fbpx

Povabilo k oddaji ponudb za izvedbo aktivnosti v okviru projekta DanubeChance2.0

 

 

 

POVABILO K ODDAJI PONUDB  ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA

»DanubeChance2.0 – Embracing failure to facilitate second-chance entrepreneurship in the Danube region« –

Izdelava študije izvedljivosti pilotne aktivnosti DS6 »Poslovno restrukturiranje« (WP6 Business restructuring)  

 1. Naročnik povabila

Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev in sicer:

 1. Predmet povabila

ŠTUDIJA IZVEDLJIVOSTI PILOTNE AKTIVNOSTI v okviru DS6 (WP6), sestavljena iz dveh tematskih sklopov:

1. ŠTUDIJA IZVEDLJIVOSTI PILOTNIH AKTIVNOSTI V SLOVENIJI:

A) Podjetniško okolje za »Drugo priložnost« podjetnikov v Sloveniji (Entrepreneurial environment for the “Second Chance” entrepreneurs in Slovenia)

 • Splošno okolje »Druge priložnosti« v Sloveniji (Overall status of 2nd-chance in Slovenia)
 • SWOT analiza »Druge priložnosti« v Sloveniji (SWOT analysis of 2nd-chance in Slovenia)
 • Akcijski načrt vpeljave »Druge priložnosti« v Sloveniji (Action Plan for 2nd-chance in Slovenia)

B) Posebni pogoji za izvedbo pilotnih aktivnosti »Druge priložnosti« v Sloveniji (Specific conditions for performing 2nd-chance pilots Slovenia)

 • Javni poziv (Public call)
 • Prijavnica (Application form)
 • Merila za izbor udeležencev pilotne akcije (Selection criteria for the participants in the pilot action)

2. TRENING IN MENTORSTVO »DRUGE PRILOŽNOSTI« za ciljno skupino:

 • podjetnikov v težavah (»entrepreneurs in crisis«) in
 • podjetnikov, ki želijo po stečaju ali zaprtju prejšnjega podjetja ponovno zagnati podjetniško dejavnost (»re-start entrepreneurs«).

v obliki priporočil in strukturiranih navodil trenerjem in mentorjem »DRUGE PRILOŽNOSTI« (2nd-chance coaching/mentoring guidelines).

Podrobnejša specifikacija aktivnosti in terminski plan se sproti dogovori z naročnikom. Izvajalec pri dokumentiranju upošteva CGP projekta, katero mu zagotovi naročnik.

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

Ponudbo je potrebno pripraviti na obrazcu, ki je v prilogi tega povabila. Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakti ponudnika,
 • predmet ponudbe,
 • vrednost del brez DDV,
 • datum veljavnosti ponudbe.

Vrednost ponudbe za izvedbo vseh aktivnosti iz druge točke ne sme presegati 7.000,00 EUR brez DDV.

Vsi popusti in rabati morajo biti že vključeni v ponujeno ceno.

 1. Časovni in finančni okvir

Izvajalec se obveže vse aktivnosti izvesti po dogovoru in sicer do 28.10.2020.

Ponudba mora vključevati vse stroške povezane z izvedbo aktivnosti; stroške poti, ipd. Naročnik ne sme imeti z izvedbo aktivnosti nobenih dodatnih stroškov, če niso posebej dogovorjeni in naročeni.

 1. Plačilni pogoji

Pogodba za izvedbo storitve se bo sklenila z ekonomsko najugodnejšim ponudnikom. Plačilo za opravljene storitve bo izvedeno na podlagi izstavljenega računa po izvedbi vseh točk iz 2. točke tega povabila in predaji dokumentacije. Račun mora biti izdan do 28.10.2020.

 1. Merila za izbor

Izvajalec storitve bo izbran glede glede na ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

 

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe

Ponudbe na predpisanem (priloženem) obrazcu se predložijo v pisni obliki po pošti na naslov naročnika, osebno oziroma elektronsko (info@p-tech.si) najkasneje do 30.09.2020 (datum prispetja ponudbe k naročniku). Kontaktna oseba za dodatne informacije: Tomaž Lapoša, tel. 02 530 82 00, tomaz.laposa@p-tech.si.

V postopek izbora vlog se bodo uvrstile le pravočasno oddane vloge.

Murska Sobota, 22.9.2020

DanubeChance2.0_Ponudba – obrazec

Smart Manufacturing Matchmaking 2020 – virtualni brokerage dogodek

PTP skupaj z EU partnerji sodeluje pri pri organizaciji mednarodnega VIRTUALNEGA BROKERAGE DOGODKA – Smart Manufacturing Matchmaking 2020 (18.-20. november 2020).

Vabljeni na Living bits and things 2020 – 23. in 24. september 2020!

Living bits and things 2020 je vodilni mednarodni poslovno-tehnološki dogodek o digitalizacij in praktični uporabi digitalnih tehnologij v širši regiji osrednje in vzhodne Evrope ter Balkanu z najdaljšo tradicijo. Letos bo potekal dogodek preko spleta na digitalni virtualni platformi.

Predstavitev podpornih storitev PTP in mreženje ob spustu po reki Muri

Vedno je lepo združiti prijetno s koristnim. Tako smo pretekli četrtek, 10. septembra 2020, povabili medse podjetnike in jim predstavili vse podporne storitve Pomurskega tehnološkega parka, ki jih brezplačno ponujamo podjetjem in s katerimi jih podpiramo predvsem v fazi razvoja in rasti.
Podjetjem namreč nudimo brezplačno podporo pri vstopu na tuje trge, iskanju investitorjev, tržnih analiz, vpeljavi robotskih rešitev v proizvodnjo, administrativno-pravnih zadevah, promocijskih aktivnostih, na voljo so jim uporabna gradiva za zagon podjetja, kadrovsko funkcijo, optimizacijo poslovnih procesov, razvoja produkta in še veliko več.
Po predstavitvi podpornih storitev smo se odpravili v Krog in se s čolni spustili po Muri vse do Otoka ljubezni v Ižakovcih. Prekrasno vreme je bilo kot nalašč za mreženje v naravi. Na in ob Muri smo sprostili marsikatero podjetniško idejo, stkali nove poslovne vezi in še bolj poglobili obstoječe. Seveda tudi dobra, domača hrana ni smela manjkati. Se že veselimo naslednjih dogodkov!