fbpx

SIO-P-TECH-2020-2022

Trajanje operacije: 01.01.2020 – 31.12.2022

Vrednost projekta: 564.844 EUR

Kontaktna oseba: Marko Močnik

Namen projekta:

Priprava in izvedba podpornih storitev pri zagonu, razvoju in rasti inovativnih podjetij ter njihovo povezovanje z obstoječimi domačimi in tujimi podjetji z namenom doseganja verig vrednosti in ustvarjanja potenciala za kreiranje novih delovnih mest.

Cilji projekta:

  • povečevanje števila novoustanovljenih podjetij, predvsem tistih, ki dosegajo višjo dodano vrednost v primerjavi s slovenskim povprečjem
  • povečevanje stopnje preživetja novoustanovljenih podjetij
  • premagovanje ovir hitro rastočih podjetij

 Vsebina akcijskega načrta po fazah življenjskega cikla podjetij.

Ciljne skupine oz. koristniki podpornih storitev:

FAZA 1:

  • potencialni podjetniki – inovativne skupine ali posamezniki v regiji z namenom ustanovitve različnih tipov podjetij (od low-tech do high-tech). Gre za ambiciozne in proaktivne posameznike s specializiranimi poklicnimi kompetencami, ki so trenutno bodisi brez zaposlitve ali pa z zaposlitvijo ter se želijo poslovno osamosvojiti.

FAZA 2:

  • start up podjetja (od low-tech do high-tech)

FAZA 3:

  • hitrorastoča podjetja (“scale up” podjetja), ki imajo 10 ali več zaposlenih, nad 1 mio EUR letnega prometa ter več kot 20% povprečno letno rast prometa v zadnjih treh poslovnih letih

 

Kazalniki spremljanja operacije:

– št. novih pozitivno prepoznanih inovativnih poslovnih idej: 50

– št. novoustanovljenih podjetij (vseh, tudi neinkubiranih): 5

– št. novih inkubirancev, ki imajo sklenjeno pogodbo o najemu prostorov: 10

 

Aktivnosti Pomurskega tehnološkega parka, d.o.o. v okviru operacije SIO-P-TECH-2020-2022 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi: »3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«.

Pomurski tehnološki park pri izvedbi aktivnosti v sklopu faze 3 sodeluje z naslednjimi SIO:

– Štajerski tehnološki park d.o.o.

– Zavod znanje Postojna, OE Podjetniški inkubator Perspektiva

– RIC Bela krajina

– Mrežni podjetniški inkubator vrelec, d.o.o.