fbpx

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI NA PROJEKTU SCALEUP4EUROPE

 1. Naročnik povabila

Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev. 

 1. Predmet povabila

Vzpostavitev e-programskega orodja za spremljanje procesa izvajanja podpornega programa na projektu in izvedba svetovalnih storitev pri oblikovanju scale-up metodologije vezane na programsko orodje.

Specifikacija potrebnih del:

 • Priprava koncepta orodja skladno z pripravljeno metodologija dela na projektu
 • Svetovalne storitve pri oblikovanju procesa dela v okviru scaleup metodologije (vnosni obrazci in povezave na monitoring rezultatov dela)
 • Tehnična rešitev, zahteve in tehnična specifikacija
 • Priprava grafičnih predlog in logotipa
 • Programiranje orodja
 • Vnos podatkov in funkcionalno testiranje
 • Odprava pomanjkljivosti in zaključitev del
 • Priprava navodil za uporabo platforme

Vsa dokumentacija in jezik e-programskega orodja mora biti v angleškem jeziku.

Pred začetkom izvajanja se podrobnejše aktivnosti uskladijo z potrebami naročnika!

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakti ponudnika,
 • predmet ponudbe,
 • cena (ki naj vsebuje vse morebitne stroške, popuste in rabate),
 • veljavnost ponudbe in
 • reference.

Vrednost ponudbe ne sme preseči 10.000,00 EUR (neto).

 1. Časovni in finančni okvir:

Izvajalec se obveže aktivnosti izvesti in dokumentacijo posredovati naročniku najkasneje do 15.10.2020.

Plačilo za navedene storitve se bo izvedlo na koncu opravljenih del na podlagi izstavljenega računa vezanega na opravljene aktivnosti, ki so predmet naročila.

 1. Plačilni pogoji:

Naročnik se zavezuje, da bo izvršil plačilo za opravljeno storitev v skladu z zakonodajo po dokončanju vseh pogodbenih del.  Pogodba za izvedbo storitve se bo sklenila z ekonomsko najugodnejšim ponudnikom.

 1. Merila za izbor:

Izvajalec storitve bo izbran glede na ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb zaprosi za dodatna pojasnila ali dokazila oz. da ne izbere nobenega izvajalca.

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe:

Ponudbe na predpisanem (priloženem) obrazcu se predložijo v pisni obliki po pošti na naslov naročnika. Kot pravočasne se štejejo vse ponudbe prispele do 04.06.2020 do 12:00 ure.

Ponudba – obrazec

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Marko Močnik, tel. 02 530 82 00, marko@p-tech.si

Murska Sobota, 20.05.2020

Comments are closed.