fbpx

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA SIO 2018 – 2019

               

 

Svetovanje ekspertov za odpravo ovir s specifičnih strokovnih področij

1. Naročnik povabila
Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih
pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev in
sicer:

2. Predmet povabila
Predmet povabila je izvedba svetovanja ekspertov za odpravo ovir na področju razvoja inovativnega
kartezičnega masažnega robota s povratnozančno regulacijo sile in sicer:
• optimizacija izbranih mehanskih komponent (preračun prenosov, zamenjava zobnikov in
jermena, …)
• programiranje krmilnika in servomotorjev ter razširitev programskega okolja za nastanitev
parametrov delovanja robota
• testiranje optimizacije in povezljivosti programskega okolja z robotom
Svetovanec: HANT, Helena Maurič, s.p.
Podrobnejša specifikacija aktivnosti in terminski plan se sproti dogovori med izbranim izvajalcem in
svetovancem. Izvajalec pri dokumentiranju upošteva CGP projekta, katero mu zagotovi naročnik.

3. Izhodišča za pripravo ponudbe
Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:
• kontakt ponudnika
• predmet ponudbe
• vrednost ponudbe brez DDV
• rok izvedbe storitev
• veljavnost ponudbe
Vrednost ponudbe za izvedbo vseh aktivnosti iz 2. točke ne sme presegati 3.500 EUR brez DDV. Vsi
popusti in rabati morajo biti že vključeni v ponujeno ceno.

4. Časovni in finančni okvir
Izvajalec se obveže vse aktivnosti izvesti najkasneje do 30.06.2019.

Ponudba mora vključevati vse stroške povezane z izvedbo aktivnosti; stroške poti, ipd.. Naročnik ne
sme imeti z izvedbo aktivnosti nobenih dodatnih stroškov, če niso posebej dogovorjeni in naročeni.

5. Plačilni pogoji
Za izvedbo storitve naročnik sklene pogodbo z izbranim ponudnikom. Plačilo za opravljene storitve
bo izvedeno na podlagi izstavljenega računa po vseh opravljenih aktivnostih in po predaji
dokumentacije (dnevnik opravljenih ekspertnih svetovanj, obdobna ter zaključno poročilo
svetovalca).

6. Merila za izbor
Izvajalec storitve bo izbran glede na najnižjo ponujeno ceno. Naročnik si pridržuje pravico, da na
podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

7. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe
Ponudbe se predložijo na predpisanem obrazcu v pisni obliki po pošti na naslov naročnika, ali
osebno oziroma elektronsko na marjetka@p-tech.si najkasneje 11.06.2019 do 12.00 ure (datum in
ura prispetja ponudbe k naročniku). Kontaktna oseba za dodatne informacije: Marjetka Jakob, tel.
02 530 82 32, marjetka@p-tech.si.

 

Murska Sobota, 04.06.2019

Pomurski tehnološki park d.o.o.
mag. Marko Močnik, direktor

 

PRILOGA:

                      

Comments are closed.