fbpx

Povabilo k oddaji ponudb za izvedbo aktivnosti v okviru projekta DanubeChance2.0

 

 

 

POVABILO K ODDAJI PONUDB  ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA

»DanubeChance2.0 – Embracing failure to facilitate second-chance entrepreneurship in the Danube region« –

IZVEDBA TEMATSKEGA DOGODKA »INNOVATIVE BUSINESS REPAIR LEARNING CAMP«

 

 

 1. Naročnik povabila

 Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev in sicer:

 

 1. Predmet povabila

Predmet povabila je IZVEDBA TEMATSKEGA DOGODKA »INNOVATIVE BUSINESS REPAIR LEARNING CAMP«, ki zajema:

 • Udeležba in sodelovanje na »Train the Trainer« dogodkih v sklopu projekta DanubeChance 2.0 na Dunaju in Bratislavi.
 • Sodelovanje pri oblikovanju koncepta in priprava programa dogodka s poudarkom na glavnih podjetniških in vodstvenih veščinah ter primeri prestrukturiranja.
 • Organizacija in izvedba tematskega dogodka »Innovative Business Repair Learning Camp« s tematiko podpore in zagotavljanja druge priložnosti poštenim podjetnikom v težavah za ponoven vstop na trg.

Podrobnejša specifikacija aktivnosti in terminski plan se sproti dogovori z naročnikom. Izvajalec pri dokumentiranju upošteva CGP projekta, katero mu zagotovi naročnik.

 

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

 Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakti ponudnika
 • predmet ponudbe
 • vrednost del brez DDV
 • datum veljavnosti ponudbe

Vrednost ponudbe za izvedbo vseh aktivnosti iz druge točke ne sme presegati 2.500,00 EUR brez DDV.

Vsi popusti in rabati morajo biti že vključeni v ponujeno ceno.

 

 1. Časovni in finančni okvir

 Izvajalec se obveže aktivnosti izvesti in dokumentacijo v angleškem jeziku posredovati naročniku najkasneje do 30. 4. 2020.

Plačilo za navedene storitve se bo izvedlo na koncu opravljenih del na podlagi izstavljenega računa vezanega na opravljene aktivnosti, ki so predmet naročila.

Ponudba mora vključevati vse stroške povezane z izvedbo aktivnosti; stroške poti, ipd. Naročnik ne sme imeti z izvedbo aktivnosti nobenih dodatnih stroškov, če niso posebej dogovorjeni in naročeni.

 

 1. Plačilni pogoji

 Za izvedbo storitve naročnik sklene pogodbo z izbranim ponudnikom. Plačilo za opravljene storitve bo izvedeno na podlagi izstavljenega računa po vseh opravljenih aktivnostih in po predaji dokumentacije v angleškem jeziku.

 

 1. Pogoji za oddajo ponudbe

 V postopek izbora vlog se bodo uvrstile le pravočasno oddane vloge, ki izpolnjujejo vse tri naslednje pogoje:

 • Ponudnik ima izkušnje z vodenjem in upravljanjem podjetja (vloga lastnika, direktorja itd.).
 • Ponudnik ima izkušnje z organizacijo dogodkov.
 • Ponudnik ima izkušnje z izvajanjem mentorstva podjetnikom.

Za dokazovanje izpolnjevanja zgoraj navedenih pogojev ponudnik izpolni priložen obrazec Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev.

Postopek bo vodila strokovna komisija imenovana s strani odgovorne osebe naročnika.

 

 1. Merila za izbor

 V postopek izbora vlog se bodo uvrstile le pravočasno oddane vloge.

Izvajalec storitve, ki izpolnjuje vse pogoje navedene v 6. točki tega povabila, bo izbran glede na ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

 

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe

 Ponudbe na predpisanem (priloženem) obrazcu se predložijo v pisni obliki po pošti na naslov naročnika, osebno oziroma elektronsko (tomaz.laposa@p-tech.si) najkasneje do 2. 4. 2019 (datum prispetja ponudbe k naročniku).

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Tomaž Lapoša, tel. 02 530 82 20, tomaz.laposa@p-tech.si

DanubeChance2.0 – Ponudba_obrazec

DanubeChance2.0 – Izjava pogoji

Murska Sobota, 26. 3. 2019

Comments are closed.