fbpx

Povabilo k oddaji ponudb za izvedbo aktivnosti na projektu Common Access 2

 

 

 1. Naročnik povabila

Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi zainteresirane izvajalce, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev, in sicer:

 1. Predmet povabila

Izvedba naslednjih aktivnosti:

 T1.3.1 – Skupni kooperacijski program

Cilj je priprava dokumenta v katerem bodo opredeljeni najnovejši poslovni modeli, ki jih uporabljajo Digitalna inovacijska vozlišča. Na podlagi teh izhodišč se pripravi program, ki bo povzel ugotovitve analiz in podal smer in način sodelovanja, medtem ko bo načrt definiral tudi potrebne aktivnosti, časovni plan in odgovornosti. V okviru načrta se bo tako izoblikoval podporni program, ki bo v nadaljevalni fazi projekta na razpolago zainteresiranim podjetjem. Dokument mora biti sestavljen iz 3 sklopov: (1) Poslovni modeli DIH; (2) Strateški koncept izvedbe programa, (3) Akcijski načrt. ROK: 20.12.2020

T2.3.1 – Priprava metodologije za identifikacijo dobrih praks

Namen je identifikacija dobrih praks uporabe digitalnih orodij na izbranih 7 tematskih področjih, s pomočjo katerih se bo v podjetjih izboljšalo pripravljenost za vstop na tuje trge in v okviru katerih se bodo pripravila e-učna gradiva. Izbrana tematska področja predstavljajo ključne poslovne procese v okviru katerih morajo podjetja na tujem trgu biti konkurenčna, zato je potrebno podjetjem predstaviti najnovejše trende in rešitve. Cilj je pripraviti metodološka izhodišča in obrazce na podlagi katerih bodo partnerji opravili nabor digitalnih orodij in njihov podrobnejši opis funkcionalnosti in koristi. Zraven metodologije mora biti izpolnjen en primer rešitve. ROK: 20.06.2021

 T3.2.4. – Testiranje programa

Medtem ko se bo v okviru kooperacijskega programa definiralo podporni program za podjetja je namen te aktivnosti testiranje podpornih storitev v okviru kooperacijskega načrta pri aktivnostih internacionalizacije (npr. priprava projektnih predlogov mednarodnega sodelovanja, pomoč na področju tržnih raziskav, priprave za vstop na trg – identifikacija tržnih poti, iskanje partnerjev, izvozni načrt, definicija poslovnega modela, ipd). Cilj te aktivnosti je pomoč pri internacionalizaciji za eno podjetje. Oblika pomoči mora biti dokumentirana in poslana naročniku. ROK: 30.11.2021

Pred začetkom izvajanja se aktivnosti uskladijo z potrebami naročnika!

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakti ponudnika
 • predmet ponudbe
 • cena (ki naj vsebuje vse morebitne stroške, popuste in rabate)
 • veljavnost ponudbe
 • reference

Vrednost ponudbe ne sme preseči 15.000,00 EUR (neto).

 1. Časovni in finančni okvir:

Izvajalec se obveže aktivnosti izvesti in dokumentacijo posredovati naročniku skladno z dogovorjenimi roki za vsako opredeljeno aktivnost.

Plačilo za navedene storitve se bo izvedlo sukcesivno, na podlagi izstavljenega računa vezanega na opravljeno aktivnosti, ki so predmet naročila.

 1. Plačilni pogoji:

Naročnik se zavezuje, da bo izvršil plačilo za opravljeno storitev v skladu z zakonodajo, praviloma ob koncu upravičenega obdobja poročanja ob pogoju realizacije vseh predvidenih aktivnosti. Pogodba za izvedbo storitve se bo sklenila z ekonomsko najugodnejšim ponudnikom.

 1. Merila za izbor:

Izvajalec storitve bo izbran glede na ekonomsko najugodnejšo ponudbo, pri čemer se bo upoštevalo ponujeno ceno in razpoložljive reference. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb zaprosi za dodatna pojasnila ali dokazila oz. da ne izbere nobenega izvajalca.

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe:

Ponudbe na predpisanem (priloženem) obrazcu se predložijo v pisni obliki po pošti, osebno oziroma elektronsko (igor@p-tech.si) na naslov naročnika. Kot pravočasne se štejejo vse ponudbe prispele do vkljucno 27.11.2020 do 24.00 ure.

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Igor Börc, tel. 02 530 82 00, igor@p-tech.si

Murska Sobota, 17.11.2020

Ponudba_obrazec CA2

Podjetniški sklad objavil razpis P7- 2 2020 COVID Mikrokrediti za omilitev posledic epidemije

Namen razpisa P7 – 2 2020 COVID Mikrokrediti je je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem ter zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na gospodarstvo.

Višina financiranja
od 5.000 EUR do 25.000 EUR kredita
100% financiranje upravičenih stroškov

Doba financiranja
2-5 let

Pogoji kandidiranja
· Podjetje mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 zaposlenega za polni delovni čas.
· Na njegovo poslovanje je vplival izbruh nalezljive bolezni COVID-19.
· Podjetje ob oddaji vloge posluje z isto davčno številko najmanj 6 mesecev.
· Podjetje ne sme biti v težavah.
· Nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih obveznosti FURSa.
· Vlagatelj nima za glavno dejavnost registrirane dejavnosti, ki spada v izključeni sektor.
· Vlagatelj mora v vlogi izkazati zaprto finančno konstrukcijo.

Prenesite si LETAK z vsemi ključnimi informacijami.

Vse podrobnosti o razpisu in razpisno dokumentacijo najdete na tej spletni strani SPS.