fbpx

Zagonske spodbude za podjetja na problemskih območjih v letih 2020-2021 – Slovenski podjetniški sklad (ROK za oddajo vloge – 16. marec 2020)

Slovenski podjetniški sklad je pred dnevi objavil dva nova javna razpisa, in sicer:

P2R 2020 – Spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih v letih 2020-2021 (odprt do 16. marca 2020)

P2 2020 – Spodbude za zagon inovativnih podjetij (odprt do 20. aprila 2020)

Spodaj predstavljamo povzetek ključnih informacij za razpis P2R.

P2R 2020 (klikni na povezavo) – Spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih v letih 2020-2021 (ROK ZA ODDAJO VLOGE – 16. MAREC 2020!)

Namen financiranja:

  • sofinanciranje zagona podjetja
  • priprava in lansiranje tržnih  produktov na trg
  • vpeljava (razvoj) storitve/produkta
  • izvedba vlaganj in zaposlitev
  • začetek rednega poslovanja z ustvarjanjem prihodkov

Razpisana sredstva: 2,9 mio EUR.

Število načrtovanih podprtih podjetij: 75.

Upravičenci:

-mikro, mala in srednje velika podjetja (d.o.o, s.p., zadruge in so.p., ki so se preoblikovala po zakonu o

socialnem podjetništvu)

– registrirana od 1.1.2019 do 16.3.2020.

Ostali pogoji kandidiranja:

vsaj 1 zaposleni za polni delovni čas ob podpisu pogodbe

– vlagatelj nima za glavno dejavnost registrirane dejavnosti, ki spada v izključeni sektor

– vlagatelj mora v vlogi izkazati zaprto finančno konstrukcijo

– vlagatelj mora v vlogi opredeliti v katerem problemskem območju se bo izvajala aktivnost.

– po oddaji vloge sprememba problemskega območja ni dovoljena.

Vlagatelji (po odobritvi sofinanciranja: upravičenci) po tem javnem razpisu so podjetja, ki imajo sedež podjetja, kjer se bo izvajala tudi aktivnost operacije v celoti, na enem izmed naslednjih problemskih območij:
(Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje – Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren – Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče – Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč in Žetale).

Višina financiranja: do 40.000 EUR subvencije/podjetje, intenzivnost pomoči znaša do 100 %

Doba financiranjaIzplačilo v dveh tranšah:

  1. tranša: 15.000 EUR do 30.10.2020
  2. tranša: 25.000 EUR do 30.10.2021

Zelo pomembno!!!

Z udeležbo v programu “Podjetniška šola 2020“, ki ga bomo v Pomurskem tehnološkem parku  pričeli izvajati 4. marca, lahko pridobite 5 točk za vlogo na razpisu P2R 2020. Udeležencem podjetniške šole bomo izdali potrdilo, s katerim bodo dokazovali vključenost v obstoječe oblike spodbujanja podjetništva in si tako v skladu z merili za ocenjevanje vlog zagotovili 5 točk na razpisu.

Ključne informacije (brošura):

Več informacij o razpisu P2R vam je na voljo na telefonskih številkah Slovenskega podjetniškega sklada:

 

 

Pomurski tehnološki park d.o.o. je Subjekt inovativnega okolja (SIO), ki v okviru operacije SIO-P-TECH-2020-2022 izvaja sledeče aktivnosti.

Aktivnosti Pomurskega tehnološkega parka, d.o.o. v okviru operacije SIO-P-TECH-2020-2022 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi: »3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«; specifičnega cilja: »3.1.1 Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij«.
Comments are closed.