fbpx

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA SIO 2018 – 2019

                                       

POVABILO K ODDAJI PONUDB  ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA SIO 2018 – 2019

Usposabljanje zaposlenih PTP v sklopu projekta SIO 2018-2019, Aktivnost G: Dvig kompetenc SIO in sodelovanje. Tema: Finančno načrtovanje in vodenje projektov Obzorja 2020

 

 1. Naročnik povabila:

 Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev, in sicer:

 

 1. Predmet povabila

 Predmet povabila je organizacija in in izvedba 1-dnevnega usposabljanja z naslednjim programom:

 • Predstavitev programa
 • Vloga udeležencev v programu (upravičenec, koordinator, poizvajalec, partner, ipd)
 • Načrtovanje in spremljanje različnih vrst stroškov (stroški dela, amortizacija, eksperti, spremembe med kategorijami, ipd)
 • Izvedba revizije in zahteve

Izvedba: 2. polovica decembra 2019

 

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

 Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakti ponudnika
 • predmet ponudbe
 • vrednost ponudbe brez DDV
 • rok izvedbe storitev
 • veljavnost ponudbe

Vrednost ponudbe za izvedbo aktivnosti iz 2. točke ne sme presegati vrednosti 2.500 EUR brez DDV. Vsi popusti in rabati morajo biti že vključeni v ponujeno ceno.

 

 1. Časovni in finančni okvir

 Izvajalec se obveže vse aktivnosti izvesti najkasneje do 30.12.2019.

Ponudba mora vključevati vse stroške povezane z izvedbo aktivnosti; stroške poti, gradiva ipd. Naročnik ne sme imeti z izvedbo aktivnosti nobenih dodatnih stroškov, če niso posebej dogovorjeni in naročeni.

 

 1. Plačilni pogoji

 Za izvedbo storitve naročnik pošlje izbranemu ponudniku naročilnico. Plačilo za opravljene storitve bo izvedeno na podlagi izstavljenega računa po vseh opravljenih aktivnostih.

 

 1. Merila za izbor

 Izvajalec storitve bo izbran glede na ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

 

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe

 Ponudbe se predložijo na predpisanem obrazcu v pisni obliki po pošti na naslov naročnika ali osebno oziroma elektronsko na marjetka@p-tech.si na naslov naročnika najkasneje 29.11.2019 do 12.00 ure (datum prispetja ponudbe k naročniku). Kontaktna oseba za dodatne informacije: Marjetka Jakob, tel. 02 530 82 32, marjetka@p-tech.si .

 

Murska Sobota, 22.11.2019

Pomurski tehnološki park, d.o.o.

                                                                                                                              mag. Marko Močnik, direktor

Priloga:

 

                       

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI POROČANJA IN VREDNOTENJA PROJEKTA IRIC

 

 

 

 

POVABILO K ODDAJI PONUDB  ZA

IZVEDBO AKTIVNOSTI POROČANJA IN VREDNOTENJA PROJEKTA IRIC

  

1. Naročnik povabila:

 Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev, in sicer:

 2. Predmet povabila

 Izvedba aktivnosti v okviru projekta IRIC in sicer: Delovni sklop M3 Upravljanje: Poročanje in vrednotenje projekta – aktivnost M3.1: Priprava projektnih poročil: priprava in prevajanje dvojezičnih dosežkov in poročil.

Osnovni namen aktivnosti je, skladno s pogoji povabila k oddaji ponudbe, pripraviti potrebne dvojezične slovensko/nemške dosežke in poročila projekta v obsegu 150 avtorskih strani.

Pred začetkom izvajanja morajo aktivnosti biti usklajene s potrebami naročnika!

3. Izhodišča za pripravo ponudbe

 Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakti ponudnika
 • predmet ponudbe
 • cena, ki naj vsebuje vse stroške za pripravo potrebnih slovensko/nemških dvojezičnih dosežkov in poročil projekta v obsegu 150 avtorskih strani z vsemi popusti in rabati.
 • veljavnost ponudbe

Vrednost ponudbe ne sme preseči 3.500,00 EUR (neto).

4. Časovni in finančni okvir:

 Izvajalec se obveže k izvedbi navedenih aktivnosti in dokumentacijo posredovati naročniku najkasneje do 31.12.2019.

Plačilo za navedene storitve se bo izvedlo na koncu opravljenih del na podlagi izstavljenega računa vezanega na opravljeno aktivnosti, ki je predmet naročila.

5. Plačilni pogoji:

 Naročnik se zavezuje, da bo izvršil plačilo za opravljeno storitev v skladu z zakonodajo, praviloma ob koncu upravičenega obdobja poročanja ob pogoju realizacije vseh predvidenih aktivnosti. Pogodba za izvedbo storitve se bo sklenila z ekonomsko najugodnejšim ponudnikom, in sicer za čas opravljanja storitve.

6. Merila za izbor:

 Izvajalec storitve bo izbran glede na ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb zaprosi za dodatna dokazila, reference, oz. da ne izbere nobenega izvajalca.

7. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe:

 Ponudbe na predpisanem (priloženem) obrazcu se predložijo na naslov: Pomurski tehnološki park d.o.o, Plese 9a, 9000 Murska sobota ali na e-naslov  igor@p-tech.si ,  najkasneje do četrtka 28.11.2019 do 12.00 ure.

OBRAZEC ponudba IRIC

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Igor Börc, tel. 02 530 82 36, igor@p-tech.si

Murska Sobota, 21.11.2019