fbpx

Povabilo k oddaji ponudb za izvedbo aktivnosti v okviru projekta “SMARTER AOE”

 POVABILO K ODDAJI PONUDB  ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA

»SMARTER AOE  – Transformation of the Amazon of Europe into smarter and greener tourism destination« –

Razvoj metodologije in izvedba izobraževalne akademije za krepitev veščin MSP-jev v turizmu na področju digitalne transformacije

 

 1. Naročnik povabila

Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev in sicer:

 

 1. Predmet povabila

Razvoj metodologije in izvedba izobraževalne akademije za krepitev veščin MSP-jev v turizmu na področju digitalne transformacije (delovni sklop WP4).

Aktivnosti zajemajo 2 vsebinska sklopa:

SKLOP 1: Razvoj metodologije za krepitev veščin malih in srednje velikih podjetij (MSP) v turizmu (AOE in druge biosferne regije) za celoten konzorcij na področju digitalne transformacije. Metodologija mora zajemati:

 • Opredelitev ciljev izobraževalne akademije
 • Opredelitev aktivnosti (usposabljanje, delavnice, mentoriranje itd.)
 • Nabor tem delavnic
 • Predvideni izvajalci izobraževalnih aktivnosti
 • Časovni načrt izvedbe

Rok za izvedbo aktivnosti: 30. 6. 2022

SKLOP 2: Izvedba »Amazon of Europe Academy« – programa za MSP-je v turizmu z namenom izboljšanja njihovih digitalnih veščin in kompetenc.

Program mora prispevati k uspešnemu in odgovornemu razvoju turizma v Evropski Amazonki (Amazon of Europe – biosferni rezervat Mura-Drava-Donava) in drugih biosfernih rezervatih (Črna Gora, Romunija, Bolgarija) ter mora spodbujati digitalno transformacijo podjetij in vpeljevanje inovacij v turizmu.

Program za krepitev veščin se mora izvajati predvidoma 17 mesecev (predvideno obdobje: oktober 2022 – marec 2024) in zajemati sledeče aktivnosti:

 • Aktivnost 1: Izvedba 10 spletnih izobraževalnih delavnic za MSP-je v turizmu v angleškem jeziku. Vsebine se morajo skladati s konkretnimi potrebami podjetij, učne metode pa morajo spodbujati izmenjavo znanja, medsebojno učenje in povezovanje.
 • Aktivnost 2: Sodelovanje z naročnikom pri organizaciji 2 regionalnih mrežnih dogodkov s turističnimi MSP-ji in relevantnimi deležniki s tega področja (podporne organizacije, ponudniki digitalnih rešitev, MSP-ji iz drugih sektorjev itd.)
 • Aktivnost 3: Razvoj koncepta in metodologije ter izvedba 10-urnega mentorskega programa za vključene turistične MSP-je (max. 10 ur mentoriranja na posamezno podjetje), prejemnike finančne podpore, z namenom identifikacije potreb in ustreznega koriščenja prejetih sredstev.
 • Aktivnost 4: Priprava (e-)učnih gradiv za turistične MSP-je
 • Aktivnost 5: Sodelovanje pri pripravi končnega poročila o rezultatih izobraževalnih aktivnosti

Rok za izvedbo aktivnosti:

 • Aktivnost 1 do 30. 4. 2024
 • Aktivnost 2 do 30. 4. 2024
 • Aktivnost 3 do 31. 5. 2024
 • Aktivnost 4 do 30. 6. 2024
 • Aktivnost 5 do 30. 6. 2024

Podrobnejša specifikacija aktivnosti in terminski plan se sproti dogovori z naročnikom. Izvajalec pri dokumentiranju upošteva CGP projekta, katero mu zagotovi naročnik.

 

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakti ponudnika
 • predmet ponudbe
 • vrednost del brez DDV
 • datum veljavnosti ponudbe

Vrednost ponudbe za izvedbo vseh aktivnosti iz druge točke ne sme presegati 20.000,00 EUR brez DDV.

Vsi popusti in rabati morajo biti že vključeni v ponujeno ceno.

 

 1. Finančni okvir

Ponudba mora vključevati vse stroške povezane z izvedbo aktivnosti; stroške poti, ipd. Naročnik ne sme imeti z izvedbo aktivnosti nobenih dodatnih stroškov, če niso posebej dogovorjeni in naročeni.

 

 1. Plačilni pogoji

Za izvedbo storitve naročnik sklene pogodbo z izbranim ponudnikom. Plačilo za opravljene storitve bo izvedeno na podlagi izstavljenega računa po izvedbi posameznih aktivnosti iz 2. točke tega povabila.

 

 1. Pogoji za oddajo ponudbe in merila za izbor

Ponudnik mora k ponudbi priložiti naslednje zahtevane reference:

 • oblikovanje vsaj 3 metodologij in programov pospeševanja za start up in MSP podjetja v Sloveniji v slovenskem in angleškem jeziku v zadnjih 2 letih,
 • koordinacija izvedbe programov pospeševanja za start up in MSP podjetja,
 • izvedba vsaj 1 kapitalske investicije v zadnjih 2 letih.

Izvajalec storitve bo izbran glede na ekonomsko najugodnejšo ponudbo.

Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

Postopek bo vodila strokovna komisija imenovana s strani odgovorne osebe naročnika.

 

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe

Ponudbe na predpisanem (priloženem) obrazcu se predložijo v pisni obliki in elektronsko (tomaz.laposa@p-tech.si) najkasneje do 26. 5. 2022 (datum prispetja ponudbe k naročniku).

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Tomaž Lapoša, tel. 02 530 82 00, tomaz.laposa@p-tech.si

SMARTER AOE_Ponudba_Obrazec

 

Murska Sobota, 16. 5. 2022

 

 

“Kriptovalute v praksi” – brezplačni webinar – 18. maj 2022 ob 12.00

Če vas zanima naslednji korak v svet kriptovalut se nam pridužite na zanimivem brezplačnem webinarju v sredo, 18. maja 2022 med 12:00 in 15:00.

Povabilo k oddaji ponudb za izvedbo aktivnosti v sklopu projekta SIO-P-TECH-2020-2022

POVABILO

k oddaji ponudb za izvedbo usposabljanja zaposlenih v Pomurskem tehnološkem parku v sklopu projekta SIO 2020-2022, Aktivnost G: Dvig kompetenc SIO in sodelovanje

 

 1. Naročnik povabila:

Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane z primernimi kompetencami, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo izobraževalnih storitev.

 

 1. Predmet povabila

Predmet povabila je organizacija in izvedba usposabljanja z naslednjim programom in pogoji izvedbe:

 

Sklop 1:  Usposabljanje zaposlenih na področju digitalne transformacije

NAMEN: Usposobiti zaposlene tehnološkega parka za izvajanje mentorskih in svetovalnih aktivnostih v podjetjih na področju digitalne transformacije.

POGOJI ZA IZVEDBO:

 • Usposabljnaje mora zajemati predstavitev vseh 12 ključnih novih tehnologij, s katerimi lahko podjetja s pomočjo digitalne transformacije rastejo na donosen način: (1) veliki podatki, (2) umetna inteligenca, (3) računalništvo v oblaku, (4) kibernetska varnost, (5) veriženje blokov, (6) internet stvari, (7) digitalni marketing, (8) 3-D tiskanje, (9) droni, (10) roboti, (11) virtualna resničnost, (12) navidezna realnost.
 • Ponudnik mora vključiti v proces usposabljanja tudi zbirko vseh potrebnih orodij, ki se potrebujejo za izvedbo digitalne transformacije, in namreč:
 • Metodologijo izvedbe digitalne transformacije
 • Orodja za izračune in grafične analize (npr: excel, ipd)
 • Predloge za oblikovanje poročila (npr: word, excel, powerpoint, ipd)
 • Pojasnila oz navodila za izpolnjevanje predlog
 • Realni primeri podjetij in predstavitev primerov dobre prakse
 • Usposabljanje mora biti usmerjeno v način kako se zbirka orodij uporablja pri reševanju tematskih problemov.
 • Gradivo z zbirko vseh potrebnih orodij je lahko v slovenskem ALI angleškem jeziku, medtem ko »predloge za oblikovanje poročila« morajo biti v obeh, v slovenskem IN angleškem jeziku.
 • Usposabljanja se izvede na lokaciji naročnika.
 • Točen datum izvedbe usposabljanja dogovorita in uskladita naročnik ter izvajalec v predvidenem roku.

 

Sklop 2:  Usposabljanje zaposlenih na področju strateškega managementa

NAMEN: Usposobiti zaposlene tehnološkega parka za izvajanje mentorskih in svetovalnih aktivnostih v podjetjih na področju strateškega managementa.

POGOJI ZA IZVEDBO:

 • Usposabljanje mora zajemati reševanje naslednjih tematskih sklopov: (1) Oblikovanje poslovnega modela Canvas (Business model Canvas), (2) Uravnoteženi sistem kazalnikov (Balanced scorecard), (3) Reševanje problema profitabilnosti (Profitability problem), (4) Oblikovanje cenovne strategije (Pricing strategies), (5) Porterjev 5 konkurenčnih sil (Porters 5 forces), (6) Analiza vrednostne verige (Value Chain Analysis), (7) Neto sedanja vrednost (Net present value), (8) Drevo gonilnikov vrednosti (Value driver tree), (9) Diagram ribje kosti (Fishbone diagram), (10) Vstop na tuji trg (Entering a new market).
 • Ponudnik mora vključiti v proces usposabljanja tudi zbirko vseh potrebnih orodij, ki se potrebujejo za reševanje vseh 10 tematskih sklopov iz prve alineje, in namreč:
 • Metodologijo izvedbe
 • Orodja za izračune in grafične analize (npr: excel, ipd)
 • Predloge za oblikovanje poročila (npr: word, excel, powerpoint, ipd)
 • Pojasnila oz navodila za izpolnjevanje predlog
 • Realni primeri podjetij in predstavitev primerov dobre prakse
 • Usposabljanje mora biti usmerjeno v način kako se zbirka orodij uporablja pri reševanju tematskih problemov.
 • Gradivo z zbirko vseh potrebnih orodij je lahko v slovenskem ALI angleškem jeziku, medtem ko »predloge za oblikovanje poročila« morajo biti v obeh, v slovenskem IN angleškem jeziku.
 • Usposabljanja se izvede na lokaciji naročnika.
 • Točen datum izvedbe usposabljanja dogovorita in uskladita naročnik ter izvajalec v predvidenem roku.

 

 1. Način izvedbe:

 Izvajalec pošlje zbirko orodij (gradiva) obeh sklopov naročniku, da se zaposleni predhodno seznanijo in pripravijo na srečanja

 • Izvede se vsaj 10 srečanj po 4h na lokaciji naročnika kjer je poudarek na metodologiji in uporabi orodij

 

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

 Ponudba mora zajemati naslednje podatke:

 • kontakt ponudnika
 • vrednost ponudbe brez DDV
 • rok izvedbe storitev
 • veljavnost ponudbe
 • reference

Vrednost ponudbe za izvedbo vseh aktivnosti, ki so predmet povabila, ne sme presegati vrednosti 15.000 EUR brez DDV. Vsi popusti in rabati morajo biti že vključeni v ponujeno ceno.

 

 1. Časovni in finančni okvir

 Izvajalec se obveže vse aktivnosti izvesti najkasneje do 30.06.2022.

Ponudba mora vključevati vse stroške povezane z izvedbo aktivnosti; stroške poti, gradiva ipd.. Naročnik ne sme imeti z izvedbo aktivnosti nobenih dodatnih stroškov, če niso posebej dogovorjeni in naročeni.

 

 1. Plačilni pogoji

 Za izvedbo storitve naročnik pošlje izbranemu ponudniku naročilnico. Plačilo za opravljene storitve bo izvedeno na podlagi izstavljenega računa po opravljenih aktivnostih.

 

 1. Merila za izbor

 Izvajalec storitve bo izbran glede na ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Izvajalec mora razpolagati z primernimi referencami. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

 

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe

 Ponudbe se predložijo na predpisanem obrazcu v pisni obliki po pošti oz osebno na naslov naročnika najkasneje 15.04.2022 do 12.00 ure (datum prispetja ponudbe k naročniku). Kontaktna oseba za dodatne informacije: Marjetka Jakob, tel. 02 530 82 32, marjetka@p-tech.si.

 

Murska Sobota, 04.04.2022

Pomurski tehnološki park, d.o.o.

                                                                                                                                mag. Marko Močnik, direktor

 

 

Priloga:

 

 

SCALEUP4EUROPE exciting interactive webinars

Join us in our exciting series of interactive webinars for SMEs who are striving to scale-up their business.

Novi razpisi Slovenskega podjetniškega sklada ter Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo

Slovenski podjetniški sklad je nedavno objavil 2 javna razpisa:

P4I 2022 (Spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na manj razvitih območjih),

P2 2022 (Spodbude za zagon inovativnih podjetij) 

 

 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pa je objavilo:

Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij v podporo investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva na obmejnih problemskih območjih

 

P4I 2022 – Javni razpis za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na manj razvitih območjih

Slovenski podjetniški sklad želi z JR spodbuditi investicije mikro, malih in srednje velikih podjetij, delujočih na manj razvitih območjih, v novo tehnološko opremo, digitalizacijo proizvodnje ter za prehod v nizkoogljično, krožno in podnebno nevtralno gospodarstvo.

Višina sofinanciranja: od 100.000 – 200.000 EUR, 100% financiranje upravičenih stroškov (shema de minimis!)

Upravičenci:

 • mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj 1 zaposlenim na dan 28.02.2022
 • so na dan oddaje vloge registrirana vsaj 18 mesecev

Upravičeni stroški:

 • nakup novih opredmetenih osnovnih sredstev
 • nakup neopredmetenih osnovnih sredstev
 • stroški transporta, montaže in zagona opreme

Obdobje nastanka upravičenih stroškov: od oddaje vloge do 30.09.2023

🟩ROK za oddajo vlog: 29.03.2022 in 12.04.2022 do 14.00🟩

Letak razpisa

Podrobnejše informacije na sledeči povezavi: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=149

P2 2022 – Spodbude za zagon inovativnih podjetij

Javni razpis spodbuje zagon tehnološko inovativnih podjetij s potencialom rasti, ki so na začetku svoje poti in za širši trg razvijajo inovativne produkte, procese in storitve z visoko dodano vrednostjo. Inovativno podjetje je podjetje, ki razvija nove proizvode, procese, storitve ter se na inovativen način odziva na zahteve trga in se osredotoča na reševanje problemov kupcev.

Upravičenci:

Mikro in mala podjetja organizirana kot d.o.o., s.p., zadruge (registrirana med 01.01.2021 – 15.03.2022)

Pogoji kandidiranja:

 • rezultat razvoja proizvoda/storitve mora biti tržno naravnan
 • razvoj mora potekati v podjetju
 • vlagatelj mora izkazati zaprto finančno konstrukcijo
 • podjetje mora poslovati z dobičkom najkasneje v letu 2024

Višina financiranja: do 54.000 EUR, intenzivnost pomoči znaša do 100%

Izplačilo v treh tranšah:

 1. tranša: 10.000 EUR v letu 2022
 2. tranša: 12.000 EUR v letu 2023
 3. tranša: 32.000 EUR v letu 2023

Namen financiranja:

 • zagon inovativnega podjetja
 • razvoj minimalno sprejemljivega produkta
 • lansiranje produktov na trg

ROK ZA PRIJAVO V PREDSELEKCIJSKI POSTOPEK: predvidoma 13.04.2022

🟩ROK ZA ODDAJO VLOG: 10.05.2022, do 14:00🟩

Letak razpisa 

Podrobnejše informacije na sledeči povezavi: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=148

Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij v podporo investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva na obmejnih problemskih območjih

NAMEN javnega razpisa je spodbujanje povečanja investicij z višjo dodano vrednostjo v deležu bruto domačega proizvoda, povečanje deleža trajnostno naravnanih investicij, ki imajo v strukturi stroškov zelene in digitalne rešitve in izboljšujejo konkurenčni položaj podjetij ter zmanjševanje razvojnih razlik obmejnih problemskih območij v primerjavi s preostalimi območji v Sloveniji.

PREDMET javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov začetnih investicij podjetij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva.

UPRAVIČENCI so mala in srednja podjetja z obmejnih problemskih območij.

Razpisana vrednost javnega razpisa je 30 milijonov evrov. Višina sofinanciranja sledi novi karti regionalne državne pomoči za obdobje 2022–2027, skladno s katero se delež sofinanciranja lahko giblje med 15% do 50% upravičenih stroškov, v odvisnosti od velikosti podjetja in od lokacije investicije, pri čemer se bodo predvidoma naslavljale investicije v vrednosti od 0,3 mio evrov navzgor.

UPRAVIČENI STROŠKI:

 • nakup strojev in opreme,
 • nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja, pod pogojem, da se uporabljajo na območju izvajanja razpisa,
 • gradbena-obrtniška-inštalacijska dela

🟩ROK ZA PRIJAVO: 11.04.2022 do 23:59🟩

Podrobnejše informacije na sledeči povezavi: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-sofinanciranje-zacetnih-investicij-v-podporo-investicijam-za-vecjo-produktivnost-konkurencnost-odpornost-in-dekarbonizacijo-gospodarstva-na-obmejnih-problemskih-obmocjih/

“Na kaj morate biti podjetja pozorna pri odločitvah glede financiranja in pri pogajanjih o vključevanju investitorjev?” – 23. marec 2022

Vabimo vas na brezplačno praktično spletno delavnico, ki bo potekala 23. marca 2022 od 12. do 15. ure.

DO CELOVITIH PODPORNIH STORITEV PRI RAZVOJU POSLOVNIH IDEJ IN RASTI PODJETIJ V SKLOPU OPERACIJE SIO-P-TECH-2020-2022

 1. Namen podpornih storitev

Pomurski tehnološki park želi spodbuditi zagon, razvoj in rast inovativnih podjetij ter njihovo povezovanje z obstoječimi domačimi in tujimi podjetji z namenom doseganja verig vrednosti in ustvarjanja potenciala za kreiranje novih delovnih mest. Pri izvedbi aktivnosti se bodo zasledovali naslednji cilji:

 • povečevanje števila novoustanovljenih podjetij, predvsem tistih, ki dosegajo višjo dodano vrednost v primerjavi s slovenskim povprečjem;
 • povečevanje stopnje preživetja novoustanovljenih podjetij;
 • premagovanje ovir hitro rastočih podjetij.

Podporne storitve Pomurski tehnološki park izvaja v obdobju od 01.01.2020 do 31.12.2022.

 

 1. Pogoji za koriščenje

Ciljne skupine uporabnikov, katerim so namenjene podporne storitve so:

 • inovativni potencialni podjetniki (inovativni posamezniki, dijaki, študenti, pedagoški delavci, raziskovalci)
 • nova in obstoječa podjetja s potencialom hitre rasti – start-up podjetja
 • hitro rastoča podjetja s potencialom globalne rasti – scale up podjetja

 

 1. Predmet podpornih storitev
 • PROMOCIJSKO – MOTIVACIJSKI DOGODKI

Udeležba na promocijsko-motivacijskih dogodkih organiziranih v okviru Pomurskega tehnološkega parka. Namen teh srečanj je motivirati, povezovati in usposabljati skupnost talentiranih posameznikov. Dogodki se bodo izvedli v obliki:

 • promocije podjetništva
 • predstavitev storitev ter programov SIO
 • predstavitev dobrih praks in poslovnega mreženja
 • NABOR IN PRESOJA PODJETNIŠKIH IDEJ

Osnovni namen je sistematično prepoznavanje in vrednotenje inovativnih podjetniških idej v regionalnem okolju. Nabor idej se izvaja s pomočjo individualnih sestankov z nosilci idej. Nosilce idej se glede na njihove individualne potrebe usmerja v ustrezne podporne vsebine oz. programe.

 • INFORMIRANJE IN SVETOVANJE

Področja informiranja in svetovanja zajemajo:

 • svetovanje pri preverbi poslovne ideje
 • svetovanje podjetjem za kvalitetnejše poslovno odločanje

Predvidena vsebina svetovalnih storitev:

 • ocena izvedljivosti novih predlogov (oblikovanje poslovne ideje, vrednotenje in preverjanje, pomoč pri pripravi poslovnega načrta, poslovnega modela, analiza trga, vpeljava inovacij ali novih tehnologij, ocena investicijskega načrta, ipd.)
 • postopek za zagon podjetja (potrebni koraki, izbira pravno-organizacijske oblike, izbira banke, priprava internih pravilnikov, ipd.)
 • vodenje in upravljanje podjetja (organizacija vodenja podjetja, strateško planiranje, priprava poslovnih modelov, poslovnih načrtov, pogajanja, administrativne storitve, ipd.)
 • knjigovodsko računovodsko svetovanje (priprava kalkulacij, vodenje poslovnih knjih, finančni izkazi, periodični obračuni, poročanja, biniteta partnerjev, upravljanje z dolgovi in terjatvami, kompenzacije, ipd.)
 • finančno poslovanje (finančna analiza poslovanja, davčno svetovanje, priprava finančne dokumentacije pri razpisih, investicijski načrti, pridobivanje virov financiranja – garancije, krediti, leasing, povezovanje s skladi tveganega kapitala ali strateškimi partnerji, ipd.)
 • nove tehnologije (prenos znanja in tehnologij, uvajanje informacijske tehnologije, avtomatizacije v proizvodni ali storitveni proces poslovanja, izvedba RR projektov, predstavitev novih tehnologij, povezovanje z industrijskim ali raziskovalnim okoljem, tehnično-tehnološka svetovanja, ipd.)
 • poslovni procesi (uvedba vitkega poslovnega procesa, postavljanje ciljev, projektni management , vodenje sestanka, upravljanje s časom, ocenitev dela, racionalizacija poslovnih procesov, standardizacija, pomoč pri certifikaciji, sistem nabave, proizvodnje, prodaje, ipd.)
 • marketing in internacionalizacija (analiza trga, priprava strategija vstopa na trg, strategija prodaje, načrt marketinga, trženja, učinkovite predstavitve, ipd.)
 • varstvo okolja (skladnost s predpisi, uvedba sistema, standardizacija, ravnanje z odpadki, ipd.)
 • zaščita intelektualne lastnine (vrednotenje ideje, inovacije, pomoč pri pripravi dokumentacije, raziskave, pomoč pri prijavi patenta in razvoju prototipa, svetovanje pri uveljavitvi na trgu – licenca, prodaja, proizvodnja, marketing, ipd.)
 • pravno svetovanje (gospodarsko, davčno, stvarno, avtorsko, delovno in izvršilno pravo – svetovanja in pomoč pri pripravi pogodb)
 • informiranje (interno obveščanje podjetij, priprava poročil, dostop do podatkov, ipd.)
 • TEMATSKI DOGODKI

Namen teh srečanj je motivirati, povezovati in usposabljati skupnost talentiranih posameznikov. Dogodki se izvajajo v obliki posredovanja znanj in kompetenc za začetek podjetniške poti oz. na ostalih strokovnih področjih, ki bodo identificirana glede na potrebe ciljne skupine.

 • MENTORIRANJE

Mentorski program zajema poglobljeno dolgoročno individualno delo z nosilcem podjetniške ideje ali skupine ter izvedbo prilagojenih usposabljanj. Mentorstvo je usmerjeno v pripravo poslovnih načrtov, poslovnih modelov, tržnih analiz, strategij promocije, raziskovalno razvojnih aktivnosti, pripravo tehnoloških postopkov, razvoj produkta, proizvodnega procesa, pripravo študij, pomoč pri navezovanju stikov, organizacijo B2B sestankov, pripravo in tolmačenje pogodb in zakonodaje, k iskanju virov financiranja, ipd.. Program mentorstva se izvaja v kombinaciji dela v obliki svetovalnih aktivnosti, ki so prilagojena potrebam posameznega podjetja.

 • SVETOVANJE EKSPERTOV

Aktivnost zajema izvedbo različni strokovnih področij s ciljem odprave specifičnih ovir podjetja.  Aktivnost združuje kompetence in znanja, ki jih ima osebje tehnološkega parka in zunanji izvajalci, kateri so strokovnjaki na različnih področjih in bodo s strani tehnološkega parka angažirani za pomoč inovativnim podjetjem. Program svetovanja se izvaja v kombinaciji dela v obliki svetovalnih aktivnosti, ki so prilagojena potrebam podjetja.

 

 1. Ostale informacije glede koriščenja podpornih storitev

Nosilci inovativnih podjetniških idej nas lahko za informacije, svetovanje in presojo poslovne ideje kontaktirate preko e-pošte na info@p-tech.si ali telefona na št. 02 5308 232.

Da boste pravočasno informirani o tekočih aktivnostih Pomurskega tehnološkega parka vas vabimo, da se prijavite na naše e-novice

O izvedbi aktivnosti s sklopu operacije SIO-P-TECH-SIO-2020-2022 pa vas vabimo, da nam sledite tudi na:

http://p-tech.si/

https://www.facebook.com/ptech.si/

https://www.linkedin.com/company/pomurje-technology-park-d.o.o./

https://twitter.com/PomurjeTP

https://www.youtube.com/channel/UCCcmGWIciJIiP6rGeaPeyEw/featured

 

Aktivnosti Pomurskega tehnološkega parka d.o.o. v okviru operacije SIO-P-TECH-2020-2022 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

Prve meritve v okviru projekta NOGAME so znane

Projekt je v polnem teku in kljub covid-19 razmeram , ki pa ne bodo bistveno vplivale na potek izvajanja projekta kakor tudi ne na same rezultate. Z namestitvijo senzorjev se izvajajo planirane meritev in istočasno zajem podatkov preko senzorjev, ki bodo služili kot osnova za izdelavo algoritmov orodja za spremljanje porabe energentov, učinkovitosti peči in predvsem za spremljanje stroškov energije, ki zaradi globalnih energetskih potreb naraščajo in posledično povzročajo težave proizvajalcem (nezaželeni a potrebni dvigi cen prehranskih izdelkov). Rezultate meritev bomo objavili predvidoma konec meseca marca 2022.

 

Člani konzorcija SIO 2020-2022 smo se podali na ogled dobrih praks

Člani konzorcija subjektov inovativnega okolja Pomurski tehnološki park, Mrežni podjetniški inkubator Vrelec, Mrežni podjetniški inkubator Perspektiva, Štajerski Tehnološki Park, RIC Bela krajina smo se 8. 12. 2021 zbrali v Štajerskem tehnološkem parku od koder smo se podali na ogled dobrih praks podjetij, ki so bila podprta v sklopu operacije SIO 2020-2022. Ponosni smo na podjetnike, ki predstavljajo zanimive premike v miselnosti in načinu dela. Obiskali smo Kooperativo 103 in Posestvo SONČNI RAJ.

 

 

Aktivnosti Pomurskega tehnološkega parka, d.o.o. v okviru operacije SIO-P-TECH-2020-2022 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi: »3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«.

“Moja hrbtenica na delovnem mestu v letu 2022” – brezplačni dogodek – 22. december 2021

Vabimo vas na brezplačni dogodek  “Promocija zdravja na delovnem mestu. Moja hrbtenica na delovnem mestu v letu 2022.” Delavnica bo potekala 22. decembra 2021 od 10. do 14. ure v sejni sobi in delavnici št. 2 v Pomurskem tehnološkem parku.