fbpx

Novi razpisi Slovenskega podjetniškega sklada ter Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo

Slovenski podjetniški sklad je nedavno objavil 2 javna razpisa:

P4I 2022 (Spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na manj razvitih območjih),

P2 2022 (Spodbude za zagon inovativnih podjetij) 

 

 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pa je objavilo:

Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij v podporo investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva na obmejnih problemskih območjih

 

P4I 2022 – Javni razpis za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na manj razvitih območjih

Slovenski podjetniški sklad želi z JR spodbuditi investicije mikro, malih in srednje velikih podjetij, delujočih na manj razvitih območjih, v novo tehnološko opremo, digitalizacijo proizvodnje ter za prehod v nizkoogljično, krožno in podnebno nevtralno gospodarstvo.

Višina sofinanciranja: od 100.000 – 200.000 EUR, 100% financiranje upravičenih stroškov (shema de minimis!)

Upravičenci:

 • mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj 1 zaposlenim na dan 28.02.2022
 • so na dan oddaje vloge registrirana vsaj 18 mesecev

Upravičeni stroški:

 • nakup novih opredmetenih osnovnih sredstev
 • nakup neopredmetenih osnovnih sredstev
 • stroški transporta, montaže in zagona opreme

Obdobje nastanka upravičenih stroškov: od oddaje vloge do 30.09.2023

🟩ROK za oddajo vlog: 29.03.2022 in 12.04.2022 do 14.00🟩

Letak razpisa

Podrobnejše informacije na sledeči povezavi: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=149

P2 2022 – Spodbude za zagon inovativnih podjetij

Javni razpis spodbuje zagon tehnološko inovativnih podjetij s potencialom rasti, ki so na začetku svoje poti in za širši trg razvijajo inovativne produkte, procese in storitve z visoko dodano vrednostjo. Inovativno podjetje je podjetje, ki razvija nove proizvode, procese, storitve ter se na inovativen način odziva na zahteve trga in se osredotoča na reševanje problemov kupcev.

Upravičenci:

Mikro in mala podjetja organizirana kot d.o.o., s.p., zadruge (registrirana med 01.01.2021 – 15.03.2022)

Pogoji kandidiranja:

 • rezultat razvoja proizvoda/storitve mora biti tržno naravnan
 • razvoj mora potekati v podjetju
 • vlagatelj mora izkazati zaprto finančno konstrukcijo
 • podjetje mora poslovati z dobičkom najkasneje v letu 2024

Višina financiranja: do 54.000 EUR, intenzivnost pomoči znaša do 100%

Izplačilo v treh tranšah:

 1. tranša: 10.000 EUR v letu 2022
 2. tranša: 12.000 EUR v letu 2023
 3. tranša: 32.000 EUR v letu 2023

Namen financiranja:

 • zagon inovativnega podjetja
 • razvoj minimalno sprejemljivega produkta
 • lansiranje produktov na trg

ROK ZA PRIJAVO V PREDSELEKCIJSKI POSTOPEK: predvidoma 13.04.2022

🟩ROK ZA ODDAJO VLOG: 10.05.2022, do 14:00🟩

Letak razpisa 

Podrobnejše informacije na sledeči povezavi: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=148

Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij v podporo investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva na obmejnih problemskih območjih

NAMEN javnega razpisa je spodbujanje povečanja investicij z višjo dodano vrednostjo v deležu bruto domačega proizvoda, povečanje deleža trajnostno naravnanih investicij, ki imajo v strukturi stroškov zelene in digitalne rešitve in izboljšujejo konkurenčni položaj podjetij ter zmanjševanje razvojnih razlik obmejnih problemskih območij v primerjavi s preostalimi območji v Sloveniji.

PREDMET javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov začetnih investicij podjetij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva.

UPRAVIČENCI so mala in srednja podjetja z obmejnih problemskih območij.

Razpisana vrednost javnega razpisa je 30 milijonov evrov. Višina sofinanciranja sledi novi karti regionalne državne pomoči za obdobje 2022–2027, skladno s katero se delež sofinanciranja lahko giblje med 15% do 50% upravičenih stroškov, v odvisnosti od velikosti podjetja in od lokacije investicije, pri čemer se bodo predvidoma naslavljale investicije v vrednosti od 0,3 mio evrov navzgor.

UPRAVIČENI STROŠKI:

 • nakup strojev in opreme,
 • nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja, pod pogojem, da se uporabljajo na območju izvajanja razpisa,
 • gradbena-obrtniška-inštalacijska dela

🟩ROK ZA PRIJAVO: 11.04.2022 do 23:59🟩

Podrobnejše informacije na sledeči povezavi: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-sofinanciranje-zacetnih-investicij-v-podporo-investicijam-za-vecjo-produktivnost-konkurencnost-odpornost-in-dekarbonizacijo-gospodarstva-na-obmejnih-problemskih-obmocjih/

Comments are closed.