fbpx

Brezplačne zaščitne maske za samozaposlene in mikro podjetja

Ljubljana, 11. januar 2021 – Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) v imenu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) poziva samozaposlene in mikro podjetja z 1 do 4 zaposlenimi  k prevzemu brezplačnih zaščitnih mask. Te bodo prijaviteljem, tako članom kot nečlanom OZS, na voljo na območnih obrtno-podjetniških zbornicah po vsej Sloveniji.

OZS bo v imenu MGRT razdelila dodatnih 5 milijonov zaščitnih mask s ciljem preprečitve širjenja okužbe s COVID-19.

Zaščitne maske lahko prejmejo samozaposleni ter mikro podjetja z enim do največ štirimi zaposlenimi. Javni poziv je objavljen na spletni strani www.ozs.si/maske. Prijavitelji, ki so maske že prejeli na podlagi prvega javnega povabila  samozaposlenim in mikro podjetjem z 1 do 4 zaposlenimi z dne 4. 11. 2020, do mask po tem javnem povabilu niso upravičeni, razen če bo povpraševanje manjše od razpoložljivih mask.

Na poziv se lahko prijavijo tisti, ki izpolnjujejo pogoje, določene v javnem pozivu.

Postopek razdeljevanja zaščitnih mask

Upravičencem se odobrijo le pravočasno oddane in popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za prijavo. Vloge se bodo oddale prek spletne strani www.ozs.si/maske. Upravičenec bo prevzel zaščitne maske osebno  na tisti območni obrtno-podjetniški zbornici, na območju katere ima sedež podjetja. Seznam območnih zbornic je prav tako objavljen na spletni strani www.ozs.si/ooz.

Poziv je odprt do 22. 1. 2021. Pod pogoji, določenimi v javnem pozivu, se ga lahko zapre prej ali pa podaljša.

Razpis P7R 2020 – Zelo ugodni mikrokrediti za podjetja v višini od 5.000 EUR do 25.000 EUR

Slovenski podjetniški sklad bo tudi v letu 2021 z zelo ugodnimi mikrokrediti podpiral podjetja v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjih.

LETAK RAZPISA P7R 2020

Podjetja, ki so locirana na enem izmed PROBLEMSKIH območjih z visoko brezposelnostjo ali OBMEJNIH problemskih območij imajo možnost preko Slovenskega podjetniškega sklada, v okviru razpisa P7R 2020 – Mikrokrediti za problemska območja z visoko brezposelnostjo in obmejna problemska območja v Republiki Sloveniji tudi v letu 2021 dostopati do zelo ugodnega mikrokredita v višini od 5.000 EUR do 25.000 EUR pod izredno ugodnimi pogoji.

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je dne 31.12.2020 v Uradnem listu RS št. 204/2020 in na spletni strani SPS, objavil javni razpis P7R 2020 – Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji. Razpis P7R 2020 je namenjen najemanju ugodnih mikrokreditov za podjetja locirana na enem izmed problemskih ali obmejnih problemskih območij, ki so predstavljena v nadaljevanju:

Postopek pridobitve mikrokredita v višini od 5.000 do 25.000 EUR/podjetje je HITER in ENOSTAVEN, hkrati pa je za kreditojemalca IZREDNO UGODEN. Ugodnosti so še posebej izrazite v:

 • nižjih zahtevah po zavarovanju
 • nižji obrestni meri (pogodbena fiksna letna obrestna mera 1,1 % je enaka efektivni obrestni meri
 • ročnosti kredita do 60 mesecev
 • možnosti koriščenja moratorija do 6 mesecev
 • kredit lahko krije do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR
 • stroški kredita se ne zaračunavajo

Do mikrokredita so upravičena mikro, mala in srednje velika podjetja:

 • ki se soočajo s težavami pri pridobivanju svežih finančnih virov in se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na problemskem območju z visoko brezposelnostjo ali obmejnem problemskem območju
 • ki imajo sedež podjetja ali obrata na problemskem območju z visoko brezposelnostjo ali obmejnem problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecev
 • ki so organizirana kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske družbe ali zadruge z omejeno odgovornostjo s statusom socialnega podjetja v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu

Podjetja, ki imajo vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas in izpolnjujejo zgoraj naštete pogoje, lahko vlogo oddajo s prilogami na ePortal SPSa na naslednje prijavne roke:

 • 01.02.2021
 • 01.03.2021
 • 01.04.2021
 • 01.05.2021
 • 01.06.2021
 • 01.07.2021
 • 01.09.2021
 • 01.10.2021

V okviru razpisa P7R 2020 je skupno razpisanih 7,9 mio EUR sredstev in zadostuje za podporo okoli 320 mikro, malih in srednje velikih podjetij, katerim želi SPS neposredno zagotoviti ugodne vire financiranja za tekoče poslovanje in investicijska vlaganja, kar bo omogočilo hitrejši razvoj in nadaljnjo rast MSP-jev na enem izmed problemskih ali obmejnih problemskih območij.

Poleg zagotavljanja ugodnih finančnih virov za podjetja iz problemskih območjih z visoko brezposelnostjo ali obmejnih problemskih območjih, je cilj ukrepa tudi ohraniti delovna mesta v tovrstnih območjih oz. spodbuditi nastanek novih delovnih mest, kar bi zmanjšalo razvojni zaostanek občin v posameznih regijah in spodbudilo konkurenčnost gospodarstva tudi v tovrstnih območjih.

Vse podrobnejše informacije so dostopne na ravni javnega razpisa P7R 2020, ki ga najdete na spletni strani SPS-a in v Ur. l. RS, št. 204/2020.

Sodelujte pri identifikaciji digitalnih profilov za načrtni razvoj kadrov v podjetju

Digitalni profili predstavljajo ključen kader, potreben v vse bolj prisotni digitalni transformaciji gospodarstva. Posledično je napovedovanje potreb po kadrih na področju digitalnih profilov trenutno izjemno aktualna in pomembna tematika.

S pozivom podjetjem (MSP) za sodelovanje pri identifikaciji trenutnega stanja povpraševanj po digitalnih profilih in izpolnitvijo vprašalnika, podjetjem do 22. januarja 2021 omogočamo pridobitev dodatnih bonitet za sodelovanje pri oblikovanju nabora potrebnih digitalnih profilov.

Z izpolnitvijo vprašalnika boste:

– prejeli rezultate izvedene analize in

– pridobili  dodatne točke v izborih za izvedbo aktivnosti, ki jih bo DIH Slovenije ponudil podjetjem v nadaljevanju (digitalne kompetence, mentoriranje, svetovanje).

Ponujamo vam tudi možnost, da vprašalnik izpolnite povsem anonimno in nam pomagate pri verodostojnosti ugotovitev raziskave.

IZPOLNITE VPRAŠALNIK

Digitalizacija pomembno vpliva na trg dela, pri čemer odločilno spreminja tako povpraševanje kot tudi oblikuje ponudbo delovne sile, s tem pa nastajajo potrebe po določenih profilih ali do zdaj neobstoječa delovna mesta. Da bi v prihodnje posamezniki uspešno opravljali delovne naloge, ki izhajajo iz oblikovanih digitalnih profilov, primernih za nastajajoča delovna mesta, morajo osvojiti in obvladati potrebne in zadostne digitalne kompetence.

Predviden čas reševanja vprašalnika je 10 minut, anketa bo aktivna do 22. januarja 2021. Vprašanja, povezana z lastnostmi podjetja, služijo zgolj kot osnova za kategoriziranje rezultatov in nikakor za profiliranje sodelujočih. Omogočeno je shranjevanje vprašalnika za namen kasnejšega nadaljevanja izpolnjevanja.

IZPOLNITE VPRAŠALNIK

Iskreno se vam zahvaljujemo za čas, ki ga boste posvetili izpolnjevanju anketnega vprašalnika ter s tem pomembno pripomogli k aktivnostim zagotavljanja zadostnega števila digitalnih profilov v prihodnosti!

 

 

Poziv podjetjem za pridobitev ocene digitalne zrelosti

“Digitalno inovacijsko središče Slovenije – DIH je v okviru Poziva podjetjem za pridobitev ocene digitalne zrelosti podjetja pripravil predstavitveni video, kako lahko podjetje pridobi oceno stopnje digitalne zrelosti. Orodje je namenjeno MSP, ki izpolnijo vprašalnik (35 vprašanj), na osnovi katerega se izdela poročilo o njihovi digitalni zrelosti. Poročilo z oceno stopnje digitalne zrelosti podjetja vsebuje vizualizacijo in temeljito razlago rezultatov ter priporočila s katerimi podjetje pridobi ključne usmeritve kako lahko specifično področje digitalizacije učinkovito izboljša in podjetju pomagajo pri:

 1. prepoznavanju realnega stanja digitaliziranosti podjetja in prepoznavanju področij, kjer ima podjetje največ možnosti za napredovanje;
 2. usmeritvi za postavitev digitalne strategije podjetja z vključevanjem ključnih področij digitalizacije in pripravo konkretnega akcijskega načrta za doseganje ciljev, ki bo podjetju doprinesel k optimizaciji poslovnih/proizvodnih procesov in posledično povečanju dodane vrednosti;
 3. vzpostavitvi poslovnega/proizvodnega okolja, ki bo zaradi pravilne uporabe za podjetje ključnih digitalnih tehnologij lahko bistveno bolj učinkovito pri premagovanju gospodarskih ovir (kot npr. COVID-19 situacija), ki ločuje vrhunska podjetja od povprečnih.

Kliknite na sledečo povezavo do poziva za podjetja za pridobitev ocene stopnje digitalne zrelosti podjetja.

Spodaj vabimo k ogledu krajših video navodil:

Povabilo k oddaji ponudb za izvedbo aktivnosti na projektu Common Access 2

 

 

 1. Naročnik povabila

Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi zainteresirane izvajalce, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev, in sicer:

 1. Predmet povabila

Izvedba naslednjih aktivnosti:

 T1.3.1 – Skupni kooperacijski program

Cilj je priprava dokumenta v katerem bodo opredeljeni najnovejši poslovni modeli, ki jih uporabljajo Digitalna inovacijska vozlišča. Na podlagi teh izhodišč se pripravi program, ki bo povzel ugotovitve analiz in podal smer in način sodelovanja, medtem ko bo načrt definiral tudi potrebne aktivnosti, časovni plan in odgovornosti. V okviru načrta se bo tako izoblikoval podporni program, ki bo v nadaljevalni fazi projekta na razpolago zainteresiranim podjetjem. Dokument mora biti sestavljen iz 3 sklopov: (1) Poslovni modeli DIH; (2) Strateški koncept izvedbe programa, (3) Akcijski načrt. ROK: 20.12.2020

T2.3.1 – Priprava metodologije za identifikacijo dobrih praks

Namen je identifikacija dobrih praks uporabe digitalnih orodij na izbranih 7 tematskih področjih, s pomočjo katerih se bo v podjetjih izboljšalo pripravljenost za vstop na tuje trge in v okviru katerih se bodo pripravila e-učna gradiva. Izbrana tematska področja predstavljajo ključne poslovne procese v okviru katerih morajo podjetja na tujem trgu biti konkurenčna, zato je potrebno podjetjem predstaviti najnovejše trende in rešitve. Cilj je pripraviti metodološka izhodišča in obrazce na podlagi katerih bodo partnerji opravili nabor digitalnih orodij in njihov podrobnejši opis funkcionalnosti in koristi. Zraven metodologije mora biti izpolnjen en primer rešitve. ROK: 20.06.2021

 T3.2.4. – Testiranje programa

Medtem ko se bo v okviru kooperacijskega programa definiralo podporni program za podjetja je namen te aktivnosti testiranje podpornih storitev v okviru kooperacijskega načrta pri aktivnostih internacionalizacije (npr. priprava projektnih predlogov mednarodnega sodelovanja, pomoč na področju tržnih raziskav, priprave za vstop na trg – identifikacija tržnih poti, iskanje partnerjev, izvozni načrt, definicija poslovnega modela, ipd). Cilj te aktivnosti je pomoč pri internacionalizaciji za eno podjetje. Oblika pomoči mora biti dokumentirana in poslana naročniku. ROK: 30.11.2021

Pred začetkom izvajanja se aktivnosti uskladijo z potrebami naročnika!

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakti ponudnika
 • predmet ponudbe
 • cena (ki naj vsebuje vse morebitne stroške, popuste in rabate)
 • veljavnost ponudbe
 • reference

Vrednost ponudbe ne sme preseči 15.000,00 EUR (neto).

 1. Časovni in finančni okvir:

Izvajalec se obveže aktivnosti izvesti in dokumentacijo posredovati naročniku skladno z dogovorjenimi roki za vsako opredeljeno aktivnost.

Plačilo za navedene storitve se bo izvedlo sukcesivno, na podlagi izstavljenega računa vezanega na opravljeno aktivnosti, ki so predmet naročila.

 1. Plačilni pogoji:

Naročnik se zavezuje, da bo izvršil plačilo za opravljeno storitev v skladu z zakonodajo, praviloma ob koncu upravičenega obdobja poročanja ob pogoju realizacije vseh predvidenih aktivnosti. Pogodba za izvedbo storitve se bo sklenila z ekonomsko najugodnejšim ponudnikom.

 1. Merila za izbor:

Izvajalec storitve bo izbran glede na ekonomsko najugodnejšo ponudbo, pri čemer se bo upoštevalo ponujeno ceno in razpoložljive reference. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb zaprosi za dodatna pojasnila ali dokazila oz. da ne izbere nobenega izvajalca.

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe:

Ponudbe na predpisanem (priloženem) obrazcu se predložijo v pisni obliki po pošti, osebno oziroma elektronsko (igor@p-tech.si) na naslov naročnika. Kot pravočasne se štejejo vse ponudbe prispele do vkljucno 27.11.2020 do 24.00 ure.

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Igor Börc, tel. 02 530 82 00, igor@p-tech.si

Murska Sobota, 17.11.2020

Ponudba_obrazec CA2

Podjetniški sklad objavil razpis P7- 2 2020 COVID Mikrokrediti za omilitev posledic epidemije

Namen razpisa P7 – 2 2020 COVID Mikrokrediti je je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem ter zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na gospodarstvo.

Višina financiranja
od 5.000 EUR do 25.000 EUR kredita
100% financiranje upravičenih stroškov

Doba financiranja
2-5 let

Pogoji kandidiranja
· Podjetje mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 zaposlenega za polni delovni čas.
· Na njegovo poslovanje je vplival izbruh nalezljive bolezni COVID-19.
· Podjetje ob oddaji vloge posluje z isto davčno številko najmanj 6 mesecev.
· Podjetje ne sme biti v težavah.
· Nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih obveznosti FURSa.
· Vlagatelj nima za glavno dejavnost registrirane dejavnosti, ki spada v izključeni sektor.
· Vlagatelj mora v vlogi izkazati zaprto finančno konstrukcijo.

Prenesite si LETAK z vsemi ključnimi informacijami.

Vse podrobnosti o razpisu in razpisno dokumentacijo najdete na tej spletni strani SPS.

Povabilo k oddaji ponudb za izvedbo aktivnosti v okviru projekta SIO-P-TECH-2020-2022

POVABILO K ODDAJI PONUDB  ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA SIO-P-TECH-2020-2022

Usposabljanje zaposlenih PTP v sklopu projekta SIO-P-TECH-2020-2022

Aktivnost G: Dvig kompetenc SIO in sodelovanje. Tema: Prehod v agilno kulturo podjetja

 1. Naročnik povabila 

Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev in sicer:

 1. Predmet povabila 

Predmet povabila je organizacija in izvedba usposabljanja z naslednjo vsebino:

 • Osvajanje principov in metod agilnega delovanja
  • Urejeno delovno okolje 5S
  • Uvajanje standarda 5S v podjetje
  • Prepoznavanje in odpravljanje izgub v procesih
  • Uvajanje vitkosti v podjetju
 • Kaizen – koncept stalnih izboljšav
  • Načrtovanje novih projektov in sprememb s pomočjo PDCA kroga

Gradivo se dostavi v power point obliki. Usposabljanje se izvede na lokaciji naročnika. Točen termin izvedbe usposabljanja dogovorita in uskladita naročnik ter izvajalec.

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakti ponudnika
 • predmet ponudbe
 • vrednost ponudbe brez DDV
 • rok izvedbe storitev
 • veljavnost ponudbe

Vrednost ponudbe za izvedbo aktivnosti iz 2. točke ne sme presegati vrednosti 2.500 EUR brez DDV. Vsi popusti in rabati morajo biti že vključeni v ponujeno ceno.

 1. Časovni in finančni okvir

Izvajalec se obveže vse aktivnosti izvesti najkasneje do 30.11.2020.

Ponudba mora vključevati vse stroške povezane z izvedbo aktivnosti; stroške poti, gradiva ipd.. Naročnik ne sme imeti z izvedbo aktivnosti nobenih dodatnih stroškov, če niso posebej dogovorjeni in naročeni.

 1. Plačilni pogoji

Za izvedbo storitve naročnik pošlje izbranemu ponudniku naročilnico. Plačilo za opravljene storitve bo izvedeno na podlagi izstavljenega računa po vseh opravljenih aktivnostih.

 1. Merila za izbor

Izvajalec storitve bo izbran glede na ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe

Ponudbe se predložijo na predpisanem obrazcu v pisni obliki po pošti na naslov naročnika ali osebno oziroma elektronsko na marjetka@p-tech.si na naslov naročnika najkasneje 08.10.2020 do 12.00 ure (datum prispetja ponudbe k naročniku). Kontaktna oseba za dodatne informacije: Marjetka Jakob, tel. 02 530 82 32, marjetka@p-tech.si.

Murska Sobota, 01.10.2020

Pomurski tehnološki park d.o.o.

                                                                                               mag. Marko Močnik, direktor

Priloga: Vzorec_PONUDBA

Povabilo k oddaji ponudb za izvedbo aktivnosti v okviru projekta DanubeChance2.0

 

 

 

POVABILO K ODDAJI PONUDB  ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA

»DanubeChance2.0 – Embracing failure to facilitate second-chance entrepreneurship in the Danube region« –

Izdelava študije izvedljivosti pilotne aktivnosti DS6 »Poslovno restrukturiranje« (WP6 Business restructuring)  

 1. Naročnik povabila

Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev in sicer:

 1. Predmet povabila

ŠTUDIJA IZVEDLJIVOSTI PILOTNE AKTIVNOSTI v okviru DS6 (WP6), sestavljena iz dveh tematskih sklopov:

1. ŠTUDIJA IZVEDLJIVOSTI PILOTNIH AKTIVNOSTI V SLOVENIJI:

A) Podjetniško okolje za »Drugo priložnost« podjetnikov v Sloveniji (Entrepreneurial environment for the “Second Chance” entrepreneurs in Slovenia)

 • Splošno okolje »Druge priložnosti« v Sloveniji (Overall status of 2nd-chance in Slovenia)
 • SWOT analiza »Druge priložnosti« v Sloveniji (SWOT analysis of 2nd-chance in Slovenia)
 • Akcijski načrt vpeljave »Druge priložnosti« v Sloveniji (Action Plan for 2nd-chance in Slovenia)

B) Posebni pogoji za izvedbo pilotnih aktivnosti »Druge priložnosti« v Sloveniji (Specific conditions for performing 2nd-chance pilots Slovenia)

 • Javni poziv (Public call)
 • Prijavnica (Application form)
 • Merila za izbor udeležencev pilotne akcije (Selection criteria for the participants in the pilot action)

2. TRENING IN MENTORSTVO »DRUGE PRILOŽNOSTI« za ciljno skupino:

 • podjetnikov v težavah (»entrepreneurs in crisis«) in
 • podjetnikov, ki želijo po stečaju ali zaprtju prejšnjega podjetja ponovno zagnati podjetniško dejavnost (»re-start entrepreneurs«).

v obliki priporočil in strukturiranih navodil trenerjem in mentorjem »DRUGE PRILOŽNOSTI« (2nd-chance coaching/mentoring guidelines).

Podrobnejša specifikacija aktivnosti in terminski plan se sproti dogovori z naročnikom. Izvajalec pri dokumentiranju upošteva CGP projekta, katero mu zagotovi naročnik.

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

Ponudbo je potrebno pripraviti na obrazcu, ki je v prilogi tega povabila. Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakti ponudnika,
 • predmet ponudbe,
 • vrednost del brez DDV,
 • datum veljavnosti ponudbe.

Vrednost ponudbe za izvedbo vseh aktivnosti iz druge točke ne sme presegati 7.000,00 EUR brez DDV.

Vsi popusti in rabati morajo biti že vključeni v ponujeno ceno.

 1. Časovni in finančni okvir

Izvajalec se obveže vse aktivnosti izvesti po dogovoru in sicer do 28.10.2020.

Ponudba mora vključevati vse stroške povezane z izvedbo aktivnosti; stroške poti, ipd. Naročnik ne sme imeti z izvedbo aktivnosti nobenih dodatnih stroškov, če niso posebej dogovorjeni in naročeni.

 1. Plačilni pogoji

Pogodba za izvedbo storitve se bo sklenila z ekonomsko najugodnejšim ponudnikom. Plačilo za opravljene storitve bo izvedeno na podlagi izstavljenega računa po izvedbi vseh točk iz 2. točke tega povabila in predaji dokumentacije. Račun mora biti izdan do 28.10.2020.

 1. Merila za izbor

Izvajalec storitve bo izbran glede glede na ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

 

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe

Ponudbe na predpisanem (priloženem) obrazcu se predložijo v pisni obliki po pošti na naslov naročnika, osebno oziroma elektronsko (info@p-tech.si) najkasneje do 30.09.2020 (datum prispetja ponudbe k naročniku). Kontaktna oseba za dodatne informacije: Tomaž Lapoša, tel. 02 530 82 00, tomaz.laposa@p-tech.si.

V postopek izbora vlog se bodo uvrstile le pravočasno oddane vloge.

Murska Sobota, 22.9.2020

DanubeChance2.0_Ponudba – obrazec

Predstavitev podpornih storitev PTP in mreženje ob spustu po reki Muri

Vedno je lepo združiti prijetno s koristnim. Tako smo pretekli četrtek, 10. septembra 2020, povabili medse podjetnike in jim predstavili vse podporne storitve Pomurskega tehnološkega parka, ki jih brezplačno ponujamo podjetjem in s katerimi jih podpiramo predvsem v fazi razvoja in rasti.
Podjetjem namreč nudimo brezplačno podporo pri vstopu na tuje trge, iskanju investitorjev, tržnih analiz, vpeljavi robotskih rešitev v proizvodnjo, administrativno-pravnih zadevah, promocijskih aktivnostih, na voljo so jim uporabna gradiva za zagon podjetja, kadrovsko funkcijo, optimizacijo poslovnih procesov, razvoja produkta in še veliko več.
Po predstavitvi podpornih storitev smo se odpravili v Krog in se s čolni spustili po Muri vse do Otoka ljubezni v Ižakovcih. Prekrasno vreme je bilo kot nalašč za mreženje v naravi. Na in ob Muri smo sprostili marsikatero podjetniško idejo, stkali nove poslovne vezi in še bolj poglobili obstoječe. Seveda tudi dobra, domača hrana ni smela manjkati. Se že veselimo naslednjih dogodkov!

»Policy Learning Lab« za kvaliteten prenos novih znanj do oblikovalcev politik

Verjetno se sprašujete kaj sploh je “Policy Learning Lab« oz. t.i. “PLL”?

Gre za interaktivne delavnice za izmenjavo znanj in izkušenj s predstavniki oblikovalcev politik na področju gospodarstva in inovativnosti. Pomurski tehnološki park je prvi takšen dogodek v okviru projekta CEUP 2030 organiziral v začetku tega meseca.

Nabor dobrih praks tehnoloških primerov smo predstavili predstavnikom ministrstev, ki so tako ali drugače povezani z vzpostavljanjem Strategije pametne specializacije in ukrepi za digitalno preobrazbo gospodarstva. V okviru projektnega partnerstva v Srednji Evropi smo identificirali 4 področja (t.i. CAMI4.0), kjer smo navedli nekaj primerov tehnoloških rešitev, ki bodo v prihodnje pomembno vplivali k uspešnosti tranzicije v digitalno družbo. Za kvalitetnejši prenos novih znanj do odločevalcev, bomo v projektu oblikovali trajnostne mreže (TIN= Trend & Innovation Network), kjer bodo pomembno vlogo igrali kompetentni partnerji na področju Poslovnih procesov (big data & sensors), avtomatizacije in robotizacije, pametnih/novih materialov in  umetne inteligence; k sodelovanju smo povabili slov. združenja, grozde, zbornice, SRIP-e in DIH-e, ki bodo s svojimi kompetencami tvorili glavno vsebino teh trajnostnih mrež.

S konkretnimi primeri uporabe (use case) želimo seznaniti odločevalce in oblikovalce politik glede najnovejših tehnologij in trendov, da bodo lažje usmerjali bodoče ukrepe spodbud v tovrstne tehnološke rešitve, trende ter orodja. Istočasno pa si želimo informacij s strani politik, njihovih preteklih izkušenj, trenutnih razmišljanj, okvirnih pogojev evropske komisije in predvsem razumevanje kritične mase  ponudbe, ki jo premore slovensko gospodarstvo in raziskovalna sfera. Oboji namreč že vidijo potenciale prenosa novih tehnologij v proizvodne procese, manjkajo pa jim določeni resursi, tako človeški, kot infrastrukturni ali/in finančni in deloma tudi ozaveščanje ciljne javnosti.

V okviru prvih srečanj nam je uspelo najti kompetentne sogovornike, ki so prisluhnili našim in izkušnjam naših partnerjev v Srednji Evropi, prav tako pa smo  s konkretnimi primeri uspeli zbuditi zanimanje, morda v nekaterih primerih tudi dodatno ozavestiti predstavnike ministrstev glede dobrih praks iz tujine in doma, ki bi lahko bistveno izboljšale multiplikatorje vloženih sredstev (javnih in privatnih).

Z veseljem ugotavljamo, da so predstavniki ministrstev zelo dobro informirani glede stanja in ponekod tudi glede ukrepov, prav tako vsi ugotavljamo, da se iz tovrstnih delavnic lahko zelo hitro obojestransko učimo in prispevamo k hitrejši preobrazbi gospodarstva. Naslednji podoben dogodek se načrtuje meseca februarja 2021, na katerem bomo vsled dodatnih znanj ponovno izmenjali izkušnje in primerjali, ali smo uspeli kaj od teh razmišljanj, znanj vgraditi v bodoče politike in delovanja. Projekt dejansko ponuja trajno obliko sodelovanja na področju izmenjave znanj in dobrih praks, primernih za uporabo tako v Sloveniji, kot tudi čezmejno. V okviru projekta stremimo zagotoviti platformo (PID= Policy Intelligence Dashboard) in opozorilnik na novosti (orodje Tech radar)  za izmenjavo znanja o trenutnem razvoju in pristopih k izzivom tehnologij CAMI4.0. Ta platforma bo omogočila dialog o podpori regionalni ali nacionalni politiki (uskladitev RIS3) in razpravo o širjenju dobrih tehnoloških praks; načrtovanih je 20 regijskih / nacionalnih in 4 nadnacionalni dogodki.