fbpx

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI T2.3 NA PROJEKTU Go2 Benelux & Scandinavia

  

 1. Naročnik povabila

Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi zainteresirane, da podajo ponudbo za izvedbo storitev in sicer:

 1. Predmet povabila

Izvedba aktivnosti T2.3 – Izobraževalno vozlišče skupnih znanj v okviru projekta GO2 BENELUX & SCANDINAVIA in sicer izvedba dosežka:

 • Dosežek T2.3.1 Priprava modela in prenosa znanj

Opis: Priprava navodil za uporabo baze podatkov za podporo internacionalizaciji na podlagi pripravljenega orodja kreiranega na odprtokodnem sistemu spletne učilnice, preko katere se bo omogočal dostop do relevantnih znanj za podjetnike in preko katerega bo vzpostavljen model prenosa znanj vključenih partnerjev celotne kooperacijske mreže. Navodila morajo biti pripravljena v word dokumentu, v slovenskem jeziku, morajo biti enostavna in tekstovni opisi morajo biti povezani z slikovno vizualnim delom pripravljenega orodja za lažjo razumevanje ponujene vsebine in možnega dostopa.

Pred začetkom izvajanja se aktivnosti uskladijo z potrebami naročnika!

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakti ponudnika
 • predmet ponudbe
 • cena (ki naj vsebuje vse morebitne stroške, popuste in rabate)
 • veljavnost ponudbe

Vrednost ponudbe ne sme preseči 6.000 EUR + DDV.

 1. Časovni in finančni okvir:

Izvajalec se obveže aktivnosti izvesti in dokumentacijo posredovati naročniku najkasneje do 25.04.2020.

Plačilo za navedene storitve se bo izvedlo na koncu opravljenih del na podlagi izstavljenega računa vezanega na opravljeno aktivnosti, ki so predmet naročila.

 1. Plačilni pogoji:

Naročnik se zavezuje, da bo izvršil plačilo za opravljeno storitev v skladu z zakonodajo, praviloma ob koncu upravičenega obdobja poročanja ob pogoju realizacije vseh predvidenih aktivnosti. Pogodba za izvedbo storitve se bo sklenila z ekonomsko najugodnejšim ponudnikom in sicer za čas opravljanja storitve.

 1. Merila za izbor:

Izvajalec storitve bo izbran glede na ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb zaprosi za dodatna pojasnila ali dokazila oz. da ne izbere nobenega izvajalca.

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe:

Ponudbe se predložijo v pisni obliki (lahko na priloženem obrazcu) po pošti, osebno ali elektronsko (igor@p-tech.si) na naslov naročnika. Kot pravočasne se štejejo vse ponudbe prispele do vključno 05.03.2020. Kontaktna oseba za dodatne informacije: Igor Börc, tel. 02 530 82 36, igor@p-tech.si

Ponudba_obrazec_GO2 B&S

Murska Sobota, 24.02.2020

Comments are closed.