fbpx

Naredi globalni preskok v Chicagu! 5-tedenski brezplačni program v ZDA

Vas zanima 5-tedenski brezplačni program v ZDA?

Vsi, ki gradite mednarodno podjetniško zgodbo in/ali želite spoznati ameriški podjetniški ekosistem, imate namreč priložnost, da postanete eden izmed 4 izbrancev, ki bodo nadgradili svoja globalna znanja, pridobili izkušnje in razširili svojo mednarodno mrežo! 

Ponovno so namreč odprte prijave za 5-tedensko podjetniško izmenjavo v ZDA za jesensko odpravo od 16. oktobra do 19. novembra 2020. Prijave so odprte do 30. aprila, vse informacije in prijava so na voljo tukaj.

Program je namreč res enkratna priložnost tako za karierno kot osebno rast, saj imajo udeleženci priložnost pridobiti globalni mindset, novo strokovno znanje, pa tudi razširiti svojo mednarodno mrežo poznanstev. Stroški potovanja, bivanja in prehrane so kriti v programu.

V sklopu predstavitve programa prireja CEED Slovenija e-Pogovor v živo (23.4.2020, ob 15. uri): Shifting to Global Mindset and Leadership, kjer bodo sodelovali podjetniki iz regije (Hrvaška, S. Makedonija, Bih, Slovenija), ki so se programa že udeležili. V pogovoru bodo odgovarjali tudi na vsa vprašanja udeležencev, ki jih zanima prijava na program v ZDA. 

 

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI T1 NA PROJEKTU CEUP 2030

 1. Naročnik povabila

Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev, in sicer:

 1. Predmet povabila

Pomurski tehnološki park je v okviru projekta CEUP 2030 koordinator delovnega sklopa T1, zato se v okviru povabila išče zunanjega strokovnjaka za pripravo predloga navodil s pomočjo katerih se bo omogočala izvedba naslednjih dveh ključnih outputov v sklopu delovnega paketa T1:

 • Output O.T1.1: CEUP 2030 Policy Learning Lab – Cross-linked capacity enhancement for CAMI4.0 stakeholders
 • Output O.T1.2: CEUP 2030 Strategy Upgrade & Boost – Fostering straight implementation among CE/EU project scheme

Izbrani ponudnik bo pripravil naslednjo dokumentacijo v okviru dosežka D.T1.4 Support service for coaching guidance on impact controlling T1:

 • Razvoj in usklajevanje dokumenta z navodili za Delovni sklop T1, ki zajema štiri temeljne elemente »nabor, laboratorij za učenje politike, nadgradnjo in krepitev strategije, merjenje vplivov v ang. jeziku »harvesting, policy learning lab, strategy upgrade & boost, impact controlling«;
 • Sodelovanje na usposabljanjih z odgovornimi partnerji glavnih aktivnosti in dosežkov z namenom usklajevanje teh 4 temeljnih elementov Delovnega sklopa T1 z vsemi vključenimi partnerji.

Pred začetkom izvajanja se aktivnosti uskladijo z potrebami naročnika skladno z prijavnico! Dokumentacija mora biti pripravljena v angleškem jeziku.

ROK za dokončanje izvedbe: 20. maj 2020

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakti ponudnika
 • predmet ponudbe
 • cena (ki naj vsebuje vse morebitne stroške, popuste in rabate)
 • veljavnost ponudbe

Vrednost ponudbe ne sme preseči 6.000,00 EUR (neto).

 1. Časovni in finančni okvir:

Izvajalec se obveže aktivnosti izvesti in dokumentacijo posredovati naročniku najkasneje do 20.05.2020.

Plačilo za navedene storitve se bo izvedlo na podlagi izstavljenega računa vezanega na opravljeno aktivnosti, ki je predmet naročila.

 1. Plačilni pogoji:

Naročnik se zavezuje, da bo izvršil plačilo za opravljeno storitev v skladu z zakonodajo, praviloma ob koncu upravičenega obdobja poročanja ob pogoju realizacije vseh predvidenih aktivnosti. Izbranemu ponudniku se izda naročilnica.

 1. Merila za izbor:

Izvajalec storitve bo izbran glede na ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb zaprosi za dodatna pojasnila ali dokazila oz. da ne izbere nobenega izvajalca.

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe:

Ponudbe na predpisanem (priloženem) obrazcu se predložijo v pisni obliki po pošti, osebno oziroma elektronsko (borut@p-tech.si) na naslov naročnika. Kot pravočasne se štejejo vse ponudbe prispele do vključno 16.04.2020.

Ponudba – obrazec

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Borut Zrim, tel. 02 530 82 20, borut@p-tech.si

Murska Sobota, 06.04.2020

“The Global Hack” v boju proti trenutni globalni krizi – Sodeluj v najpomembnejšem hackathonu na svetu!

Global Hack je spletni hackathon, zasnovan za izmenjavo in hitro razvijanje inovativnih idej za nujno potrebne rešitve ob trenutni globalni krizi, pa tudi za vzpostavitev odpornosti po pandemiji. Vabimo vse napredno-misleče, da se odzovejo čim prej in sodelujejo v najpomembnejšem hackathonu na svetu!

Za več informacij glej spodaj ali obišči URADNO SPLETNO STRAN!  Prijaviš se lahko TUKAJ!

DO CELOVITIH PODPORNIH STORITEV PRI RAZVOJU POSLOVNIH IDEJ IN RASTI PODJETIJ V SKLOPU OPERACIJE SIO-P-TECH-2020-2022

                                                         

 1. Namen podpornih storitev

Pomurski tehnološki park želi spodbuditi zagon, razvoj in rast inovativnih podjetij ter njihovo povezovanje z obstoječimi domačimi in tujimi podjetji z namenom doseganja verig vrednosti in ustvarjanja potenciala za kreiranje novih delovnih mest. Pri izvedbi aktivnosti se bodo zasledovali naslednji cilji:

 • povečevanje števila novoustanovljenih podjetij, predvsem tistih, ki dosegajo višjo dodano vrednost v primerjavi s slovenskim povprečjem;
 • povečevanje stopnje preživetja novoustanovljenih podjetij;
 • premagovanje ovir hitro rastočih podjetij.

Podporne storitve Pomurski tehnološki park izvaja v obdobju od 01.01.2020 do 31.12.2022. Povezava na projekt SIO-P-TECH-2020-2022.

 

 1. Pogoji za koriščenje

 Ciljne skupine uporabnikov, katerim so namenjene podporne storitve so:

 • inovativni potencialni podjetniki (inovativni posamezniki, dijaki, študenti, pedagoški delavci, raziskovalci)
 • nova in obstoječa podjetja s potencialom hitre rasti – start-up podjetja
 • hitro rastoča podjetja s potencialom globalne rasti – scale up podjetja

 

 1. Predmet podpornih storitev

 PROMOCIJSKO – MOTIVACIJSKI DOGODKI

Udeležba na promocijsko-motivacijskih dogodkih organiziranih v okviru Pomurskega tehnološkega parka. Namen teh srečanj je motivirati, povezovati in usposabljati skupnost talentiranih posameznikov. Dogodki se bodo izvedli v obliki:

 • promocije podjetništva
 • predstavitev storitev ter programov SIO
 • predstavitev dobrih praks in poslovnega mreženja

NABOR IN PRESOJA PODJETNIŠKIH IDEJ

Osnovni namen je sistematično prepoznavanje in vrednotenje inovativnih podjetniških idej v regionalnem okolju. Nabor idej se izvaja s pomočjo individualnih sestankov z nosilci idej. Nosilce idej se bo glede na njihove individualne potrebe usmerjalo v ustrezne podporne vsebine oz. programe.

INFORMIRANJE IN SVETOVANJE

Področja informiranja in svetovanja bodo zajemala:

 • svetovanje pri preverbi poslovne ideje
 • svetovanje podjetjem za kvalitetnejše poslovno odločanje

Predvidena vsebina svetovalnih storitev:

 • ocena izvedljivosti novih predlogov (oblikovanje poslovne ideje, vrednotenje in preverjanje, pomoč pri pripravi poslovnega načrta, poslovnega modela, analiza trga, vpeljava inovacij ali novih tehnologij, ocena investicijskega načrta, ipd.)
 • postopek za zagon podjetja (potrebni koraki, izbira pravno-organizacijske oblike, izbira banke, priprava internih pravilnikov, ipd.)
 • vodenje in upravljanje podjetja (organizacija vodenja podjetja, strateško planiranje, priprava poslovnih modelov, poslovnih načrtov, pogajanja, administrativne storitve, ipd.)
 • knjigovodsko računovodsko svetovanje (priprava kalkulacij, vodenje poslovnih knjih, finančni izkazi, periodični obračuni, poročanja, biniteta partnerjev, upravljanje z dolgovi in terjatvami, kompenzacije, ipd.)
 • finančno poslovanje (finančna analiza poslovanja, davčno svetovanje, priprava finančne dokumentacije pri razpisih, investicijski načrti, pridobivanje virov financiranja – garancije, krediti, leasing, povezovanje s skladi tveganega kapitala ali strateškimi partnerji, ipd.)
 • nove tehnologije (prenos znanja in tehnologij, uvajanje informacijske tehnologije, avtomatizacije v proizvodni ali storitveni proces poslovanja, izvedba RR projektov, predstavitev novih tehnologij, povezovanje z industrijskim ali raziskovalnim okoljem, tehnično-tehnološka svetovanja, ipd.)
 • poslovni procesi (uvedba vitkega poslovnega procesa, postavljanje ciljev, projektni management , vodenje sestanka, upravljanje s časom, ocenitev dela, racionalizacija poslovnih procesov, standardizacija, pomoč pri certifikaciji, sistem nabave, proizvodnje, prodaje, ipd.)
 • marketing in internacionalizacija (analiza trga, priprava strategija vstopa na trg, strategija prodaje, načrt marketinga, trženja, učinkovite predstavitve, ipd.)
 • varstvo okolja (skladnost s predpisi, uvedba sistema, standardizacija, ravnanje z odpadki, ipd.)
 • zaščita intelektualne lastnine (vrednotenje ideje, inovacije, pomoč pri pripravi dokumentacije, raziskave, pomoč pri prijavi patenta in razvoju prototipa, svetovanje pri uveljavitvi na trgu – licenca, prodaja, proizvodnja, marketing, ipd.)
 • pravno svetovanje (gospodarsko, davčno, stvarno, avtorsko, delovno in izvršilno pravo – svetovanja in pomoč pri pripravi pogodb)
 • informiranje (interno obveščanje podjetij, priprava poročil, dostop do podatkov, ipd.)

 TEMATSKI DOGODKI

Namen teh srečanj je motivirati, povezovati in usposabljati skupnost talentiranih posameznikov. Dogodki se bodo izvajali v obliki posredovanja znanj in kompetenc za začetek podjetniške poti oz. na ostalih strokovnih področjih, ki bodo identificirana glede na potrebe ciljne skupine.

MENTORIRANJE

Mentorski program zajema poglobljeno dolgoročno individualno delo z nosilcem podjetniške ideje ali skupine ter izvedbo prilagojenih usposabljanj. Mentorstvo bo usmerjeno v pripravo poslovnih načrtov, poslovnih modelov, tržnih analiz, strategij promocije, raziskovalno razvojnih aktivnosti, pripravo tehnoloških postopkov, razvoj produkta, proizvodnega procesa, pripravo študij, pomoč pri navezovanju stikov, organizacijo B2B sestankov, pripravo in tolmačenje pogodb in zakonodaje, k iskanju virov financiranja, ipd.. Program mentorstva se bo izvajal v kombinaciji dela v obliki svetovalnih aktivnosti, ki bo prilagojena potrebam posameznega podjetja.

SVETOVANJE EKSPERTOV

Aktivnost zajema izvedbo različni strokovnih področij s ciljem odprave specifičnih ovir podjetja.  Aktivnost združuje kompetence in znanja, ki jih ima osebje tehnološkega parka in zunanji izvajalci, kateri so strokovnjaki na različnih področjih in bodo s strani tehnološkega parka angažirani za pomoč inovativnim podjetjem. Program svetovanja se izvede v kombinaciji dela v obliki svetovalnih aktivnosti, ki bo prilagojena potrebam podjetja.

 1. Ostale informacije glede koriščenja podpornih storitev

Nosilci inovativnih podjetniških idej se lahko za informacije, svetovanje in presojo poslovne ideje, oglasijo kadarkoli v času delovnika  (pon. – pet. med 8. – 14. uro) osebno v upravi PTP, preko e-pošte na marjetka@p-tech.si ali telefona na št. 02 5308 232.

Da boste pravočasno informirani o tekočih aktivnostih Pomurskega tehnološkega parka vas vabimo, da se prijavite na naše e-novice

O izvedbi aktivnosti v sklopu operacije SIO-P-TECH-SIO-2020-2022 pa vas vabimo, da nam sledite tudi na:

http://p-tech.si/

https://www.facebook.com/ptech.si/

https://www.linkedin.com/company/pomurje-technology-park-d.o.o./

https://twitter.com/PomurjeTP

https://www.instagram.com/pomurjetechnologypark/

https://www.youtube.com/channel/UCCcmGWIciJIiP6rGeaPeyEw/featured

 

Povzetek podpornih storitev v sklopu SIO 2020-2022 (Klikni za ogled in prenos!)

 

Aktivnosti Pomurskega tehnološkega parka d.o.o. v okviru operacije SIO-P-TECH-2020-2022 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.