fbpx

Povabilo k oddaji ponudb za izvedbo aktivnosti v okviru projekta SIO-P-TECH-2020-2022

POVABILO K ODDAJI PONUDB  ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA

SIO-P-TECH-2020-2022

Svetovanje ekspertov za odpravo ovir s specifičnih strokovnih področij

Faza 2: Podpora rasti in razvoju start-up podjetij, Aktivnost E – Svetovanje ekspertov 

 1. Naročnik povabila 

Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev in sicer:

 1. Predmet povabila 

Predmet povabila je izvedba svetovanja ekspertov na naslednjih področjih:

 • CAD/CAM, DNC povezave, obdelave (programski paket MasterCam)
 • Priprava postprocesorskega vmesnika za Heller MC 16 (vrtalni cikli in ostale prilagoditve)
 • Umestitev strojnih komponent v programsko okolje MasterCam
 • Simulacija stroja za Heller MC 16
 • Programiranje štiriosnega obdelovalnega centra Heller MC 16

Svetovanec: MATT JP, d.o.o., Kološeva ulica 15, 9000 Murska Sobota

Podrobnejša specifikacija aktivnosti in terminski plan se sproti dogovori z naročnikom in svetovancem. Izvajalec pri dokumentiranju upošteva CGP projekta, katero mu zagotovi naročnik.

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakt ponudnika
 • predmet ponudbe
 • vrednost ponudbe brez DDV
 • rok izvedbe storitev
 • veljavnost ponudbe
 • reference ponudnika

Vrednost ponudbe za izvedbo vseh aktivnosti iz 2. točke ne sme presegati 5.500 EUR brez DDV. Vsi popusti in rabati morajo biti že vključeni v ponujeno ceno.

 1. Časovni in finančni okvir

Izvajalec se obveže vse aktivnosti izvesti najkasneje do 26.06.2020.

Ponudba mora vključevati vse stroške povezane z izvedbo aktivnosti; stroške poti, ipd.. Naročnik ne sme imeti z izvedbo aktivnosti nobenih dodatnih stroškov, če niso posebej dogovorjeni in naročeni.

 1. Plačilni pogoji

Za izvedbo storitve naročnik sklene pogodbo z izbranim ponudnikom. Plačilo za opravljene storitve bo izvedeno na podlagi izstavljenega računa po vseh opravljenih aktivnostih in po predaji dokumentacije (dnevnik opravljenih ekspertnih svetovanj, obdobna ter zaključno poročilo svetovalca).

 1. Merila za izbor

Izvajalec storitve bo izbran glede na ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Izbrani ponudnik bo moral biti vpisan v evidenco SPIRIT – Evidenca mentorjev in strokovnjakov za podporo start up in scale up podjetjem najkasneje do podpisa pogodbe z naročnikom.

Evidenca se nahaja na linku: https://www.spiritslovenia.si/razpis/337

Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe

Ponudbe se predložijo na predpisanem obrazcu v pisni obliki po pošti na naslov naročnika, ali osebno oziroma elektronsko na marjetka@p-tech.si najkasneje do 02.06.2020 do 12. ure (datum prispetja ponudbe k naročniku). Kontaktna oseba za dodatne informacije: Marjetka Jakob, tel. 02 530 82 32, marjetka@p-tech.si.

Murska Sobota, 26.05.2020

Pomurski tehnološki park d.o.o.

                                                                                               mag. Marko Močnik, direktor

Priloga:Vzorec_PONUDBA

Comments are closed.