fbpx

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA SIO 2018 – 2019

                                                   

 

POVABILO K ODDAJI PONUDB  ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA

SIO 2018 – 2019

Izvedba strokovnega usposabljanja zaposlenih PTP, Aktivnost G: Dvig kompetenc SIO in sodelovanje. Tema: INTERNACIONALIZACIJA

 

 1. Naročnik povabila:

Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev, in sicer:

 1. Predmet povabila

Predmet povabila je izvedba strokovnega usposabljanja na temo »internacionalizacije« za (do) 10 zaposlenih Pomurskega tehnološkega parka d.o.o. v obsegu 10 ur.

CILJ usposabljanja je dvig kompetenc zaposlenih zaradi vse večjih potreb s strani podjetij po podpori na področju internacionalizacije, za kar se načrtuje večdnevno usposabljanje za zaposlene na naslednjih tematskih področjih:

 • Oblikovanje primerne izvozne strategije: Izvozni razlogi, poslovni modeli, razvojne stopnje internacionalizacije, strateško planiranje, markening mix, vsebina raziskave trga, načini in oblike internacionalizacije, izvozne oblike, dejavniki odločanja, struktura izvoznega načrta.
 • Kako se učinkovito predstaviti: Elementi priprave predstavitve, kako organizirati predstavitev, uporaba vizualnih pripomočkov, kako pripraviti učinkovito predstavitev, obravanavana vprašanja, vrednotenje predstavitve.
 • Razvoj in ovrednotenje produkta za vstop na tuji trg: Trženjski splet, izdelčni splet in vezane mednarodne strategije, ravni izdelka, pomembnost življenjskega cikla izdelka, tržne poti, cenovne strategije, oblikovanje cene, strategija mednarodne komunikacije, način oglaševanje, pomen tehničnih standardov in certifikatov.
 • Logistika in zavarovanja: Kaj vse zajema logistika, oblike omejitev in predstavitev posameznih oblik, oblike in ustreznost zavarovanj, postopki, praktični primeri razumevanja dokumentacije.

Usposabljanje mora biti praktično in mora zajemati primere in obrazložitve dokumentacije ki se uporablja v praksi.

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakti ponudnika
 • predmet ponudbe
 • cena (ki naj vsebuje vse morebitne stroške, popuste in rabate)
 • veljavnost ponudbe
 • reference ponudnika
 1. Časovni in finančni okvir:

Izvajalec se obveže strokovno usposabljanje izvesti najkasneje do 15.09.2018. Število srečanj in terminski načrt usposabljanja naročnik in izvajalec predhodno uskladita, medtem ko vsaj polovica usposabljanja mora biti izvedena v mesecu avgustu 2018. Plačilo za navedene storitve se bo izvedlo na koncu opravljenih del na podlagi izstavljenega računa vezanega na opravljene aktivnosti, ki so predmet naročila.

 1. Plačilni pogoji:

Naročnik se zavezuje, da bo izvršil plačilo za opravljeno storitev v skladu z zakonodajo. Izbranemu izvajalcu naročnik pošlje naročilnico za izvedbo usposabljanja.

 1. Merila za izbor:

Izvajalec storitve bo izbran glede na najnižjo ponujeno ceno. Ponudnik mora priložiti reference vezane na vodenje mednarodnih projektov. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe:

Ponudbe na predpisanem (priloženem) obrazcu se predložijo v pisni obliki po pošti, osebno oziroma elektronsko (info@p-tech.si) na naslov naročnika najkasneje do 10.07.2018. Kontaktna oseba za dodatne informacije: Marjetka Jakob, tel. 02 530 82 00, info@p-tech.si

 

Murska Sobota, 02.07.2018

 

Pomurski tehnološki park, d.o.o.

                                                                                                                             mag. Marko Močnik, direktor

Priloga:

2_Vzorec_PONUDBA

 

                                                              

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA SIO 2018 – 2019

 

                                                                            

POVABILO K ODDAJI PONUDB  ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA

SIO 2018 – 2019

Izvedba strokovnega usposabljanja zaposlenih PTP, Aktivnost G: Dvig kompetenc SIO in sodelovanje. Tema: Projektni management

 

 1. Naročnik povabila:

Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev, in sicer:

 1. Predmet povabila

Predmet povabila je izvedba strokovnega usposabljanja na temo »projektni management« za (do) 10 zaposlenih Pomurskega tehnološkega parka d.o.o. v obsegu 20 ur. Cilj usposabljanja je dvig usposobljenosti zaposlenih za praktično vodenje mednarodnih konzorcijev, pregled delovnih orodij, načrtovanje in obvladovanje obveznosti, tveganj, financ, vsebine, ipd. Usposabljanje mora biti aplikativno naravnano in mora vsebovati v naprej pripravljeno dokumentacijo v angleškem jeziku, katera se zahteva za vodenje konzorcijev na mednarodnem nivoju.

Podrobnejši pogoji so razvidni iz priloge 1.

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakti ponudnika
 • predmet ponudbe
 • cena (ki naj vsebuje vse morebitne stroške, popuste in rabate)
 • veljavnost ponudbe
 • reference ponudnika
 1. Časovni in finančni okvir:

Izvajalec se obveže strokovno usposabljanje izvesti najkasneje do 15.09.2018. Število srečanj in terminski načrt usposabljanja naročnik in izvajalec predhodno uskladita, medtem ko vsaj polovica usposabljanja mora biti izvedena v mesecu avgustu 2018. Plačilo za navedene storitve se bo izvedlo na koncu opravljenih del na podlagi izstavljenega računa vezanega na opravljene aktivnosti, ki so predmet naročila.

 1. Plačilni pogoji:

Naročnik se zavezuje, da bo izvršil plačilo za opravljeno storitev v skladu z zakonodajo. Izbranemu izvajalcu naročnik pošlje naročilnico za izvedbo usposabljanja.

 1. Merila za izbor:

Izvajalec storitve bo izbran glede na najnižjo ponujeno ceno. Ponudnik mora priložiti reference vezane na vodenje mednarodnih projektov. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe:

Ponudbe na predpisanem (priloženem) obrazcu se predložijo v pisni obliki po pošti, osebno oziroma elektronsko (info@p-tech.si) na naslov naročnika najkasneje do 10.07.2018. Kontaktna oseba za dodatne informacije: Marjetka Jakob, tel. 02 530 82 00, info@p-tech.si

 

Murska Sobota, 02.07.2018

Pomurski tehnološki park, d.o.o.

                                                                                                                             mag. Marko Močnik, direktor

PRILOGE:

1_POVABILO k oddaji ponudb_priloga 1

2_Vzorec_PONUDBA

                                                               

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA SIO 2018 – 2019

                                                                   

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA SIO 2018 – 2019

Izvedba strokovnega usposabljanja zaposlenih PTP, Aktivnost G: Dvig kompetenc SIO in sodelovanje. Tema: Uporaba digitalnih orodij

 

 1. Naročnik povabila:

Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev, in sicer:

 1. Predmet povabila

Predmet povabila je izvedba strokovnega usposabljanja na temo »uporaba digitalnih orodij« za (do) 10 zaposlenih Pomurskega tehnološkega parka d.o.o. v obsegu 24 ur.

Pomurski tehnološki park je s strani Evropske komisije bil izbran v mrežo digitalnih inovacijskih vozlišč (Digital Innovation Hubs) za področje pametne proizvodnje, katerih cilj je pomoč pri digitalizaciji poslovnih rešitev podjetjem. Tehnološki park je s tem postal član evropske platforme za pametno specializacijo (http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovation-hubs-tool). CILJ usposabljanja je tako dvig kompetenc zaposlenih na področju uporabe digitalnih orodij, za kar se načrtuje večdnevno usposabljanje za zaposlene naslednjih digitalnih orodij:

 • Orodje Moodle: praktična uporaba orodja za potrebe vzpostavitve interne baze podatkov in e-usposabljanja. Usposabljanje mora zajemati področja vzpostavitve sistema, pregled možnosti uporabe, uporaba nastavitev, vrste modulov, ipd. Osnovni cilj je usposobiti zaposlene za vnos podatkov in uporabo orodja v poslovni praksi.
 • Orodje Pantheon: praktična uporaba ERP – poslovno informacijskega sistema PANTHEON (e-knjiženje, e-hramba, e-izmenjava, e-računi, vnosi, izpisi, povezanost, IPD. Osnovni cilj je usposobiti zaposlene za vnos podatkov in pregled možnosti izpisov poslovanja. Namen je eliminirati podvajanje dela vnosa podatkov s strani različnih služb v družbi (sekretar, knjigovodstvo, ipd).
 • Orodje PROFIT (Project financial tool): praktična uporaba orodja za vodenje projektov. Osnovni cilj je usposobiti zaposlene za vnos podatkov in uporabo orodja pri finančnem vodenju projektov (plan angažiranosti, časovnice, poštna knjiga, pregled poslovanja po projektih in po vmesnih poročilih, stroškovna mesta, kontroling, ipd)
 • Orodje Mapping tool: praktična uporaba orodja za vodenje inovacijskega vozlišča. Osnovni cilj je usposobiti zaposlene za vnos podatkov in uporabo orodja za potrebe oblikovanja novih projektov, B2B sestankov in ostalih poslovnih storiotev v podporo podjetjem.

Usposabljanje mora biti praktično z prikazom delovanja funkcionalnosti orodja. Ponudnik lahko ima podizvajalce.

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakti ponudnika
 • predmet ponudbe
 • cena (ki naj vsebuje vse morebitne stroške, popuste in rabate)
 • veljavnost ponudbe
 • reference ponudnika
 1. Časovni in finančni okvir:

Izvajalec se obveže strokovno usposabljanje izvesti najkasneje do 15.09.2018. Število srečanj in terminski načrt usposabljanja naročnik in izvajalec predhodno uskladita, medtem ko vsaj polovica usposabljanja mora biti izvedena v mesecu avgustu 2018. Plačilo za navedene storitve se bo izvedlo na koncu opravljenih del na podlagi izstavljenega računa vezanega na opravljene aktivnosti, ki so predmet naročila.

 1. Plačilni pogoji:

Naročnik se zavezuje, da bo izvršil plačilo za opravljeno storitev v skladu z zakonodajo. Izbranemu izvajalcu naročnik pošlje naročilnico za izvedbo usposabljanja.

 1. Merila za izbor:

Izvajalec storitve bo izbran glede na najnižjo ponujeno ceno. Ponudnik mora priložiti reference vezane na vodenje mednarodnih projektov. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe:

Ponudbe na predpisanem (priloženem) obrazcu se predložijo v pisni obliki po pošti, osebno oziroma elektronsko (info@p-tech.si) na naslov naročnika najkasneje do 10.07.2018. Kontaktna oseba za dodatne informacije: Marjetka Jakob, tel. 02 530 82 00, info@p-tech.si

 

Murska Sobota, 02.07.2018

 

Pomurski tehnološki park, d.o.o.

                                                                                                                             mag. Marko Močnik, direktor

 

Priloga: 2_Vzorec_PONUDBA

                                                                         

Izvedba strokovnega usposabljanja zaposlenih PTP

          

 

POVABILO K ODDAJI PONUDB  ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA

SIO 2018 – 2019

Izvedba strokovnega usposabljanja zaposlenih PTP, Aktivnost G: Dvig kompetenc SIO in sodelovanje. Tema: Ogled dobre prakse – Japonska

 

 

 1. Naročnik povabila:

Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev, in sicer:

 1. Predmet povabila

Predmet povabila je izvedba strokovnega usposabljanja, ki bo razdeljeno v dva dela:

 • del: Priprava strokovnega gradiva in izvedba 3 delavnic v okviru katerih se bo osebje pred odhodom na Japonsko usposobilo na naslednjih vsebinskih področjih:
  • Predstavitev Japonske, poslovnega protokola, kulture in običajev
  • Toyotina filozofija vitke proizvodnja (predstavitev konceptov vitkosti)
  • Toyotina filozofija vitke proizvodnja (praktična predstavitev v podjetju)
 • del: Organizacija in izvedba ogleda dobre prakse na Japonskem v terminu od 22.10.2018 – 28.10.2018. Storitev aranžmaja mora zajemati:
  • letalski prevoz iz bližnjega letališča v Tokio z povratno karto za 3 osebe
  • 4x nočitev z zajtrkom v enoposteljnih sobah za 3 osebe
  • lokalni transfer za 3 osebe
  • vse takse in pristojbine
  • organizacijo sestankov
  • vstopnice za sejem »9th Japan IT Week«, ki bo potekal med 24.-26. Oktobrom 2018, kjer se bodo predstavile najnovejše svetovne tehnološke rešitve iz IKT področja za podporo poslovnim procesom. (http://www.japan-it.jp/en/Home_Autumn/)
  • Ogled Toyota City in seznanitev z Toyotinim poslovnim konceptom

Izvajalec mora podrobnosti aranžmaja uskladiti z naročnikom.

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakti ponudnika
 • predmet ponudbe
 • cena (ki naj vsebuje vse morebitne stroške, popuste in rabate)
 • veljavnost ponudbe
 1. Časovni in finančni okvir:

Izvajalec se obveže 1. del strokovnega usposabljanja izvesti najkasneje do 30.09.2018 in 2.del v predvidenem terminu meseca oktobra 2018. Število srečanj in terminski načrt usposabljanja naročnik in izvajalec predhodno uskladita. Plačilo za izvedene storitve se bo izvedlo sukcesivno in namreč za 1.del storitev v mesecu septembru 2018 in 2.del storitev najkasneje v mesecu novembru 2018.

 1. Plačilni pogoji:

Naročnik se zavezuje, da bo izvršil plačilo za opravljeno storitev v skladu z zakonodajo. Izbranemu izvajalcu naročnik pošlje naročilnico.

 1. Merila za izbor:

Izvajalec storitve bo izbran glede na najnižjo ponujeno ceno. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe:

Ponudbe na predpisanem (priloženem) obrazcu se predložijo v pisni obliki po pošti, osebno oziroma elektronsko (info@p-tech.si) na naslov naročnika najkasneje do 10.07.2018.

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Marjetka Jakob, tel. 02 530 82 00, info@p-tech.si

 

Murska Sobota, 02.07.2018

 

 

Pomurski tehnološki park, d.o.o.

                                                                                                                             mag. Marko Močnik, direktor

                                                                  

 

Priloga:

2_Vzorec_PONUDBA

Ogled dobrih praks in tehnološkega transferja podjetij v Avstriji

V Pomurskem tehnološkem parku si konstantno prizadevamo povezovati podjetja, predstavnike različnih institucij in drugih deležnikov, nuditi podporo malim in srednje velikim podjetjem pri prenosu znanj in vzpostavitvi novih tehnologij ter približevati sodobne tehnologije in pristope v okviru številnih mednarodnih projektov in iniciativ, ki jih izvajamo, v večini od teh kot vodilni partner.

V ta namen smo 19. junija organizirali ogled dobrih praks in možnosti tehnološkega transferja na področju pametne proizvodnje v sosednji avstrijski Štajerski.

Udeleženci so se zjutraj najprej zbrali v Pomurskem tehnološkem parku, kjer so bili deležni krajše strokovne predstavitve na temo pametnih tovarn, predstavljene pa so bile tudi možnosti sodelovanja za mala in srednja velika proizvodno usmerjena podjetja.

Pot je udeležence nato vodila v sosednji Gradec, kjer so pobližje spoznali podjetje PIA Automation, ki se ukvarja s proizvodnjo specifičnih avtomatiziranih proizvodnih linij. Na podlagi simbioze avtomatizacije in digitalizacije skupaj z internetom stvari nudijo strankam širom po svetu inteligentne in unikatne rešitve pri vzpostavitvi pametnih tovarn. V proizvodnem obratu v Gradcu so specializirani za konstruiranje, proizvodnjo in montažo proizvodnih linij za pogonske agregate v avtomobilski industriji. Njihove redne stranke so priznana podjetja kot so BMW, Audi, Daimler, Bosch, Magna ipd.  Družba PIA ima še obrate v ZDA, Kitajski, Nemčiji, Kanadi ter Hrvaški in zaposluje okrog 1200 ljudi, od tega okrog 400 v Gradcu, tudi Slovencev. Po toplem sprejemu in predstavitvi podjetja si je ekipa pobližje ogledala proizvodnjo v moderno opremljenih proizvodnih prostorih. Kot zanimivost velja dodati, da sta vodenje izvajala Slovenca, ki sta zaposlena v podjetju, ter tako informacije podajala iz prve roke in na vsem razumljiv način.

Polni vtisov so se udeleženci odpravili v središče mesta Gradec, kjer so obiskali CAMPUS 02, univerzo uporabnih znanosti. Gostitelji so jim po krajši pogostitvi predstavili področje dela in inovativne projekte ter rešitve v duhu industrije 4.0, ki so jih izvajali oz. še izvajajo z regionalnimi gospodarskimi subjekti. Sledila je predstavitev podjetja EVOLARIS, vodilnega kompetenčnega centra za mobilne komunikacije in inovativnosti v Avstriji, ki je specializirano za prototipni razvoj mobilnih aplikacij. Še posebej je pozornost pritegnila njihova rešitev v obliki video asistence, ki omogoča industrijskim delavcem, da se povežejo s strojem ali s procesnim strokovnjakom z uporabo pametnih očal ali telefonov.

Po krajšem druženju in izmenjavi informacij z gostitelji so s programom nadaljevali v pivovarni PUNTIGAM, kjer so si pod strokovnim vodstvom podrobno ogledali avtomatizacijo proizvodnje piva. Seveda pa tudi degustacija ni manjkala. Proizvodnja piva ima namreč v Gradcu dolgo tradicijo, saj njeni začetki segajo vse do leta 1478. Pivovarna Puntigam spada tako kot Pivovarna Laško in Union pod okrilje družbe Heineken. Puntigamer je eno izmed najbolj priljubljenih znamk piv v Avstriji, s prodajo več kot 1 milijona hektolitrov piva na leto.

Pomurski tehnološki park izvaja številne aktivnosti v okviru mednarodnih in nacionalnih projektov, ki temeljijo predvsem na podpori regionalnim gospodarskim subjektom in prenosu znanja, izkušenj in tehnologij v gospodarstvo ter tako prispevajo k večji konkurenčnosti podjetništva.

Ta dogodek smo izpeljali v okviru projekta Smart Production (Interreg SI-AT). Če želite izvedeti več o projektu, kliknite TUKAJ.

PODJETNIKI izkoristite priložnost in si izdelajte novo spletno stran!

Podjetje, NOMISCOM, spletno oblikovanje in druge storitve, Simon Šebjanič s.p., se ukvarja s strateško izdelavo spletnih strani. To pomeni, da so strani izdelane na podlagi profila idealnih strank ter upoštevanja njenih potreb ter potreb podjetja. Hkrati pa je kot dodaten bonus pripravljena tudi vsebinska strategija. Le na ta način lahko spletna stran dejansko prinaša dodatno vrednost. Se pravi prihodek.

Podjetje NOMISCOM, spletno oblikovanje in druge storitve, SIMON ŠEBJANIČ, S.P. vam tako nudi popust in posebno darilo pri izdelavi vaše spletne strani, zato podjetniki nikar NE zamudite te enkratne priložnosti.
Več informacij najdete na spodnji povezavi:

 

OBJAVLJEN: Javni razpis za spodbujanje socialnega podjetništva v pomurski regiji v obdobju 2018-2019

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je spodbuditi in podpreti razvoj socialnih podjetij v Pomurski regiji – v območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2019 (Uradni list RS, št. 87/09, 82/15 in 27/17), zagotoviti nova oziroma ohraniti obstoječa delovna mesta ter izboljšati življenjski standard prebivalstva na tem območju.

Cilji razpisa: Cilji javnega razpisa, ki so hkrati tudi cilji socialnega podjetništva v skladu z ZSocP, so podpreti projekte, ki bodo:

 • krepili družbeno solidarnost in povezanost,
 • spodbujali sodelovanje ljudi,
 • krepili sposobnost družbe za razreševanje socialnih, gospodarskih, okoljskih in drugih problemov,
 • spodbujali socialne inovacije,
 • zagotavljali dodatno ponudbo proizvodov in storitev, ki so v javnem interesu,
 • razvijali nove možnosti zaposlovanja,
 • zagotavljali dodatna delovna mesta ter socialno vključenosti in poklicno (re)integracijo ranljivih skupin na trgu dela.

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki bodo izkazovali doseganje ciljev tega javnega razpisa v okviru zagona novih socialnih podjetij oziroma izboljšanja poslovanja obstoječih socialnih podjetij preko oblikovanja novih ali nadgradnje obstoječih produktov in storitev, ki bodo povečale zmožnost socialnih podjetij za trajnejši obstoj na trgu.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Rok: Rok za oddajo vlog je 3. 8. 2018, do 12. ure.

VEČ o razpisu najdete tukaj:

http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1154

 

 

 

 

 

 

Mladi talenti Ekonomske šole Murska Sobota uspešno predstavili predloge rešitev konkretnih podjetniških izzivov socialnega podjetja Mensana, d.o.o. iz Murske Sobote!

V četrtek, 14.06.2018 se je v Murski Soboti v Medgeneracijskem središču Mensana, d.o.o. odvil že 7. predstavitveni dogodek v sklopu projekta »AKTIVACIJA MLADIH TALENTOV V POMURJU« na katerem sta dve ekipi dijakov Srednje ekonomske šole Murska Sobota predstavili predloge rešitev za dva konkretna izziva tega socialnega podjetja.

Z namenom zapolnitve vsebine centra so tako dijaki izbrali dva izziva in sicer: organizacija bolšjega sejma ter izvedba medgeneracijskih dogodkov, na katere bi pritegnili tako mlado kot starejšo populacijo.

Na predstavitvenem dogodku je bila zbrana tudi ekipa komentatorjev, katero so sestavljali g. Franc Cipot direktor podjetja CEROP, g. Roman Wolf, predstavnik PGZ, g. Goran Miloševič, direktor socialne kmetije Korenika in ga. Marjana Žalik iz društva Pomelaj. Zbrani so dijake usmerjali s predlogi in pobudami za nadaljnje sodelovanje.

Upamo, da smo s programom naredili še en korak v smeri preprečitve bega možganov iz regije in spodbudili podjetniški način razmišljanja med mladimi.

Marjetka Jakob, vodja projekta

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA SIO 2018 – 2019 Svetovanje ekspertov za odpravo ovir s specifičnih strokovnih področij

                                                      

POVABILO K ODDAJI PONUDB  ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA SIO 2018 – 2019

Svetovanje ekspertov za odpravo ovir s specifičnih strokovnih področij

 

Faza 2: Podpora rasti in razvoju »start-up«, Aktivnost E – Svetovanje ekspertov 

 1. Naročnik povabila

Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev in sicer:

 1. Predmet povabila

Predmet povabila je izvedba svetovanja ekspertov za odpravo ovir pri uvedbi varnostnih protokolov računalniškega centra na naslednjih ključnih točkah ranljivosti:

 • zunanje varovanje (fizično varovanje opreme, varovanje ljudi, stavbe, dostopov, seznami za vodenje evidenc dostopa, video nadzor itd.)
 • notranje varovanje (fizično varovanje opreme za primere odtujitve, požara, varovanje ljudi, stavbe, dostopov, seznami dostopov, vodenje evidenc dostopa, video nadzor – GDPR direktiva)
 • standardi in harmonizacija s standardi
 • Single Point of Failure (SPOF) točke
 • ukrepi za varovanje informacijskih sredstev

Svetovanec: Mauna, d.o.o.

Podrobnejša specifikacija aktivnosti in terminski plan se sproti dogovori z naročnikom in svetovancem. Izvajalec pri dokumentiranju upošteva CGP projekta, katero mu zagotovi naročnik.

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakt ponudnika
 • predmet ponudbe
 • vrednost ponudbe brez DDV
 • rok izvedbe storitev
 • veljavnost ponudbe

Vrednost ponudbe za izvedbo vseh aktivnosti iz 2. točke ne sme presegati 8.500 EUR brez DDV. Vsi popusti in rabati morajo biti že vključeni v ponujeno ceno.

 1. Časovni in finančni okvir

Izvajalec se obveže vse aktivnosti izvesti najkasneje do 28.09.2018.

Ponudba mora vključevati vse stroške povezane z izvedbo aktivnosti; stroške poti, ipd.. Naročnik ne sme imeti z izvedbo aktivnosti nobenih dodatnih stroškov, če niso posebej dogovorjeni in naročeni.

 1. Plačilni pogoji

Za izvedbo storitve naročnik sklene pogodbo z izbranim ponudnikom. Plačilo za opravljene storitve bo izvedeno na podlagi izstavljenega računa po vseh opravljenih aktivnostih in po predaji dokumentacije (dnevnik opravljenih ekspertnih svetovanj, obdobna ter zaključno poročilo svetovalca).

 1. Merila za izbor

Izvajalec storitve bo izbran glede na najnižjo ponujeno ceno. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe

Ponudbe se predložijo na predpisanem obrazcu v pisni obliki po pošti na naslov naročnika, ali osebno oziroma elektronsko na simona@p-tech.si najkasneje do 20.06.2018 (datum prispetja ponudbe k naročniku). Kontaktna oseba za dodatne informacije: Simona Rožman, tel. 02 530 82 32, simona@p-tech.si.

 

 

Murska Sobota, 13.06.2018

 

 

Pomurski tehnološki park d.o.o.

                                                                                              mag. Marko Močnik, direktor

PRILOGA:
2a_Vzorec_PONUDBA

                                                                         

Utrinki s 6. predstavitvenega dogodka Aktivacija mladih talentov v Pomurju (TK Borko, 4. 5. 2018) – video

Oglejte si nekaj video-utrinkov z dogodka, na katerem so nas dijaki ob podpori mentorjev kulinarično razvajali!

V petek, 04.05.2018 se je namreč v Črešnjevcih, na vinogradniško – turistični kmetiji Borko odvil že 6. predstavitveni dogodek v sklopu projekta »AKTIVACIJA MLADIH TALENTOV V POMURJU« na katerem sta dve ekipi dijakov iz Srednje šole za gostinstvo in turizem Radenci predstavili predloge rešitev za konkretni izzivov, katere je podala kmetija z nastanitvijo Danijele Borko.

Z izvedbo programa AKTIVACIJA MLADIH TALENTOV V POMURJU na Srednji šoli za gostinstvo in turizem Radenci smo pričeli v jeseni 2017, ko je kmetija z nastanitvijo Danijela Borko iz Črešnjevec podala konkretne izzive s katerim se srečuje pri svojem delu in sicer, kako popestriti/posodobiti kulinarično ponudbo domačih, tradicionalnih jedi. Kmetija danes ponuja klasične hladne narezke in tople jedi za skupine po naročilu. Izziv dijakom je tako bil vezan na sestavo novih menijev, ki bodo vključevali jedi tudi za vegetarijance.

Devet dijakov je ob pomoči mentorjev iz šole pripravilo konkretne predloge rešitev gastronomskih izzivov. Predlagano prenovo menijev so dijaki predstavili na sami lokaciji kmetije, na dekoriranih mizah z motivi letnih časov. Letnim časom so bile prilagojene tudi jedi, katere smo gosti lahko tudi zaužili, komentatorji in pa lastnica kmetije pa so podali tudi svoje ocene pripravljenih kreacij.

Ekipa komentatorjev, katero so sestavljali predstavnica Pomurskega tehnološkega parka mag. Aleksandra Krumpak, direktorica Zdravilišča Radenci, Vesna Maučec in Metka Marinič iz Kmetijsko gozdarskega zavoda Murska Sobota je dijake usmerjala tusi s predlogi in pobudami za nadaljevanje dela v gastronomiji.

V Tehnološkem parku smo z rezultati projekta »Aktivacija mladih talentov v Pomurju« zadovoljni – pri ekipi dijakov, mentorji in nami je vladalo sodelovanje. Tudi lastnica kmetije je dobila s strani dijakov neobremenjen, svež pogled v problematiko, s katero se srečuje pri svojem delu. Dijaki pa so si pridobili pomembno izkušnjo; čeprav kratek čas – bili so člani kmetije in si s tem pridobili priložnost za nadaljnje sodelovanje.

Vsem vključenim v program se zahvaljujemo za izvrstno sodelovanje!