fbpx

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA SIO-P-TECH-2020-2022

Usposabljanje zaposlenih PTP v sklopu projekta SIO-P-TECH-2020-2022, Aktivnost G: Dvig kompetenc SIO in sodelovanje. Tema: Uporaba orodij grafičnega oblikovanja

 1. Naročnik povabila:

 Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev, in sicer:

 1. Predmet povabila

Predmet povabila je organizacija in izvedba 16 urnega usposabljanja za delo s  programi Adobe InDesign, Adobe Photoshop in Adobe Illustrator z naslednjim programom:

Spoznavanje osnov in funkcionalnosti Adobe programov InDesign, Illustrator in Photoshop ter primerjava med njimi

Adobe InDesign

 • Delovno okolje in priprava novega dokumenta
 • Pregled osnovnih orodij in delo z barvami
 • Delo s slikami in grafikami
 • Vnos in oblikovanje besedila
 • Delo s plastmi
 • Oblikovanje letaka in kataloga
 • Priprava za tisk ali splet

Adobe Illustrator

 • Delovno okolje in priprava novega dokumenta
 • Pregled osnovni orodij in delo z barvami
 • Uvažanje fotografij in drugih grafičnih elementov, vektoriziranje
 • Risanje in kombiniranje preprostih in kompleksnejših oblik
 • Oblikovanje in urejanje besedil
 • Priprava za tisk ali splet

Adobe Photoshop

 • Pregled osnovnih orodij za delo s fotografijo in delo z barvami
 • Osnove dela s sliko in osnovna korekcija
 • Delo s plastmi

Izvedba usposabljanja na daljavo, najkasneje do 30.06.2020 za do 3 osebe.

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakti ponudnika
 • predmet ponudbe
 • vrednost ponudbe brez DDV
 • rok izvedbe storitev
 • veljavnost ponudbe
 • reference ponudnika

Vrednost ponudbe za izvedbo aktivnosti iz 2. točke ne sme presegati vrednosti 1.000,00 EUR brez DDV. Vsi popusti in rabati morajo biti že vključeni v ponujeno ceno.

 1. Časovni in finančni okvir

Izvajalec se obveže vse aktivnosti izvesti najkasneje do 30.06.2020.

Ponudba mora vključevati vse stroške povezane z izvedbo aktivnosti; stroške poti, gradiva ipd. Naročnik ne sme imeti z izvedbo aktivnosti nobenih dodatnih stroškov, če niso posebej dogovorjeni in naročeni.

 1. Plačilni pogoji

Za izvedbo storitve naročnik pošlje izbranemu ponudniku naročilnico. Plačilo za opravljene storitve bo izvedeno na podlagi izstavljenega računa po vseh opravljenih aktivnostih.

 1. Merila za izbor

Izvajalec storitve bo izbran glede na ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe

Ponudbe se predložijo na predpisanem obrazcu v pisni obliki po pošti na naslov naročnika ali osebno oziroma elektronsko na marjetka@p-tech.si na naslov naročnika najkasneje 26.05.2020 do 12.00 ure (datum prispetja ponudbe k naročniku). Kontaktna oseba za dodatne informacije: Marjetka Jakob, tel. 02 530 82 32, marjetka@p-tech.si .

Priloga: Vzorec_PONUDBA

 

Murska Sobota, 19.05.2020

Pomurski tehnološki park, d.o.o.

                                                                                                                              mag. Marko Močnik, direktor

Comments are closed.