fbpx

Povabilo k oddaji ponudb za izvedbo aktivnosti v okviru projekta “SMARTER AOE”

 POVABILO K ODDAJI PONUDB  ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA

»SMARTER AOE  – Transformation of the Amazon of Europe into smarter and greener tourism destination« –

Strokovna podpora pri pripravi metodologije in izvedbi postopka za dodelitev finančne podpore za digitalno preobrazbo MSP-jev v turizmu

 

 1. Naročnik povabila

Pomurski tehnološki park d.o.o., Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev in sicer:

 

 1. Predmet povabila

Strokovna podpora pri pripravi metodologije in izvedbi postopka za dodelitev finančne podpore za digitalno preobrazbo MSP-jev v turizmu (delovni sklop WP5; skladno s prijavnico na str. 97 ).

Aktivnosti zajemajo 2 vsebinska sklopa:

 1. SKLOP: Strokovna podpora pri pripravi metodologije za dodeljevanje finančne podpore za digitalno preobrazbo MSP-jev v turizmu,

Metodologija mora zajemati podrobnejše informacije o:

 • izbirnem postopku in komisiji (ocenjevalci)
 • razpisni dokumentaciji
 • plačilnem postopku
 • okvirni časovnici celotnega postopka dodelitve finančne podpore (časovni načrt izvedbe)

Rok za izvedbo aktivnosti: 20. 9. 2022

 

 1. SKLOP: Strokovna podpora pri izvedbi postopka dodeljevanja finančne podpore za digitalno preobrazbo MSP-jev v turizmu

Nudenje strokovne podpore pri izvedbi postopka dodeljevanja finančne podpore za digitalno preobrazbo MSP-jev v turizmu, ki mora zajemati sledeče aktivnosti:

 • Aktivnost 1: Navedba podrobnosti o razpisu za izbor MSP-jev v turizmu, ki jim bo dodeljena finančna podpora.
 • Aktivnost 2: Priprava ocenjevalnega in izbirnega postopka v okviru razpisa za dodelitev finančne podpore MSP-jem v turizmu
 • Aktivnost 3: Priprava končne metodologije za poročanje o izboljšanju uvajanja digitalizacije, inovativnih rešitev in novih tehnologij s strani MSP-jev v turizmu.
 • Aktivnost 4: Priprava skupnega poročila o izboljšavah pri finančno podprtih MSP-jih v turizmu na področju uvajanja digitalizacije, inovativnih rešitev in novih tehnologij. Skupno poročilo se pripravi na podlagi posameznih poročil MSP-jev, ki bodo prejela finančno podporo. Skupno poročilo bo prav tako vsebovalo ugotovitve o splošnem prispevku projekta k rasti in razvoju MSP-jev v turizmu na področju uvajanja novih produktov, digitalne transformacije in inovacij.

Rok za izvedbo aktivnosti:

 • Aktivnost 1 do 10. 10. 2022
 • Aktivnost 2 do 10. 10. 2022
 • Aktivnost 3 do 10. 10. 2022
 • Aktivnost 4 do 20. 6. 2024

Podrobnejša specifikacija aktivnosti in terminski plan se sproti dogovori z naročnikom. Izvajalec pri dokumentiranju upošteva CGP projekta, katero mu zagotovi naročnik.

 

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe

 Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • kontakti ponudnika
 • predmet ponudbe
 • vrednost del brez DDV
 • datum veljavnosti ponudbe

Vrednost ponudbe za izvedbo vseh aktivnosti iz druge točke ne sme presegati 19.500,00 EUR brez DDV.

Vsi popusti in rabati morajo biti že vključeni v ponujeno ceno.

 

 1. Finančni okvir

Ponudba mora vključevati vse stroške povezane z izvedbo aktivnosti; stroške poti, ipd. Naročnik ne sme imeti z izvedbo aktivnosti nobenih dodatnih stroškov, če niso posebej dogovorjeni in naročeni.

 

 1. Plačilni pogoji

 Za izvedbo storitve naročnik sklene pogodbo z izbranim ponudnikom. Plačilo za opravljene storitve bo izvedeno na podlagi izstavljenega računa po izvedbi posameznih aktivnosti iz 2. točke tega povabila.

 

Pogoji za oddajo ponudbe in merila za izbor

Ponudnik mora k ponudbi priložiti reference o izvedbi strokovne podpore malim in srednje velikim (start-up) podjetjem doma in v tujini, med drugim na področju pridobivanja finančnih sredstev zasebnih vlagateljev.

Ponudnik je kazensko odgovoren, če ne poda resničnih informacij. Naročnik ima pravico preveriti resničnost podanih referenc.

Izvajalec storitve bo izbran glede na ekonomsko najugodnejšo ponudbo.

Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

Postopek bo vodila strokovna komisija imenovana s strani odgovorne osebe naročnika.

 

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe

Ponudbe na predpisanem (priloženem) obrazcu se predložijo v pisni obliki in elektronsko (tjasa@p-tech.si) najkasneje do 26. 8. 2022 (datum prispetja ponudbe k naročniku).

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Tjaša Ružič, tel. 02 530 82 00, tjasa@p-tech.si

Ponudba_obrazec SAOE-WP5

Murska Sobota, 19.08.2022

 

Comments are closed.