fbpx

POVABILO K ODDAJI PONUDB  ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI NA PROJEKTU Go2Benelux & Scandinavia

 

 

 

 

POVABILO K ODDAJI PONUDB  ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI NA PROJEKTU

Go2Benelux & Scandinavia

 

 1. Naročnik povabila

Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev, in sicer:

 1. Predmet povabila

Izvedba aktivnosti v okviru projekta GO2BENELUX&SCANDINAVIA in sicer izvedba naslednjih dosežkov:

T1.3.1. – Skupna strategija in akcijski načrt

Opis: Osnovni namen je priprava načrta skupnega mrežnega modela za podporo internacionalizacije na trgu držav Beneluxa in Skandinavije, ki je tudi ključen dosežek te aktivnosti in glavni output indikator, na podlagi katerega bodo partnerji v okviru tega projekta testirali in nato izvajali aktivnosti podpore za MSP. Aktivnosti bodo tako smiselno povzele ugotovitve iz predhodnih analiz in jih integrirale v smiselni koncept in delovni načrt partnerstva. V okviru aktivnosti mora izvajalec pripraviti:

 • Analizo aktualnih poslovnih modelov, ki jih uporabljajo clustri, mreže in podobne iniciative. Na podlagi teh izhodišč se bo pripravila strategija, ki bo podala smer in način sodelovanja.
 • Predlog strategije na podlagi katerega se bo nakazal podporni program gospodarskim subjektom, ki bo služil v nadaljevanju projekta za nabor primernih MSP.

T2.1.1 – Pregled obstoječih spletnih platform

Opis: Nabor in analiza obstoječih spletnih platform glede na geografsko pokritost, pokritost vsebine in primernost za nadgradnjo glede na pripravljeno strategijo in akcijski načrt. Dosežek mora biti sestavljen iz dveh dokumentov:

 • Opredelitev pogojev in kriterijev, ki jih izpolnjujejo primerne spletne platforme
 • Analiza obstoječih platform

T2.2.1. – Priprava metodologije identifikacije dobrih praks

Opis: V okviru dosežka se bo pripravilo metodološka izhodišča in obrazce na podlagi katerih bodo partnerji v nadaljevanju opravili nabor primernih dobrih praks in njihov podrobnejši opis z obrazložitvami in primernimi argumenti. Dosežek bo tako sestavljen iz dveh delov:

 • Metodološko izhodišče opredelitve kaj je dobra praksa;
 • Priprava obrazca, ki bo partnerjem v pomoč pri pripravi dobrih praks

T2.2.2. Nabor in opis dobrih praks

Opis: V okviru dosežka bodo partnerji identificirali dobre prakse na naslednjih področjih: (1) Ozaveščanje regionalnih podjetij o pomenu internacionalizacije; (2) Pomen pridobivanja kakovostnih informacij; (3) Program razvoja človeških virov za potrebe internacionalizacije; (4) Podpora finančnim potrebam internacionalizacije; (5) Promocija mrež in clustrov; (6) Podpora storitev internacionalizacije; (7) Uporaba internacionalizacije za povečanje konkurenčnosti; (8) Individualizirana podpora internacionalizacije; (9) Skupne čezmejne aktivnosti v podporo internacionalizacije. V okviru dosežka se bo pripravil dokument z opisom vsaj 3 dobrih praks iz izbranih ter predpisanih področij.

Pred začetkom izvajanja se aktivnosti uskladijo z potrebami naročnika!

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakti ponudnika
 • predmet ponudbe
 • cena (ki naj vsebuje vse morebitne stroške, popuste in rabate)
 • veljavnost ponudbe

Vrednost ponudbe ne sme preseči 17.500,00 EUR (neto).

 1. Časovni in finančni okvir:

Izvajalec se obveže aktivnosti izvesti in dokumentacijo posredovati naročniku najkasneje do 28.10.2019.

Plačilo za navedene storitve se bo izvedlo na koncu opravljenih del na podlagi izstavljenega računa vezanega na opravljeno aktivnosti, ki so predmet naročila.

 1. Plačilni pogoji:

Naročnik se zavezuje, da bo izvršil plačilo za opravljeno storitev v skladu z zakonodajo, praviloma ob koncu upravičenega obdobja poročanja ob pogoju realizacije vseh predvidenih aktivnosti. Pogodba za izvedbo storitve se bo sklenila z najugodnejšim ponudnikom in sicer za čas opravljanja storitve.

 1. Merila za izbor:

Izvajalec storitve bo izbran glede na ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb zaprosi za dodatna pojasnila ali dokazila oz. da ne izbere nobenega izvajalca.

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe:

Ponudbe na predpisanem (priloženem) obrazcu se predložijo v pisni obliki po pošti, osebno oziroma elektronsko (igor@p-tech.si) na naslov naročnika. Kot pravočasne se štejejo vse ponudbe prispele do vključno 26.08.2019.

Ponudba_obrazec

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Igor Börc, tel. 02 530 82 00, igor@p-tech.si

Murska Sobota, 19.08.2019

Comments are closed.