe internacionalizacije; (4) Podpora finančnim potrebam internacionalizacije; (5) Promocija mrež in clustrov; (6) Podpora storitev internacionalizacije; (7) Uporaba internacionalizacije za povečanje konkurenčnosti; (8) Individualizirana podpora internacionalizacije; (9) Skupne čezmejne aktivnosti v podporo internacionalizacije. V okviru dosežka se bo pripravil dokument z opisom vsaj 3 dobrih praks iz izbranih ter predpisanih področij.

Pred začetkom izvajanja se aktivnosti uskladijo z potrebami naročnika!

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakti ponudnika
 • predmet ponudbe
 • cena (ki naj vsebuje vse morebitne stroške, popuste in rabate)
 • veljavnost ponudbe

Vrednost ponudbe ne sme preseči 17.500,00 EUR (neto).

 1. Časovni in finančni okvir:

Izvajalec se obveže aktivnosti izvesti in dokumentacijo posredovati naročniku najkasneje do 28.10.2019.

Plačilo za navedene storitve se bo izvedlo na koncu opravljenih del na podlagi izstavljenega računa vezanega na opravljeno aktivnosti, ki so predmet naročila.

 1. Plačilni pogoji:

Naročnik se zavezuje, da bo izvršil plačilo za opravljeno storitev v skladu z zakonodajo, praviloma ob koncu upravičenega obdobja poročanja ob pogoju realizacije vseh predvidenih aktivnosti. Pogodba za izvedbo storitve se bo sklenila z najugodnejšim ponudnikom in sicer za čas opravljanja storitve.

 1. Merila za izbor:

Izvajalec storitve bo izbran glede na ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb zaprosi za dodatna pojasnila ali dokazila oz. da ne izbere nobenega izvajalca.

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe:

Ponudbe na predpisanem (priloženem) obrazcu se predložijo v pisni obliki po pošti, osebno oziroma elektronsko (igor@p-tech.si) na naslov naročnika. Kot pravočasne se štejejo vse ponudbe prispele do vključno 26.08.2019.

Ponudba_obrazec

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Igor Börc, tel. 02 530 82 00, igor@p-tech.si

Murska Sobota, 19.08.2019

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA IRIC Interreg SI-AT

 

 

 

 

POVABILO K ODDAJI PONUDB  ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI PILOTNEGA TESTIRANJA PODPORNEGA SISTEMA ZA INTERNACIONALIZACIJO PODJETIJ NA NEMŠKEM TRGU  

 1. Naročnik povabila:

Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev, in sicer:

 

 1. Predmet povabila

Izvedba aktivnosti v okviru projekta IRIC in sicer: Delovni sklop T3: Pilotno testiranje in evalvacija sistema usposabljanja – aktivnost T3.3: Pilotno testiranje podpornega sistema – predstavitev podjetij na nemško govorečem trgu in organizacija poslovnih B2B srečanj.

Osnovni namen aktivnosti je, skladno s pogoji povabila k oddaji ponudbe, v terminu od 21.09.2019 do 29.09.2019, izvesti: (1) organizacija/zagotovitev predstavitvenega prostora na sejmu INTERBOOT 2019 v Nemčiji za pilotno predstavitev prototipa; (2) organizacija vsaj 3 poslovnih B2B srečanj na nemško govorečem ciljnem trgu.

Pred začetkom izvajanja morajo aktivnosti biti usklajene s potrebami naročnika!

 

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakti ponudnika
 • predmet ponudbe
 • cena, ki naj vsebuje vse stroške za izvedbo/organizacijo promocije na sejmu Interboot 2019 v kraju Friedrichshafen v Nemčiji ter organizacijo vsaj 3 B2B srečanj v okviru dogodka z vsemi popusti in rabati.
 • veljavnost ponudbe

Vrednost ponudbe ne sme preseči 6.500,00 EUR (neto).

 

 1. Časovni in finančni okvir:

Izvajalec se obveže aktivnosti izvesti in dokumentacijo posredovati naročniku najkasneje do 09.10.2019.

Plačilo za navedene storitve se bo izvedlo na koncu opravljenih del na podlagi izstavljenega računa vezanega na opravljeno aktivnosti, ki je predmet naročila.

 

 1. Plačilni pogoji:

Naročnik se zavezuje, da bo izvršil plačilo za opravljeno storitev v skladu z zakonodajo, praviloma ob koncu upravičenega obdobja poročanja ob pogoju realizacije vseh predvidenih aktivnosti. Pogodba za izvedbo storitve se bo sklenila z najugodnejšim ponudnikom in sicer za čas opravljanja storitve.

 

 1. Merila za izbor:

Izvajalec storitve bo izbran glede na najugodnejšo ekonomsko ponudbo. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb zaprosi za dodatna dokazila, reference oz. da ne izbere nobenega izvajalca.

 

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe:

Ponudbe na predpisanem (priloženem) obrazcu se predložijo v elektronski obliki na e-naslov igor@p-tech.si  najkasneje do petka 23.08.2019 do 12.00 ure.

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Igor Börc, tel. 02 530 82 36, igor@p-tech.si

Ponudba_obrazec IRIC Interboot 2019

 

Murska Sobota, 13.08.2019