fbpx

Povabilo k oddaji ponudb za izvedbo aktivnosti na projektu Scaleup4Europe

POVABILO K ODDAJI PONUDB  ZA

IZVEDBO AKTIVNOSTI NA PROJEKTU

Scaleup4Europe

 1. Naročnik povabila

Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi zainteresirane izvajalce, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev, in sicer:

 1. Predmet povabila

Izvedba naslednjih podpornih storitev pri izvajanju scaleup lab in sponzorship programa:

 • Pomoč pri navezovanju stikov in organizaciji vsaj 2 B2B dogodkov z domačimi INVESTITORJI (investicijski skladi, poslovnimi angeli, ipd), kjer se investitorji srečajo s startup ali scaleup podjetji.
 • Pomoč pri organizaciji 1 brokerage dogodka v tujini na katerem bo prisotnih vsaj 5 tujih INVESTITORJEV in vsaj 20 podjetij iz Slovenije, Avstrije in Srbije, z namenom izvedbe B2B sestankov.
 • Pomoč pri navezovanju stikov in organizaciji vsaj 2 B2B dogodkov z domačimi ali tujimi KORPORACIJAMI/VEČJIMI PODJETJI, kjer se investitorji srečajo s startup ali scaleup podjetji. En dogodek se izvede v Sloveniji in en v tujini.
 • Organizacija 1 obiska TUJEGA ACCELERATORSKEGA PROGRAMA kateri ponuja finančno pomoč podjetjem (organizacija, prevoz in nočitev vsaj za 2 podjetji)
 • “Vključitev Pomurskega tehnološkega parka v mednarodno partnersko mrežo pri organizaciji 1 večjega MEDNARODNEGA DOGODKA NA TEMO DISRUPTIVNIH TEHNOLOGIJ (blockchain, WEB 3.0. ipd) z izvedbo B2B srečanja z ponudniki tehnoloških rešitev.
 • Pomoč pri organizaciji vsaj 1 »Ecosystem building« dogodka, na katerem bodo prisotni vsaj 4 tuji partnerji.
 • Pomoč pri iskanju in dogovoru z vsaj 10 tujimi EU partnerji, ki prihajajo iz različnih regij glede širitve Scaleup Lab podpornega programa v nove EU regije s ciljem zagotovitve finančnih sredstev za samovzdržnost izvajanja podpore.

Pred začetkom izvajanja se aktivnosti podrobneje uskladijo z potrebami naročnika!

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakti ponudnika
 • predmet ponudbe
 • cena (ki naj vsebuje vse morebitne stroške, popuste in rabate)
 • veljavnost ponudbe
 • reference

Vrednost ponudbe ne sme preseči 19.900,00 EUR (neto).

 1. Časovni in finančni okvir:

Izvajalec se obveže aktivnosti izvesti najkasneje do 31.12.2022 in dokumentacijo posredovati naročniku skladno z dogovorjenimi roki za vsako opredeljeno aktivnost.

 1. Plačilni pogoji:

Plačilo za navedene storitve se bo izvedlo na podlagi izstavljenega računa vezanega na opravljene aktivnosti, ki so predmet naročila. Pogodba za izvedbo storitve se bo sklenila z ekonomsko najugodnejšim ponudnikom.

 1. Merila za izbor:

Izvajalec storitve bo izbran glede na ekonomsko najugodnejšo ponudbo, pri čemer se bo upoštevalo ponujeno ceno, s tem ko najugodnejši ponudnik mora razpolagati z ustreznimi referencami. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb zaprosi za dodatna pojasnila ali dokazila oz. da ne izbere nobenega izvajalca.

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe:

Ponudbe na predpisanem (priloženem) obrazcu se predložijo v pisni obliki, po pošti oz. osebno na naslov naročnika. Kot pravočasne se štejejo vse ponudbe prispele do vključno 06.05.2022 do 24.00 ure.

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Grega Konkolič, tel. 02 530 82 00, grega@p-tech.si

Ponudba_obrazec SUP4EU

Murska Sobota, 15.04.2022

 

Povabilo k oddaji ponudb za izvedbo aktivnosti v sklopu projekta SIO-P-TECH-2020-2022

POVABILO

k oddaji ponudb za izvedbo usposabljanja zaposlenih v Pomurskem tehnološkem parku v sklopu projekta SIO 2020-2022, Aktivnost G: Dvig kompetenc SIO in sodelovanje

 

 1. Naročnik povabila:

Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane z primernimi kompetencami, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo izobraževalnih storitev.

 

 1. Predmet povabila

Predmet povabila je organizacija in izvedba usposabljanja z naslednjim programom in pogoji izvedbe:

 

Sklop 1:  Usposabljanje zaposlenih na področju digitalne transformacije

NAMEN: Usposobiti zaposlene tehnološkega parka za izvajanje mentorskih in svetovalnih aktivnostih v podjetjih na področju digitalne transformacije.

POGOJI ZA IZVEDBO:

 • Usposabljnaje mora zajemati predstavitev vseh 12 ključnih novih tehnologij, s katerimi lahko podjetja s pomočjo digitalne transformacije rastejo na donosen način: (1) veliki podatki, (2) umetna inteligenca, (3) računalništvo v oblaku, (4) kibernetska varnost, (5) veriženje blokov, (6) internet stvari, (7) digitalni marketing, (8) 3-D tiskanje, (9) droni, (10) roboti, (11) virtualna resničnost, (12) navidezna realnost.
 • Ponudnik mora vključiti v proces usposabljanja tudi zbirko vseh potrebnih orodij, ki se potrebujejo za izvedbo digitalne transformacije, in namreč:
 • Metodologijo izvedbe digitalne transformacije
 • Orodja za izračune in grafične analize (npr: excel, ipd)
 • Predloge za oblikovanje poročila (npr: word, excel, powerpoint, ipd)
 • Pojasnila oz navodila za izpolnjevanje predlog
 • Realni primeri podjetij in predstavitev primerov dobre prakse
 • Usposabljanje mora biti usmerjeno v način kako se zbirka orodij uporablja pri reševanju tematskih problemov.
 • Gradivo z zbirko vseh potrebnih orodij je lahko v slovenskem ALI angleškem jeziku, medtem ko »predloge za oblikovanje poročila« morajo biti v obeh, v slovenskem IN angleškem jeziku.
 • Usposabljanja se izvede na lokaciji naročnika.
 • Točen datum izvedbe usposabljanja dogovorita in uskladita naročnik ter izvajalec v predvidenem roku.

 

Sklop 2:  Usposabljanje zaposlenih na področju strateškega managementa

NAMEN: Usposobiti zaposlene tehnološkega parka za izvajanje mentorskih in svetovalnih aktivnostih v podjetjih na področju strateškega managementa.

POGOJI ZA IZVEDBO:

 • Usposabljanje mora zajemati reševanje naslednjih tematskih sklopov: (1) Oblikovanje poslovnega modela Canvas (Business model Canvas), (2) Uravnoteženi sistem kazalnikov (Balanced scorecard), (3) Reševanje problema profitabilnosti (Profitability problem), (4) Oblikovanje cenovne strategije (Pricing strategies), (5) Porterjev 5 konkurenčnih sil (Porters 5 forces), (6) Analiza vrednostne verige (Value Chain Analysis), (7) Neto sedanja vrednost (Net present value), (8) Drevo gonilnikov vrednosti (Value driver tree), (9) Diagram ribje kosti (Fishbone diagram), (10) Vstop na tuji trg (Entering a new market).
 • Ponudnik mora vključiti v proces usposabljanja tudi zbirko vseh potrebnih orodij, ki se potrebujejo za reševanje vseh 10 tematskih sklopov iz prve alineje, in namreč:
 • Metodologijo izvedbe
 • Orodja za izračune in grafične analize (npr: excel, ipd)
 • Predloge za oblikovanje poročila (npr: word, excel, powerpoint, ipd)
 • Pojasnila oz navodila za izpolnjevanje predlog
 • Realni primeri podjetij in predstavitev primerov dobre prakse
 • Usposabljanje mora biti usmerjeno v način kako se zbirka orodij uporablja pri reševanju tematskih problemov.
 • Gradivo z zbirko vseh potrebnih orodij je lahko v slovenskem ALI angleškem jeziku, medtem ko »predloge za oblikovanje poročila« morajo biti v obeh, v slovenskem IN angleškem jeziku.
 • Usposabljanja se izvede na lokaciji naročnika.
 • Točen datum izvedbe usposabljanja dogovorita in uskladita naročnik ter izvajalec v predvidenem roku.

 

 1. Način izvedbe:

 Izvajalec pošlje zbirko orodij (gradiva) obeh sklopov naročniku, da se zaposleni predhodno seznanijo in pripravijo na srečanja

 • Izvede se vsaj 10 srečanj po 4h na lokaciji naročnika kjer je poudarek na metodologiji in uporabi orodij

 

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

 Ponudba mora zajemati naslednje podatke:

 • kontakt ponudnika
 • vrednost ponudbe brez DDV
 • rok izvedbe storitev
 • veljavnost ponudbe
 • reference

Vrednost ponudbe za izvedbo vseh aktivnosti, ki so predmet povabila, ne sme presegati vrednosti 15.000 EUR brez DDV. Vsi popusti in rabati morajo biti že vključeni v ponujeno ceno.

 

 1. Časovni in finančni okvir

 Izvajalec se obveže vse aktivnosti izvesti najkasneje do 30.06.2022.

Ponudba mora vključevati vse stroške povezane z izvedbo aktivnosti; stroške poti, gradiva ipd.. Naročnik ne sme imeti z izvedbo aktivnosti nobenih dodatnih stroškov, če niso posebej dogovorjeni in naročeni.

 

 1. Plačilni pogoji

 Za izvedbo storitve naročnik pošlje izbranemu ponudniku naročilnico. Plačilo za opravljene storitve bo izvedeno na podlagi izstavljenega računa po opravljenih aktivnostih.

 

 1. Merila za izbor

 Izvajalec storitve bo izbran glede na ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Izvajalec mora razpolagati z primernimi referencami. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

 

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe

 Ponudbe se predložijo na predpisanem obrazcu v pisni obliki po pošti oz osebno na naslov naročnika najkasneje 15.04.2022 do 12.00 ure (datum prispetja ponudbe k naročniku). Kontaktna oseba za dodatne informacije: Marjetka Jakob, tel. 02 530 82 32, marjetka@p-tech.si.

 

Murska Sobota, 04.04.2022

Pomurski tehnološki park, d.o.o.

                                                                                                                                mag. Marko Močnik, direktor

 

 

Priloga: