fbpx

“Uspešna prodaja izdelkov in storitev v digitalnem svetu” – brezplačno izobraževanje – 9. in 10. junij 2020

Vabljeni na prvo brezplačno izobraževanje v živo (po epidemiji) o prodaji izdelkov in storitev v digitalnem svetu, ki bo potekalo 9. in 10. junija 2020 v sejni sobi PTP. 

Povabilo k oddaji ponudb za izvedbo aktivnosti v okviru projekta SIO-P-TECH-2020-2022

POVABILO K ODDAJI PONUDB  ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA

SIO-P-TECH-2020-2022

Svetovanje ekspertov za odpravo ovir s specifičnih strokovnih področij

Faza 2: Podpora rasti in razvoju start-up podjetij, Aktivnost E – Svetovanje ekspertov 

 1. Naročnik povabila 

Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev in sicer:

 1. Predmet povabila 

Predmet povabila je izvedba svetovanja ekspertov na naslednjih področjih:

 • CAD/CAM, DNC povezave, obdelave (programski paket MasterCam)
 • Priprava postprocesorskega vmesnika za Heller MC 16 (vrtalni cikli in ostale prilagoditve)
 • Umestitev strojnih komponent v programsko okolje MasterCam
 • Simulacija stroja za Heller MC 16
 • Programiranje štiriosnega obdelovalnega centra Heller MC 16

Svetovanec: MATT JP, d.o.o., Kološeva ulica 15, 9000 Murska Sobota

Podrobnejša specifikacija aktivnosti in terminski plan se sproti dogovori z naročnikom in svetovancem. Izvajalec pri dokumentiranju upošteva CGP projekta, katero mu zagotovi naročnik.

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakt ponudnika
 • predmet ponudbe
 • vrednost ponudbe brez DDV
 • rok izvedbe storitev
 • veljavnost ponudbe
 • reference ponudnika

Vrednost ponudbe za izvedbo vseh aktivnosti iz 2. točke ne sme presegati 5.500 EUR brez DDV. Vsi popusti in rabati morajo biti že vključeni v ponujeno ceno.

 1. Časovni in finančni okvir

Izvajalec se obveže vse aktivnosti izvesti najkasneje do 26.06.2020.

Ponudba mora vključevati vse stroške povezane z izvedbo aktivnosti; stroške poti, ipd.. Naročnik ne sme imeti z izvedbo aktivnosti nobenih dodatnih stroškov, če niso posebej dogovorjeni in naročeni.

 1. Plačilni pogoji

Za izvedbo storitve naročnik sklene pogodbo z izbranim ponudnikom. Plačilo za opravljene storitve bo izvedeno na podlagi izstavljenega računa po vseh opravljenih aktivnostih in po predaji dokumentacije (dnevnik opravljenih ekspertnih svetovanj, obdobna ter zaključno poročilo svetovalca).

 1. Merila za izbor

Izvajalec storitve bo izbran glede na ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Izbrani ponudnik bo moral biti vpisan v evidenco SPIRIT – Evidenca mentorjev in strokovnjakov za podporo start up in scale up podjetjem najkasneje do podpisa pogodbe z naročnikom.

Evidenca se nahaja na linku: https://www.spiritslovenia.si/razpis/337

Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe

Ponudbe se predložijo na predpisanem obrazcu v pisni obliki po pošti na naslov naročnika, ali osebno oziroma elektronsko na marjetka@p-tech.si najkasneje do 02.06.2020 do 12. ure (datum prispetja ponudbe k naročniku). Kontaktna oseba za dodatne informacije: Marjetka Jakob, tel. 02 530 82 32, marjetka@p-tech.si.

Murska Sobota, 26.05.2020

Pomurski tehnološki park d.o.o.

                                                                                               mag. Marko Močnik, direktor

Priloga:Vzorec_PONUDBA

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI NA PROJEKTU SCALEUP4EUROPE

 1. Naročnik povabila

Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev. 

 1. Predmet povabila

Vzpostavitev e-programskega orodja za spremljanje procesa izvajanja podpornega programa na projektu in izvedba svetovalnih storitev pri oblikovanju scale-up metodologije vezane na programsko orodje.

Specifikacija potrebnih del:

 • Priprava koncepta orodja skladno z pripravljeno metodologija dela na projektu
 • Svetovalne storitve pri oblikovanju procesa dela v okviru scaleup metodologije (vnosni obrazci in povezave na monitoring rezultatov dela)
 • Tehnična rešitev, zahteve in tehnična specifikacija
 • Priprava grafičnih predlog in logotipa
 • Programiranje orodja
 • Vnos podatkov in funkcionalno testiranje
 • Odprava pomanjkljivosti in zaključitev del
 • Priprava navodil za uporabo platforme

Vsa dokumentacija in jezik e-programskega orodja mora biti v angleškem jeziku.

Pred začetkom izvajanja se podrobnejše aktivnosti uskladijo z potrebami naročnika!

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakti ponudnika,
 • predmet ponudbe,
 • cena (ki naj vsebuje vse morebitne stroške, popuste in rabate),
 • veljavnost ponudbe in
 • reference.

Vrednost ponudbe ne sme preseči 10.000,00 EUR (neto).

 1. Časovni in finančni okvir:

Izvajalec se obveže aktivnosti izvesti in dokumentacijo posredovati naročniku najkasneje do 15.10.2020.

Plačilo za navedene storitve se bo izvedlo na koncu opravljenih del na podlagi izstavljenega računa vezanega na opravljene aktivnosti, ki so predmet naročila.

 1. Plačilni pogoji:

Naročnik se zavezuje, da bo izvršil plačilo za opravljeno storitev v skladu z zakonodajo po dokončanju vseh pogodbenih del.  Pogodba za izvedbo storitve se bo sklenila z ekonomsko najugodnejšim ponudnikom.

 1. Merila za izbor:

Izvajalec storitve bo izbran glede na ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb zaprosi za dodatna pojasnila ali dokazila oz. da ne izbere nobenega izvajalca.

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe:

Ponudbe na predpisanem (priloženem) obrazcu se predložijo v pisni obliki po pošti na naslov naročnika. Kot pravočasne se štejejo vse ponudbe prispele do 04.06.2020 do 12:00 ure.

Ponudba – obrazec

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Marko Močnik, tel. 02 530 82 00, marko@p-tech.si

Murska Sobota, 20.05.2020

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA SIO-P-TECH-2020-2022

Usposabljanje zaposlenih PTP v sklopu projekta SIO-P-TECH-2020-2022, Aktivnost G: Dvig kompetenc SIO in sodelovanje. Tema: Uporaba orodij grafičnega oblikovanja

 1. Naročnik povabila:

 Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev, in sicer:

 1. Predmet povabila

Predmet povabila je organizacija in izvedba 16 urnega usposabljanja za delo s  programi Adobe InDesign, Adobe Photoshop in Adobe Illustrator z naslednjim programom:

Spoznavanje osnov in funkcionalnosti Adobe programov InDesign, Illustrator in Photoshop ter primerjava med njimi

Adobe InDesign

 • Delovno okolje in priprava novega dokumenta
 • Pregled osnovnih orodij in delo z barvami
 • Delo s slikami in grafikami
 • Vnos in oblikovanje besedila
 • Delo s plastmi
 • Oblikovanje letaka in kataloga
 • Priprava za tisk ali splet

Adobe Illustrator

 • Delovno okolje in priprava novega dokumenta
 • Pregled osnovni orodij in delo z barvami
 • Uvažanje fotografij in drugih grafičnih elementov, vektoriziranje
 • Risanje in kombiniranje preprostih in kompleksnejših oblik
 • Oblikovanje in urejanje besedil
 • Priprava za tisk ali splet

Adobe Photoshop

 • Pregled osnovnih orodij za delo s fotografijo in delo z barvami
 • Osnove dela s sliko in osnovna korekcija
 • Delo s plastmi

Izvedba usposabljanja na daljavo, najkasneje do 30.06.2020 za do 3 osebe.

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakti ponudnika
 • predmet ponudbe
 • vrednost ponudbe brez DDV
 • rok izvedbe storitev
 • veljavnost ponudbe
 • reference ponudnika

Vrednost ponudbe za izvedbo aktivnosti iz 2. točke ne sme presegati vrednosti 1.000,00 EUR brez DDV. Vsi popusti in rabati morajo biti že vključeni v ponujeno ceno.

 1. Časovni in finančni okvir

Izvajalec se obveže vse aktivnosti izvesti najkasneje do 30.06.2020.

Ponudba mora vključevati vse stroške povezane z izvedbo aktivnosti; stroške poti, gradiva ipd. Naročnik ne sme imeti z izvedbo aktivnosti nobenih dodatnih stroškov, če niso posebej dogovorjeni in naročeni.

 1. Plačilni pogoji

Za izvedbo storitve naročnik pošlje izbranemu ponudniku naročilnico. Plačilo za opravljene storitve bo izvedeno na podlagi izstavljenega računa po vseh opravljenih aktivnostih.

 1. Merila za izbor

Izvajalec storitve bo izbran glede na ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe

Ponudbe se predložijo na predpisanem obrazcu v pisni obliki po pošti na naslov naročnika ali osebno oziroma elektronsko na marjetka@p-tech.si na naslov naročnika najkasneje 26.05.2020 do 12.00 ure (datum prispetja ponudbe k naročniku). Kontaktna oseba za dodatne informacije: Marjetka Jakob, tel. 02 530 82 32, marjetka@p-tech.si .

Priloga: Vzorec_PONUDBA

 

Murska Sobota, 19.05.2020

Pomurski tehnološki park, d.o.o.

                                                                                                                              mag. Marko Močnik, direktor

Podim DX 2020 je odlična priložnost za nova znanja, izkušnje in nasvete

Podim DX 2020: Najboljši nabor govorcev

Če želite biti najboljši pri tem, kar počnete, se morate učiti od najboljših. In če morate izbrati en dogodek, ki se ga boste udeležili, naj bo to Podim DX 2020. Zakaj? Podim DX na oder prinaša vrhunske govorce s področij, kot so growth hacking, korporativno inoviranje, podjetniška kultura, blockchain, kreativne industrije, tvegani kapital, razvoj podjetij…, ki bodo z udeleženci delili dragoceno znanje in izkušnje, tako uspehe, kot neuspehe. Z udeležbo na Podimu DX si lahko prihranite kakšno modrico na svoji poslovni poti, zato si v koledarju označite dneve od 18. do 20. maja! Zahvaljujoč platformi Hopin boste lahko spoznali vse govorce in mentorje, kar iz domačega naslonjača.

Med govorci bodo podpredsednica Evropske komisije Margrethe Vestager, vodilni evropski futurist Gerd Leonhard, soustanovitelj Runtastica Florian Gschwandtner, avtor knjige Predictible Revenue Aaron Ross, nekdanja vodja e-poslovanja pri Facebooku Darlene Thomas, soustanovitelj Rotten Tomatoes Patrick Lee, soustanovitelj GlobaliD Greg Kidd in številni drugi. Vse lahko spoznate tukaj https://si.podim.org/speakers/.

Če ste investitor, ki išče startupe in scaleupe za svoj portfolio ali poslovnež, ki išče vitkega in agilnega poslovnega partnerja, izkoristite Podim DX Deal Room, kjer se lahko hitro in učinkovito dogovorite za sestanek s 175 startupi & scaleupi.

Pri nakupu vstopnice si zagotovite 20% popust s kodo PODIMDXFRIENDS.

Več informacij o Podimu DX na https://si.podim.org/dx/.