fbpx

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA RAZVOJ E-KATALOGA IN PRIPRAVO VAVČERSKE DOKUMENTACIJE

 

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA

RAZVOJ E-KATALOGA IN PRIPRAVO VAVČERSKE DOKUMENTACIJE

 

 

 1. Naročnik povabila: Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev, in sicer:

 

 1. Predmet povabila: Izvedba aktivnosti v okviru projekta SMART FACTORY HUB in sicer:
 • Delovni sklop WP5: L&C Hub 4 Tech alliances, Aktivnost A5.4: Learning demonstration workshops
 • Delovni sklop WP6: Pilot-instrument & model, Aktivnost A6.1: ransfer lab pilot – Trans regional Smart factory voucher scheme

Aktivnosti morajo obsegati vsa področja skladno z dispozicijo, ki se nahaja v prilogi tega povabila.

 

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe: Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:
 • Kontakt ponudnika (naziv, naslov, telefonska št., e-mail…),
 • Predmet ponudbe,
 • Cena (z vključenimi vsemi popusti in rabati),
 • Veljavnost ponudbe.

Iz ponudbe mora biti razvidna cena za vsak posamezni delovni sklop in pripadajočo aktivnost. Vrednost ponudbe vseh sklopov skupaj ne sme preseči 6.500,00 EUR (neto), oziroma posamezno:

 • za delovni sklop WP5/A5.4: 4.000,00 EUR (neto)
 • za delovni sklop WP6/A6.1:  2.500,00 EUR (neto)

 

 1. Časovni in finančni okvir: Izvajalec se obveže aktivnosti izvesti in dokumentacijo posredovati naročniku najkasneje do 30.11.2018.

Plačilo za navedene storitve se bo izvedlo na koncu opravljenih del na podlagi izstavljenega računa vezanega na opravljeno aktivnosti, ki je predmet naročila.

 

 1. Plačilni pogoji: Naročnik se zavezuje, da bo izvršil plačilo za opravljeno storitev v skladu z zakonodajo. Pogodba za izvedbo storitve se bo sklenila z najugodnejšim ponudnikom obeh sklopov skupaj in sicer za čas opravljanja storitve.

 

 1. Merila za izbor: Izvajalec storitve bo izbran glede na najnižjo ponujeno skupno ceno. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

 

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe: Ponudbe na predpisanem (priloženem) obrazcu se predložijo v pisni obliki po pošti (v primeru poštne dostave velja poštni žig), osebno oziroma elektronsko na naslov tomaz.zadravec@p-tech.si najkasneje do 19.10.2018, s pripisom: Ponudba za SMART FACTORY HUB.

 

Pritožbe v zvezi z izbirnim postopkom niso možne.

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Tomaž Zadravec (tomaz.zadravec@p-tech.si)

 

Murska Sobota, 11.10.2018

 

Project co-funded by European Union funds (ERDF, IPA)

Priloga:

2_Povabilo_DISPOZICIJA

3_Ponudba_obrazec

Comments are closed.