fbpx

VITKO POSLOVANJE JE KLJUČ DO USPEHA ZA MALA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA

VITKO POSLOVANJE JE KLJUČ DO USPEHA ZA MSP-JE V SODOBNEM POSLOVNEM OKOLJU

V današnjem dinamičnem in konkurenčnem poslovnem okolju se mala in srednje velika podjetja (MSP) srečujejo z izzivi, ki zahtevajo hitre in učinkovite rešitve za ohranjanje konkurenčnosti in doseganje trajnostne rasti. Vitko poslovanje je filozofija in metodologija, ki ponuja rešitve za te izzive, saj omogoča odpravljanje nepotrebnih stroškov, optimizacijo procesov ter ustvarjanje večje vrednosti za stranke.

MSP predstavljajo hrbtenico gospodarstva in so ključni motorji inovacij, zaposlovanja ter gospodarske rasti. Kljub temu so pogosto omejeni s finančnimi in človeškimi viri ter se soočajo z izzivi, kot so omejen dostop do trgov, nestabilno povpraševanje in hitre spremembe tehnologije.

Vitko poslovanje omogoča:

Povečanje konkurenčnosti z odpravo nepotrebnih dejavnosti in povečanjem učinkovitosti procesov MSP lahko hitreje in bolj prilagodljivo reagirajo na spremembe na trgu, kar jim daje konkurenčno prednost.

Optimizacijo virov z osredotočanjem na ustvarjanje vrednosti za stranke in odpravljanjem nepotrebnih stroškov MSP lahko bolje izkoristijo svoje omejene vire, kot so čas, denar in človeški kapital.

Povečanje zadovoljstva strank z izboljšanjem kakovosti, hitrosti in prilagodljivosti storitev ali izdelkov MSP lahko povečajo zadovoljstvo strank ter s tem ustvarijo lojalnost in dolgoročne poslovne odnose.

Implementacija vitkega poslovanja v mala in srednje velika podjetja (MSP-ji) zahteva premišljen pristop in sistematično izvedbo. Spodaj so navedeni koraki, ki MSP-jem lahko pomagajo pri uspešni implementaciji vitkega poslovanja:

 1. Razumevanje koncepta vitkega poslovanja: preden se lotite implementacije, se prepričajte, da vodstvo in zaposleni razumejo koncept vitkega poslovanja. To vključuje izobraževanje o temeljnih načelih vitkega poslovanja, kot so odpravljanje odpadkov, nenehno izboljševanje in osredotočenost na ustvarjanje vrednosti za stranke.
 2. Analiza obstoječih procesov: temeljito preučite obstoječe poslovne procese in identificirajte morebitne nepotrebne dejavnosti, zamude ali druge odpadke. To lahko vključuje uporabo metod, kot so vrednostna veriga, zemljevid toka vrednosti in analiza Pareto.
 3. Identifikacija ključnih problemov: poudarek naj bo na identifikaciji ključnih izzivov in priložnosti za izboljšanje. Osredotočite se na tiste procese, ki imajo največji potencial za optimizacijo in ki imajo največji vpliv na poslovne procese.
 4. Načrtovanje in izvajanje izboljšav: na podlagi analize identificirajte konkretne ukrepe za izboljšanje postopkov. Postavite cilje, določite odgovorne osebe in določite roke za izvedbo izboljšav.
 5. Standardizacija postopkov: ena ključnih sestavin vitkega poslovanja je standardizacija postopkov. Določite jasne in enostavne postopke za izvajanje vsakega procesa ter zagotovite, da so ti postopki jasno dokumentirani in razumljivi za vse zaposlene.
 6. Usposabljanje zaposlenih: usposobite zaposlene za nove postopke in metode dela. Zagotovite, da so vsi zaposleni seznanjeni z novimi pristopi in imajo ustrezno znanje ter veščine za njihovo izvajanje.
 7. Neprekinjeno izboljševanje: vitko poslovanje zahteva nenehno izboljševanje. Redno spremljajte in ocenjujte učinkovitost poslovnih procesov ter identificirajte nove priložnosti za izboljšave. Vzpostavite mehanizme za zbiranje povratnih informacij zaposlenih in strank ter uporabite te informacije za stalno optimizacijo poslovanja.
 8. Vključevanje vseh deležnikov: vključite vse zaposlene v proces implementacije vitkega poslovanja. Spodbujajte sodelovanje, povratne informacije in ideje za izboljšave ter ustvarite kulturo, ki spodbuja in nagradi inovativnost ter kontinuirano izboljševanje.

V zadnjih letih je bilo razvitih veliko digitalnih orodij, ki lahko podjetjem pomagajo pri uvedbi vitkega poslovanja. Digitalne platforme in orodja lahko pomagajo MSP-jem pri uvedbi vitkega poslovanja tako, da omogočajo boljšo organizacijo, sledenje procesom, analizo podatkov ter avtomatizacijo nalog. Pomembno pa je, da podjetja izberejo orodja, ki najbolje ustrezajo njihovim potrebam in ciljem, ter da zagotovijo ustrezno usposabljanje zaposlenih za njihovo učinkovito uporabo. Tukaj je nekaj najnovejših in najbolj uporabnih orodij:

Lean management platforme – obstajajo platforme kot so LeanKit, Trello in Kanbanize, ki omogočajo organizacijam, da vizualizirajo svoje delovne procese s pomočjo kanbanskih plošč. Te platforme omogočajo enostavno upravljanje nalog, spremljanje napredka in identifikacijo potencialnih izboljšav.

Projektni management sistemi – sistemi, kot so Asana ali Monday.com, omogočajo ekipam, da sledijo projektom, določajo naloge in roke, ter sodelujejo na projektih. S pravilno konfiguracijo lahko te platforme podjetjem pomagajo pri standardizaciji in optimizaciji procesov.

Process mining orodja – process mining orodja, kot je Celonis, omogočajo avtomatizirano analizo poslovnih procesov na podlagi dejanskih podatkov o delovanju sistema. Ta orodja identificirajo potencialne izboljšave, ki temeljijo na dejanskih procesih v podjetju, kar omogoča bolj usmerjeno in učinkovito izvajanje vitkega poslovanja.

Razvoj in upravljanje izdelkov – za podjetja, ki se osredotočajo na razvoj izdelkov, so orodja, kot je Jira Software (Atlassian) ali Productboard ključnega pomena. Ta orodja omogočajo agilno upravljanje projektov, sledenje zahtevam strank ter hitro iteracijo in izdajo izdelkov.

Podatkovna analitika in poslovna inteligenca – orodja za podatkovno analitiko, kot so Power BI (Microsoft), Tableau in Google Data Studio, lahko podjetjem pomagajo pri analizi poslovnih podatkov in identifikaciji priložnosti za izboljšave. S temi orodji lahko podjetja spremljajo ključne kazalnike uspešnosti (KPI-ji) in sprejemajo informirane odločitve za optimizacijo procesov.

Avtomatizacija delovnih procesov – orodja za avtomatizacijo delovnih procesov, kot je Zapier, omogočajo podjetjem, da avtomatizirajo rutinske in ponavljajoče se naloge ter povežejo različne aplikacije in platforme. To lahko pomaga pri povečanju učinkovitosti, zmanjšanju napak in skrajšanju časov izvedbe procesov.

Spletni portali za sodelovanje – orodja kot so Microsoft Teams, Slack in Google Workspace (prej G Suite), omogočajo ekipam, da komunicirajo, sodelujejo in delijo dokumente na enem mestu. To lahko olajša komunikacijo med zaposlenimi, zmanjša zamude in poveča preglednost procesov.

V Sloveniji obstaja več uspešnih MSP-jev, ki so uspešno implementirali vitko poslovanje in dosegli opazne izboljšave v svojih procesih. Nekaj primerov dobrih praks je:

 • Podjetje Roto s področja proizvodnje izdelkov iz plastičnih mas, je uspešno implementiralo vitko poslovanje v svoje proizvodne procese. S pomočjo konceptov vitkega poslovanja so optimizirali proizvodne linije, zmanjšali čas nastavitve strojev in povečali produktivnost delovne sile. To jim je omogočilo boljšo konkurenčnost  na trgu in večjo zadovoljstvo strank.
 • Podjetje Kolektor Group, ki deluje na področju avtomobilske industrije, je prav tako implementiral vitko poslovanje v svoje poslovne procese. Z uporabo načel vitkega poslovanja so zmanjšali zaloge, izboljšali pretok dela in povečali učinkovitost proizvodnje. To jim je omogočilo boljšo prilagodljivost na trgu in hitrejše odzivanje na spremembe.
 • Podjetje Biosistemika s področja razvoja in proizvodnje medicinskih pripomočkov, je uspešno implementiralo vitko poslovanje v svoje procese razvoja in proizvodnje. Z uporabo načel vitkega poslovanja so optimizirali časovne in stroškovne parametre pri razvoju novih izdelkov ter povečali kakovost izdelkov. To jim je omogočilo hitrejši razvoj novih izdelkov in boljše zadovoljstvo strank.
 • Podjetje Iskrameco, ki je specializirano za razvoj in proizvodnjo merilnikov električne energije je prav tako uvedlo vitko poslovanje v svoje proizvodne procese. S pomočjo vitkega poslovanja so zmanjšali odpadke, optimizirali proizvodne linije in izboljšali kakovost izdelkov. To jim je omogočilo boljšo konkurenčnost na trgu in večjo zadovoljstvo strank.

Ti primeri dobrih praks so lahko podjetjem navdih in vzorec, kako vitko poslovanje lahko prispeva k uspehu MSP-jev v Sloveniji. Pomembno je razumeti, da se vitko poslovanje lahko prilagodi različnim panogam in organizacijskim kulturam ter prinaša oprijemljive koristi v smislu učinkovitosti, prilagodljivost in konkurenčnosti.

Uvedba vitkega poslovanja v mala in srednje velika podjetja (MSP-je) je ključna za njihovo dolgoročno uspešnost in konkurenčnost v današnjem poslovnem okolju. Vitko poslovanje lahko podjetju prinese številne koristi, vključno z zmanjšanjem stroškov, povečanjem učinkovitosti, izboljšanjem kakovosti in povečanje zadovoljstva strank.

Kljub temu pa uvedba vitkega poslovanja zahteva predanost, vztrajnost in sistematične pristop. Podjetja morajo biti pripravljena na spremembe in se zavedati, da bo proces implementacije lahko zahteven in dolgotrajen. Pomembno je tudi, da se vključijo vsi deležniki v podjetju, od vodstva do zaposlenih na vseh ravneh, ter da se ustvari kultura stalnega izboljševanja in inovativnosti.

Vendar pa je kljub izzivom uvedba vitkega poslovanja v MSP-jih lahko ključnega pomena za njihov dolgoročni uspeh in trajnostni razvoj. Z ustrezno podporo, zavzetostjo in pravilno implementacijo lahko MSP-ji dosežejo oprijemljive rezultate in se učinkovito prilagodijo spreminjajočim se poslovnim okoljem ter dosežejo konkurenčno prednost na trgu.

Viri:

https://lean-resitve.si/lean4-0-povezava-proizvodnje-z-industrijo-4-0/

https://www.podjetniski-portal.si/novice/vitko-poslovanje-podjetij-s-pomocjo-umetne-inteligence-2024-01-08

https://lean-resitve.si/osnova-za-digitalizacijo/

https://businessmap.io/blog/best-lean-tools

https://blog.kainexus.com/lean-technology

https://resources.duralabel.com/articles/lean-tools

https://www.velaction.com/13-ways-to-apply-lean-principles-to-a-small-business/

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214716018301659

https://www.entrepreneur.com/starting-a-business/5-steps-for-consistent-lean-operations/459729

https://www.canadianmetalworking.com/canadianmetalworking/article/management/use-lean-thinking-everywhere

 

 1. april, 2024

Pripravila: Tjaša Ružič, podjetniški mentor

Projekt »JR Podporno okolje 2023 – 2025«

SPOT Pomurje – partner Pomurski tehnološki park

 

Comments are closed.