fbpx

TALENT LAB – Povečanje zaposlitvenih potencialov v Pomurski regiji

Page in English

 

 

Projekt TALENT LAB sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma v višini 409.945,49 EUR. Namen projekta je povečanje zaposlitvenih potencialov mladih v Pomurski regiji, kjer je brezposelnost mladih v Sloveniji in potreba po razvitem podpornem okolju največja.

Projektne aktivnosti bodo osredotočene na krepitev zmogljivosti obstoječega podpornega okolja, povezovanje med izobraževalnimi institucijami in regionalnim gospodarstvom in poudarek na testiranju praktičnega dela mladih na terenu preko identificiranih strokovnih izzivov s strani podjetij. Z izvedbo projekta se bo dvignila kakovost podpornih storitev, saj se bo v sklopu izobraževalnega kurikuluma vključenih izobraževalnih partnerjev vpeljalo praktično delo na realnih izzivih katere se bo reševalo s pomočjo skupine mentorjev iz izobraževalnih institucij, podjetij in podpornega okolja (tehnološki park).

Specifični cilji:
1) Vzpostavitev trajnostne mentorske sheme storitev za mlade

V okviru specifičnega cilja se želi zagotoviti povečanje zaposlitvenih potencialov mladih v pomurski regiji s pomočjo regijske mentorske sheme za mlade, ki bo ponujala brezplačne storitve dvem ciljnim skupinam (1) mladim, ki so končali šolanje ter (2) mladim, ki so v fazi zaključevanja šolanja. Ker se regija sooča z problemom odhoda mladih iz regije oz nevračanjem tistih, ki se šolajo izven regije, je potrebno program podpore začeti že v fazi, ko se mladi še šolajo.

2) Dvig kompetenc podpornega okolja

V okviru specifičnega cilja se želi zagotoviti dvig kompetenc podpornega okolja z vpeljavo skupnih digitalnih orodij za uporabnike sheme (skupna podatkovna baza), identifikacijo in prenosom dobrih praks z programi vzpodbujanja mladih ter širitvijo mreže mentorjev in svetovalcev podpornega okolja z multidisciplinarnostjo kompetenc mentorjev, ki bo rezultat izobraževalne akademije.

3) Reševanje podjetniških izzivov in vključenost mladih v podjetniške projekte

V okviru specifičnega cilja se želi zagnati program podpore za mlade z vključitvijo v reševanje podjetniških izzivov. Na eni strani se bo vzpodbudilo in pomagalo pri zagonu mladih podjetnikov ter na drugi strani omogočilo identifikacijo talentov v procesu šolanja, katere se bo aktiviralo in motiviralo da ostanejo aktivni po šolanju v domači regiji.

Trajanje: 1. september 2022 – 30. april 2024 (20 mesecev)

Projektni partnerji:

 

Kontakt:

Tomaž Lapoša (02 530 82 29, tomaz.laposa@p-tech.si)

 

Norveški finančni mehanizem

Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP predstavljata prispevek Norveške k zeleni, konkurenčni in vključujoči Evropi. Norveška prek Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP prispeva k zmanjšanju socialnih in gospodarskih razlik v Evropi ter h krepitvi bilateralnih odnosov z državami upravičenkami v srednji in južni Evropi ter ob Baltiku. Norveška tesno sodeluje z Evropsko unijo na podlagi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (EGP). Skupaj z drugima dvema državama donatoricama je v petih zaporednih obdobjih financiranja med letoma 1994 in 2014 prek finančnih mehanizmov zagotovila sredstva v višini 3,3 milijarde EUR. Norveški finančni mehanizem, ki ga financira samo Norveška, je namenjen državam, ki so pristopile k Evropski uniji po letu 2003. Skupna višina sredstev v okviru Norveškega finančnega mehanizma v obdobju 2014–2021 znaša 1,25 milijarde EUR. Prednostna področja v tem obdobju so naslednja:

#1 inovacije, raziskave, izobraževanje in konkurenčnost;
#2 socialno vključevanje, zaposlovanje mladih in zmanjševanje revščine;
#3 okolje, energija, podnebne spremembe in nizkoogljično gospodarstvo;
#4 kultura, civilna družba, dobro upravljanje ter temeljne pravice in svoboščine;
#5 pravosodje in notranje zadeve.

NOVIČKE

 

Uspešno izveden KICK-OFF sestanek projektnih partnerjev

V sredo, 14. septembra 2022, se je v prostorih Pomurskega tehnološkega parka odvil KICK-OFF sestanek, katerega smo se udeležili predstavniki vseh šestih projektnih partnerjev iz Slovenije. Pregledali smo vsebino projekta po delovnih sklopih, terminski načrt, dorekli začetne aktivnosti ter način komunikacije, upravljanja in poročanja. Verjamemo, da smo dobro smo začrtali pot, ki bo v prihodnjih mesecih prav gotovo dala oprijemljive rezultate. Vsi skupaj se že zelo veselimo povezovanja in sodelovanja z regionalnimi podjetji in mladimi pri reševanju podjetniških izzivov.