fbpx

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA GREENOMED

 

 1. Naročnik povabila

 Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev.

 

 1. Predmet povabila

 Predmet povabila je izvedba aktivnosti v okviru naslednjih projektnih dosežkov:

      A) DELOVNI SKLOP 3 ALI TESTIRANJE (TESTING)

                   a) T.3.3 Izvajanje pilotnih aktivnosti

Pričakovani rezultat: Organizacija 2 dogodkov v Sloveniji

Vloga izvajalca  v tem primeru je skrb za organizacijo dogodkov in sestankov z grozdi /s podjetji zainteresiranimi za testiranje za kar so potrebna predhodna srečanja, svetovanja in vodenje postopka oblikovanja eventualne dokumentacije (npr. poslovnih načrtov, elaboratov, ipd) za potrebe pilotnih aktivnosti. Skladno z načrtom aktivnosti /odobrenih s strani vodilnega partnerja, bodo izbrani grozdi testirali svoje nove storitve za svoje člane, identificirali nove inovativne rešitve s področja zelenih tehnologij in omogočali izmenjavo z drugimi regijami.

Rok za izvedbo storitev: Najpozneje do 31.12.2018.

                  b) T.3.6 Seminar s predstavitvijo rezultatov testnih aktivnosti

Pričakovani rezultat: Organizacija 1 dogodka v Sloveniji

Izvajalec  bo organiziral predstavitveni dogodek (seminar) na katerem se bodo predstavile testne rešitve in dobre prakse. Skupaj z naročnikom se bo oblikovalo ciljne skupine regionalnih/nacionalnih akterjev (grozdi  in/ali RR podjetja), ki se bodo bolj podrobno seznanili z izbranimi pilotnimi projekti/aktivnostmi. Med zaželenimi gosti so tudi predstavniki regionalnih/nacionalnih javnih struktur-politik.

Rok za izvedbo storitev: Najpozneje do 30.04.2019.

 

B) DELOVNI SKLOP 4 ALI PRENOS (TRANSFER)

                a) T.4.4 Prenos/transfer rezultatov v druge grozde ali združenja

Pričakovani rezultat: Organizacija 2 dogodkov v Sloveniji

Izvajalec  bo poskrbel za strokovni prenos znanja v skupino subjektov, ki je oblikovana kot grozd ali druge oblike podpornega okolja in sicer v obliki organiziranih dogodkov in ob udeležbi domačih ali tujih strokovnjakov (skladno z dogovorom naročnika ter konzorcijem Greenomed partnerjev). Namen: Pomoč naročniku pri prenosu znanja in vključevanju grozdov v mednarodno mrežo sodelovanja.

Rok za izvedbo storitev: Najpozneje do 30.04.2019.

               b) T.4.5 Prenos/transfer rezultatov med javne regionalne/nacionalne deležnike

Pričakovani rezultat: Organizacija 1 dogodka v Sloveniji

Izvajalec  bo poskrbel za vsaj en strokovni prenos znanja v skupino regionalnih/nacionalnih deležnikov, za namene seznanitve z rezultati prenosa modela in identificiranimi pilotnimi zgodbami, ki jih je smiselno podpreti v procesu internacionalizacije grozdov in pridobivanja sredstev za izgradnjo infrastrukture pilotnih / poskusnih obratov. Na dogodku lahko sodeluje tako domači kot tuji strokovnjaki (skladno z dogovori s projektnim partnerjem PTP ter konzorcijem Greenomed partnerjev).

Rok za izvedbo storitev: Najpozneje do 30.04.2019.

Pripravljena dokumentacija mora upoštevati programska in projektna pravila komuniciranja.

 

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

 Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakti ponudnika
 • predmet ponudbe
 • vrednost del brez DDV
 • datum veljavnosti ponudbe

 

Vrednost ponudbe za izvedbo vseh aktivnosti iz druge točke ne sme presegati 19.900 EUR brez DDV.

Vsi popusti in rabati morajo biti že vključeni v ponujeno ceno.

 

 1. Finančni okvir

Ponudba mora vključevati vse stroške povezane z izvedbo aktivnosti; stroške poti, nočitve, ipd. Naročnik ne sme imeti z izvedbo aktivnosti nobenih dodatnih stroškov, če niso posebej dogovorjeni in naročeni.

 

 1. Plačilni pogoji

 Pogodba za izvedbo storitve se bo sklenila z najugodnejšim ponudnikom. Plačilo za opravljene storitve bo izvedeno sukcesivno na podlagi izstavljenih računov po opravljenih aktivnostih.

 

 1. Merila za izbor

 Izvajalec storitve bo izbran glede na najnižjo ponujeno ceno. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

 

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe

 Ponudbe na predpisanem (priloženem) obrazcu se predložijo v pisni obliki po pošti na naslov naročnika, osebno oziroma elektronsko (borut@p-tech.si) najkasneje do 19.07.2018 (datum prispetja ponudbe k naročniku). Kontaktna oseba za dodatne informacije: Borut Zrim, tel. 02 530 82 32, borut@p-tech.si

Povabilo k oddaji ponudb – 10.07.2018

Obrazec

Murska Sobota, 10.07.2018

DELODAJALCI POZOR_ Znova subvencije za trajno zaposlovanje brezposelnih mladih iz vzhodne Slovenije

Na voljo dodatnih 500 tisoč evrov za mlade iz vzhodne kohezijske regije

​Od 5. julija dalje so ponovno na voljo subvencije za zaposlitev brezposelnih mladih iz vzhodne Slovenije  v okviru javnega povabila Spodbude za trajno zaposlovanje mladih. Za ta namen je Zavod za zaposlovanje pridobil dodatna sredstva v višini 500.000 EUR, zato ponovno vabi delodajalce k oddaji ponudb na omenjeno javno povabilo. Ponudbe lahko oddajo tudi delodajalci, ki nameravajo zaposliti osebe iz ciljne skupine s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji vzhodna Slovenija. Zavod bo v program vključeval mlade, stare do vključno 29 let, ki so prijavljeni v evidenci brezposelnih osebe. Na javnem povabilu izbrani delodajalci bodo za zaposlitev osebe za nedoločen čas upravičeni do subvencije v višini 5.000 EUR. Javno povabilo je odprto do objave obvestila o  zaprtju zaradi razdelitve razpoložljivih sredstev (za posamezno kohezijsko regijo ali koledarsko leto) oziroma najkasneje do 31. julija 2019, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb delodajalcev.

Več si lahko preberete na:

https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/trajno-zaposlovanje-mladih-znova-subvencije-za-vzhod

 

 

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA SIO 2018 – 2019

                                                   

 

POVABILO K ODDAJI PONUDB  ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA

SIO 2018 – 2019

Izvedba strokovnega usposabljanja zaposlenih PTP, Aktivnost G: Dvig kompetenc SIO in sodelovanje. Tema: INTERNACIONALIZACIJA

 

 1. Naročnik povabila:

Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev, in sicer:

 1. Predmet povabila

Predmet povabila je izvedba strokovnega usposabljanja na temo »internacionalizacije« za (do) 10 zaposlenih Pomurskega tehnološkega parka d.o.o. v obsegu 10 ur.

CILJ usposabljanja je dvig kompetenc zaposlenih zaradi vse večjih potreb s strani podjetij po podpori na področju internacionalizacije, za kar se načrtuje večdnevno usposabljanje za zaposlene na naslednjih tematskih področjih:

 • Oblikovanje primerne izvozne strategije: Izvozni razlogi, poslovni modeli, razvojne stopnje internacionalizacije, strateško planiranje, markening mix, vsebina raziskave trga, načini in oblike internacionalizacije, izvozne oblike, dejavniki odločanja, struktura izvoznega načrta.
 • Kako se učinkovito predstaviti: Elementi priprave predstavitve, kako organizirati predstavitev, uporaba vizualnih pripomočkov, kako pripraviti učinkovito predstavitev, obravanavana vprašanja, vrednotenje predstavitve.
 • Razvoj in ovrednotenje produkta za vstop na tuji trg: Trženjski splet, izdelčni splet in vezane mednarodne strategije, ravni izdelka, pomembnost življenjskega cikla izdelka, tržne poti, cenovne strategije, oblikovanje cene, strategija mednarodne komunikacije, način oglaševanje, pomen tehničnih standardov in certifikatov.
 • Logistika in zavarovanja: Kaj vse zajema logistika, oblike omejitev in predstavitev posameznih oblik, oblike in ustreznost zavarovanj, postopki, praktični primeri razumevanja dokumentacije.

Usposabljanje mora biti praktično in mora zajemati primere in obrazložitve dokumentacije ki se uporablja v praksi.

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakti ponudnika
 • predmet ponudbe
 • cena (ki naj vsebuje vse morebitne stroške, popuste in rabate)
 • veljavnost ponudbe
 • reference ponudnika
 1. Časovni in finančni okvir:

Izvajalec se obveže strokovno usposabljanje izvesti najkasneje do 15.09.2018. Število srečanj in terminski načrt usposabljanja naročnik in izvajalec predhodno uskladita, medtem ko vsaj polovica usposabljanja mora biti izvedena v mesecu avgustu 2018. Plačilo za navedene storitve se bo izvedlo na koncu opravljenih del na podlagi izstavljenega računa vezanega na opravljene aktivnosti, ki so predmet naročila.

 1. Plačilni pogoji:

Naročnik se zavezuje, da bo izvršil plačilo za opravljeno storitev v skladu z zakonodajo. Izbranemu izvajalcu naročnik pošlje naročilnico za izvedbo usposabljanja.

 1. Merila za izbor:

Izvajalec storitve bo izbran glede na najnižjo ponujeno ceno. Ponudnik mora priložiti reference vezane na vodenje mednarodnih projektov. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe:

Ponudbe na predpisanem (priloženem) obrazcu se predložijo v pisni obliki po pošti, osebno oziroma elektronsko (info@p-tech.si) na naslov naročnika najkasneje do 10.07.2018. Kontaktna oseba za dodatne informacije: Marjetka Jakob, tel. 02 530 82 00, info@p-tech.si

 

Murska Sobota, 02.07.2018

 

Pomurski tehnološki park, d.o.o.

                                                                                                                             mag. Marko Močnik, direktor

Priloga:

2_Vzorec_PONUDBA

 

                                                              

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA SIO 2018 – 2019

 

                                                                            

POVABILO K ODDAJI PONUDB  ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA

SIO 2018 – 2019

Izvedba strokovnega usposabljanja zaposlenih PTP, Aktivnost G: Dvig kompetenc SIO in sodelovanje. Tema: Projektni management

 

 1. Naročnik povabila:

Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev, in sicer:

 1. Predmet povabila

Predmet povabila je izvedba strokovnega usposabljanja na temo »projektni management« za (do) 10 zaposlenih Pomurskega tehnološkega parka d.o.o. v obsegu 20 ur. Cilj usposabljanja je dvig usposobljenosti zaposlenih za praktično vodenje mednarodnih konzorcijev, pregled delovnih orodij, načrtovanje in obvladovanje obveznosti, tveganj, financ, vsebine, ipd. Usposabljanje mora biti aplikativno naravnano in mora vsebovati v naprej pripravljeno dokumentacijo v angleškem jeziku, katera se zahteva za vodenje konzorcijev na mednarodnem nivoju.

Podrobnejši pogoji so razvidni iz priloge 1.

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakti ponudnika
 • predmet ponudbe
 • cena (ki naj vsebuje vse morebitne stroške, popuste in rabate)
 • veljavnost ponudbe
 • reference ponudnika
 1. Časovni in finančni okvir:

Izvajalec se obveže strokovno usposabljanje izvesti najkasneje do 15.09.2018. Število srečanj in terminski načrt usposabljanja naročnik in izvajalec predhodno uskladita, medtem ko vsaj polovica usposabljanja mora biti izvedena v mesecu avgustu 2018. Plačilo za navedene storitve se bo izvedlo na koncu opravljenih del na podlagi izstavljenega računa vezanega na opravljene aktivnosti, ki so predmet naročila.

 1. Plačilni pogoji:

Naročnik se zavezuje, da bo izvršil plačilo za opravljeno storitev v skladu z zakonodajo. Izbranemu izvajalcu naročnik pošlje naročilnico za izvedbo usposabljanja.

 1. Merila za izbor:

Izvajalec storitve bo izbran glede na najnižjo ponujeno ceno. Ponudnik mora priložiti reference vezane na vodenje mednarodnih projektov. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe:

Ponudbe na predpisanem (priloženem) obrazcu se predložijo v pisni obliki po pošti, osebno oziroma elektronsko (info@p-tech.si) na naslov naročnika najkasneje do 10.07.2018. Kontaktna oseba za dodatne informacije: Marjetka Jakob, tel. 02 530 82 00, info@p-tech.si

 

Murska Sobota, 02.07.2018

Pomurski tehnološki park, d.o.o.

                                                                                                                             mag. Marko Močnik, direktor

PRILOGE:

1_POVABILO k oddaji ponudb_priloga 1

2_Vzorec_PONUDBA

                                                               

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA SIO 2018 – 2019

                                                                   

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA SIO 2018 – 2019

Izvedba strokovnega usposabljanja zaposlenih PTP, Aktivnost G: Dvig kompetenc SIO in sodelovanje. Tema: Uporaba digitalnih orodij

 

 1. Naročnik povabila:

Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev, in sicer:

 1. Predmet povabila

Predmet povabila je izvedba strokovnega usposabljanja na temo »uporaba digitalnih orodij« za (do) 10 zaposlenih Pomurskega tehnološkega parka d.o.o. v obsegu 24 ur.

Pomurski tehnološki park je s strani Evropske komisije bil izbran v mrežo digitalnih inovacijskih vozlišč (Digital Innovation Hubs) za področje pametne proizvodnje, katerih cilj je pomoč pri digitalizaciji poslovnih rešitev podjetjem. Tehnološki park je s tem postal član evropske platforme za pametno specializacijo (http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovation-hubs-tool). CILJ usposabljanja je tako dvig kompetenc zaposlenih na področju uporabe digitalnih orodij, za kar se načrtuje večdnevno usposabljanje za zaposlene naslednjih digitalnih orodij:

 • Orodje Moodle: praktična uporaba orodja za potrebe vzpostavitve interne baze podatkov in e-usposabljanja. Usposabljanje mora zajemati področja vzpostavitve sistema, pregled možnosti uporabe, uporaba nastavitev, vrste modulov, ipd. Osnovni cilj je usposobiti zaposlene za vnos podatkov in uporabo orodja v poslovni praksi.
 • Orodje Pantheon: praktična uporaba ERP – poslovno informacijskega sistema PANTHEON (e-knjiženje, e-hramba, e-izmenjava, e-računi, vnosi, izpisi, povezanost, IPD. Osnovni cilj je usposobiti zaposlene za vnos podatkov in pregled možnosti izpisov poslovanja. Namen je eliminirati podvajanje dela vnosa podatkov s strani različnih služb v družbi (sekretar, knjigovodstvo, ipd).
 • Orodje PROFIT (Project financial tool): praktična uporaba orodja za vodenje projektov. Osnovni cilj je usposobiti zaposlene za vnos podatkov in uporabo orodja pri finančnem vodenju projektov (plan angažiranosti, časovnice, poštna knjiga, pregled poslovanja po projektih in po vmesnih poročilih, stroškovna mesta, kontroling, ipd)
 • Orodje Mapping tool: praktična uporaba orodja za vodenje inovacijskega vozlišča. Osnovni cilj je usposobiti zaposlene za vnos podatkov in uporabo orodja za potrebe oblikovanja novih projektov, B2B sestankov in ostalih poslovnih storiotev v podporo podjetjem.

Usposabljanje mora biti praktično z prikazom delovanja funkcionalnosti orodja. Ponudnik lahko ima podizvajalce.

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakti ponudnika
 • predmet ponudbe
 • cena (ki naj vsebuje vse morebitne stroške, popuste in rabate)
 • veljavnost ponudbe
 • reference ponudnika
 1. Časovni in finančni okvir:

Izvajalec se obveže strokovno usposabljanje izvesti najkasneje do 15.09.2018. Število srečanj in terminski načrt usposabljanja naročnik in izvajalec predhodno uskladita, medtem ko vsaj polovica usposabljanja mora biti izvedena v mesecu avgustu 2018. Plačilo za navedene storitve se bo izvedlo na koncu opravljenih del na podlagi izstavljenega računa vezanega na opravljene aktivnosti, ki so predmet naročila.

 1. Plačilni pogoji:

Naročnik se zavezuje, da bo izvršil plačilo za opravljeno storitev v skladu z zakonodajo. Izbranemu izvajalcu naročnik pošlje naročilnico za izvedbo usposabljanja.

 1. Merila za izbor:

Izvajalec storitve bo izbran glede na najnižjo ponujeno ceno. Ponudnik mora priložiti reference vezane na vodenje mednarodnih projektov. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe:

Ponudbe na predpisanem (priloženem) obrazcu se predložijo v pisni obliki po pošti, osebno oziroma elektronsko (info@p-tech.si) na naslov naročnika najkasneje do 10.07.2018. Kontaktna oseba za dodatne informacije: Marjetka Jakob, tel. 02 530 82 00, info@p-tech.si

 

Murska Sobota, 02.07.2018

 

Pomurski tehnološki park, d.o.o.

                                                                                                                             mag. Marko Močnik, direktor

 

Priloga: 2_Vzorec_PONUDBA

                                                                         

Izvedba strokovnega usposabljanja zaposlenih PTP

          

 

POVABILO K ODDAJI PONUDB  ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA

SIO 2018 – 2019

Izvedba strokovnega usposabljanja zaposlenih PTP, Aktivnost G: Dvig kompetenc SIO in sodelovanje. Tema: Ogled dobre prakse – Japonska

 

 

 1. Naročnik povabila:

Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev, in sicer:

 1. Predmet povabila

Predmet povabila je izvedba strokovnega usposabljanja, ki bo razdeljeno v dva dela:

 • del: Priprava strokovnega gradiva in izvedba 3 delavnic v okviru katerih se bo osebje pred odhodom na Japonsko usposobilo na naslednjih vsebinskih področjih:
  • Predstavitev Japonske, poslovnega protokola, kulture in običajev
  • Toyotina filozofija vitke proizvodnja (predstavitev konceptov vitkosti)
  • Toyotina filozofija vitke proizvodnja (praktična predstavitev v podjetju)
 • del: Organizacija in izvedba ogleda dobre prakse na Japonskem v terminu od 22.10.2018 – 28.10.2018. Storitev aranžmaja mora zajemati:
  • letalski prevoz iz bližnjega letališča v Tokio z povratno karto za 3 osebe
  • 4x nočitev z zajtrkom v enoposteljnih sobah za 3 osebe
  • lokalni transfer za 3 osebe
  • vse takse in pristojbine
  • organizacijo sestankov
  • vstopnice za sejem »9th Japan IT Week«, ki bo potekal med 24.-26. Oktobrom 2018, kjer se bodo predstavile najnovejše svetovne tehnološke rešitve iz IKT področja za podporo poslovnim procesom. (http://www.japan-it.jp/en/Home_Autumn/)
  • Ogled Toyota City in seznanitev z Toyotinim poslovnim konceptom

Izvajalec mora podrobnosti aranžmaja uskladiti z naročnikom.

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakti ponudnika
 • predmet ponudbe
 • cena (ki naj vsebuje vse morebitne stroške, popuste in rabate)
 • veljavnost ponudbe
 1. Časovni in finančni okvir:

Izvajalec se obveže 1. del strokovnega usposabljanja izvesti najkasneje do 30.09.2018 in 2.del v predvidenem terminu meseca oktobra 2018. Število srečanj in terminski načrt usposabljanja naročnik in izvajalec predhodno uskladita. Plačilo za izvedene storitve se bo izvedlo sukcesivno in namreč za 1.del storitev v mesecu septembru 2018 in 2.del storitev najkasneje v mesecu novembru 2018.

 1. Plačilni pogoji:

Naročnik se zavezuje, da bo izvršil plačilo za opravljeno storitev v skladu z zakonodajo. Izbranemu izvajalcu naročnik pošlje naročilnico.

 1. Merila za izbor:

Izvajalec storitve bo izbran glede na najnižjo ponujeno ceno. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe:

Ponudbe na predpisanem (priloženem) obrazcu se predložijo v pisni obliki po pošti, osebno oziroma elektronsko (info@p-tech.si) na naslov naročnika najkasneje do 10.07.2018.

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Marjetka Jakob, tel. 02 530 82 00, info@p-tech.si

 

Murska Sobota, 02.07.2018

 

 

Pomurski tehnološki park, d.o.o.

                                                                                                                             mag. Marko Močnik, direktor

                                                                  

 

Priloga:

2_Vzorec_PONUDBA

Ogled dobrih praks in tehnološkega transferja podjetij v Avstriji

V Pomurskem tehnološkem parku si konstantno prizadevamo povezovati podjetja, predstavnike različnih institucij in drugih deležnikov, nuditi podporo malim in srednje velikim podjetjem pri prenosu znanj in vzpostavitvi novih tehnologij ter približevati sodobne tehnologije in pristope v okviru številnih mednarodnih projektov in iniciativ, ki jih izvajamo, v večini od teh kot vodilni partner.

V ta namen smo 19. junija organizirali ogled dobrih praks in možnosti tehnološkega transferja na področju pametne proizvodnje v sosednji avstrijski Štajerski.

Udeleženci so se zjutraj najprej zbrali v Pomurskem tehnološkem parku, kjer so bili deležni krajše strokovne predstavitve na temo pametnih tovarn, predstavljene pa so bile tudi možnosti sodelovanja za mala in srednja velika proizvodno usmerjena podjetja.

Pot je udeležence nato vodila v sosednji Gradec, kjer so pobližje spoznali podjetje PIA Automation, ki se ukvarja s proizvodnjo specifičnih avtomatiziranih proizvodnih linij. Na podlagi simbioze avtomatizacije in digitalizacije skupaj z internetom stvari nudijo strankam širom po svetu inteligentne in unikatne rešitve pri vzpostavitvi pametnih tovarn. V proizvodnem obratu v Gradcu so specializirani za konstruiranje, proizvodnjo in montažo proizvodnih linij za pogonske agregate v avtomobilski industriji. Njihove redne stranke so priznana podjetja kot so BMW, Audi, Daimler, Bosch, Magna ipd.  Družba PIA ima še obrate v ZDA, Kitajski, Nemčiji, Kanadi ter Hrvaški in zaposluje okrog 1200 ljudi, od tega okrog 400 v Gradcu, tudi Slovencev. Po toplem sprejemu in predstavitvi podjetja si je ekipa pobližje ogledala proizvodnjo v moderno opremljenih proizvodnih prostorih. Kot zanimivost velja dodati, da sta vodenje izvajala Slovenca, ki sta zaposlena v podjetju, ter tako informacije podajala iz prve roke in na vsem razumljiv način.

Polni vtisov so se udeleženci odpravili v središče mesta Gradec, kjer so obiskali CAMPUS 02, univerzo uporabnih znanosti. Gostitelji so jim po krajši pogostitvi predstavili področje dela in inovativne projekte ter rešitve v duhu industrije 4.0, ki so jih izvajali oz. še izvajajo z regionalnimi gospodarskimi subjekti. Sledila je predstavitev podjetja EVOLARIS, vodilnega kompetenčnega centra za mobilne komunikacije in inovativnosti v Avstriji, ki je specializirano za prototipni razvoj mobilnih aplikacij. Še posebej je pozornost pritegnila njihova rešitev v obliki video asistence, ki omogoča industrijskim delavcem, da se povežejo s strojem ali s procesnim strokovnjakom z uporabo pametnih očal ali telefonov.

Po krajšem druženju in izmenjavi informacij z gostitelji so s programom nadaljevali v pivovarni PUNTIGAM, kjer so si pod strokovnim vodstvom podrobno ogledali avtomatizacijo proizvodnje piva. Seveda pa tudi degustacija ni manjkala. Proizvodnja piva ima namreč v Gradcu dolgo tradicijo, saj njeni začetki segajo vse do leta 1478. Pivovarna Puntigam spada tako kot Pivovarna Laško in Union pod okrilje družbe Heineken. Puntigamer je eno izmed najbolj priljubljenih znamk piv v Avstriji, s prodajo več kot 1 milijona hektolitrov piva na leto.

Pomurski tehnološki park izvaja številne aktivnosti v okviru mednarodnih in nacionalnih projektov, ki temeljijo predvsem na podpori regionalnim gospodarskim subjektom in prenosu znanja, izkušenj in tehnologij v gospodarstvo ter tako prispevajo k večji konkurenčnosti podjetništva.

Ta dogodek smo izpeljali v okviru projekta Smart Production (Interreg SI-AT). Če želite izvedeti več o projektu, kliknite TUKAJ.

PODJETNIKI izkoristite priložnost in si izdelajte novo spletno stran!

Podjetje, NOMISCOM, spletno oblikovanje in druge storitve, Simon Šebjanič s.p., se ukvarja s strateško izdelavo spletnih strani. To pomeni, da so strani izdelane na podlagi profila idealnih strank ter upoštevanja njenih potreb ter potreb podjetja. Hkrati pa je kot dodaten bonus pripravljena tudi vsebinska strategija. Le na ta način lahko spletna stran dejansko prinaša dodatno vrednost. Se pravi prihodek.

Podjetje NOMISCOM, spletno oblikovanje in druge storitve, SIMON ŠEBJANIČ, S.P. vam tako nudi popust in posebno darilo pri izdelavi vaše spletne strani, zato podjetniki nikar NE zamudite te enkratne priložnosti.
Več informacij najdete na spodnji povezavi:

 

OBJAVLJEN: Javni razpis za spodbujanje socialnega podjetništva v pomurski regiji v obdobju 2018-2019

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je spodbuditi in podpreti razvoj socialnih podjetij v Pomurski regiji – v območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2019 (Uradni list RS, št. 87/09, 82/15 in 27/17), zagotoviti nova oziroma ohraniti obstoječa delovna mesta ter izboljšati življenjski standard prebivalstva na tem območju.

Cilji razpisa: Cilji javnega razpisa, ki so hkrati tudi cilji socialnega podjetništva v skladu z ZSocP, so podpreti projekte, ki bodo:

 • krepili družbeno solidarnost in povezanost,
 • spodbujali sodelovanje ljudi,
 • krepili sposobnost družbe za razreševanje socialnih, gospodarskih, okoljskih in drugih problemov,
 • spodbujali socialne inovacije,
 • zagotavljali dodatno ponudbo proizvodov in storitev, ki so v javnem interesu,
 • razvijali nove možnosti zaposlovanja,
 • zagotavljali dodatna delovna mesta ter socialno vključenosti in poklicno (re)integracijo ranljivih skupin na trgu dela.

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki bodo izkazovali doseganje ciljev tega javnega razpisa v okviru zagona novih socialnih podjetij oziroma izboljšanja poslovanja obstoječih socialnih podjetij preko oblikovanja novih ali nadgradnje obstoječih produktov in storitev, ki bodo povečale zmožnost socialnih podjetij za trajnejši obstoj na trgu.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Rok: Rok za oddajo vlog je 3. 8. 2018, do 12. ure.

VEČ o razpisu najdete tukaj:

http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1154

 

 

 

 

 

 

Mladi talenti Ekonomske šole Murska Sobota uspešno predstavili predloge rešitev konkretnih podjetniških izzivov socialnega podjetja Mensana, d.o.o. iz Murske Sobote!

V četrtek, 14.06.2018 se je v Murski Soboti v Medgeneracijskem središču Mensana, d.o.o. odvil že 7. predstavitveni dogodek v sklopu projekta »AKTIVACIJA MLADIH TALENTOV V POMURJU« na katerem sta dve ekipi dijakov Srednje ekonomske šole Murska Sobota predstavili predloge rešitev za dva konkretna izziva tega socialnega podjetja.

Z namenom zapolnitve vsebine centra so tako dijaki izbrali dva izziva in sicer: organizacija bolšjega sejma ter izvedba medgeneracijskih dogodkov, na katere bi pritegnili tako mlado kot starejšo populacijo.

Na predstavitvenem dogodku je bila zbrana tudi ekipa komentatorjev, katero so sestavljali g. Franc Cipot direktor podjetja CEROP, g. Roman Wolf, predstavnik PGZ, g. Goran Miloševič, direktor socialne kmetije Korenika in ga. Marjana Žalik iz društva Pomelaj. Zbrani so dijake usmerjali s predlogi in pobudami za nadaljnje sodelovanje.

Upamo, da smo s programom naredili še en korak v smeri preprečitve bega možganov iz regije in spodbudili podjetniški način razmišljanja med mladimi.

Marjetka Jakob, vodja projekta