fbpx

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI POROČANJA IN VREDNOTENJA PROJEKTA IRIC

 

 

 

 

POVABILO K ODDAJI PONUDB  ZA

IZVEDBO AKTIVNOSTI POROČANJA IN VREDNOTENJA PROJEKTA IRIC

  

1. Naročnik povabila:

 Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev, in sicer:

 2. Predmet povabila

 Izvedba aktivnosti v okviru projekta IRIC in sicer: Delovni sklop M3 Upravljanje: Poročanje in vrednotenje projekta – aktivnost M3.1: Priprava projektnih poročil: priprava in prevajanje dvojezičnih dosežkov in poročil.

Osnovni namen aktivnosti je, skladno s pogoji povabila k oddaji ponudbe, pripraviti potrebne dvojezične slovensko/nemške dosežke in poročila projekta v obsegu 150 avtorskih strani.

Pred začetkom izvajanja morajo aktivnosti biti usklajene s potrebami naročnika!

3. Izhodišča za pripravo ponudbe

 Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

  • kontakti ponudnika
  • predmet ponudbe
  • cena, ki naj vsebuje vse stroške za pripravo potrebnih slovensko/nemških dvojezičnih dosežkov in poročil projekta v obsegu 150 avtorskih strani z vsemi popusti in rabati.
  • veljavnost ponudbe

Vrednost ponudbe ne sme preseči 3.500,00 EUR (neto).

4. Časovni in finančni okvir:

 Izvajalec se obveže k izvedbi navedenih aktivnosti in dokumentacijo posredovati naročniku najkasneje do 31.12.2019.

Plačilo za navedene storitve se bo izvedlo na koncu opravljenih del na podlagi izstavljenega računa vezanega na opravljeno aktivnosti, ki je predmet naročila.

5. Plačilni pogoji:

 Naročnik se zavezuje, da bo izvršil plačilo za opravljeno storitev v skladu z zakonodajo, praviloma ob koncu upravičenega obdobja poročanja ob pogoju realizacije vseh predvidenih aktivnosti. Pogodba za izvedbo storitve se bo sklenila z ekonomsko najugodnejšim ponudnikom, in sicer za čas opravljanja storitve.

6. Merila za izbor:

 Izvajalec storitve bo izbran glede na ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb zaprosi za dodatna dokazila, reference, oz. da ne izbere nobenega izvajalca.

7. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe:

 Ponudbe na predpisanem (priloženem) obrazcu se predložijo na naslov: Pomurski tehnološki park d.o.o, Plese 9a, 9000 Murska sobota ali na e-naslov  igor@p-tech.si ,  najkasneje do četrtka 28.11.2019 do 12.00 ure.

OBRAZEC ponudba IRIC

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Igor Börc, tel. 02 530 82 36, igor@p-tech.si

Murska Sobota, 21.11.2019

Comments are closed.