fbpx

Povabilo k oddaji ponudb za izvedbo aktivnosti v okviru projekta SIO-P-TECH-2020-2022

POVABILO K ODDAJI PONUDB  ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA SIO-P-TECH-2020-2022

Usposabljanje zaposlenih PTP v sklopu projekta SIO-P-TECH-2020-2022

Aktivnost G: Dvig kompetenc SIO in sodelovanje. Tema: Priprava in izvedba Crowdfunding kampanje

 1. Naročnik povabila 

Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev in sicer:

 1. Predmet povabila 

Predmet povabila je organizacija in in izvedba usposabljanja z naslednjim programom in zajeto vsebino:

 • Osnove množičnega financiranja (kaj je množično financiranje, terminologija, definicije, primeri, potek, uporaba, davki, kontrolni seznam pripravljenosti za začetek aktivnosti)
 • Aktivnosti pred kampanjo (definiranje ciljev, proračuna, časovni mejniki, blagovna znamka, poslovni načrt, podjetje, ekipa, model financiranja, izbor platforme, scenariji, ipd)
 • Aktivnosti med kampanjo (katere stvari je potrebno pripraviti za izvedbo kampanje, katere stvari obvezno vključiti v kampanjo)
 • Aktivnosti po kampanji (zahvala – komu vse pripraviti zahvalo in kako, kako izpolniti obljubljeno in na kaj paziti, kako se pripraviti na rast)
 • Orodja množičnega financiranja (komunikacijska orodja, orodja za promocijo, orodja uporabna po zaključku kampanje)
 • Primeri dobrih praks (primeri iz različnih platform in držav)
 • Izvedba praktičnih nalog

Gradivo se dostavi v obliki modulov in power point obliki. Usposabljanja se izvede na lokaciji naročnika. Točen datum izvedbe usposabljanja dogovorita in uskladita naročnik ter izvajalec v predvidenem roku.

Rok izvedbe: Avgust 2020

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakti ponudnika
 • predmet ponudbe
 • vrednost ponudbe brez DDV
 • rok izvedbe storitev
 • veljavnost ponudbe

Vrednost ponudbe za izvedbo aktivnosti iz 2. točke ne sme presegati vrednosti 7.500 EUR brez DDV. Vsi popusti in rabati morajo biti že vključeni v ponujeno ceno.

 1. Časovni in finančni okvir

Izvajalec se obveže vse aktivnosti izvesti najkasneje do 31.08.2020.

Ponudba mora vključevati vse stroške povezane z izvedbo aktivnosti; stroške poti, gradiva ipd.. Naročnik ne sme imeti z izvedbo aktivnosti nobenih dodatnih stroškov, če niso posebej dogovorjeni in naročeni.

 1. Plačilni pogoji

Za izvedbo storitve naročnik pošlje izbranemu ponudniku naročilnico. Plačilo za opravljene storitve bo izvedeno na podlagi izstavljenega računa po vseh opravljenih aktivnostih.

 1. Merila za izbor

Izvajalec storitve bo izbran glede na ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe

Ponudbe se predložijo na predpisanem obrazcu v pisni obliki po pošti na naslov naročnika ali osebno oziroma elektronsko na marjetka@p-tech.si na naslov naročnika najkasneje 03.07.2020 do 12.00 ure (datum prispetja ponudbe k naročniku). Kontaktna oseba za dodatne informacije: Marjetka Jakob, tel. 02 530 82 32, marjetka@p-tech.si.

Murska Sobota, 24.06.2020

Pomurski tehnološki park d.o.o.

                                                                                               mag. Marko Močnik, direktor

Priloga:Obrazec_PONUDBA

Comments are closed.