fbpx

POVABILO K ODDAJI PONUDB za izvedbo aktivnosti v okviru dosežkov D.T4.1.4, D.T4.1.5, D.T4.2.3, D.T4.2.4., D.T4.3.1 na projektu I-CON

 

 

 

 

POVABILO K ODDAJI PONUDB  

za izvedbo aktivnosti v okviru dosežkov

D.T4.1.4, D.T4.1.5, D.T4.2.3, D.T4.2.4., D.T4.3.1 na projektu I-CON

(Improving COmpetences and skills through Food sector InNovations/Izboljšanje kompetenc in veščin z inovacijami v živilski branži) – program Interreg CENTRAL EUROPE

 1. Naročnik povabila: Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev, in sicer:

 

 1. Predmet povabila: Izvedba aktivnosti v okviru projekta I-CON (CE393 I-CON), ki je sofinanciran iz programa Interreg Central Europe, in sicer naslednje naloge:

 

 • D.T4.1.4: Priprava pilotnih aktivnosti: Priprava vsebinske projektne dokumentacije za konzorcij 10 partnerjev za projekt z naslovom »Razvoj visokostorilnih trajnostnih optimiziranih tehnologij pridelave in osnovne predelave buč za doseganje višje dodane vrednosti«.

 

 • D.T4.1.5: Priprava strategije samovzdržnosti za mentorsko shemo. Na podlagi ugotovitev dela v okviru mentorske sheme v projektnem partnerstvu, strateških usmeritev izbranih partnerjev in možnih podpornih orodij in programov ki omogočajo dolgotrajno samovzdržnost se pripravi poslovni model sodelovanja s strateškimi usmeritvami.

 

 • D.T4.2.3: Testiranje crowdsourcing platforme. Priprava 5 osnutkov design projektov skladno z pripravljenimi obrazci za potrebe testiranja na platformi. V sklopu aktivnosti se pomaga pri naboru 5 design projektov za katere se pripravi potrebna dokumentacija za potrebe objave na platformi.

 

 • D.T4.2.4: Priprava strategije samovzdržnosti za Crowdsourcing platformo. Priprava strategije samovzdržnosti za mentorsko shemo. Na podlagi ugotovitev dela v okviru crowdsourcing platforme v okviru projektnega partnerstva, strateških usmeritev izbranih partnerjev in možnih podpornih orodij in programov ki omogočajo dolgotrajno samovzdržnost se pripravi poslovni model uporabe platforme s predlogi izboljšav.

 

 • D.T4.3.1: Pomoč pri pripravi vprašalnika za analizo vpliva in učinkov. Priprava osnutka dokumenta za evalvacijo pilotnih aktivnosti, na podlagi katerih partnerstvo opravi evalvacijo učinkov dela na pilotnih projektih.

 

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe: Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:
 • Kontakt ponudnika (naziv, naslov, telefonska št., e-mail…),
 • Predmet ponudbe,
 • Cena (z vključenimi vsemi popusti in rabati),
 • Veljavnost ponudbe.

 

Vrednost ponudbe ne sme preseči 18.000,00 EUR (brez DDV).

 

 1. Časovni in finančni okvir: Izvajalec se obveže aktivnosti izvesti najkasneje do 20.05.2019 v dogovorjenem obsegu in na zahtevanem strokovnem nivoju. Plačilo za navedene storitve se bo izvedlo na podlagi izstavljenega računa po koncu vseh opravljenih del, ki so predmet naročila.

 

 1. Pravna podlaga in plačilni pogoji: Pogodba za izvedbo storitve se bo sklenila z najugodnejšim ponudnikom in sicer za čas opravljanja storitve. Naročnik se zavezuje, da bo plačila za opravljene storitve izvrševal v skladu z zakonodajo.

 

 1. Merila za izbor: Izvajalec storitve bo izbran glede na najnižjo ponujeno ceno. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

 

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe: Ponudbe se predložijo v pisni obliki po pošti (v primeru poštne dostave velja poštni žig), osebno oziroma elektronsko (borut@p-tech.si) na naslov naročnika najkasneje 21.02.2019 do 15.00 ure.

Pritožbe v zvezi z izbirnim postopkom niso možne.

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Borut Zrim, tel. 02 530 82 20, borut@p-tech.si

 

Murska Sobota, 14.02.2019

Priloga: Obrazec ponudbe

Comments are closed.