fbpx

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA SIO 2018 – 2019 Svetovanje ekspertov za odpravo ovir s specifičnih strokovnih področij

                                       

 

Faza 3: Podpora rasti in razvoju hitrorastočih podjetij, Aktivnost E – Svetovanje ekspertov

1. Naročnik povabila
Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih
pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev in
sicer:

2. Predmet povabila
Predmet povabila je izvedba svetovanja ekspertov na področju izgradnje sistema za podporo
poslovnim odločitvam in sicer:

  • izgradnja uporabniškega vmesnika (generiranje potrebnih informacij iz obstoječega
    računovodskega programa)
  •  vizualizacija podatkov v segmentih: prodaja, terjatve in obveznosti, bruto bilanca in izkaz
    uspeha,
  • samodejno obveščanje o pomembnih dogodkih poslovanja podjetja dostopnost iz različnih naprav

Svetovanec: PARADAJZ, d.o.o., Renkovci 57c, 9224 Turnišče

Podrobnejša specifikacija aktivnosti in terminski plan se sproti dogovori z naročnikom in
svetovancem. Izvajalec pri dokumentiranju upošteva CGP projekta, katero mu zagotovi naročnik.

3. Izhodišča za pripravo ponudbe
Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:
• kontakt ponudnika
• predmet ponudbe
• vrednost ponudbe brez DDV
• rok izvedbe storitev
• veljavnost ponudbe
Vrednost ponudbe za izvedbo vseh aktivnosti iz 2. točke ne sme presegati 15.000 EUR brez DDV. Vsi
popusti in rabati morajo biti že vključeni v ponujeno ceno.

4. Časovni in finančni okvir
Izvajalec se obveže vse aktivnosti izvesti najkasneje do 27.09.2019. Ponudba mora vključevati vse stroške povezane z
izvedbo aktivnosti ; stroške poti, ipd. Naročnik ne sme imeti z izvedbo aktivnosti nobenih dodatnih stroškov, če niso posebej dogovorjeni in naročeni.

5. Plačilni pogoji
Za izvedbo storitve naročnik sklene pogodbo z izbranim ponudnikom. Plačilo za opravljene storitve
bo izvedeno na podlagi izstavljenega računa po vseh opravljenih aktivnostih in po predaji
dokumentacije (dnevnik opravljenih ekspertnih svetovanj, obdobna ter zaključno poročilo
svetovalca).

6. Merila za izbor
Izvajalec storitve bo izbran glede na ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Naročnik si pridržuje
pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

7. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe
Ponudbe se predložijo na predpisanem obrazcu v pisni obliki po pošti na naslov naročnika, ali
osebno oziroma elektronsko na marjetka@p-tech.si najkasneje do 05.09.2019 do 12. ure (datum
prispetja ponudbe k naročniku).

Kontaktna oseba za dodatne informacije:

Marjetka Jakob, tel. 02 530 82 32, marjetka@p-tech.si.

 

Murska Sobota, 30.08.2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                         Pomurski tehnološki park d.o.o,

                                                                                                                                                                                                                                                                                         mag. Marko Močnik, direktor

3_Vzorec_PONUDBA

                       

Comments are closed.