fbpx

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI T1 NA PROJEKTU CEUP 2030

 1. Naročnik povabila

Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev, in sicer:

 1. Predmet povabila

Pomurski tehnološki park je v okviru projekta CEUP 2030 koordinator delovnega sklopa T1, zato se v okviru povabila išče zunanjega strokovnjaka za pripravo predloga navodil s pomočjo katerih se bo omogočala izvedba naslednjih dveh ključnih outputov v sklopu delovnega paketa T1:

 • Output O.T1.1: CEUP 2030 Policy Learning Lab – Cross-linked capacity enhancement for CAMI4.0 stakeholders
 • Output O.T1.2: CEUP 2030 Strategy Upgrade & Boost – Fostering straight implementation among CE/EU project scheme

Izbrani ponudnik bo pripravil naslednjo dokumentacijo v okviru dosežka D.T1.4 Support service for coaching guidance on impact controlling T1:

 • Razvoj in usklajevanje dokumenta z navodili za Delovni sklop T1, ki zajema štiri temeljne elemente »nabor, laboratorij za učenje politike, nadgradnjo in krepitev strategije, merjenje vplivov v ang. jeziku »harvesting, policy learning lab, strategy upgrade & boost, impact controlling«;
 • Sodelovanje na usposabljanjih z odgovornimi partnerji glavnih aktivnosti in dosežkov z namenom usklajevanje teh 4 temeljnih elementov Delovnega sklopa T1 z vsemi vključenimi partnerji.

Pred začetkom izvajanja se aktivnosti uskladijo z potrebami naročnika skladno z prijavnico! Dokumentacija mora biti pripravljena v angleškem jeziku.

ROK za dokončanje izvedbe: 20. maj 2020

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakti ponudnika
 • predmet ponudbe
 • cena (ki naj vsebuje vse morebitne stroške, popuste in rabate)
 • veljavnost ponudbe

Vrednost ponudbe ne sme preseči 6.000,00 EUR (neto).

 1. Časovni in finančni okvir:

Izvajalec se obveže aktivnosti izvesti in dokumentacijo posredovati naročniku najkasneje do 20.05.2020.

Plačilo za navedene storitve se bo izvedlo na podlagi izstavljenega računa vezanega na opravljeno aktivnosti, ki je predmet naročila.

 1. Plačilni pogoji:

Naročnik se zavezuje, da bo izvršil plačilo za opravljeno storitev v skladu z zakonodajo, praviloma ob koncu upravičenega obdobja poročanja ob pogoju realizacije vseh predvidenih aktivnosti. Izbranemu ponudniku se izda naročilnica.

 1. Merila za izbor:

Izvajalec storitve bo izbran glede na ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb zaprosi za dodatna pojasnila ali dokazila oz. da ne izbere nobenega izvajalca.

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe:

Ponudbe na predpisanem (priloženem) obrazcu se predložijo v pisni obliki po pošti, osebno oziroma elektronsko (borut@p-tech.si) na naslov naročnika. Kot pravočasne se štejejo vse ponudbe prispele do vključno 16.04.2020.

Ponudba – obrazec

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Borut Zrim, tel. 02 530 82 20, borut@p-tech.si

Murska Sobota, 06.04.2020

Comments are closed.