fbpx

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA SIO 2018 – 2019

                                                                                                                                                                             

 

 

Svetovanje ekspertov za odpravo ovir s specifičnih strokovnih področij

 

Faza 3: Podpora rasti in razvoju hitrorastočih podjetij, Aktivnost E – Svetovanje ekspertov 

 

 1. Naročnik povabila

Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev in sicer:

 1. Predmet povabila

Predmet povabila je izvedba svetovanja ekspertov za odpravo ovir pri Spremljanju stanja naročil z vzpostavitvijo aplikacije za obveščanje strank o stanju naročil, ki bo obsegalo naslednja področja:

 • evidentiranje kontaktov naročnika,
 • vnos in urejanje naročil,
 •             vnos in urejanje sklopov naročila,
 • evidentiranje rokov za izvedbo naročil,
 • evidentiranje rokov za sklope naročil,
 • avtomatsko obveščanje naročnika po e-pošti o spremembah naročila,
 • dostop naročnika v aplikacijo za prikaz statusa naročila in vseh njegovih sklopov,
 •             povezava aplikacije z intranet aplikacijo za samodejno prepoznavanje opravljenega dela na določenih sklopih.

 

Svetovanec: VIRS, d.o.o., Industrijska ulica 4b, 9220 Lendava

Podrobnejša specifikacija aktivnosti in terminski plan se sproti dogovori z naročnikom in svetovancem. Izvajalec pri dokumentiranju upošteva CGP projekta, katero mu zagotovi naročnik.

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakt ponudnika
 • predmet ponudbe
 • vrednost ponudbe brez DDV
 • rok izvedbe storitev
 • veljavnost ponudbe

 

Vrednost ponudbe za izvedbo vseh aktivnosti iz 2. točke ne sme presegati 7.000 EUR brez DDV. Vsi popusti in rabati morajo biti že vključeni v ponujeno ceno.

 1. Časovni in finančni okvir

Izvajalec se obveže vse aktivnosti izvesti najkasneje do 30.06.2019.

Ponudba mora vključevati vse stroške povezane z izvedbo aktivnosti; stroške poti, ipd.. Naročnik ne sme imeti z izvedbo aktivnosti nobenih dodatnih stroškov, če niso posebej dogovorjeni in naročeni.

 1. Plačilni pogoji 

Za izvedbo storitve naročnik sklene pogodbo z izbranim ponudnikom. Plačilo za opravljene storitve bo izvedeno na podlagi izstavljenega računa po vseh opravljenih aktivnostih in po predaji dokumentacije (dnevnik opravljenih ekspertnih svetovanj, obdobna ter zaključno poročilo svetovalca).

 1. Merila za izbor

Izvajalec storitve bo izbran glede na ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe

Ponudbe se predložijo na predpisanem obrazcu v pisni obliki po pošti na naslov naročnika, ali osebno oziroma elektronsko na marjetka@p-tech.si najkasneje do 31.05.2019 (datum prispetja ponudbe k naročniku). Kontaktna oseba za dodatne informacije: Marjetka Jakob, tel. 02 530 82 32, marjetka@p-tech.si.

 

 

Murska Sobota, 23.05.2019

Pomurski tehnološki park d.o.o.

mag. Marko Močnik, direktor

 

Priloga:

 

                                                                                                                                                               

Comments are closed.