fbpx

Povabilo k oddaji ponudb za izvedbo aktivnosti na projektu Scaleup4Europe

POVABILO K ODDAJI PONUDB  ZA

IZVEDBO AKTIVNOSTI NA PROJEKTU

Scaleup4Europe

 1. Naročnik povabila

Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi zainteresirane izvajalce, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev, in sicer:

 1. Predmet povabila

Izvedba naslednjih dosežkov skladno z prijavnico projekta:

 • DP 300 – Izvajanje scaleup programa
  1. Naloga 320: Pomoč pri izvajanju scaleup lab programa in priprava »batch 2« programa z podpornimi aktivnostmi opredeljenimi iz prijavnice »Task 320« in »Operativnega koncepta Agile Manufacturing Lab-a«, pripravljenega v okviru DEL200.2 (glej prilogo)
 • DP 400 – Razvoj samovzdržnosti ekosistema
  1. Naloga 410: Pomoč pri pripravi poslovnega modela mentorske sheme.
  2. Naloga 430: Pomoč pri pripravi predloga sponsorship programa z predhodno analizo stanja

Pred začetkom izvajanja se aktivnosti uskladijo z potrebami naročnika!

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakti ponudnika
 • predmet ponudbe
 • cena (ki naj vsebuje vse morebitne stroške, popuste in rabate)
 • veljavnost ponudbe
 • reference

Vrednost ponudbe ne sme preseči 12.000,00 EUR (neto).

 1. Časovni in finančni okvir:

Izvajalec se obveže aktivnosti izvesti najkasneje do 31.12.2021 in dokumentacijo posredovati naročniku skladno z dogovorjenimi roki za vsako opredeljeno aktivnost.

 1. Plačilni pogoji:

Plačilo za navedene storitve se bo izvedlo na podlagi izstavljenega računa vezanega na opravljeno aktivnosti, ki so predmet naročila. Pogodba za izvedbo storitve se bo sklenila z ekonomsko najugodnejšim ponudnikom.

 1. Merila za izbor:

Izvajalec storitve bo izbran glede na ekonomsko najugodnejšo ponudbo, pri čemer se bo upoštevalo ponujeno ceno, s tem ko najugodnejši ponudnik mora razpolagati z ustreznimi referencami. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb zaprosi za dodatna pojasnila ali dokazila oz. da ne izbere nobenega izvajalca.

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe:

Ponudbe na predpisanem (priloženem) obrazcu se predložijo v pisni obliki, po pošti, osebno oziroma elektronsko (grega@p-tech.si) na naslov naročnika. Kot pravočasne se štejejo vse ponudbe prispele do vključno 26.08.2021 do 24.00 ure.Kontaktna oseba za dodatne informacije: Grega Konkolič, tel. 02 530 82 00, grega@p-tech.si

Ponudba_obrazec SUP4EU

Murska Sobota, 16.08.2021

 

Comments are closed.