fbpx

POVEZOVANJE PODJETIJ IN IZOBRAŽEVALNIH INSTITUCIJ

 

POVEZOVANJE PODJETIJ IN IZOBRAŽEVALNIH INSTITUCIJ

Sodelovanje gospodarstva in znanstveno-izobraževalnih institucij ter vlaganje v skupne projekte na področju raziskav, razvoja in inovacij sta ključnega pomena za povišanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, dvig dodane vrednosti ter povišanje blaginje v celotni družbi. Tega se moramo zavedati tako v gospodarstvu, izobraževalni sferi, podpornem okolju kot tudi odločevalci na nivoju države.

Podjetja in z njimi različne strokovne javnosti, se zavedajo dejstva, da lahko preživijo in se razvijajo le, če so sposobna slediti svetovnemu razvoju. Razvoj in konkurenčnost ne temeljita le na nastajajočem znanju, temveč predvsem na sposobnostih podjetij, da znanje izkoristijo, uporabijo in ga čim bolje tržijo. Dobra podjetja, ki so se naučila sprejemati in uresničevati pomembne strateške odločitve, se tega zavedajo, zato so na nevarnosti in izzive, ki jih prinašajo hitre spremembe, pripravljena in temu ustrezno ravnajo. Za uspešno ravnanje so nepogrešljivi strokovno usposobljeni ljudje, ki lahko rešujejo probleme in dajejo odgovore pri raziskovalnih problemih v gospodarstvu in hkrati razumejo poslovne potrebe in ekonomske vidike posla, ki vodijo h povečanju konkurenčnih sposobnosti podjetij.

Slovenija na raziskovalnem področju potrebuje ljudi, ki hkrati razumejo zakonitosti raziskovalnega dela, pridobivanja novih tehnoloških ter razvojnih znanj in pogoje njihovega prenosa v gospodarsko prakso, s čimer zagotavljajo možnosti za ustvarjanje višje dodane vrednosti. Visoko kakovostni in mednarodno priznani rezultati znanstveno–raziskovalnega dela sami po sebi nimajo prave vrednosti, če jih v obliki novih procesov, proizvodov in storitev ne prenesemo na trg.

Analiza mladih in trga dela v Sloveniji (Zavod RS za zaposlovanje, marec 2022) kaže, da je brezposelnost mladih najbolj problematična v Vzhodni Sloveniji, zlasti izstopa pomurska regija, kjer mladi predstavljajo več kot četrtino brezposelnih. Tudi starostna sestava prebivalstva v Pomurju je najmanj ugodna, saj je delež mladih v strukturi prebivalstva najmanjši in stopnja delovne aktivnosti je med vsemi regijami najnižja (Statistični urad RS, 2020). Dinamika števila prebivalcev v Pomurju kaže da je leta 1990 v Pomurju živelo 131.272 oseb, medtem ko se številka vsako leto zmanjšuje (odhod mladih) in je bilo leta 2020 v Pomurju registriranih le še 114.396 prebivalcev, kar je 16.876 manj oz. 13% manj prebivalstva.

Mladi se po odhodu na Univerzo v Maribor ali v Ljubljano v glavnem ne vračajo nazaj v regijo, medtem ko mladi s poklicno izobrazbo iščejo priložnosti predvsem v sosednji Avstriji. Po drugi strani se je Pomursko gospodarstvo po zlomu največjih podjetij (Mura, Pomurka, Nafta, ipd.) zadnjih nekaj let precej uspešno gospodarsko prestrukturiralo. Z vzpostavitvijo novih podjetij je postal najmočnejši sektor predelava kovin (najbolj v povezavi z avtomobilsko industrijo) in predelava hrane, vse pomembnejšo vlogo pa igra tudi turistična dejavnost z zagonom novih zmogljivosti (turistične kmetije, termalni objekti, ipd.).

Regija je tako med vsemi v Sloveniji po ustvarjenem čistem poslovnem izidu leta 2021 bila druga najuspešnejša, medtem ko že nekaj let dosega najvišjo stopnjo rasti izvoza v SLO. Vse omenjeno kaže, da je z okrevanjem gospodarske situacije v Pomurju nastal tudi zaposlitveni potencial za mladi kader, katerega je potrebno z ustreznimi ukrepi pravočasno povezati z domačimi podjetji.

Ena od ključnih prednostnih nalog Strategije razvoja Slovenije, kot tudi Akta za mala podjetja, je omogočiti povečanje stopnje zaposlenosti, kakovostna delovna mesta in zmanjšanje negativnih strukturnih trendov. Največji izziv v vseh strategijah je spodbujanje ustvarjanja delovnih mest in RR naložb v manj razvitih območjih, ki predstavljajo ozko grlo, saj se z vlaganjem v bolj razvitih območjih razlike med bolj in manj razvitimi regijami samo še povečujejo, kar vpliva še na večji beg možganov in večje socialno-ekonomske razlike med regijami. Aktivnosti so usmerjene k povečanju zaposlitvenih potencialov mladih v regiji, kjer je brezposelnost mladih v SLO največja.

Pomursko podporno okolje, za odpravo teh težav, ponuja aktivnosti, ki so osredotočene na krepitev zmogljivosti obstoječega podpornega okolja, povezovanje med izobraževalnimi institucijami in regionalnim gospodarstvom in poudarek na testiranju praktičnega dela mladih na področjih, ki jih podpira strategija pametne specializacije.

Aktivnosti so usklajene z naslednjimi razvojnimi strategijami in politikami:

 • Strategija razvoja Slovenije 2030 (Vlada RS, 2017) – Cilj: Vključujoč trg dela in kakovostna delovna mesta;
 • Načrt za okrevanje in odpornost (Vlada RS, 2021) – Razvojno področje: Pametna, trajnostna in vključujoča rast; Prioriteta: Trg dela – ukrepi za zmanjševanje posledic negativnih strukturnih trendov;
 • Javni razpis za zagotavljanje celovitih storitev za potencialne podjetnike in podjetja preko podpornih institucij za obdobje od 2023 do 2025 (MGTŠ in Javna agencija SPIRIT)
 • Regionalni razvojni program Pomurske regije za obdobje 2021 – 2027 – Prioriteta 1: pametna regija, ukrep 8.1.3 Mreža podpornega okolja z mentorsko podporo;
 • Slovenska industrijska strategija 2021 – 2030 (MGTŠ, 2020), Prioriteta: Pametni razvoj, Ukrep 5.4: Krepitev in razvoj novih kompetenc, prekvalifikacij, novih oblik dela.

Omenjene aktivnosti se ponujajo po celotni Sloveniji tudi v okviru mreže slovenskega Podpornega okolja, ki ga uspešno vodi, razvija in financira MGTŠ preko Javne agencije SPIRIT.

Ena od dobrih praks je tudi »Krepitev zmogljivosti obstoječega podpornega okolja, povezovanje med izobraževalnimi institucijami in regionalnim gospodarstvom« in poudarek na testiranju praktičnega dela mladih na terenu preko identificiranih strokovnih izzivov s strani podjetij.

Z izvedbo teh aktivnosti se podpira kakovost podpornih storitev, saj se v sklopu izobraževalnega kurikuluma vključenih izobraževalnih partnerjev izvaja praktično delo na realnih izzivih, ki se jih rešuje s pomočjo skupine mentorjev iz izobraževalnih institucij, podjetij in podpornega okolja.

V POMURSKEM TEHNOLOŠKEM PARKU navedene storitve in aktivnosti pilotno izvajamo še s pomočjo projekta TALENT LAB, ki ga sofinancira Norveški finančni mehanizem.

Naša ponudba obsega:

 • mentorsko shemo storitev za mlade

ki zagotavlja povečanje zaposlitvenih potencialov mladih v pomurski regiji s pomočjo regijske mentorske sheme za mlade, ki ponuja brezplačne storitve dvema ciljnima skupinama (1) mladim, ki so končali šolanje ter (2) mladim, ki so v fazi zaključevanja šolanja.

 • dvig kompetenc podpornega okolja

z vpeljavo skupnih digitalnih orodij za uporabnike sheme (skupna podatkovna baza), identifikacijo in prenosom dobrih praks s programi vzpodbujanja mladih ter širitvijo mreže mentorjev in svetovalcev podpornega okolja z multi-disciplinarnostjo kompetenc mentorjev.

 • Reševanje podjetniških izzivov in vključenost mladih v podjetniške projekte

V okviru programa podpore za mlade z vključitvijo v reševanje podjetniških izzivov. Na eni strani tako vzpodbujamo in pomagamo pri zagonu mladih podjetnikov ter na drugi strani omogočamo identifikacijo talentov v procesu šolanja in jih motiviramo, da ostanejo aktivni po šolanju v domači regiji.

 

 

 

 

 

Norveški finančni mehanizem

Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP predstavljata prispevek Norveške k zeleni, konkurenčni in vključujoči Evropi. Norveška prek Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP prispeva k zmanjšanju socialnih in gospodarskih razlik v Evropi ter h krepitvi bilateralnih odnosov z državami upravičenkami v srednji in južni Evropi ter ob Baltiku.

Norveška tesno sodeluje z Evropsko unijo na podlagi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (EGP). Skupaj z drugima dvema državama donatoricama je v petih zaporednih obdobjih financiranja prek finančnih mehanizmov zagotovila sredstva v višini 3,3 milijarde EUR.

Norveški finančni mehanizem, ki ga financira samo Norveška, je namenjen državam, ki so pristopile k Evropski uniji po letu 2003. Prednostna področja v tem obdobju so naslednja:

 • inovacije, raziskave, izobraževanje in konkurenčnost;
 • socialno vključevanje, zaposlovanje mladih in zmanjševanje revščine;
 • okolje, energija, podnebne spremembe in nizko-ogljično gospodarstvo;
 • kultura, civilna družba, dobro upravljanje ter temeljne pravice in svoboščine;
 • pravosodje in notranje zadeve.

VIRI:

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj

Finančna mehanizma v Republiki Sloveniji

Finančna mehanizma držav donatoric

 

Avtor: Igor Börc, podjetniški mentor

SPOT Pomurje (Pomurski tehnološki park)

________________________________________________________________________________________________________

Projekt »JR Podporno okolje 2023«

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT, Javna agencija.

VABILO na brezplačno usposabljanje “RAZVOJ ODLIČNIH PROCESOV V VITKI ORGANIZACIJI”

 

VABILO

V okviru operacije SPOT mentoriranje in svetovanje (JR podporno okolje 2023) vas

vabimo na BREZPLAČNO usposabljanje

 

»RAZVOJ ODLIČNIH PROCESOV V VITKI ORGANIZACIJI na praktičnem primeru«

ki bo potekalo v sredo

4. oktobra 2023, s pričetkom ob 9.00 uri

 

Kraj dogodka: 

ALUVAR d.o.o., Gančani 122a, 9231 Beltinci

Trajanje dogodka:    6ur

Vpeljava vitke organizacije je praktičen proces, ki se glede na podjetja prilagaja. Najbolj učinkovito je samostojno preskusiti vpeljavo v praksi. Zato bomo skupaj s proizvodnim podjetjem ALUVAR d.o.o. izvedli praktično delavnico na njihovih procesih.  Pridobljeno in podkrepljeno znanje vam bo koristilo pri vašem delu, pri vpeljavi vitke organizacije in pri nadgradnji kariere.

Praktična delavnica vam bo na zanimiv in interaktiven način predstavila poglede in izzive v proizvodnem podjetju. Na delavnici boste poleg teoretičnega znanja o vitki organizaciji, prejeli tudi praktično znanje iz prepoznavanja izgub in iskanja potencialov za izboljšanje poslovanja organizacije. Srečali se boste s temeljnimi metodami vzpostavitve vitke organizacije ter načinom kako teoretično znanje prenesti v realni svet vsakega podjetja.

Zakaj se splača udeležiti?

 • pridobili boste nasvete, kako teoretično znanje prenesti v prakso
 • spoznali boste metode,  kako praktično analizirati svoj proizvodni proces in v njem poiskati izgube in možne rešitve
 • izmenjali boste izkušnje

Teoretično in praktično boste usposobljeni na aktualnih temah s področij:

 • Osvajanje principov in metod agilnega delovanja
 • Prepoznavanje in odpravljanje izgub v procesih
 • Praktični nasveti kako vpeljati metode vitke organizacije (5S, SFM, KAIZEN, SMED, TPM,…)
 • Analiza trenutnega stanja vitkih metod in predlogi za vpeljavo
 • Prikaz korakov potrebnih za uspešno vpeljavo vitke proizvodnje
 • Izvedba 5S ocenitev stanja za dvig urejenosti in organiziranosti
 • Uvajanje vitkosti v podjetju
 • Izvedba analize 7 izgub za določitev izboljšav v procesih
 • Izvedba lean audita (praktični del), kjer v 12. poglavjih točno določimo nivo vitkih metod in korake za izboljšanje trenutnega stanja
 • Povratna informacija s strani udeležencev in izmenjava izkušenj na področju vpeljave vitkih metod

Komu je delavnica namenjena?

 • tehničnim direktorjem, vodjem proizvodnje in razvoja, tehnologom,
 • članom tima razvoja procesov, lastnikom/skrbnikom procesov,
 • presojevalcem in svetovalcem s področja sistemov vodenja,
 • vsem, ki vas ta tematika zanima in si želite poglobiti znanje.

Delavnica je namenjena predvsem predstavnikom (proizvodnih) podjetij z več kot 10-imi zaposlenim

 

IZVAJALEC DOGODKA

Priznano slovensko podjetje LEAN REŠITVE d.o.o.

O predavatelju

Miha Vedenik je podjetnik, predavatelj, svetovalec in lean navdušenec. Njegove dosežke in storitve lahko vidite in občutite v različnih podjetjih tako v Sloveniji kot v tujini, na področju optimizacije proizvodnjah procesov, izboljšanje poslovnih rezultatov, reorganizacije, spreminjanja miselnosti v podjetjih, vpeljave vitkih metod in razvoj kadrov za vodenje vitkih metod.

Njegova strokovnost in sposobnost motiviranja mu omogočata povezovanje različnih nivojev organizacije v podjetjih, da skupaj začnejo spreminjati procese na bolje. Izjemna kreativnost in ustvarjalnost pri vpeljavi vitkih metod je bistven značaj predavatelja, ki mu pomaga pri doseganju ciljev njegovih strank. Podjetje Lean rešitve d.o.o. je svoje storitve izvajalo za številna renomirana podjetja kot so Knauf Insulation, Hella, Iskra, Sazas, Cartago, Žito, Cablex, Hidria, SIP, Livar itd.

 

PRIJAVA

Zaradi omejenega števila udeležencev je prehodna prijava na usposabljanje OBVEZNA. Prijavite se lahko najpozneje do 29. septembra 2023, na e-mail igor@p-tech.si ali na telefonsko št. 02 530 82 36.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

S prijavnico dajete privolitev, da se vaši osebni podatki hranijo za namene dogodka. Z evidentiranjem na prezenčno listo udeleženih pa dovoljujete, da se podatki obdelujejo za namene izvajanja in spremljanja evropskega projekta/operacije SPOT mentoriranje in svetovanje (JR podporno okolje 2023), ki se izvaja v času od 1.1.2023 do 31.10.2023. Za izkazovanje izvajanja operacije bo izvedba dogodka fotografirana, zato v kolikor želite, imate možnost, da predlagate anonimizacijo vaše prepoznavnosti. Podatki se ne bodo iznašali v tretje države. Upravljavec zbranih osebnih podatkov je Pomurski tehnološki park, Plese 9a, 9000 Murska Sobota.

Projekt (JR podporno okolje 2023) je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT, Javna agencija.

 

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU operacije SPOT mentoriranje in svetovanje 2023

 

POVABILO K ODDAJI PONUDB  ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU operacije SPOT mentoriranje in svetovanje (JR podporno okolje 2023)

 

Usposabljanje na temo: RAZVOJ ODLIČNIH PROCESOV V VITKI ORGANIZACIJI na praktičnem primeru

 

 1. Naročnik povabila:

Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev, in sicer:

 1. Predmet povabila

Predmet povabila je organizacija in izvedba usposabljanja na praktičnem primeru enega podjetja, z naslednjo vsebino:

 • Osvajanje principov in metod agilnega delovanja
 • Prepoznavanje in odpravljanje izgub v procesih
 • Praktični nasveti kako vpeljati metode vitke organizacije (5S, SFM, KAIZEN, SMED, TPM,…)
 • Analiza trenutnega stanja vitkih metod in predlogi za vpeljavo
 • Prikaz korakov potrebnih za uspešno vpeljavo vitke proizvodnje
 • Izvedba 5S ocenitev stanja za dvig urejenosti in organiziranosti
 • Uvajanje vitkosti v podjetju
 • Izvedba analize 7 izgub za določitev izboljšav v procesih
 • Izvedba lean audita (praktični del), kjer v 12. poglavjih točno določimo nivo vitkih metod in korake za izboljšanje trenutnega stanja
 • Povratna informacija s strani udeležencev in izmenjava izkušenj na področju vpeljave vitkih metod
 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakti ponudnika
 • predmet ponudbe
 • vrednost ponudbe brez DDV
 • veljavnost ponudbe
 • reference ponudnika

Gradivo se dostavi v .pdf obliki. Usposabljanje se izvede na lokaciji, ki jo določi naročnik. Točen termin izvedbe usposabljanja dogovorita in uskladita naročnik ter izvajalec. Najvišja vrednost ponudbe lahko znaša 2.500,00 eur NETO.

 1. Časovni in finančni okvir

Izvajalec se obveže vse aktivnosti izvesti najkasneje do 06.10.2023.

Ponudba mora vključevati vse stroške povezane z izvedbo aktivnosti; stroške poti, gradiva ipd.. Naročnik ne sme imeti z izvedbo aktivnosti nobenih dodatnih stroškov, če niso posebej dogovorjeni in naročeni.

 1. Plačilni pogoji

Za izvedbo storitve naročnik pošlje izbranemu ponudniku naročilnico. Plačilo za opravljene storitve bo izvedeno na podlagi izstavljenega računa po vseh opravljenih aktivnostih.

 1. Merila za izbor

Izvajalec storitve bo izbran glede na ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe

Ponudbe se predložijo na predpisanem obrazcu v pisni obliki elektronsko na igor@p-tech.si najkasneje 18.09.2023 do 24.00 ure (datum prispetja ponudbe k naročniku). Kontaktna oseba za dodatne informacije: Igor Börc, tel. 02 530 82 32, igor@p-tech.si .

 

Murska Sobota, 12.09.2023

 

Pomurski tehnološki park, d.o.o.

mag. Marko Močnik, direktor

 

 

Priloga:

 

Projekt (JR podporno okolje 2023) je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT, Javna agencija.

Zeleno podjetništvo – zakaj … in če, kdaj?

Sejem AGRA 2023, Gornja Radgona, 30. avgust 2023

Srečanje partnerjev SRIP HRANA kot priložnost sodelovanja proizvodnih podjetij pri identifikaciji ovir in dejavnikov, ki onemogočajo MSP-jem prehod na “zeleno” in iskanju orodij za hitrejši prehod

Na srečanju partnerjev SRIP HRANA so se  predstavile trenutne aktivnosti partnerjev in izmenjale dragocene izkušnje, hkrati pa se je povabilo zainteresirane k sodelovanju v projektih, ki se trenutno izvajajo.

V sklopu predstavitve aktivnosti projekta GREENE 4.0 je Borut Zrim pozval  prisotne, da povabijo svoja podjetja člane in partnerje k sodelovanju v anketi, kjer bomo skupaj poskusili razumeti odnos, ovire, izzive in pripravljenost malih in srednje velikih podjetij (MSP) na prehod na zeleno proizvodnjo.

Pobuda, nastala na podlagi zelenega dogovora Evropske unije (Green deal) in uredbe Fit for 55, ki bosta zahtevala, da MSP-ji v proizvodnji sprejmejo trajnostne proizvodne procese z zelenimi proizvodnimi praksami, je zelo aktualna, saj bodo morali biti bodoči proizvodni procesi zasnovani s poudarkom na zmanjšanju negativnih vplivov na okolje, ohranjanju energije in naravnih virov, varni za zaposlene, skupnosti in potrošnike ter ekonomsko učinkoviti.

Sodelujoči so bili seznanjeni s koristmi prehoda v zeleno podjetništvo, kot so vpogled v zelene trende, potrebna znanja, orodja, spoznavanje predpisov, “zeleno financiranje”, vključevanje v oskrbne verige itd.

GREENE 4.0 – Raziskava o zeleni proizvodnji

Ste mikro, malo ali srednje veliko proizvodno podjetje? 👉 Potem si želimo slišati vaše poglede na uvajanje zelenih principov v vaše storitve / izdelke / procese.

Ko krmarimo po trajnostnem razvoju proizvodnje, so vaši vpogledi kot tržni igralec v industriji neprecenljivi. Vabimo vas k sodelovanju v raziskavi projekta GREENE 4.0, ki je posebej prilagojena malim in srednje velikim podjetjem (MSP) v proizvodnem sektorju. Vaši odgovori bodo obravnavani zaupno in uporabljeni izključno za to raziskavo. Izpolnjevanje ankete vam bo vzelo približno 15 minut časa.

Povezava do ankete: https://www.1ka.si/GREENE40

 

Naš cilj?

Razumeti odnos, zaznane ovire, izzive in pripravljenost MSP, kot je vaše, na prehod na zeleno proizvodnjo. Ta pobuda je ključna glede na zeleni dogovor Evropske unije in uredbo »Fit for 55«, ki bosta zahtevali, da proizvodna MSP sprejmejo trajnostne proizvodne procese z zelenimi proizvodnimi praksami. To so proizvodni procesi, zasnovani s poudarkom na zmanjšanju negativnih vplivov na okolje, ohranjanju energije in naravnih virov, povečani varnosti za zaposlene, skupnost in potrošnike ter da so ekonomsko učinkoviti. To lahko vključuje prakse, kot so:

 • uporaba obnovljivih ali recikliranih materialov v proizvodnih procesih,
 • zmanjšanje odpadkov, ki nastanejo v proizvodnem procesu, s ponovno uporabo ali recikliranjem odpadnih materialov v procesu,
 • uvajanje energetsko učinkovitih tehnologij v proizvodne obrate,
 • oblikovanje izdelkov za daljšo življenjsko dobo ali za enostavno razstavljanje, recikliranje ali obnovo ob koncu življenjske dobe,
 • zagotavljanje poštenih plač in varnih delovnih pogojev delavcev.

Zakaj sodelovati?

 • Vpliv projekta: Ta raziskava je del naše širše pobude za vzpostavitev Transnational Open Knowledge Box, edinstvene platforme, ki bo podpirala ustvarjanje novih vrednostnih verig za trajnostni poslovni prehod MSP. Vaš prispevek bo oblikoval ta projekt in neposredno vplival na orodja za odprte inovacije, zemljevide odprtih inovacij, inovacijsko platformo GREENE 4.0, orodje za pripravljenost naložb zasebnega kapitala, programe usposabljanja (1) pametna proizvodnja in obvladovanje nabora orodij za odprte inovacije; 2) digitalna proizvodnja in ustvarjanje in delovanje odprtih poslovnih modelov; 3) inovacije zelene industrije in trajnostne proizvodne tehnologije; 4) Vrzeli v financiranju – Doseganje zasebnega kapitala z izvajanjem pripravljenosti za naložbe zasebnega kapitala – podporno orodje) in rešitve, ki jih sooblikujemo in izvajamo.
 • Vpogled v zeleni prehod: pridobite primerjalni pogled na napredek vašega podjetja v smeri zelenega prehoda v primerjavi z drugimi podjetji v vašem sektorju. Ta perspektiva vam lahko pomaga prepoznati področja za izboljšave ter potencialne priložnosti za rast in konkurenčnost.
 • Pridobivanje znanja: Spoznajte najnovejše trende in pobude v zeleni proizvodnji, zelenih inovacijah, ki bi lahko pomagale pri oblikovanju vaših strategij in zagotovile, da ostanete konkurenčni.
 • Skladnost s predpisi: z uredbo EU Green Deal in Fit for 55, ki zahtevata prehod na zeleno proizvodnjo, vam bo naša anketa pomagala pri učinkovitem krmarjenju s temi spremembami.
 • Priložnosti zelenega financiranja: Ko začne “zeleno financiranje” oblikovati finančno krajino/ekosistem, lahko vaša raven vzdržnosti vpliva na vašo sposobnost zavarovanja posojil. Sodelovanje v naši anketi vas lahko vodi do povečanja vaše finančne stabilnosti in možnosti za rast. Finančne institucije vse bolj dajejo prednost podjetjem, ki izkazujejo zavezanost trajnostnim praksam. S sodelovanjem v naši anketi boste bolje razumeli, kako pripravljeni ste na ta premik. Z odkrivanjem vrzeli v vaših trajnostnih strategijah in ponujanjem vpogledov v potrebne korake k zelenemu prehodu vam lahko ta anketa pomaga izboljšati vaš položaj pri zagotavljanju zelenih financ. To lahko poveča vašo finančno stabilnost in možnosti za rast, hkrati pa naredi vaše podjetje bolj odporno in pripravljeno na prihodnost. Vaš prispevek k tej anketi torej ne bo le zagotovil dragocenih informacij za večjo pobudo, temveč vam bo ponudil tudi diagnostično orodje za boljše razumevanje vašega trenutnega statusa zelene proizvodnje in korakov, ki so potrebni, da postanete bolj trajnostni. Ta večja ozaveščenost in pripravljenost na trajnostne prakse bi lahko povečala vašo poslovno privlačnost za zelene financerje in vlagatelje ter prispevala k vaši dolgoročni finančni stabilnosti in rasti.
 • Ekskluzivne priložnosti: S sodelovanjem v naši anketi bi bilo vaše proizvodno MSP lahko izbrano za edinstveno priložnost. Lahko se povežete s ponudniki inovativnih, zelenih proizvodnih rešitev. To bi vam dalo priložnost, da te rešitve prilagodite svojim poslovnim potrebam in celo postanete del ene od naših pionirskih trajnostnih vrednostnih verig na končni inovacijski platformi GREENE 4.0. To je ekskluzivna priložnost za tiste, ki sodelujejo v anketi. Imeli boste priložnost prilagoditi te rešitve glede na vaše potrebe, se aktivno vključiti v vsaj eno od dveh na novo ustvarjenih vrednostnih verig (1 pilotna vrednostna veriga med proizvodnimi sektorskimi grozdi in razvijalci rešitev iz iste države ter 1 pilotna vrednostna veriga med proizvodnjo sektorski grozdi in razvijalci rešitev iz celotne srednjeevropske regije) in biti del povpraševanja v končni inovacijski platformi GREENE 4.0. Na ta način boste imeli dostop do najnovejših zelenih inovacij, lahko sprostite povpraševanje po potrebnih rešitvah, se povežete s ponudniki rešitev, zmanjšate stroške poslovanja kot član notranje vrednostne verige EU trga.