fbpx

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA SIO 2018 – 2019: Svetovanje ekspertov za odpravo ovir s specifičnih strokovnih področij

                                                                               

POVABILO K ODDAJI PONUDB  ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA SIO 2018 – 2019: Svetovanje ekspertov za odpravo ovir s specifičnih strokovnih področij

 

Faza 3: Podpora rasti in razvoju hitrorastočih podjetij, Aktivnost E – Svetovanje ekspertov 

 

 1. Naročnik povabila

Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev in sicer:

 1. Predmet povabila

Predmet povabila je izvedba svetovanja ekspertov za odpravo ovir pri izvedbi optimizacije delovnega procesa in uvedbI brezpapirnega poslovanja.

Družba Cleangrad d.o.o. si želi optimizirati delovne procese v podjetju z uvedbo sodobnih oblačnih informacijskih rešitev. Cilj optimizacije je prehod na brezpapirno poslovanje in izboljšano učinkovitost posameznih oddelkov v podjetju in njihovo medsebojno sodelovanje, hkrati pa izboljšati kvaliteto informacij.

Delovni proces obsega naslednje oddelke v podjetju:

 • Oddelek prodaja in marketing
 • Oddelek Izvedba projektov
 • Oddelek nabava in priprava dela
 • Oddelek proizvodnja
 • Oddelek skladišče

Ponudba naj obsega izvedbo naslednjih aktivnosti:

 • Priprava posnetka stanja v podjetju
 • Koncept uvedbe brezpapirnega poslovanja
 • Implementacija portala za vodenje projektov in delovnih nalogov
 • Avtomatizacija izračunavanja materialov za naročila
 • Optimizacija procesa izračunavanja naročilnih količin materiala dobaviteljem v povezavi z ERP sistemom
 • Optimizacija ključnih procesov od nabave do proizvodnje
 • Izvedba testiranja
 • Izobraževanje uporabnikov

Zahtevani pogoji:

 • Izkušnje s pripravo posnetka stanj v podjetjih
 • Dokazljive Izkušnje z vpeljavo rešitev na Office365 – SharePoint Online
 • Reference izvajalca na podobnih projektih
 • Poznavanje proizvodnih podjetij in njihovih delovnih procesov
 • Izvajalec mora po zaključku implementacije zagotavljati vzdrževanje sistema

Svetovanec: CLEANGRAD, proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov d.o.o., Prešernova ulica 29, 9240 Ljutomer

Podrobnejša specifikacija aktivnosti in terminski plan se sproti dogovori z naročnikom in svetovancem. Izvajalec pri dokumentiranju upošteva CGP projekta, katero mu zagotovi naročnik.

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakt ponudnika
 • predmet ponudbe
 • vrednost ponudbe brez DDV
 • rok izvedbe storitev
 • veljavnost ponudbe

Vrednost ponudbe za izvedbo vseh aktivnosti iz 2. točke ne sme presegati 16.000 EUR brez DDV. Vsi popusti in rabati morajo biti že vključeni v ponujeno ceno.

 1. Časovni in finančni okvir

Izvajalec se obveže vse aktivnosti izvesti najkasneje do 20.09.2018. Ponudba mora vključevati vse stroške povezane z izvedbo aktivnosti; stroške poti, ipd. Naročnik ne sme imeti z izvedbo aktivnosti nobenih dodatnih stroškov, če niso posebej dogovorjeni in naročeni.

 1. Plačilni pogoji

Za izvedbo storitve naročnik sklene pogodbo z izbranim ponudnikom. Plačilo za opravljene storitve bo izvedeno na podlagi izstavljenega računa po vseh opravljenih aktivnostih in po predaji dokumentacije (dnevnik opravljenih ekspertnih svetovanj, obdobna ter zaključno poročilo svetovalca).

 1. Merila za izbor

Izvajalec storitve bo izbran glede na najnižjo ponujeno ceno. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe

Ponudbe se predložijo na predpisanem obrazcu v pisni obliki po pošti na naslov naročnika, ali osebno oziroma elektronsko na marko@p-tech.si najkasneje do 03.08.2018 (datum prispetja ponudbe k naročniku). Kontaktna oseba za dodatne informacije: Marko Močnik, tel. 02 530 82 00, marko@p-tech.si.

 

 

Murska Sobota, 20.07.2018

 

 

Pomurski tehnološki park d.o.o.

                                                                                              mag. Marko Močnik, direktor

PRILOGA:
2a_Vzorec_PONUDBA

 

                                                               

Comments are closed.