fbpx

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA SIO 2018 – 2019

                                              

 

 

 

Svetovanje ekspertov za odpravo ovir s specifičnih strokovnih področij

Faza 3: Podpora rasti in razvoju hitrorastočih podjetij, Aktivnost E – Svetovanje ekspertov

 1. Naročnik povabila

Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi

vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev in sicer:

 1. Predmet povabila

Predmet povabila je izvedba svetovanja ekspertov za odpravo ovir pri definiranju proizvodne tehnologije

prototipnega vozila, na naslednjih področjih:

 • pregled konstrukcijske dokumentacije
 • analiza modularnosti sestave sten in drugih sklopov
 • definiranje toleranc na pušah za pritrditev na šasijo
 • pregled in optimizacija korekcijskih faktorjev za krivljenje cevi z mersko kontrolo
 • oblikovanje varilnih utorov in posnetij
 • priprava in testiranje varilne tehnologije TIG in MIG
 • pregled ustreznosti vpenjanja pri ravnanju tolerančno zahtevnih segmentov – glede na predvidene

deformacije

 • predlogi sprememb pri tehnologiji obdelave nosilnih elementov za dvig vozila
 • izbor vrstnega reda in testiranje zrnatosti brusnih materialov za doseganje kvalitete površine kot

predpriprava za prašno barvanje

 • merska in vizualna kontrola

Svetovanec: ALUVAR, d.o.o., Gančani 122a, 9231 Beltinci

Podrobnejša specifikacija zahtev in terminski plan se sproti dogovori z naročnikom in svetovancem. Izvajalec

pri dokumentiranju upošteva CGP projekta, katero mu zagotovi naročnik.

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakt ponudnika
 • predmet ponudbe
 • vrednost ponudbe brez DDV
 • rok izvedbe storitev
 • veljavnost ponudbe

Vrednost ponudbe za izvedbo vseh aktivnosti iz 2. točke ne sme presegati 8.000,00 EUR brez DDV. Vsi

popusti in rabati morajo biti že vključeni v ponujeno ceno.

 1. Časovni in finančni okvir 

Izvajalec se obveže vse aktivnosti izvesti najkasneje do 30.06.2019.

Ponudba mora vključevati vse stroške povezane z izvedbo aktivnosti; stroške poti, ipd.. Naročnik ne sme

imeti z izvedbo aktivnosti nobenih dodatnih stroškov, če niso posebej dogovorjeni in naročeni.

 1. Plačilni pogoji

Za izvedbo storitve naročnik sklene pogodbo z izbranim ponudnikom. Plačilo za opravljene storitve bo

izvedeno na podlagi izstavljenega računa po vseh opravljenih aktivnostih in po predaji dokumentacije

(dnevnik opravljenih ekspertnih svetovanj, obdobno/zaključno poročilo svetovalca).

 1. Merila za izbor

Izvajalec storitve bo izbran glede na ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Naročnik si pridržuje pravico, da na

podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe

Ponudbe se predložijo na predpisanem obrazcu v pisni obliki po pošti na naslov naročnika, ali osebno

oziroma elektronsko na marjetka@p-tech.si najkasneje 07.06.2019 do 14.00 ure (datum in ura prispetja

ponudbe k naročniku). Kontaktna oseba za dodatne informacije: Marjetka Jakob, tel. 02 530 82 32, marjetka@p-tech.si.

 

Murska Sobota, 31.05.2019

Pomurski tehnološki park d.o.o.

 

Priloga:

                                                                            

Comments are closed.