fbpx

Povabilo k oddaji ponudb za izvedbo aktivnosti v okviru projekta DanubeChance2.0

 

 

 

POVABILO K ODDAJI PONUDB  ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA

»DanubeChance2.0 – Embracing failure to facilitate second-chance entrepreneurship in the Danube region« –

Izobraževanje in mentorstvo re-start podjetnikom 

 1. Naročnik povabila

Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev in sicer:

 1. Predmet povabila

Iščemo zunanjega strokovnjaka (eksperta) oz. mentorja za izvedbo naslednjih aktivnosti:

SKLOP 1

Izvedba 1-dnevne tematske delavnice s področja insolvenčne zakonodaje in finančnega vodenja podjetja (izobraževalni modul 6: zakonodaja) v okviru transnacionalne akademije za re-start podjetnike (delovni sklop T3), ki zajema:

 • Priprava koncepta, oblikovanje izobraževalnega programa ter priprava izobraževalnih vsebin s poudarkom na finančnem poslovanju in veljavni insolvenčni zakonodaji.
 • Organizacija in izvedba 1-dnevne tematske delavnice v okviru transnacionalne akademije za re-start podjetnike na temo veljavne insolvenčne zakonodaje, finančnega poslovanja, odgovornosti poslovodstva in primeri sanacije finančnega stanja (izobraževalni modul 6: Zakonodaja)

SKLOP 2

Poslovno finančno svetovanje 3-5 re-start podjetnikom za ponovno ustanovitev ali sanacijo podjetja v okviru pilotnih »business re-structuring« iniciativ (delovni sklop T4), ki zajema:

 • Uvodna analiza finančnega stanja in evalvacija poslovnih procesov podjetja
 • 1x svetovalni sestanek s podjetniki (v fizični prisotnosti ali na daljavo)
 • Izdelava osnovnih smernic, priporočil za poslovanje

SKLOP 3

Aktivno sodelovanje na mednarodnih strateških sestankih in delavnicah v okviru delovnega sklopa T2 za razvijanje strategije podjetništva druge priložnosti za Podonavske regijo, ki zajema:

 • Vključitev v Podonavsko transnacionalno skupnost strokovnjakov za področje podjetništva druge priložnosti »Pool of Experts«.
 • Udeležba in aktivno sodelovanje na »Policy Learning Dialogue« in »Transnational Community Pool of Experts«  dogodkih v sklopu projekta DanubeChance 2.0 v Cluj-Napoca (Romunija) v poročevalskem obdobju 4, v Beogradu (Srbija) v poročevalskem obdobju 5 in Karlsruhe-ju (Nemčija) v poročevalskem obdobju 6.

Podrobnejša specifikacija aktivnosti in terminski plan se sproti dogovori z naročnikom. Izvajalec pri dokumentiranju upošteva CGP projekta, katero mu zagotovi naročnik.

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakti ponudnika
 • predmet ponudbe
 • vrednost del brez DDV
 • datum veljavnosti ponudbe
 • izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev in izkazovanju strokovnih referenc

Vrednost ponudbe za izvedbo vseh aktivnosti (vseh 3 sklopov skupaj) iz druge točke ne sme presegati 4.000,00 EUR brez DDV:

 • SKLOP 1 – Izvedba tematske delavnice
 • SKLOP 2 – Poslovno finančno poslovanje
 • SKLOP 3 – Sodelovanje na “Policy Learning Dialogue” dogodkih

Ponudnik odda ceno za vsak sklop posebej. Vsi popusti in rabati morajo biti že vključeni v ponujeno ceno. Ponudnik se obvezuje izvesti vse 3 sklope.

 1. Časovni in finančni okvir

Izvajalec se obveže aktivnosti izvesti in dokumentacijo posredovati naročniku po dogovoru, in sicer:

 • SKLOP 1 – Izvedba tematske delavnice: najkasneje do 30. 4. 2020
 • SKLOP 2 – Poslovno finančno poslovanje: najkasneje do 30. 4. 2021
 • SKLOP 3 – Sodelovanje na “Policy Learning Dialogue” dogodkih: najkasneje do 30. 6. 2021

Plačilo za navedene storitve se bo izvedlo na koncu opravljenih del na podlagi izstavljenega računa vezanega na opravljene aktivnosti, ki so predmet naročila.

Ponudba mora vključevati vse stroške povezane z izvedbo aktivnosti; stroške poti, ipd. Naročnik ne sme imeti z izvedbo aktivnosti nobenih dodatnih stroškov, če niso posebej dogovorjeni in naročeni.

 1. Plačilni pogoji

Za izvedbo storitve naročnik sklene pogodbo z izbranim ponudnikom. Plačilo za opravljene storitve bo izvedeno na podlagi izstavljenega računa po vseh opravljenih aktivnostih in po predaji dokumentacije.

 1. Pogoji za oddajo ponudbe

V postopek izbora vlog se bodo uvrstile le pravočasno oddane vloge, ki izpolnjujejo vse naslednje minimalne pogoje:

 • Ponudnik ima izkušnje z vodenjem in upravljanjem podjetja (vloga lastnika, direktorja itd.).
 • Ponudnik ima izkušnje s finančnim svetovanjem in sanacijo podjetij.

Za dokazovanje izpolnjevanja zgoraj navedenih pogojev ponudnik izpolni priložen obrazec Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev. Zaradi udeležbe na mednarodnih dogodkih je zaželeno dobro znanje angleškega jezika.

Postopek bo vodila strokovna komisija imenovana s strani odgovorne osebe naročnika.

 1. Merila za izbor

V postopek izbora vlog se bodo uvrstile le pravočasno oddane vloge.

Izvajalec storitve, ki izpolnjuje vse pogoje navedene v 6. točki tega povabila, bo izbran glede na ekonomsko najugodnejšo ponudbo vseh 3 sklopov skupaj. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe

 Ponudbe na predpisanem (priloženem) obrazcu se predložijo v pisni obliki po pošti na naslov naročnika, osebno oziroma elektronsko (tomaz.laposa@p-tech.si) najkasneje do 24. 2. 2020 (datum prispetja ponudbe k naročniku).

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Tomaž Lapoša, tel. 02 530 82 29, tomaz.laposa@p-tech.si

 

DanubeChance2.0 – Ponudba_obrazec

DanubeChance2.0_Izjava pogoji

Murska Sobota, 17. 2. 2020

Comments are closed.