fbpx

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA SIO 2018 – 2019

                                                                   

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA SIO 2018 – 2019

Izvedba strokovnega usposabljanja zaposlenih PTP, Aktivnost G: Dvig kompetenc SIO in sodelovanje. Tema: Uporaba digitalnih orodij

 

 1. Naročnik povabila:

Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev, in sicer:

 1. Predmet povabila

Predmet povabila je izvedba strokovnega usposabljanja na temo »uporaba digitalnih orodij« za (do) 10 zaposlenih Pomurskega tehnološkega parka d.o.o. v obsegu 24 ur.

Pomurski tehnološki park je s strani Evropske komisije bil izbran v mrežo digitalnih inovacijskih vozlišč (Digital Innovation Hubs) za področje pametne proizvodnje, katerih cilj je pomoč pri digitalizaciji poslovnih rešitev podjetjem. Tehnološki park je s tem postal član evropske platforme za pametno specializacijo (http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovation-hubs-tool). CILJ usposabljanja je tako dvig kompetenc zaposlenih na področju uporabe digitalnih orodij, za kar se načrtuje večdnevno usposabljanje za zaposlene naslednjih digitalnih orodij:

 • Orodje Moodle: praktična uporaba orodja za potrebe vzpostavitve interne baze podatkov in e-usposabljanja. Usposabljanje mora zajemati področja vzpostavitve sistema, pregled možnosti uporabe, uporaba nastavitev, vrste modulov, ipd. Osnovni cilj je usposobiti zaposlene za vnos podatkov in uporabo orodja v poslovni praksi.
 • Orodje Pantheon: praktična uporaba ERP – poslovno informacijskega sistema PANTHEON (e-knjiženje, e-hramba, e-izmenjava, e-računi, vnosi, izpisi, povezanost, IPD. Osnovni cilj je usposobiti zaposlene za vnos podatkov in pregled možnosti izpisov poslovanja. Namen je eliminirati podvajanje dela vnosa podatkov s strani različnih služb v družbi (sekretar, knjigovodstvo, ipd).
 • Orodje PROFIT (Project financial tool): praktična uporaba orodja za vodenje projektov. Osnovni cilj je usposobiti zaposlene za vnos podatkov in uporabo orodja pri finančnem vodenju projektov (plan angažiranosti, časovnice, poštna knjiga, pregled poslovanja po projektih in po vmesnih poročilih, stroškovna mesta, kontroling, ipd)
 • Orodje Mapping tool: praktična uporaba orodja za vodenje inovacijskega vozlišča. Osnovni cilj je usposobiti zaposlene za vnos podatkov in uporabo orodja za potrebe oblikovanja novih projektov, B2B sestankov in ostalih poslovnih storiotev v podporo podjetjem.

Usposabljanje mora biti praktično z prikazom delovanja funkcionalnosti orodja. Ponudnik lahko ima podizvajalce.

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakti ponudnika
 • predmet ponudbe
 • cena (ki naj vsebuje vse morebitne stroške, popuste in rabate)
 • veljavnost ponudbe
 • reference ponudnika
 1. Časovni in finančni okvir:

Izvajalec se obveže strokovno usposabljanje izvesti najkasneje do 15.09.2018. Število srečanj in terminski načrt usposabljanja naročnik in izvajalec predhodno uskladita, medtem ko vsaj polovica usposabljanja mora biti izvedena v mesecu avgustu 2018. Plačilo za navedene storitve se bo izvedlo na koncu opravljenih del na podlagi izstavljenega računa vezanega na opravljene aktivnosti, ki so predmet naročila.

 1. Plačilni pogoji:

Naročnik se zavezuje, da bo izvršil plačilo za opravljeno storitev v skladu z zakonodajo. Izbranemu izvajalcu naročnik pošlje naročilnico za izvedbo usposabljanja.

 1. Merila za izbor:

Izvajalec storitve bo izbran glede na najnižjo ponujeno ceno. Ponudnik mora priložiti reference vezane na vodenje mednarodnih projektov. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe:

Ponudbe na predpisanem (priloženem) obrazcu se predložijo v pisni obliki po pošti, osebno oziroma elektronsko (info@p-tech.si) na naslov naročnika najkasneje do 10.07.2018. Kontaktna oseba za dodatne informacije: Marjetka Jakob, tel. 02 530 82 00, info@p-tech.si

 

Murska Sobota, 02.07.2018

 

Pomurski tehnološki park, d.o.o.

                                                                                                                             mag. Marko Močnik, direktor

 

Priloga: 2_Vzorec_PONUDBA

                                                                         

Comments are closed.