fbpx

Povabilo k oddaji ponudb za izvedbo aktivnosti v okviru projekta DanubeChance2.0

 

 

 

POVABILO K ODDAJI PONUDB  ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA

»DanubeChance2.0 – Embracing failure to facilitate second-chance entrepreneurship in the Danube region« –

Izdelava študije izvedljivosti pilotne aktivnosti DS6 »Poslovno restrukturiranje« (WP6 Business restructuring)  

 1. Naročnik povabila

Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev in sicer:

 1. Predmet povabila

ŠTUDIJA IZVEDLJIVOSTI PILOTNE AKTIVNOSTI v okviru DS6 (WP6), sestavljena iz dveh tematskih sklopov:

1. ŠTUDIJA IZVEDLJIVOSTI PILOTNIH AKTIVNOSTI V SLOVENIJI:

A) Podjetniško okolje za »Drugo priložnost« podjetnikov v Sloveniji (Entrepreneurial environment for the “Second Chance” entrepreneurs in Slovenia)

 • Splošno okolje »Druge priložnosti« v Sloveniji (Overall status of 2nd-chance in Slovenia)
 • SWOT analiza »Druge priložnosti« v Sloveniji (SWOT analysis of 2nd-chance in Slovenia)
 • Akcijski načrt vpeljave »Druge priložnosti« v Sloveniji (Action Plan for 2nd-chance in Slovenia)

B) Posebni pogoji za izvedbo pilotnih aktivnosti »Druge priložnosti« v Sloveniji (Specific conditions for performing 2nd-chance pilots Slovenia)

 • Javni poziv (Public call)
 • Prijavnica (Application form)
 • Merila za izbor udeležencev pilotne akcije (Selection criteria for the participants in the pilot action)

2. TRENING IN MENTORSTVO »DRUGE PRILOŽNOSTI« za ciljno skupino:

 • podjetnikov v težavah (»entrepreneurs in crisis«) in
 • podjetnikov, ki želijo po stečaju ali zaprtju prejšnjega podjetja ponovno zagnati podjetniško dejavnost (»re-start entrepreneurs«).

v obliki priporočil in strukturiranih navodil trenerjem in mentorjem »DRUGE PRILOŽNOSTI« (2nd-chance coaching/mentoring guidelines).

Podrobnejša specifikacija aktivnosti in terminski plan se sproti dogovori z naročnikom. Izvajalec pri dokumentiranju upošteva CGP projekta, katero mu zagotovi naročnik.

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

Ponudbo je potrebno pripraviti na obrazcu, ki je v prilogi tega povabila. Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakti ponudnika,
 • predmet ponudbe,
 • vrednost del brez DDV,
 • datum veljavnosti ponudbe.

Vrednost ponudbe za izvedbo vseh aktivnosti iz druge točke ne sme presegati 7.000,00 EUR brez DDV.

Vsi popusti in rabati morajo biti že vključeni v ponujeno ceno.

 1. Časovni in finančni okvir

Izvajalec se obveže vse aktivnosti izvesti po dogovoru in sicer do 28.10.2020.

Ponudba mora vključevati vse stroške povezane z izvedbo aktivnosti; stroške poti, ipd. Naročnik ne sme imeti z izvedbo aktivnosti nobenih dodatnih stroškov, če niso posebej dogovorjeni in naročeni.

 1. Plačilni pogoji

Pogodba za izvedbo storitve se bo sklenila z ekonomsko najugodnejšim ponudnikom. Plačilo za opravljene storitve bo izvedeno na podlagi izstavljenega računa po izvedbi vseh točk iz 2. točke tega povabila in predaji dokumentacije. Račun mora biti izdan do 28.10.2020.

 1. Merila za izbor

Izvajalec storitve bo izbran glede glede na ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

 

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe

Ponudbe na predpisanem (priloženem) obrazcu se predložijo v pisni obliki po pošti na naslov naročnika, osebno oziroma elektronsko (info@p-tech.si) najkasneje do 30.09.2020 (datum prispetja ponudbe k naročniku). Kontaktna oseba za dodatne informacije: Tomaž Lapoša, tel. 02 530 82 00, tomaz.laposa@p-tech.si.

V postopek izbora vlog se bodo uvrstile le pravočasno oddane vloge.

Murska Sobota, 22.9.2020

DanubeChance2.0_Ponudba – obrazec

Predstavitev podpornih storitev PTP in mreženje ob spustu po reki Muri

Vedno je lepo združiti prijetno s koristnim. Tako smo pretekli četrtek, 10. septembra 2020, povabili medse podjetnike in jim predstavili vse podporne storitve Pomurskega tehnološkega parka, ki jih brezplačno ponujamo podjetjem in s katerimi jih podpiramo predvsem v fazi razvoja in rasti.
Podjetjem namreč nudimo brezplačno podporo pri vstopu na tuje trge, iskanju investitorjev, tržnih analiz, vpeljavi robotskih rešitev v proizvodnjo, administrativno-pravnih zadevah, promocijskih aktivnostih, na voljo so jim uporabna gradiva za zagon podjetja, kadrovsko funkcijo, optimizacijo poslovnih procesov, razvoja produkta in še veliko več.
Po predstavitvi podpornih storitev smo se odpravili v Krog in se s čolni spustili po Muri vse do Otoka ljubezni v Ižakovcih. Prekrasno vreme je bilo kot nalašč za mreženje v naravi. Na in ob Muri smo sprostili marsikatero podjetniško idejo, stkali nove poslovne vezi in še bolj poglobili obstoječe. Seveda tudi dobra, domača hrana ni smela manjkati. Se že veselimo naslednjih dogodkov!

»Policy Learning Lab« za kvaliteten prenos novih znanj do oblikovalcev politik

Verjetno se sprašujete kaj sploh je “Policy Learning Lab« oz. t.i. “PLL”?

Gre za interaktivne delavnice za izmenjavo znanj in izkušenj s predstavniki oblikovalcev politik na področju gospodarstva in inovativnosti. Pomurski tehnološki park je prvi takšen dogodek v okviru projekta CEUP 2030 organiziral v začetku tega meseca.

Nabor dobrih praks tehnoloških primerov smo predstavili predstavnikom ministrstev, ki so tako ali drugače povezani z vzpostavljanjem Strategije pametne specializacije in ukrepi za digitalno preobrazbo gospodarstva. V okviru projektnega partnerstva v Srednji Evropi smo identificirali 4 področja (t.i. CAMI4.0), kjer smo navedli nekaj primerov tehnoloških rešitev, ki bodo v prihodnje pomembno vplivali k uspešnosti tranzicije v digitalno družbo. Za kvalitetnejši prenos novih znanj do odločevalcev, bomo v projektu oblikovali trajnostne mreže (TIN= Trend & Innovation Network), kjer bodo pomembno vlogo igrali kompetentni partnerji na področju Poslovnih procesov (big data & sensors), avtomatizacije in robotizacije, pametnih/novih materialov in  umetne inteligence; k sodelovanju smo povabili slov. združenja, grozde, zbornice, SRIP-e in DIH-e, ki bodo s svojimi kompetencami tvorili glavno vsebino teh trajnostnih mrež.

S konkretnimi primeri uporabe (use case) želimo seznaniti odločevalce in oblikovalce politik glede najnovejših tehnologij in trendov, da bodo lažje usmerjali bodoče ukrepe spodbud v tovrstne tehnološke rešitve, trende ter orodja. Istočasno pa si želimo informacij s strani politik, njihovih preteklih izkušenj, trenutnih razmišljanj, okvirnih pogojev evropske komisije in predvsem razumevanje kritične mase  ponudbe, ki jo premore slovensko gospodarstvo in raziskovalna sfera. Oboji namreč že vidijo potenciale prenosa novih tehnologij v proizvodne procese, manjkajo pa jim določeni resursi, tako človeški, kot infrastrukturni ali/in finančni in deloma tudi ozaveščanje ciljne javnosti.

V okviru prvih srečanj nam je uspelo najti kompetentne sogovornike, ki so prisluhnili našim in izkušnjam naših partnerjev v Srednji Evropi, prav tako pa smo  s konkretnimi primeri uspeli zbuditi zanimanje, morda v nekaterih primerih tudi dodatno ozavestiti predstavnike ministrstev glede dobrih praks iz tujine in doma, ki bi lahko bistveno izboljšale multiplikatorje vloženih sredstev (javnih in privatnih).

Z veseljem ugotavljamo, da so predstavniki ministrstev zelo dobro informirani glede stanja in ponekod tudi glede ukrepov, prav tako vsi ugotavljamo, da se iz tovrstnih delavnic lahko zelo hitro obojestransko učimo in prispevamo k hitrejši preobrazbi gospodarstva. Naslednji podoben dogodek se načrtuje meseca februarja 2021, na katerem bomo vsled dodatnih znanj ponovno izmenjali izkušnje in primerjali, ali smo uspeli kaj od teh razmišljanj, znanj vgraditi v bodoče politike in delovanja. Projekt dejansko ponuja trajno obliko sodelovanja na področju izmenjave znanj in dobrih praks, primernih za uporabo tako v Sloveniji, kot tudi čezmejno. V okviru projekta stremimo zagotoviti platformo (PID= Policy Intelligence Dashboard) in opozorilnik na novosti (orodje Tech radar)  za izmenjavo znanja o trenutnem razvoju in pristopih k izzivom tehnologij CAMI4.0. Ta platforma bo omogočila dialog o podpori regionalni ali nacionalni politiki (uskladitev RIS3) in razpravo o širjenju dobrih tehnoloških praks; načrtovanih je 20 regijskih / nacionalnih in 4 nadnacionalni dogodki.

DIH2 – Izbranih 11 najboljših projektov za “odprtokodne” robotske rešitve v proizvodnji

Izbranih 11 najboljših mednarodnih projektov, ki z robotskimi rešitvami pomagajo proizvodnim podjetjem

V okviru 1. javnega poziva za t.i. TTE-je (Technology Transfer Experiment) je 26 konzorcijev z najbolj zanimivimi izzivi dobilo možnost, da predlagajo odprtokodne robotske rešitve v proizvodnji. V ožjem izboru smo imeli tudi en slovenski konzorcij, ki pa žal ni bil izbran za projektno sofinanciranje. Predstavniki našega konzorcija so priznali, da so se kar nekaj naučili in da bodo spet kandidirali na 2. Javni poziv (predvidoma junija 2021).

Da so tovrstni razpisi zahtevni pa potrjuje tudi dejstvo, da je sofinanciranje dobilo le 11 projektov (od planiranih 13), saj komisija ni spustila kriterijev za izbor. Faza realizacije za izbrane projekte se je začela junija in bo trajala predvidoma 10 mesecev, v tem času pa morajo projekti biti zaključeni. Več informacij o izbranih projektih najdete na tej povezavi: http://www.dih-squared.eu/open-call

Sicer smo bili Slovenci kar »množično« zastopani, saj je bilo izmed 89 prijav iz 26 držav, takih iz Slovenije kar 7. Skladno s politiko in priporočili EU komisije, programa Obzorje H2020 in projektnega partnerstva je realno pričakovati vsaj 1 uspešen projekt tudi iz Slovenije.

Projekt DIH2 pa ponuja tudi druge možnosti sodelovanja, poleg konzorcijev s TTE-ji, so tu tudi razpisi strokovnjakom iz različnih področij (etika, pravo in varnost podatkov), ker pa je eden od ciljev projekta tudi širjenje mreže DIH-ov in s tem ponudbe kompetenc vabimo tudi druge slovenske DIH-e, da se prijavijo na razpise za sodelovanje (poziv se bo ponovil vsaj 2x). Tako bomo DIH-i v Sloveniji dobili na razpolago nova orodja in razširili nabor svojih storitev  podjetjem, ki želijo »robotizirati« svoje proizvodne procese.

Več o možnostih sodelovanja: www.dih-squared.eu ali borut@p-tech.si .

Foto: https://www.picuki.com/media/2195174211535090005

Spodbude SPS-a za digitalno transformacijo podjetij

Slovenski podjetniški sklad je v petek, 14. avgusta 2020, objavil javni razpis Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D-C19).

Mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj 5 zaposlenimi bodo lahko pridobila nepovratna sredstva v višini od 30.000 EUR do 100.000 EUR oz. bodo lahko sofinancirala upravičene stroške do največ 60 % s pomočjo katerih si bodo lahko zagotovila tehnično opremljenost in digitalno transformacijo ključnih proizvodnih in poslovnih procesov.

Gre za dvoletni razpis za obdobje 2020-2021, ki bo odprt do 15. 1. 2021 oz. do porabe sredstev. Skupno je za razpisanih 15 mio EUR sredstev. Do prijave na razpis so upravičeni projekti iz obeh kohezijskih regij.

V okviru razpisa se bodo sofinancirala podjetja, ki bodo uvajala:

*** digitalno transformacijo ključnih proizvodnih in poslovnih procesov:

 • izboljšave izkušnje kupca,
 • učinkovito zbiranje, obdelavo in vizualizacijo podatkov,
 • razvoj procesov in digitalnih rešitev za podporo poslovanja,
 • vpeljava digitalnih poslovnih modelov in procesov,
 • razvoj digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest,
 • kibernetsko varnost in
 • industrija 4.0.

*** pri tem pa izboljšala tehnično opremljenost:
programska in/ali strojna oprema, ki omogoča digitalno poslovanje in proizvodnjo.

Prijavijo se lahko mikro, mala in srednje velika podjetja, ki:

 • imajo na dan oddaje vloge najmanj 5 zaposlenih;
 • se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so registrirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge;
 • imajo ob oddaji vloge pripravljen AKCIJSKI NAČRT za izvedbo digitalne transformacije na naslednjih ključnih področjih (izkušnje kupca, podatkovna strategija, procesi in digitalne rešitve za podporo poslovanja, digitalni poslovni modeli, produkti in storitve, strategija razvoja digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest, kibernetska varnost, industrija 4.0);
 • bodo izvedla digitalno transformacijo najkasneje do 30. 9. 2021, pri čemer se projekt ne sme pričeti pred 12. 3. 2020.

Obvezno sodelovanje zunanjega strokovnjaka pri izvedbi digitalne transformacije podjetja
Pri doseganju ciljev razpisa bo:

 • obvezno sodelovanje z zunanjim strokovnjakom za izvedbo digitalne transformacije, ki ga podjetja izberejo iz seznama, ki je objavljen na spletni strani Digitalnega inovacijskega stičišča (https://dihslovenia.si/catalog). Cilj sodelovanja je pridobitev ustreznega strokovnjaka, ki bo nudil pomoč podjetju v obliki svetovanja, prenosa znanja in izkušenj, nadgradnje kompetenc, spodbujanja vseh aktivnosti, ki jih potrebuje podjetje, da uspešno izvede digitalno transformacijo,
 • aktivna vloga tako strokovnjaka kot podjetja; svetovanje se izvaja na tistih področjih izvajanja digitalne transformacije, ki jih podjetje opredeli skupaj s strokovnjakom. Strokovnjak ni samo svetovalec, temveč aktivno sodeluje pri implementaciji sprejetih odločitev in dogovorjenih dejavnosti.

Podjetja, ki izpolnjujejo tudi ostale pogoje javnega razpisa, lahko vlogo oddajo na SPS na naslednje prijavne roke:

 • 8. 9. 2020, 15. 11. 2020 in 15. 1. 2021.

Postopek odobritve:

Vse podrobnejše informacije o javnem razpisu P4D – C19 in oddaji vloge najdete na spletni strani SPS-a: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=111 in v Ur. l. RS št. 110/2020.

 

Razpis za likvidnostna posojila MSP-jem na problemskih in obmejnih območjih

Aktualni razpisi Slovenskega regionalno razvojnega sklada

za likvidnostna posojila MSP-jem na problemskih in obmejnih območjih

ter dolgoročna posojila za investicijske projekte s področja kmetijstva

 1. Kot protikoronski ukrep za ohranjanje gospodarske aktivnosti za podjetja vseh dejavnosti in za velikostne skupine MSP (mikro, mala in srednja podjetja) je Slovenski regionalno razvojni sklad iz Ribnice v petek, 31.07.2020 v Uradnem listu RS, št. 107/2020 in na svoji spletni strani, regionalnisklad.si, objavil javni razpis B1 za brezobrestne kredite v višini od 5.000 Eur do 50.000 Eur, ročnost 5 let, moratorij do 6 mesecev, zavarovanje kredita zgolj z menicami, brez stroškov odobritve, brezplačno vodenje kredita.

Upravičeni stroški: vlaganja v obratna in v osnovna sredstva od 1. feb. 2020.

Upravičeno območje: t.i. problemska in obmejna problemska območja  (93 občin v okvirno 20 kilometrskem obmejnem pasu Slovenije; * glej priloženi seznam).

Prijava: elektronska, preko aplikacije www.r-sklad.si, 2 razpisna roka: 24. avg. in 9. okt. 2020.

Informacije na www. regionalnisklad.si, tel. pojasnila 01-836-19-53 (v času uradnih ur od 9. do 12. ure ter ob sredah še med 14. in 15. uro) oziroma na naslovu info@regionalnisklad.si.

 

 1. Javni razpis za dodeljevanje posojil za investicije projekte v primarni kmetijski pridelavi – A1 (Ur. list RS, št. 107/2020 z dne 31. 7. 2020) nudi ugodna dolgoročna posojila do 500.000,00 EUR za gradnjo, nakup ali posodabljanje kmetijskih gospodarstev, po sklopu, ki ne vsebuje elementov državne pomoči, pa tudi za nakup kmetij, nakup zemljišč in živali ter za urejanje kmetijskih zemljišč in dostopov. Po tem razpisu je na razpolago v višini 3.000.000,00 EUR. Doba vračanje je do 15 let, obrestna mera pa se giblje med Euribor (trimesečni) s pribitkom od 0,50% letno do 0,90% letno za sklop 1, ki vsebuje elemente državne pomoči, za sklop 2, ki ne vsebuje elementov državne pomoči, pa je obrestna mera v višini veljavne državne referenčne obrestne mere s pribitkom od 0,10% letno do 0,50% letno.

 

Hkrati ima Sklad v izvajanju še sledeče javne razpise:

 • Javni razpis za obratna sredstva v primarni kmetijski pridelavi – A1 (Ur. l. RS, št. 65/2020). Razpisanih je 3.000.000 EUR likvidnostnih posojil za obratna sredstva na področju primarne kmetijske pridelave za blaženje negativnih posledic epidemije s koronavirusom na območju Republike Slovenije.
 • Javni razpis za ugodna posojila za nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč – A2 (Ur. l. RS, št. 69/2019, 35/2020 in 101/2020). Razpisanih je 3.000.000,00 za nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč po obrestni meri ROM + pribitek od 0,10% letno do 0,50% letno in zavarovanje samo s predmetom nakupa.
 • Javni razpis za dodeljevanje posojil za pred-financiranje projektov neprofitnih organizacij – PF1 (Ur. l. RS, št. 93, 3. 7. 2020) ter Javni razpis za dodeljevanje posojil za pred-financiranje podjetniških projektov – PF3 (Ur. l. RS, št. 93, 3. 7. 2020). Oba razpisa sta namenjena za premostitveno financiranje za izvedbo projektov, ki so že prejela odobrena evropska sredstva. Gre za pomemben in potreben ukrep, povezan z uspešnim črpanjem evropskih sredstev in izvedbo projektov, ki so sicer pridobila evropski finančni vir, vendar morajo pred končnim prejetjem le-tega zagotoviti premostitvena sredstva. Hkrati ima Sklad v pripravi javni razpis za dodeljevanje posojil za pred-financiranje projektov kmetijskih gospodarstev – PF2, ki bo objavljen predvidoma do konca meseca avgusta 2020.

 

Prijava na razpise Sklada je po novem elektronska, preko aplikacije www.r-sklad.si, vse informacije o razpisih pa so tudi na spletni strani sklada, www.regionalnisklad.si.

*seznam občin upravičenih območij za Javni razpis za dodeljevanje likvidnostnih posojil na problemskih in obmejnih problemskih območjih – B1 (Ur.l.RS, št. 107/2020 z dne 31.7.2020)

Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dornava, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje – Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren – Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Poljčane, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče – Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogaška Slatina, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tišina, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč, Žetale, Žirovnica, Radeče, Trbovlje, Hrastnik.

Na voljo so sredstva za digitalizacijo prodajnih poti ter izdelavo predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih!

Javna agencija SPIRIT Slovenija je 28. julija 2020 objavila javni poziv za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih. Mikro, malim in srednje velikim podjetjem je na voljo do največ 9.999,00 EUR, vlogo pa lahko oddajo do 15. 9. 2020 oziroma do porabe sredstev.

SPIRIT Slovenija vabi podjetja, naj izkoristijo priložnost za povečanje prepoznavnosti na tujih trgih, saj sofinancira stroške, ki podjetjem nastanejo zaradi najema zunanjih izvajalcev za izvedbo naslednjih aktivnosti:

AKTIVNOST ZNESEK POMOČI
A Vzpostavitev prodaje preko globalnih mednarodnih platform za spletno prodajo (kot npr. za Amazon, Wayfair,…) do vključno 5.000,00 €
B Izdelava video vsebin za nivo podjetja ali za nivo izdelkov/storitev podjetja v vsaj enem tujem jeziku, vključno s prevajanjem do vključno 5.000,00 €
C Izdelava digitalnih orodij za konfiguracijo rešitve izbranih izdelkov s strani potencialnega kupca (kot npr. oprema prostora, sestava naprave) v vsaj enem tujem jeziku, vključno s prevajanjem do vključno 9.999,00 €
D Uvrstitev podjetja in njegovih izdelkov/storitev na spletne strani mednarodnih virtualnih showroomov oziroma podjetniških imenikov z virtualnimi/digitalnimi vsebinami (kot npr.: Europages, VirtualExpo ) (stroški paketov) do vključno 8.000,00 €
E Optimizacija spletnih strani in digitalnih prodajnih kanalov, vzpostavitev sistemov merjenja učinkov digitalnih komunikacij in sistemov sledenja potencialnim strankam v okviru digitalnih prodajnih kanalov, vse namenjeno tujim kupcem/tuji poslovni javnosti do vključno 5.000,00 €
F Izdelava predstavitvenih e-katalogov v vsaj treh tujih jezikih, vključno s prevajanjem do vključno 3.000,00 €
G Generiranje tujih leadov, to je visoko kakovostnih kontaktov potencialnih tujih kupcev in poslovnih partnerjev, preko udeležbe na virtualnem mednarodnem dogodku do vključno 7.000,00 €
  Najnižji možni znesek pomoči (skupaj) 3.000,00 €
  Najvišji možni znesek pomoči (skupaj) 9.999,00 €

Podjetje lahko v vlogi za sofinanciranje navede eno ali več aktivnosti iz zgornje tabele, pri tem pa mora upoštevati omejitve pri sofinanciranju tako posamezne kot tudi vseh aktivnosti skupaj, največji skupni znesek sofinanciranja namreč znaša 9.999,00 EUR.Prijavijo se lahko mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Javni poziv bo odprt do porabe sredstev, skrajni rok za oddajo vlog je 15. 9. 2020. V želji, da bi uporabnikom prihranili čas, olajšali pripravo vloge in skrajšali čas obdelave le te, je SPIRIT Slovenija podjetjem omogočil elektronsko oddajo vloge na javni poziv. To podjetje stori preko uporabniškega računa »Moj SPIRIT«, v katerega se mora predhodno registrirati.

Več informacij o samem pozivu in oddaji vloge je na voljo na https://www.spiritslovenia.si/razpis/351.

 

Obvestilo ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za pridobitev nepovratnih ter povratnih spodbud

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo se zaveda pomembnosti spodbud gospodarstvu v času COVID 19, zato želi potencialne prijavitelje seznaniti z ukrepi ministrstva za pridobitev nepovratnih ter povratnih spodbud na katere je možna prijava (odprti javni razpisi, pozivi) in ukrepi, ki jih bo ministrstvo objavilo v bližnji prihodnosti oziroma do konca letošnjega leta.

Potencialne prijavitelje pozivajo, da spremljajo spletno stran ministrstva ter izvajalskih organizacij ministrstva in da se v primeru kakršnihkoli vprašanj vezanih na navedene ukrepe obrnejo na »info točko« ministrstva: eusredstva.mgrt@gov.si.

 

✅Objavljeni ukrepi, nepovratna sredstva

 • Javni poziv COVID19 za nakup zaščitne opreme

Namen: sofinanciranje nakupa zaščitne opreme za zaščito pred okužbami in širjenjem virusa COVID19.

Upravičenci: MSP (najmanj 5 zaposlenih)

Višina razpisanih sredstev: 10.000.000 EUR

Objavljen 3.7.2020, odprt: do porabe sredstev oziroma do 31.10.2020

Več o pozivu: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=107

 

 • Javni razpis podpora MSP s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti

 Namen: obnova obstoječih ter degradiranih turističnih in gostinskih objektov, spodbuda k ukrepom za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe energije in snovi, prav tako spodbuda k razvoju oziroma preoblikovanju turističnih proizvodov in načinov poslovanja v skladu s trajnostnimi usmeritvami (zeleni proizvodi) za izboljšanje konkurenčnega položaja na globalnem trgu

Upravičenci: MSP s področja turizma in gostinstva na obmejnem problemskem območju in problemskih območjih z visoko brezposelnostjo

Višina razpisanih sredstev: 21.555.330,41 EUR

Objavljen: 6.12.2019, rok za oddajo vlog: 1. 9. 2020 do 30. 11. 2020 in v letu 2021 od 1. 9. 2021 do 30. 11. 2021

Več o razpisu: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/podpora-mikro-malim-in-srednje-velikim-podjetjem-s-podrocja-turizma-za-povecanje-snovne-in-energetske-ucinkovitosti/

 

 • Javni razpis Vzpostavitev ali nadgradnja elektronskega poslovanja v MSP v letih 2019-2022

Namen: podpora podjetjem pri vzpostavitvi elektronskega poslovanja z namenom lažjega poslovanja na tujih trgih (povezava na strategijo pametne specializacije in strategijo digitalizacije v smeri do dobavitelja oz. končnega uporabnika)

Upravičenci: MSP

Višina razpisanih sredstev: 11.812.500,00EUR

Objavljen: 7.9.2018, rok za oddajo vlog: 1.10.2020, 1.10. 2021

Več o razpisu: https://www.spiritslovenia.si/razpis/309

 

 • Javni razpis Krepitev blagovnih znamk

Namen: podpora podjetjem, ki želijo krepiti trženje blagovnih znamk na tujih trgih za dosego višje dodane vrednosti in konkurenčne prednosti

Upravičenci: MSP

Višina razpisanih sredstev: 4.700.000,00 EUR, Vzhodna kohezijska regija

Objavljen: 31.5.2019, odpiranja: 30. 9. 2020, 30. 9. 2021, 30. 9. 2022

Več o razpisu: https://www.spiritslovenia.si/razpis/319

 

 • Javni razpis Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2023

Namen: sofinanciranje predstavitve proizvodov in storitev MSP-jev na mednarodnih sejmih v tujini

Upravičenci: MSP

Višina razpisanih sredstev: 6.400.000,00 EUR

Objavljen: 16.11.2018, rok za oddajo vlog: 4. 9. 2020, 5. 1. 2021, 14. 5. 2021, 3. 9. 2021, 5. 1 .2022 in 16. 5. 2022

Več o razpisu: https://www.spiritslovenia.si/razpisi/2018-11-16-javni-razpis-za-sofinanciranje-individualnih-nastopov-podjetij-na-mednarodnih-sejmih-v-tujini-v-letih-2019-2022

 

 • Javni razpis »»Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti««

Namen: vključitev trajnostnih vidikov poslovanja v poslovne/korporativne strategije in poslovne modele

Upravičenci: MSP

Višina razpisanih sredstev: 6.000.000,00 EUR

Objavljen: 21.6.2019 roki za oddajo vlog:  30. 9. 2020 ter 23. 4. 2021

Več o razpisu: https://www.spiritslovenia.si/razpis/323

 

 • Javni razpis Eurostars 2020

Namen: podpora MSP-jem in partnerjem pri izvajanju skupnih inovativnih raziskovalno-razvojnih projektov s predvidenim kratkim časom vstopa na trg

Upravičenci: vsa podjetja, s posebnim poudarkom na MSP

Višina razpisanih sredstev: 1.500.000,00 EUR

Objava: 28.2.2020, datum oddaje vloge 3.9.2020

Več o razpisu: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/jr-eurostars/

 

✅Načrtovani ukrepi, nepovratna sredstva

 

 • Javni  poziv COVID 19 Spodbude za internacionalizacijo

Namen: ohranitev stikov s potencialnimi tujimi kupci ter promocija izdelkov/storitev na področju internacionalizacije

Upravičenci: MSP

Okvirna višina sredstev: 0,8 mio EUR

Obdobje upravičenosti stroškov: od 1.2.2020 do 30.10.2020

Predvidena objava: julij 2020

 

 • Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D-C19 2019 -2023)

Namen: vlaganje v uporabo digitalnega poslovanja v svojih dobaviteljskih in/ali prodajnih verigah, dviga upravljavskih kapacitet, vpeljava digitalnih poslovnih modelov, izvedbe investicij za namene digitalne preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje podprtih podjetij

Upravičenci: MSP

Okvirna višina sredstev: 15 mio EUR

Obdobje upravičenosti stroškov: od 12.3.2020 do 10.10.2020

Predvidena objava: julij 2020

 

 • Javni poziv COVID 19 Sofinanciranje izpada prihodkov podjetjem v gostinstvu in turizmu

Namen: sofinanciranje izpada v prihodkih zaradi posledic epidemije v majhnih in srednje velikih podjetjih, ki opravljajo dejavnost v nastanitvenih gostinskih obratih ter restavracijah in gostilnah

Upravičenci: MSP na področju turizma

Okvirna višina sredstev: 13 mio  EUR

Obdobje upravičenosti stroškov: od 1.2.2020 do 15.10.2020

Predvidena objava: avgust 2020

 

 • Javni razpis COVID 19 za prilagoditev poslovanja za mala podjetja na obmejnih problemskih območjih

Namen: omogočiti malim podjetjem z obmejnih območij na področju predelovalne dejavnosti ponoven zagon poslovne dejavnost in ohranitev delovnih mest

Upravičenci: MSP

Okvirna višina sredstev: 5 mio EUR

Obdobje upravičenosti stroškov: od 12.3.2020 do 15.10.2020

Predvidena objava: avgust 2020

 

 • Javni razpis Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0

Namen: spodbujanje uvajanja izdelkov, storitev in procesov na področju predelave lesa in lesnih tvoriv, ki bodo prispevali k večji snovni in energetski učinkovitosti

Upravičenci: MSP

Okvirna višina sredstev: 6.200.000 EUR

Predviden datum objave: avgust 2020

 

 • Javni razpis Planinske koče

Namen: spodbuda k ukrepom za rabo obnovljivih virov energije in za zmanjšanje rabe energije in snovi, prav tako spodbuda k razvoju oziroma preoblikovanju turističnih proizvodov in načinov poslovanja v skladu s trajnostnimi usmeritvami (zeleni proizvodi) za izboljšanje konkurenčnega položaja.

Upravičenci: društva

Višina razpisanih sredstev: 5.000.000 EUR

Obdobje upravičenosti stroškov: datum oddaje vloge do 30.10.2020

Predviden datum objave: avgust 2020

 

 • Javni razpis COVID 19 Sofinanciranje razvojnih projektov

Namen: zagotoviti podjetjem in konzorcijem podjetij pomoč za raziskovalno-razvojno inovativne (RRI) projekte (sklop 1) ter projekte za vzpostavitev proizvodnih kapacitet (investicijske projekte) (sklop 2) povezanih z omilitvijo posledic COVID-19.

Namen je omogočiti podjetjem in konzorcijem podjetij, da:

 • kljub kriznim razmeram ohranijo razvojno naravnanost in začnejo izvajati nove RRI in investicijske projekte,
 • uspešno zaključijo že začete RRI in investicijske projekte, katerih uspešen zaključek bi preprečile krizne razmere.

Upravičenci: MSP in velika podjetja

Okvirna višina sredstev: 5,2 mio EUR

Obdobje upravičenosti stroškov: od 1.2..2020 do 31.8.2021 – (sklop1) oz. največ 6 mesecev od izdaje sklepa (sklop 2)

Predvidena objava: september 2020

 

Objavljeni ukrepi, povratna sredstva

 • V okviru obstoječe operacije finančnih instrumentov (FI) v vrednosti 223 mio EUR evropskih sredstev se na prednostnih naložbah RRI in MSP širi namen uporabe na obratna sredstva za premoščanje likvidnostih težav, ki so posledica epidemije COVID 19. Ukrep se izvaja preko SID banke kot upravljavca sklada skladov in finančnih posrednikov.

Več informacij: www.skladskladov.si

 • V okviru posojilnega sklada PS2 – turizem je na voljo ca 100 mio EUR posojil za naložbe in blaženje posledic COVID-19 (objava april 2020). Posojila so na voljo pri SID banki.

Več informacij: https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-nalozb-obratnega-kapitala-za-trajnostno-rast-turizma-turizem-1

 • V okviru posojilnega sklada PS3 – potrpežljiva posojila je na voljo cca 50 mio EUR posojil za kapitalsko utrjevanje podjetij (objava junij 2020). Posojila so na voljo pri SID banki.

Več informacij: https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-poslovanja-msp-msp-9

✅Ukrepi v pripravi, povratna sredstva

 • V pripravi je nova operacija finančnih instrumentov COVID-19 FI v višini ca 65 mio EUR evropskih sredstev, od tega ca 5 mio EUR za RRI in ca 60 mio EUR za MSP. Skupaj s pričakovanim finančnim vzvodom bo gospodarstvu na voljo ca 97 mio EUR dodatnih povratnih sredstev za lajšanje posledic COVID-19. Predvideno črpanje prve tranše sredstev je avgust 2020. Ukrep se izvaja preko SID banke kot upravljavca sklada skladov in finančnih posrednikov.
 • V pripravi je sprememba posojilnega sklada PS1 za področji lesarstva in RRI, kjer bo na voljo 20 mio EUR za lesarstvo in 100 mio EUR za RRI naložbe (predvidena objava julij 2020). Posojila bodo na voljo pri SID banki.
 • Skladno z Zakonom o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID 19, sta v pripravi 2 finančna produkta za zagotovitev likvidnostnih kreditov za naložbe in obratni kapital v višini 5.000 – 50.000 EUR, ki jih bosta izvajala SPS in SRRS.
 • SPS bo za likvidnostne kredite razpisal 25 mio EUR, ki bodo namenjeni MSP skladno z ZPOP-1 (s.p., g.d., zadruge) na območjih, ki niso problemska in obmejna problemska
 • SRRS bo za likvidnostne kredite razpisal 26,6 mio EUR za MSP (s.p., g.d., zadruge) na problemskih in obmejnih problemskih območjih.

 

Povzeto z Mojega spletnega priročnika (SPIRIT Podjetniški portal): https://www.podjetniski-portal.si/moj-spletni-prirocnik/40141-obvestilo-potencialnim-prijaviteljem-na-javne-razpise-in-javne-pozive-ministrstva-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo

 

Oddajamo opremljene in prostorne pisarniške ter proizvodne prostore!

Za samo 89€ neto/mesec + operativni stroški lahko pri nas najamete prostorne pisarniške prostore v velikosti 12 kvadratnih metrov.

Ponudba vključuje:
– Delovno mizo
– Pisarniško pohištvo (omare, miza, stoli)
– Dostop do prostorov 365 dni v letu in 24 ur na dan
– Urejeno varovanje prostorov z alarmnim sistemom
– Klimatska naprava
– Parkirni prostor
– Sanitarije
– Uporaba klimatizirane sejne sobe za sestanke
– Souporaba kuhinje
– Poštni nabiralnik

Tekoči operativni stroški (elektrika, plin, telefon, ipd) se zaračunavajo posebej glede na mesečno porabo.

 Prav tako se oddaja:

Co-working prostor: 50€ neto/mesec

Proizvodni prostori: od 349€ neto/mesec naprej + operativni stroški

 

Kontaktna oseba za dodatne informacije:

Marjetka Jakob, projektna vodja
Pomurski tehnološki park
Plese 9a, 9000 Murska Sobota
02 530 82 32
marjetka@p-tech.si 

Slovenski podjetniški sklad je objavil razpis SK75 2020 – 2 – Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR

Slovenski podjetniški sklad mladim inovativnim podjetjem v začetni fazi življenjskega cikla letos ponovno ponuja semenski kapital v obliki konvertibilnega posojila v višini 75.000 EUR (v okviru javnega razpisa SK75 2020 -2) za hitro rast mladih inovativnih podjetij na trgu!

Gre za razpis, v okviru katerega lahko mlada inovativna podjetja pridobijo kvazi – lastniško financiranje v višini 75.000 EUR v zgodnji semenski razvojni fazi za pospešitev prodaje in rasti na trgu. Na razpis SK 75 2020-2 lahko kandidirajo mikro in mala inovativna podjetja, ki so so starejša od šest (6) mesecev in mlajša od pet (5), imajo dokončan razvoj produkta/storitve ter so ga že preizkusili pri prvi strankah, imajo lasten razvoj in inovativen poslovni model ter že ustvarjajo prve prihodke od prodaje/storitve.

Pred prijavo na razpis imajo podjetja možnost pridobiti do 40-točk v pred-selekcijskem postopku! V okviru PRED-SELEKCIJSKEGA postopka, katerega namen je tudi pomoč pri pripravi kakovostne vloge za pridobitev sredstev, imajo podjetja možnost pridobiti do 40 točk za potrebe javnega razpisa v okviru Demo dneva, kjer poslovni model in produkt/storitev predstavijo pred zunanjo neodvisno strokovno komisijo. Rok za prijavo v pred-selekcijski postopek je 9. september 2020 spletni strani prijave.startup.si.

Podjetjem nudijo uspešen preboj na trg tudi z bogato vsebinsko podporo! Finančni produkti v okviru semenskega kapitala postajajo vse bolj integralni del celostnega podpornega sistema za inovativna (start-up in scale-up podjetja), ki vključuje poleg finančne spodbude s strani SPS in potencialnega zasebnega neodvisnega investitorja še izobraževanja in usposabljanja v okviru tako imenovanega #Startup PlusPrograma. Prejemniki so deležni tudi podpore in sodelovanje z izbranim start- up mentorjem, ki si ga po odobritvi in podpisu pogodbe izberejo iz seznama start-up mentorjev, ki je objavljen na spletni strani SPS.

Več o razpisu najdete TUKAJ.