fbpx

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA SIO 2018 – 2019

                                                   

 

POVABILO K ODDAJI PONUDB  ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA

SIO 2018 – 2019

Izvedba strokovnega usposabljanja zaposlenih PTP, Aktivnost G: Dvig kompetenc SIO in sodelovanje. Tema: INTERNACIONALIZACIJA

 

 1. Naročnik povabila:

Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev, in sicer:

 1. Predmet povabila

Predmet povabila je izvedba strokovnega usposabljanja na temo »internacionalizacije« za (do) 10 zaposlenih Pomurskega tehnološkega parka d.o.o. v obsegu 10 ur.

CILJ usposabljanja je dvig kompetenc zaposlenih zaradi vse večjih potreb s strani podjetij po podpori na področju internacionalizacije, za kar se načrtuje večdnevno usposabljanje za zaposlene na naslednjih tematskih področjih:

 • Oblikovanje primerne izvozne strategije: Izvozni razlogi, poslovni modeli, razvojne stopnje internacionalizacije, strateško planiranje, markening mix, vsebina raziskave trga, načini in oblike internacionalizacije, izvozne oblike, dejavniki odločanja, struktura izvoznega načrta.
 • Kako se učinkovito predstaviti: Elementi priprave predstavitve, kako organizirati predstavitev, uporaba vizualnih pripomočkov, kako pripraviti učinkovito predstavitev, obravanavana vprašanja, vrednotenje predstavitve.
 • Razvoj in ovrednotenje produkta za vstop na tuji trg: Trženjski splet, izdelčni splet in vezane mednarodne strategije, ravni izdelka, pomembnost življenjskega cikla izdelka, tržne poti, cenovne strategije, oblikovanje cene, strategija mednarodne komunikacije, način oglaševanje, pomen tehničnih standardov in certifikatov.
 • Logistika in zavarovanja: Kaj vse zajema logistika, oblike omejitev in predstavitev posameznih oblik, oblike in ustreznost zavarovanj, postopki, praktični primeri razumevanja dokumentacije.

Usposabljanje mora biti praktično in mora zajemati primere in obrazložitve dokumentacije ki se uporablja v praksi.

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakti ponudnika
 • predmet ponudbe
 • cena (ki naj vsebuje vse morebitne stroške, popuste in rabate)
 • veljavnost ponudbe
 • reference ponudnika
 1. Časovni in finančni okvir:

Izvajalec se obveže strokovno usposabljanje izvesti najkasneje do 15.09.2018. Število srečanj in terminski načrt usposabljanja naročnik in izvajalec predhodno uskladita, medtem ko vsaj polovica usposabljanja mora biti izvedena v mesecu avgustu 2018. Plačilo za navedene storitve se bo izvedlo na koncu opravljenih del na podlagi izstavljenega računa vezanega na opravljene aktivnosti, ki so predmet naročila.

 1. Plačilni pogoji:

Naročnik se zavezuje, da bo izvršil plačilo za opravljeno storitev v skladu z zakonodajo. Izbranemu izvajalcu naročnik pošlje naročilnico za izvedbo usposabljanja.

 1. Merila za izbor:

Izvajalec storitve bo izbran glede na najnižjo ponujeno ceno. Ponudnik mora priložiti reference vezane na vodenje mednarodnih projektov. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe:

Ponudbe na predpisanem (priloženem) obrazcu se predložijo v pisni obliki po pošti, osebno oziroma elektronsko (info@p-tech.si) na naslov naročnika najkasneje do 10.07.2018. Kontaktna oseba za dodatne informacije: Marjetka Jakob, tel. 02 530 82 00, info@p-tech.si

 

Murska Sobota, 02.07.2018

 

Pomurski tehnološki park, d.o.o.

                                                                                                                             mag. Marko Močnik, direktor

Priloga:

2_Vzorec_PONUDBA

 

                                                              

Comments are closed.