fbpx

Povabilo k oddaji ponudb za izvedbo aktivnosti v okviru projekta “SMARTER AOE”

 POVABILO K ODDAJI PONUDB  ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA

»SMARTER AOE  – Transformation of the Amazon of Europe into smarter and greener tourism destination« –

Razvoj metodologije in izvedba izobraževalne akademije za krepitev veščin MSP-jev v turizmu na področju digitalne transformacije

 

 1. Naročnik povabila

Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev in sicer:

 

 1. Predmet povabila

Razvoj metodologije in izvedba izobraževalne akademije za krepitev veščin MSP-jev v turizmu na področju digitalne transformacije (delovni sklop WP4).

Aktivnosti zajemajo 2 vsebinska sklopa:

SKLOP 1: Razvoj metodologije za krepitev veščin malih in srednje velikih podjetij (MSP) v turizmu (AOE in druge biosferne regije) za celoten konzorcij na področju digitalne transformacije. Metodologija mora zajemati:

 • Opredelitev ciljev izobraževalne akademije
 • Opredelitev aktivnosti (usposabljanje, delavnice, mentoriranje itd.)
 • Nabor tem delavnic
 • Predvideni izvajalci izobraževalnih aktivnosti
 • Časovni načrt izvedbe

Rok za izvedbo aktivnosti: 30. 6. 2022

SKLOP 2: Izvedba »Amazon of Europe Academy« – programa za MSP-je v turizmu z namenom izboljšanja njihovih digitalnih veščin in kompetenc.

Program mora prispevati k uspešnemu in odgovornemu razvoju turizma v Evropski Amazonki (Amazon of Europe – biosferni rezervat Mura-Drava-Donava) in drugih biosfernih rezervatih (Črna Gora, Romunija, Bolgarija) ter mora spodbujati digitalno transformacijo podjetij in vpeljevanje inovacij v turizmu.

Program za krepitev veščin se mora izvajati predvidoma 17 mesecev (predvideno obdobje: oktober 2022 – marec 2024) in zajemati sledeče aktivnosti:

 • Aktivnost 1: Izvedba 10 spletnih izobraževalnih delavnic za MSP-je v turizmu v angleškem jeziku. Vsebine se morajo skladati s konkretnimi potrebami podjetij, učne metode pa morajo spodbujati izmenjavo znanja, medsebojno učenje in povezovanje.
 • Aktivnost 2: Sodelovanje z naročnikom pri organizaciji 2 regionalnih mrežnih dogodkov s turističnimi MSP-ji in relevantnimi deležniki s tega področja (podporne organizacije, ponudniki digitalnih rešitev, MSP-ji iz drugih sektorjev itd.)
 • Aktivnost 3: Razvoj koncepta in metodologije ter izvedba 10-urnega mentorskega programa za vključene turistične MSP-je (max. 10 ur mentoriranja na posamezno podjetje), prejemnike finančne podpore, z namenom identifikacije potreb in ustreznega koriščenja prejetih sredstev.
 • Aktivnost 4: Priprava (e-)učnih gradiv za turistične MSP-je
 • Aktivnost 5: Sodelovanje pri pripravi končnega poročila o rezultatih izobraževalnih aktivnosti

Rok za izvedbo aktivnosti:

 • Aktivnost 1 do 30. 4. 2024
 • Aktivnost 2 do 30. 4. 2024
 • Aktivnost 3 do 31. 5. 2024
 • Aktivnost 4 do 30. 6. 2024
 • Aktivnost 5 do 30. 6. 2024

Podrobnejša specifikacija aktivnosti in terminski plan se sproti dogovori z naročnikom. Izvajalec pri dokumentiranju upošteva CGP projekta, katero mu zagotovi naročnik.

 

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakti ponudnika
 • predmet ponudbe
 • vrednost del brez DDV
 • datum veljavnosti ponudbe

Vrednost ponudbe za izvedbo vseh aktivnosti iz druge točke ne sme presegati 20.000,00 EUR brez DDV.

Vsi popusti in rabati morajo biti že vključeni v ponujeno ceno.

 

 1. Finančni okvir

Ponudba mora vključevati vse stroške povezane z izvedbo aktivnosti; stroške poti, ipd. Naročnik ne sme imeti z izvedbo aktivnosti nobenih dodatnih stroškov, če niso posebej dogovorjeni in naročeni.

 

 1. Plačilni pogoji

Za izvedbo storitve naročnik sklene pogodbo z izbranim ponudnikom. Plačilo za opravljene storitve bo izvedeno na podlagi izstavljenega računa po izvedbi posameznih aktivnosti iz 2. točke tega povabila.

 

 1. Pogoji za oddajo ponudbe in merila za izbor

Ponudnik mora k ponudbi priložiti naslednje zahtevane reference:

 • oblikovanje vsaj 3 metodologij in programov pospeševanja za start up in MSP podjetja v Sloveniji v slovenskem in angleškem jeziku v zadnjih 2 letih,
 • koordinacija izvedbe programov pospeševanja za start up in MSP podjetja,
 • izvedba vsaj 1 kapitalske investicije v zadnjih 2 letih.

Izvajalec storitve bo izbran glede na ekonomsko najugodnejšo ponudbo.

Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

Postopek bo vodila strokovna komisija imenovana s strani odgovorne osebe naročnika.

 

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe

Ponudbe na predpisanem (priloženem) obrazcu se predložijo v pisni obliki in elektronsko (tomaz.laposa@p-tech.si) najkasneje do 26. 5. 2022 (datum prispetja ponudbe k naročniku).

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Tomaž Lapoša, tel. 02 530 82 00, tomaz.laposa@p-tech.si

SMARTER AOE_Ponudba_Obrazec

 

Murska Sobota, 16. 5. 2022

 

 

“Kriptovalute v praksi” – brezplačni webinar – 18. maj 2022 ob 12.00

Če vas zanima naslednji korak v svet kriptovalut se nam pridužite na zanimivem brezplačnem webinarju v sredo, 18. maja 2022 med 12:00 in 15:00.

Pametna digitalna orodja za podporo internacionalizacije MSP