fbpx

Povabilo k oddaji ponudb za izvedbo aktivnosti na projektu Scaleup4Europe

POVABILO K ODDAJI PONUDB  ZA

IZVEDBO AKTIVNOSTI NA PROJEKTU

Scaleup4Europe

 1. Naročnik povabila

Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi zainteresirane izvajalce, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev, in sicer:

 1. Predmet povabila

Izvedba naslednjih podpornih storitev pri izvajanju scaleup lab in sponzorship programa:

 • Pomoč pri navezovanju stikov in organizaciji vsaj 2 B2B dogodkov z domačimi INVESTITORJI (investicijski skladi, poslovnimi angeli, ipd), kjer se investitorji srečajo s startup ali scaleup podjetji.
 • Pomoč pri organizaciji 1 brokerage dogodka v tujini na katerem bo prisotnih vsaj 5 tujih INVESTITORJEV in vsaj 20 podjetij iz Slovenije, Avstrije in Srbije, z namenom izvedbe B2B sestankov.
 • Pomoč pri navezovanju stikov in organizaciji vsaj 2 B2B dogodkov z domačimi ali tujimi KORPORACIJAMI/VEČJIMI PODJETJI, kjer se investitorji srečajo s startup ali scaleup podjetji. En dogodek se izvede v Sloveniji in en v tujini.
 • Organizacija 1 obiska TUJEGA ACCELERATORSKEGA PROGRAMA kateri ponuja finančno pomoč podjetjem (organizacija, prevoz in nočitev vsaj za 2 podjetji)
 • “Vključitev Pomurskega tehnološkega parka v mednarodno partnersko mrežo pri organizaciji 1 večjega MEDNARODNEGA DOGODKA NA TEMO DISRUPTIVNIH TEHNOLOGIJ (blockchain, WEB 3.0. ipd) z izvedbo B2B srečanja z ponudniki tehnoloških rešitev.
 • Pomoč pri organizaciji vsaj 1 »Ecosystem building« dogodka, na katerem bodo prisotni vsaj 4 tuji partnerji.
 • Pomoč pri iskanju in dogovoru z vsaj 10 tujimi EU partnerji, ki prihajajo iz različnih regij glede širitve Scaleup Lab podpornega programa v nove EU regije s ciljem zagotovitve finančnih sredstev za samovzdržnost izvajanja podpore.

Pred začetkom izvajanja se aktivnosti podrobneje uskladijo z potrebami naročnika!

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakti ponudnika
 • predmet ponudbe
 • cena (ki naj vsebuje vse morebitne stroške, popuste in rabate)
 • veljavnost ponudbe
 • reference

Vrednost ponudbe ne sme preseči 19.900,00 EUR (neto).

 1. Časovni in finančni okvir:

Izvajalec se obveže aktivnosti izvesti najkasneje do 31.12.2022 in dokumentacijo posredovati naročniku skladno z dogovorjenimi roki za vsako opredeljeno aktivnost.

 1. Plačilni pogoji:

Plačilo za navedene storitve se bo izvedlo na podlagi izstavljenega računa vezanega na opravljene aktivnosti, ki so predmet naročila. Pogodba za izvedbo storitve se bo sklenila z ekonomsko najugodnejšim ponudnikom.

 1. Merila za izbor:

Izvajalec storitve bo izbran glede na ekonomsko najugodnejšo ponudbo, pri čemer se bo upoštevalo ponujeno ceno, s tem ko najugodnejši ponudnik mora razpolagati z ustreznimi referencami. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb zaprosi za dodatna pojasnila ali dokazila oz. da ne izbere nobenega izvajalca.

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe:

Ponudbe na predpisanem (priloženem) obrazcu se predložijo v pisni obliki, po pošti oz. osebno na naslov naročnika. Kot pravočasne se štejejo vse ponudbe prispele do vključno 06.05.2022 do 24.00 ure.

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Grega Konkolič, tel. 02 530 82 00, grega@p-tech.si

Ponudba_obrazec SUP4EU

Murska Sobota, 15.04.2022

 

Comments are closed.