fbpx

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA GREENOMED

 

 1. Naročnik povabila

 Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev.

 

 1. Predmet povabila

 Predmet povabila je izvedba aktivnosti v okviru naslednjih projektnih dosežkov:

      A) DELOVNI SKLOP 3 ALI TESTIRANJE (TESTING)

                   a) T.3.3 Izvajanje pilotnih aktivnosti

Pričakovani rezultat: Organizacija 2 dogodkov v Sloveniji

Vloga izvajalca  v tem primeru je skrb za organizacijo dogodkov in sestankov z grozdi /s podjetji zainteresiranimi za testiranje za kar so potrebna predhodna srečanja, svetovanja in vodenje postopka oblikovanja eventualne dokumentacije (npr. poslovnih načrtov, elaboratov, ipd) za potrebe pilotnih aktivnosti. Skladno z načrtom aktivnosti /odobrenih s strani vodilnega partnerja, bodo izbrani grozdi testirali svoje nove storitve za svoje člane, identificirali nove inovativne rešitve s področja zelenih tehnologij in omogočali izmenjavo z drugimi regijami.

Rok za izvedbo storitev: Najpozneje do 31.12.2018.

                  b) T.3.6 Seminar s predstavitvijo rezultatov testnih aktivnosti

Pričakovani rezultat: Organizacija 1 dogodka v Sloveniji

Izvajalec  bo organiziral predstavitveni dogodek (seminar) na katerem se bodo predstavile testne rešitve in dobre prakse. Skupaj z naročnikom se bo oblikovalo ciljne skupine regionalnih/nacionalnih akterjev (grozdi  in/ali RR podjetja), ki se bodo bolj podrobno seznanili z izbranimi pilotnimi projekti/aktivnostmi. Med zaželenimi gosti so tudi predstavniki regionalnih/nacionalnih javnih struktur-politik.

Rok za izvedbo storitev: Najpozneje do 30.04.2019.

 

B) DELOVNI SKLOP 4 ALI PRENOS (TRANSFER)

                a) T.4.4 Prenos/transfer rezultatov v druge grozde ali združenja

Pričakovani rezultat: Organizacija 2 dogodkov v Sloveniji

Izvajalec  bo poskrbel za strokovni prenos znanja v skupino subjektov, ki je oblikovana kot grozd ali druge oblike podpornega okolja in sicer v obliki organiziranih dogodkov in ob udeležbi domačih ali tujih strokovnjakov (skladno z dogovorom naročnika ter konzorcijem Greenomed partnerjev). Namen: Pomoč naročniku pri prenosu znanja in vključevanju grozdov v mednarodno mrežo sodelovanja.

Rok za izvedbo storitev: Najpozneje do 30.04.2019.

               b) T.4.5 Prenos/transfer rezultatov med javne regionalne/nacionalne deležnike

Pričakovani rezultat: Organizacija 1 dogodka v Sloveniji

Izvajalec  bo poskrbel za vsaj en strokovni prenos znanja v skupino regionalnih/nacionalnih deležnikov, za namene seznanitve z rezultati prenosa modela in identificiranimi pilotnimi zgodbami, ki jih je smiselno podpreti v procesu internacionalizacije grozdov in pridobivanja sredstev za izgradnjo infrastrukture pilotnih / poskusnih obratov. Na dogodku lahko sodeluje tako domači kot tuji strokovnjaki (skladno z dogovori s projektnim partnerjem PTP ter konzorcijem Greenomed partnerjev).

Rok za izvedbo storitev: Najpozneje do 30.04.2019.

Pripravljena dokumentacija mora upoštevati programska in projektna pravila komuniciranja.

 

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

 Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakti ponudnika
 • predmet ponudbe
 • vrednost del brez DDV
 • datum veljavnosti ponudbe

 

Vrednost ponudbe za izvedbo vseh aktivnosti iz druge točke ne sme presegati 19.900 EUR brez DDV.

Vsi popusti in rabati morajo biti že vključeni v ponujeno ceno.

 

 1. Finančni okvir

Ponudba mora vključevati vse stroške povezane z izvedbo aktivnosti; stroške poti, nočitve, ipd. Naročnik ne sme imeti z izvedbo aktivnosti nobenih dodatnih stroškov, če niso posebej dogovorjeni in naročeni.

 

 1. Plačilni pogoji

 Pogodba za izvedbo storitve se bo sklenila z najugodnejšim ponudnikom. Plačilo za opravljene storitve bo izvedeno sukcesivno na podlagi izstavljenih računov po opravljenih aktivnostih.

 

 1. Merila za izbor

 Izvajalec storitve bo izbran glede na najnižjo ponujeno ceno. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

 

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe

 Ponudbe na predpisanem (priloženem) obrazcu se predložijo v pisni obliki po pošti na naslov naročnika, osebno oziroma elektronsko (borut@p-tech.si) najkasneje do 19.07.2018 (datum prispetja ponudbe k naročniku). Kontaktna oseba za dodatne informacije: Borut Zrim, tel. 02 530 82 32, borut@p-tech.si

Povabilo k oddaji ponudb – 10.07.2018

Obrazec

Murska Sobota, 10.07.2018

Comments are closed.